.RU
Карта сайта

Змістовий модуль ІІ - Анотація дисципліни

Змістовий модуль ІІ

.

Вчення про державу і право в Західній Європі кінця ХVІІІ - початку ХІХ століття, зародження політичних вчень та політико-правова ідеологія в Росії, становлення та розвиток вчень про державу і право в Україні, державно-правові вчення соціалістичного та комуністичного спрямування, основні державно-правові вчення Західної Європи другої пол. ХІХ-ХХ ст.
1) Доктрина про «класовий характер держави і права» є складовою частиною:
а) історичної школи права;
б) марксизму;
в) вчення І. Канта;
г) вчення Г. Гроція.
2) Членом Кирило-Мефодіївського товариства і автором «Начерків Конституції Республіки» був:
а) М. Костомаров;
б) М. Драгоманов;
в) Т. Шевченко;
г) Г. Андрузький.
3) Ш. Фур’є належав до теоретиків:
а) утопічного соціалізму;
б) марксизму;
в) лібералізму;
г) утилітаризму.
4) Ранньохристиянські уявлення про державу і право містили:
а) вищість світської влади над церковною;
б) трактування закону як головного джерела права;
в) домагання диктату церкви над суспільством і державою;
г) розуміння держави як єдиного засобу утвердження справедливості.
5) Назва «Сполучені Штати Америки» була запропонована:
а) Т. Пейном;
б) Б. Франкліном;
в) Т. Джефферсоном;
г) Дж. Медісоном.
6) Концепція індивідуальної свободи є основою державно-правових поглядів:
а) І. Бентама;
б) О. Конта;
в) Д. Юма;
г) Б. Констана.
7) Трактування Нового Заповіту як основи держави і права висунув:
а) митрополит Ілларіон;
б) К. Смолятич;
в) невідомий автор «Слова о полку Ігоревім»;
г) С. Оріховський.
8) Хто з названих мислителів не належав до представників юридичного позитивізму:
а) А. Есмен;
б) К. Бергдом;
в) Дж. Остін;
г) Р. Оуен.
9) Автором вчення про природний стан людини як «війни всіх проти всіх» є:
а) Г. Гроцій;
б ) Т. Гоббс;
в) Б. Спіноза;
г) Дж. Локк.
10) Котра з наведених визначень не відповідає розумінню сучасної соціальної держави:
а) «держава благоденства»;
б) «позитивна держава»;
в) «держава диктатури пролетаріату»;
г) «правова держава».
11) Виберіть варіант відповіді на питання про сутність імперії:
а) це – держава, до якої добровільно і на рівних правах увійшли різні народи;
б) це – союз демократичних правових держав;
в) це – держава з великою територією і найсисленнішим населенням;
г) це – держава, яка використовує свій потужний економічний і військовий потенціал для власного пріоритету в світі за рахунок інших держав та народів.
12) Теорія «офіційної народності» (православ’я, самодержавність, народність) була згальнообов’язковою державно-правовою концепцією у:
а) Німеччині;
б) Російській імперії;
в) Греції;
г) Франції.
13) Ліквідація національних держав і насильне утворення «всесвітньої республіки трудящих» передбачена у вченні:
а) марксизму-ленінізму;
б) німецького фашизму;
в) юридичного позитивізму;
г) французького лібералізму.
14) Патріархально-патерналістська концепція держави сформульована мислителями:
а) Стародавнього Єгипту;
б) середньовічної Європи;
в) Стародавнього Китаю;
г) Стародавнього Риму.
15) Теоретичне обгрунтування громадянського суспільства у праці «Суспільний договір» зробив:
а) Ш. Монтеск’є;
б) Вольтер;
в) Ж.-П. Марат;
г) Ж.-Ж. Руссо.
16) Формування інституту права у Київській Русі започатковане:
а) у «Руській правді»;
б) у «Слові про закон і благодать»;
в) у «Велесовій книзі»;
г) у «Ізборнику Святослава».
17) Основою походження держави і права Л. Гумплович вважав:
а) добровільне об’єднання людей;
б) природний потяг людини до справедливості і свободи;
в) волю Бога;
г) насильство.
18) Теорію світової держави і теорію природного права започаткували:
а) Арістотель;
б) філософи-епікурейці;
в) філософи-стоїки;
г) Платон.
19) Автором концепції «освіченого абсолютизму»є:
а) Ш. Монтеск’є;
б ) Вольтер;
в) Ж.-Ж. Руссо;
г) Д. Дідро.
20) Причиною недосконалості держави і права Т. Кампанелла вважав:
а) приватну власність;
б) монархічну форму правління;
в) класовий поділ суспільства;
г) недотримання релігійно-моральних норм.
21) Під якими номерами названі проблеми, які мають велике значення для побудови демократичної правової держави Україна?
а) походження держави;
б) поняття політичного управління;
в) формування юридичного світогляду;
г) розподіл влад.
22) Під якими номерами названі автори теорії солідаризму:
а) І. Бентам;
б) Т. Гоббс;
в) О. Конт;
г) Л. Дюгі.
23) Під якими номерами правильно вказані межі влади суверена за вченням Ж. Бодена?
а) Божественні закони;
б) свобода індивіда;
в) природничі закони;
г) інтереси індивіда.
24) Під якими номерами правильно названі критерії класифікації форм держави Арістотелем?
а) моральний;
б) якісний;
в) загальне благо;
г) наявність законодавства.
25) Під яким номером правильно названий природничий стан за вченням Т. Гоббса:
а) втрачений золотий вік;
б) мирне життя людей в сім’ї;
в) війна всіх проти всіх;
г) стан взаємодопомоги.
26) Під яким номером названа основна праця М. Падуанського?
а) шість книг про державу;
б) «Про дух законів»;
в) «Захисник миру»;
г) «Про державне правління».
27) Розвиткові держави і права у стародавні часи найбільше сприяла:
а) правова культура;
б) ефективність влади;
в) віра в божественну природу державної влади;
г) досконалість законів.
28) Основоположником соціології («вчення про суспільство») є:
а) О. Конт;
б) К. Гельвецій;
в) П. Гольбах;
г) Ш. Фур’є.
29) Вперше політику, як особливу сферу філософії і науки про вище благо людини та держави, окреслив:
а) Платон;
б ) Цицерон;
в) Ульпіан;
г) Арістотель.
30) Першою формою суспільної свідомості і основою політико-правової думки була:
а) історична наука;
б) давньогрецька філософія;
в) міфологія;
г) іудейська релігія.
31) Під яким номером правильно визначене поняття політичного управління за вченням Арістотеля?
а) управління народу;
б) управління людей;
в) управління закону, а не людей;
г) царське мистецтво.
32) Під якими номерами правильно названі елементи державного устрою за вченням Ф. Аквінського:
а) суть влади;
б) функції влади;
в) набуття влади;
г) суверенітет влади.
33) Під яким номером правильно названо відношення І. Бентама до природничого права?
а) байдуже;
б) позитивне;
в) негативне;
г) недовірливе.
34) Під якими номерами названі родоначальники утопічного соціалізму?
а) Ж. Боден;
б) Т. Мор;
в) Ж. Прудон;
г) Т. Кампанелла.
35) Як можна оцінити в цілому історичну школу права?
а) позитивно;
б) прогресивна школа;
в) реакційна школа;
г) наукова школа.
36) Д. Дідро був прихильником:
а) абсолютизму;
б) республіканського устрою;
в) освіченої монархії;
г) вищості духовної влади над світською.
37) Нормативістську теорію права обгрунтував:
а) Дж. Остін;
б) Л. Гумплович;
в) Г. Кельзен;
г) А. Розенберг.
38) Л. Українка вважала, що панівними в державі мають бути:
а) армія і церква;
б) права людини і лібералізм;
в) право і закон;
г) виконавча влада і політична еліта.
39) Засновником Революційної української партії був:
а) В. Винниченко;
б ) М. Грушевський;
в) М. Міхновський;
г) В. Кучабський.
40) Теорія аристократичної «ідеальної держави» належить:
а) Арістотелю;
б) Платону;
в) Епікуру;
г) Сократу.
41) Кому з античних мислителів належить ідеал договірної держави?
а) Лікофрон;
б) Демокріт;
в) Протагор;
г) Арістотель.
42) Положення про державний суверенітет як ознаку державної влади вперше формулював:
а) Н. Маккіавеллі;
б) Спіноза;
в) Ж. Боден;
г) Дж. Локк..
43) Т. Аквінський був розробником теорії:
а) полісу;
б) космополісу;
в) теократичної держави;
г) республіки.
44) Державно-правові вчення ХVІ-ХVІІ ст. у Західній Європі формувались під визначальним впливом:
а) релігії;
б) середньовічної схоластики;
в) абсолютизму;
г) нових буржуазних відносин.
45) Політична ідеологія Просвітництва виникла:
а) у ХVІІІст. у Франції;
б) у ХVІІ ст. в Англії;
в) у ХVІ ст. в Італії;
г) у ХІХ ст. в Німеччині.
46) На думку Н. Маккіавеллі, основу політики складають:
а) вигода і сила;
б) природні інстинкти;
в) право;
г) справедливість.
47) Римський юрист Ульпіан започаткував:
а) теологічну теорію держави;
б) теорію циклічності форм держави;
в) теорію міста-держави;
г) теорію юридичного позитивізму.
48) Декларація незалежності США була прийнята:
а) у 1776р.;
б) у 1793р.;
в) у 1765р.;
г) у 1789р.
49) Творцем матеріалістичної (класової) теорії держави і права є:
а) Р. Оуен;
б ) К. Маркс;
в) Ш. Фур’є;
г) Ш. Монтеск’є.
50) Автором конституції ЗУНР є:
а) Д. Вітовський;
б) В. Кучабський;
в) С. Дністрянський;
г) Б. Кістяківський.

^ МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ


Індивідуальна робота студента

є формою організації навчального процесу, яка передбачає створення умов для якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів через індивідуально-спрямований розвиток їхніх здібностей, науково-дослідну роботу і творчу діяльність. Індивідуальні заняття проводяться під керівництвом викладача у позааудиторний час за окремим графіком, складеним кафедрою (предметною або цикловою комісією) з урахуванням потреб і можливостей студента. Організація та проведення індивідуальних занять доручається найбільш кваліфікованим викладачам. Індивідуальні заняття на молодших курсах спрямовуються, здебільшого, на поглиблення вивчення студентами окремих навчальних дисциплін, на старших вони мають науково-дослідний характер і передбачають безпосередню участь студента у виконанні наукових досліджень та інших творчих завдань.

Реферат –

це один із видів індивідуальної роботи студента, зміст якої полягає у ґрунтовному викладі суті якого-небудь окремого твору або певної проблеми на основі узагальнення різноманітних джерел інформації (літератури, передового досвіду, власних пошуків тощо).
Підготовка до написання реферату вимагає глибокого усвідомлення теми, уміння самостійно аналізувати літературу і педагогічну практику. У процесі цієї роботи можна виділити кілька етапів:

Характерною особливістю рефератів є те, що вони містять не тільки інформацію з різних першоджерел, але й критичний аналіз, систематизують і узагальнюють найновіші досягнення науки і передової практики, містять думки самого автора реферату, які відображають його ставлення до досліджуваної проблеми. У рефераті бажано з’ясувати такі питання:

На основі аналізу зібраного матеріалу здійснюється порівняння наукових думок, течій, концепцій, знаходження спільного і відмінного в них, виділення головного, істотного, узагальнення і обґрунтування власного розуміння досліджуваних явищ чи процесів.
Аналіз реферативних робіт показує, що студенти не завжди дотримуються зазначених вимог. Реферати часто містять лише фрагменти переписаних літературних джерел без посилання на авторів, без критичного аналізу, висловлювання своїх думок тощо. Це значно знижує пізнавальний і науково-дослідницький рівень виконуваної роботи.
Виклад змісту реферату виконується від руки або ж друкарським способом на стандартних листах з однієї сторони. Обсяг реферату не повинен перевищувати 20-25 форматних (А 4) сторінок. Сторінки нумеруються. На титульному листі вказують назву установи, кафедри, теми реферату, прізвище та ініціали виконавця, дату виконання.
Працюючи над рефератом, студенти вперше зустрічаються з необхідністю систематизації опрацьованої літератури, складання списку використаних першоджерел.

^ ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА РОБОТИ З НАУКОВОЮ ЛІТЕРАТУРОЮ


Опрацювання наукової літератури – завжди серйозна робота, ось чому її варто виконувати обов'язково з олівцем в руках, а ще краще, озброївшись блокнотом чи спеціальними карточками для виписок і заміток. Якщо є власний екземпляр книги, збірник статей чи журнал, то можливо, і навіть доцільно, робити олівцем помітки на полях, виділяти найбільш важливі тексти, щоб пізніше легше їх можна було знайти.
Роботу з будь-яким науковим матеріалом необхідно вести послідовно. Не читати книгу далі, поки не осмислений попередній матеріал. У процесі читання можуть зустрічатися незнайомі терміни і поняття, ідіоми, тому варто користуватися словниками. Робота з книгою або статтею включає в себе декілька послідовних етапів:
– загальне ознайомлення з твором взагалі (назва, автор, видавництво, назви розділів та підрозділів, побіжний перегляд наукової праці);
– уважне читання тексту розділів і параграфів за порядком послідовного розташування матеріалу;
– продумування прочитаного, критична оцінка і записи своїх зауважень.
Способи і прийоми записів прочитаного матеріалу різноманітні. Виписки допомагають зберегти фактичний матеріал для подальшої роботи, не звертаючись повторно до першоджерела.
Виписки можуть бути повними і точними (слово в слово) записами тексту із дотриманням орфографії, відтворенням чи копією схем, малюнків і т.д. з обов’язковою вказівкою на автора (чи групи авторів), точною назвою джерела, місця, року видання, сторінки, звідки взято цитату; скороченими – тобто коротким викладом суті опрацьованих матеріалів, з конкретним позначенням усіх вказаних вихідних матеріалів (коротка анотація наукової праці).
Виписки і цитати можна робити у спеціальних блокнотах чи зошитах або на стандартних бланках і листках. Кожний із цих способів має свої переваги і недоліки. Записи в зошитах зручні для зберігання їх в одному конспекті, однак в разі необхідності підібрати виписки з однієї теми чи часткового питання, виникають проблеми їх знаходження серед маси інших. Карткова система, не дивлячись на певне збільшення використання паперу, допомагає легше і краще підібрати і класифікувати виписки, швидше знайти необхідний матеріал.
Якщо записи тексту ведуться на стандартних листках, то необхідно дотримуватись наступного: листки нумерувати, умовно листок розділити на три вертикальні частини і записи робити на двох третіх листка, залишаючи першу третину чистою для майбутнього опрацювання, поміток тощо.

^ ЗМІСТ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ


Змістовий модуль І.

Предмет науки, методологія та значення курсу історії вчень про державу та право, політико-правові вчення в стародавній час, предмет науки, методологія та значення курсу історії вчень про державу та право, політико-правові вчення в стародавній час, виникнення та розвиток поглядів на державу і право у країнах Стародавнього Світу, особливості розвитку вчень про державу і право середньовічного суспільства, політичні та правові вчення у Західній Європі в 15-17 ст., вчення про державу і право Західноєвропейського просвітництва ХVІІІ ст.

^ Тема 1: Предмет науки, метод вивчення та значення історії вчень про державу і право (2 год.)


Питання для опрацювання:

 1. Світоглядна значимість курсу історії вчень про державу і право.

 2. Функції історії вчень про державу і право.

 3. Методологія історії вчень про державу і право.

Тема 2: Виникнення та розвиток поглядів на державу і право у країнах Стародавнього Світу (2 год.)


Питання для опрацювання:
1. Авеста як пам’ятка політичних правових ідей.
2. Погляди на державу і право Піфагора.
3. Погляди на державу і право Цицерона.

Тема 3: Особливості розвитку вчень про державу і право


середньовічного суспільства (2 год.)
Питання для опрацювання:

 1. Виникнення християнських державно-правових вчень.

 2. Середньовічні єресі.

 3. Політико-правове вчення Марсилія Падуанського.

Тема 4: Політичні та правові вчення у Західній Європі


в ХV-ХVІІ столітті (2год.)


Питання для опрацювання:
1.Політичне і правове вчення в період розкладу феодалізму.

 1. Зародження буржуазної теорії державного суверенітету Жан Боден.

 2. Вчення про державу і право періоду Бенедикта Спінози.

Тема 5: Вчення про державу і право Західноєвропейського просвітництва ХVІІІ - поч. ХІХ ст., та періоду боротьби за незалежність США (2 год.)


Питання для опрацювання:
І. Політико-правові погляди Вольтера;

 1. Політико-правові погляди Поля-Анрі Гольбаха.

 2. Прибічники централізму і феодалізму:

а)Джон Адамс;
б)Гамільтон Олександр;
в)Медісон Джеймс.

2014-07-19 18:44
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © sanaalar.ru
  Образовательные документы для студентов.