.RU
Карта сайта

1. Основи організації бухгалтерського обліку - 2Функціональна структура бухгалтерії передбачає передачу частини прав головного бухгалтера керівникам спеціалізованих підрозділів (заступникам головного бухгалтера), які самостійно розпоряджаються в межах своєї компетенції. Принцип функціональної організації бухгалтерії застосовується у великих підприємствах.
Структура облікового апарату також залежить від структури управління підприємством, від характеру самого підприємства, і від організаційних принципів побудови обліку (централізація і децентралізація).
Розподіл праці між співробітниками апарату бухгалтерії здійснюється по одному з наступних принципів.
Принципи розподілу праці між співробітниками апарату управління:

Функціональний


По технічній однорідності виконаних робіт.

Операційний

По розділенню робіт.

Змішаний

За обсягом робіт.

У бухгалтерії здійснюється розподіл облікової роботи по функціональних відділах і по конкретних виконавцях.
При функціональній організації структурні підрозділи бухгалтерії утворюються по ділянках облікових робіт або по функціях персоналу в процесі обробки даних і формування звітності.
Операційний розподіл - побудова облікового апарату відповідно до структури підприємства. В цьому випадку вся обробка операцій даної групи виконується одним працівником або частиною облікового апарату. Позитивною стороною такого розподілу праці є наближення облікового апарату до об'єктів обліку, а це дозволяє співробітникам бухгалтерії поглиблено вникнути в суть операцій, які враховують, так само нести персональну відповідальність по виконанню всього облікового циклу робіт.
Змішане розділення передбачає використання як функціональних, так і операційних принципів.
У бухгалтерії підприємства, як правило, є декілька підрозділів, які відповідають за різні етапи обробки інформації: розрахункова група; матеріальна група; виробничо-калькуляційна група; фінансова група.
Організація роботи бухгалтерської служби передбачає визначення прав і обов'язків головного бухгалтера і підлеглих йому працівників, визначає побудову бухгалтерської служби на підприємстві, її місце в системі управління і взаємодію з іншими підрозділами підприємства. Організація бухгалтерської служби залежить від структури управління, обсягів діяльності підприємства.
Функції бухгалтерської служби:
1. Розробка наказу про облікову політику (в т.ч. форма ведення бухгалтерського обліку).
2. Організація повного і всебічного обліку основних засобів, ТМЦ, готової продукції, витрат діяльності тощо.
3. Формування і своєчасне надання повної і достовірної бухгалтерської інформації про діяльність підприємства, його майновий стан, прибутки і витрати.
4. Складання і своєчасне надання податкової, фінансової і статистичної звітності.
5. Своєчасне нарахування і перерахування податків, внесків і ін. обов'язкових платежів.
6. Розробка форм внутрішньої бухгалтерської звітності.
7. Забезпечення суворого дотримання штатної, фінансової і касової дисципліни.
8. Забезпечення збереження бухгалтерських документів, оформлення і здача їх в установленому порядку в архів.
9. Погашення у встановлений термін кредиторської заборгованості, в т.ч. заборгованості банкам по кредитах.
10. Участь в проведенні економічного аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства.
11. Складання економічно обґрунтованих звітних калькуляцій собівартості продукції, робіт, послуг.
12. Інші функції.
На великих і середніх підприємствах залежно від форми організації роботи бухгалтерської служби її структура може бути централізованою або децентралізованою.

^ Посадова інструкція

– документ, в якому зафіксовані завдання, функції, обов'язки, права і відповідальність посадової особи. При складанні посадових інструкцій необхідно керуватися Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Посадові інструкції узгоджуються з юристом, затверджуються керівником підприємства і доводяться до відома виконавців під розписку з вказівкою дати ознайомлення.
Кваліфікаційні вимоги до працівників бухгалтерського обліку наведені в додатку А.

Завдання 5.1


Враховуючи вихідні дані попередніх завдань визначити форму ведення бухгалтерського обліку в ТОВ «Аграрне». Аргументувати свій вибір. Набрати штат бухгалтерії (якщо це необхідно).

Завдання 5.2


Вибрати організаційну структуру бухгалтерії ТОВ «Аграрне» та відобразити її за допомогою схеми. Розробити посадові інструкції головного бухгалтера, бухгалтера з оплати праці, касира.

Завдання 5.3


Оформити перелік посадових осіб, яким надається право видачі дозволу на проведення господарських операцій у вигляді додатка до Наказу про облікову політику ТОВ «Аграрне».

Завдання 5.4


Розробити анкету, яку можна було б використати для претендентів на посаду: а) головного бухгалтера; б) касира; в) спеціаліста з фінансового обліку; г) спеціаліста з управлінського обліку.

Завдання 5.5


Визначити кількість облікових працівників ТОВ «Аграрне» використовуючи дані попередніх завдань та інформацію додатку Б. При цьому врахувати, що річний трудовий фонд складає 2002 години, заплановано 33 невиходи на кожного працівника за рік, законодавством передбачено 114 неробочих днів. Автоматизовано 30% облікових робіт на підприємстві.

Питання для самоконтролю 1. Принципи та форми організації роботи облікового персоналу.

 2. Поняття поділу праці в організації обліку.

 3. Кооперування праці облікового персоналу.

 4. Методика визначення чисельності облікового персоналу.

 5. Організаційні регламенти праці облікового персоналу та методика їх розроблення.


Тема 6. Організація юридичної відповідальності


6.1 Матеріальна відповідальність.
6.2 Дисциплінарна відповідальність.
6.3 Адміністративна відповідальність.
6.4 Кримінальна відповідальність.

Після вивчення теми студент повинен знати:


- загальні засади юридичної відповідальності;
- випадки притягнення бухгалтера до різних видів юридичної відповідальності;
- порядок притягнення до різних видів юридичної відповідальності.

^ Після вивчення теми студент повинен вміти:


- визначити вид юридичної відповідальності за правопорушення;
- встановити, на підставі якого законодавчого документу можливе настання юридичної відповідальності.

^ Ключові слова:

юридична відповідальність, матеріальна відповідальність, дисциплінарна відповідальність, адміністративна відповідальність, кримінальна відповідальність.

^ Юридична відповідальність

– це правовий спосіб забезпечення певної поведінки людей. Вона пов'язана з виконанням відповідних обов'язків. Підставою для застосування заходів юридичної відповідальності є склад і факт правопорушення, а також положення відповідного законодавчого документа.
Види юридичної відповідальності: матеріальна, адміністративна, дисциплінарна, кримінальна, цивільно-правова. ^ Матеріальна відповідальність – юридична відповідальність, яка полягає в двосторонньому взаємному зобов'язанні як працівника, так і власника відшкодувати винною стороною збиток, заподіяний при виконанні трудових обов'язків у встановленому законом розмірі і порядку.
^ Дисциплінарна відповідальність – вид юридичної відповідальності, що полягає в застосуванні до працівника конкретних заходів стягнення за здійснені ним трудові правопорушення (дисциплінарна провина).
^ Адміністративна відповідальність – вид юридичної відповідальності громадян і посадових осіб за здійснене ними адміністративне правопорушення (провина).
Головний бухгалтер (бухгалтер) є посадовою особою підприємства.
^ Кримінальна відповідальність (регулюється Кримінальним кодексом України) – це вид юридичної відповідальності, що полягає в застосуванні судом від імені держави до особи, що скоїла злочин, державного примушення у формі покарання. В додатку В наведені кримінальна відповідальність посадових осіб за порушення Кримінального кодексу.

Завдання 6.1


Директор ТОВ «Аграрне» напередодні податкової перевірки написав заяву про звільнення за власним бажанням. Директора змусили відпрацювати два тижні, але за цей час він не передав справи своєму заміснику та відмовився надати засновникам інформацію про діяльність підприємства. Засновниками було прийняте рішення не видавати директору трудову книжку і не виплачувати заробітну плату.
Необхідно встановити:
1. Чи правомірними були дії засновників?
2. Якими зустрічними діями може відповісти директор?
3. Як засновники ТОВ «Аграрне» можуть запобігти аналогічній ситуації в майбутньому?

Завдання 6.2


Визначити, в яких з наведених випадків працівники підприємства несуть повну матеріальну відповідальність. Відповідь оформити у вигляді таблиці.

Випадки

Вид матеріальної відповідальності

повна

неповна

Матеріальну шкоду заподіяно не при виконанні трудових обов’язків

Матеріальну шкоду завдано зайвими грошовими витратами

Причиною матеріальної шкоди є недостача, навмисне знищення чи навмисне псування матеріалів, напівфабрикатів, продукції тощо

Матеріальну шкоду завдано неправильною організацією обліку і зберіганням матеріальних або грошових цінностей

Посадову особу визнано винною у незаконному звільнені або незаконному переведенні працівників на іншу роботу

Матеріальну шкоду завдано при виконанні трудових обов’язків

Матеріальна шкода виникла з вини працівника, з яким укладений письмовий договір про повну матеріальну відповідальність

Матеріальну шкоду завдано через недбалість

Матеріальну шкоду заподіяно працівником, який знаходиться в нетверезому стані

Завдання 6.3


При роботі на станку робітником по необережності була завдана шкода. Вартість станка – 25000грн., вартість ремонту склала 1300грн., середньомісячна зарплата робітника – 1200 грн. Визначити, на кого буде накладено фінансові санкції і які. Пояснити відповідь, привести кореспонденцію рахунків.

Завдання 6.4


В результаті перепаду напруги вийшов з ладу комп’ютер, який був закріплений за секретарем - матеріально-відповідальною особою. Вартість комп’ютера – 4800 грн., знос – 1100 грн.. середня зарплата секретаря – 800 грн.
Визначити винних осіб, фінансові санкції, привести кореспонденцію рахунків, пояснення.

Завдання 6.5


Бухгалтер здійснив прогул в один з робочих днів. Визначити дії адміністрації та вид юридичної відповідальності вказаного працівника.

Завдання 6.6


Бухгалтер несвоєчасно подав платіжне доручення на перерахування податку на прибуток. Визначити вид юридичної відповідальності бухгалтера.

Питання для самоконтролю 1. Види юридичної відповідальності.

 2. Порядок застосування всіх видів юридичної відповідальності.

 3. Методика визначення матеріального збитку.

Тема 7. Організація захисту інформації підприємства


7.1 Організація захисту конфіденційної інформації.
7.2 Відповідальність за розголошування комерційної таємниці.

Після вивчення теми студент повинен знати:


- види інформації, передбачені законодавством;
- можливі варіанти організації захисту комерційної таємниці та конфіденційної інформації підприємства;
- документи, якими оформлюється захист цінної інформації підприємства;
- види юридичної відповідальності за розголошення комерційної таємниці.

^ Після вивчення теми студент повинен вміти:


- розрізняти поняття «комерційна таємниця» та «конфіденційна інформація»;
- сформувати перелік відомостей, які складають комерційну таємницю підприємства;
- визначати складові конфіденційної інформації підприємства.

^ Ключові слова:

інформація, комерційна таємниця, конфіденційна інформація, режим доступу до інформації підприємства.
Закон України «Про інформацію» визначає, що під інформацією треба розуміти документовані або публічно оголошені відомості про події та явища, що відбуваються у суспільстві, державі та навколишньому природному середовищі. Економічна інформація - сукупність відомостей, які відображають процеси постачання, виробництва, реалізації та споживання матеріальних благ і послуг. Переважна частина економічної інформації формується у бухгалтерському обліку. Одним із його завдань є надання користувачам інформації.
^ Конфіденційна інформація - відомості, які знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні окремих фізичних чи юридичних осіб і поширюється за їх бажанням відповідно до передбачених ними умов.
^ Таємна інформація - інформація, яка містить відомості, що становлять державну та іншу передбачену законом таємницю, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству чи державі. Ця інформація включає державну та комерційну таємниці.

Завдання 7.1


В ТОВ «Аграрне» існує конфіденційна інформація. Необхідно створити на підприємстві режим доступу до комерційної таємниці та конфіденційної інформації.

Питання для самоконтролю 1. Поняття конфіденційної інформації і комерційної таємниці.

 2. Заходи захисту конфіденційної інформації і комерційної таємниці.

 3. Режим доступу до конфіденційної інформації і комерційної таємниці.


Тема 8. Організація бухгалтерського обліку активів


8.1 Організаційні основи бухгалтерського обліку активів.
8.2 Організація документування операцій з необоротними і оборотними активами.
8.3 Організація аналітичного обліку активів.
8.4 Організація проведення інвентаризації активів підприємства.

Після вивчення теми студент повинен знати:


- завдання організації бухгалтерського обліку активів підприємства;
- організацію документування операцій з оборотними та необоротними активами;
- порядок проведення інвентаризації активів підприємства.

^ Після вивчення теми студент повинен вміти:


- розробити Положення про облікову політику в частині обліку необоротних і оборотних активів;
- сформувати розрізи аналітичного обліку необоротних і оборотних активів.

^ Ключові слова:

активи, оборотні активи, необоротні активи, інвентаризація активів.
Об'єкти облікової політики активів підприємства:
1. Об'єкти облікової політики необоротних активів:
- ліквідаційна вартість
- терміни корисного використання
- метод амортизації
- вартісна межа віднесення об'єктів до основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів
- одиниці обліку
2. Об'єкти облікової політики оборотних активів:
- порядок визначення первинної вартості
- методи оцінки при списанні запасів
- метод нарахування резерву сумнівних боргів
- метод розподілу витрат майбутніх періодів
- метод оцінки фінансових інвестицій
- об'єкти і метод калькуляції
- ліміт залишку наявних грошових коштів в касі
- порядок оцінки залишків незавершеного виробництва
3. Спільні об'єкти облікової політики:
- первинні документи по обліку активів і графік їх документообігу
- перелік дій матеріально відповідальних осіб
- субрахунки і аналітичні рахунки, необхідні для відображення в обліку операцій з активами
- порядок проведення інвентаризації.
Здійснені господарські операції можуть відображатися в бухгалтерському обліку тільки за умови їх правильного і своєчасного документального оформлення. Необхідно знати перелік первинних документів, облікових регістрів по всіх видах активів, а також їх взаємозв'язок і схеми відображення в регістрах обліку.

Завдання 8.1


Відобразити схему записів в регістрах з обліку основних засобів, з обліку амортизації основних засобів та інших необоротних активів.

Завдання 8.2


Відобразити схему запису в регістрах з обліку виробничих запасів, МШП, готової продукції та товарів.

Завдання 8.3


Відобразити схему запису в регістрах з обліку поточних біологічних активів тваринництва.

Завдання 8.4


Відобразити схему запису в регістрах з обліку розрахунків з підзвітними особами, покупцями та замовниками.

Завдання 8.5


Відобразити схему запису в регістрах з обліку операцій на рахунках в банку, касових операцій.

Питання для самоконтролю 1. Методологічні основи організації обліку необоротних активів.

 2. Обґрунтуйте порядок формування облікових номенклатур на всіх етапах облікового процесу необоротних активів.

 3. Особливості документообігу в організації обліку необоротних активів залежно від умов придбання, списання.

 4. Методологічні особливості організації обліку оборотних активів.

 5. Організація облікових номенклатур в обліку оборотних активів.

 6. Організація облікового процесу оборотних активів.

 7. Організація складського обліку запасів.

 8. Графіки документообігу в обліковому процесі оборотних активів.


2014-07-19 18:44
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © sanaalar.ru
  Образовательные документы для студентов.