.RU
Карта сайта

Тематика курсових робіт з дисципліни «Економіка підприємства» - Методичні рекомендації щодо написання І захисту...

Тематика курсових робіт з дисципліни «Економіка підприємства» 1. Правові основи створення та напрями діяльності підприємств в Україні.

 2. Мета створення підприємств з іноземним капіталом та особливості їх діяльності.

 3. Міжнародна підприємницька діяльність в Україні в умовах розвитку ринкових відносин.

 4. Обґрунтування та вибір форми і виду підприємства як юридичної особи.

 5. Малі підприємства, їх роль у розвитку економіки України.

 6. Акціонування підприємств та їх його роль у підвищенні ефективності діяльності підприємств.

 7. Сучасні форми об’єднання підприємств (Концерн. Консорціум. Холдинг. Промислово-фінансові група. Асоціація. Корпорація.).

 8. Холдингові компанії, їх організація та механізм функціонування.

 9. Причини кризи економіки України та шляхи виходу з неї.

 10. Криза економіки України і шляхи її стабілізації.

 11. Тенденції і проблеми розвитку спільних підприємств в Україні.

 12. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства.

 13. Обґрунтування доцільності та економічної ефективності створення малих підприємств.

 14. Об’єктивна необхідність управління підприємством та його основні функції і методи.

 15. Адаптована до ринкових умов система формування, оцінки та відбору кадрів працівників підприємства.

 16. Зарубіжний досвід формування та забезпечення ефективного використання кадрового потенціалу фірми.

 17. Персонал підприємства та мотивація праці.

 18. Сучасна система підвищення кваліфікації кадрів та забезпечення умов для високопродуктивної праці в Україні та зарубіжних країнах.

 19. Продуктивність праці персоналу підприємства: вимірювання, чинники, резерви підвищення.

 20. Резерви зростання продуктивності праці в сучасних умовах господарювання.

 21. Мотивація як процес стимулювання працівників до ефективної трудової діяльності.

 22. Оплата праці на підприємстві в умовах ринкових відносин.

 23. Сучасна державна політика оплати праці та соціального захисту в Україні.

 24. Форми і системи оплати праці та їх удосконалення.

 25. Роль матеріальних активів у здійсненні процесу виробництва продукції або надання послуг в сучасних умовах.

 26. Необхідність та особливості оцінки основних фондів підприємств у різних галузях народного господарства.

 27. Напрямки зменшення фізичного зношування та техніко-економічного старіння засобів праці.

 28. Амортизаційна політика підприємства в ринкових умовах господарювання.

 29. Ефективність відтворення і використання основних фондів підприємства.

 30. Напрямки інтенсифікації відтворення і шляхи кращого використання основних фондів підприємства.

 31. Основний капітал підприємства, як основний вид фінансових ресурсів.

 32. Оборотний капітал підприємства.

 33. Необхідність політики ресурсозбереження для України, шляхи кращого використання матеріальних ресурсів.

 34. Нематеріальні ресурси підприємства, їх формування та ефективність використання.

 35. Вплив нематеріальних активів підприємства на конкурентоспроможність його продукції.

 36. Вартісна оцінка нематеріальних активів та особливості визначення їх зношування.

 37. Елементна і функціональна структура оборотних коштів та її динаміка на підприємствах різних галузей економіки.

 38. Проблеми нормування оборотних коштів підприємства.

 39. Шляхи підвищення ефективності використання оборотних коштів підприємства.

 40. Проблеми нестачі оборотних коштів, поповнення їх величини до нормативного рівня в умовах кризової ситуації на підприємстві.

 41. Основні шляхи прискорення обігу оборотних коштів на промисловому підприємстві.

 42. Визначення інвестицій як важливого фінансового ресурсу для створення, функціонування і розвитку суб’єктів господарювання.

 43. Обґрунтування джерел фінансування та обчислення необхідного обсягу капітальних вкладень з урахуванням економічної ситуації на ринку та підприємстві.

 44. Методика оцінки ефективності виробничих інвестицій в умовах ринкових відносин.

 45. Залучення та використання фінансових інвестицій в сучасній системі господарювання.

 46. Формування і регулювання фінансових інвестицій в ринкових умовах господарювання.

 47. Залучені джерела фінансування підприємства в сучасних умовах господарювання..

 48. Власні джерела фінансування підприємства в ринкових умовах господарювання.

 49. Напрямки підвищення ефективності використання капітальних вкладень та фінансових інвестицій.

 50. Удосконалення методики розробки інвестиційних програм у відтворюванні основних фондів.

 51. Вплив інноваційних процесів на виробничу діяльність будь-якого підприємства.

 52. Оцінка ефективності організаційних та технічних нововведень.

 53. Організаційно-економічне управління технічним розвитком підприємства.

 54. Значення техніко-технологічної бази виробництва та шляхи її формування на підприємстві.

 55. Особливості формування виробничої бази на підприємствах різних галузей.

 56. Діагностика стану технічного розвитку підприємства.

 57. Організаційно-економічне управління технічним розвитком підприємства.

 58. Формування і використання виробничої потужності підприємства.

 59. Загальна характеристика, вид і чинники формування (нарощування) виробничої потужності підприємства.

 60. Організаційні типи виробництва на сучасних підприємствах.

 61. Методи організації виробництва на сучасних підприємствах.

 62. Проблеми здійснення соціальної діяльності підприємства за ринкових умов господарювання.

 63. Державно-економічне регулювання виробничо-господарської діяльності підприємства.

 64. Необхідність, методи і принципи державного економічного регулювання діяльності окремих суб’єктів господарювання.

 65. Планування розвитку діяльності підприємства в ринкових умовах господарювання.

 66. Сучасна система планів підприємств в Україні.

 67. Ефективність стратегічного планування на підприємстві.

 68. Організація оперативного планування діяльності підприємства.

 69. Стратегія і тактика маркетингу підприємства.

 70. Вплив маркетингової діяльності на формування програми випуску продукції на ринок.

 71. Ресурсне обґрунтування виробничої програми підприємства на перспективний та поточний період.

 72. Вимірювання і забезпечення підвищення рівня якості та конкурентоспроможності продукції.

 73. Заходи підвищення якості та конкурентоспроможності продукції вітчизняних товаровиробників.

 74. Проблеми визначення рівня конкурентоспроможності продукції підприємств України на вітчизняному і світовому ринках.

 75. Міжнародні та національні системи сертифікації.

 76. Собівартість продукції як комплексний економічний показник.

 77. Собівартість виробництва продукції та шляхи її зниження.

 78. Кошторис виробництва та собівартість продукції.

 79. Калькулювання собівартості окремих виробів продукції на підприємствах України.

 80. Обґрунтування і вибір стратегії зниження поточних витрат на підприємствах України.

 81. Ціни на промислову продукцію: загальна характеристика, методи встановлення і регулювання.

 82. Вивчення рівня ціноутворення на продукцію (послуги) на основних ринках м. Бердянська, м. Запоріжжя та шляхи його вдосконалення.

 83. Прибуток підприємства як головний показник фінансових результатів діяльності підприємства.

 84. Прибутковість підприємства та шляхи її підвищення.

 85. Динаміка та шляхи підвищення рентабельності підприємств різних галузей економіки України.

 86. Діагностика фінансово-економічного становища підприємства.

 87. Оцінка загального фінансово-економічного стану підприємства.

 88. Аналіз стану та ефективність діяльності підприємства.

 89. Конкурентний аналіз та оцінка підприємства в галузі.

 90. Ефективність виробництва: вимірювання та чинники підвищення.

 91. Рівень та пріоритетні напрямки підвищення ефективності виробництва в окремих галузях економіки України.

 92. Обґрунтування напрямків подолання кризової ситуації на підприємстві.

 93. Обґрунтування стратегії забезпечення належної економічної безпеки підприємства.

 94. Особливості державної підтримки проведення санації потенційно конкурентоспроможних підприємств.

 95. Оподаткування підприємницької діяльності в Україні та шляхи його удосконалення.

 96. Зарубіжний досвід оподаткування юридичних осіб та його використання в Україні.

 97. Вплив системи оподаткування на фінансові результати підприємницької діяльності.

 98. Санація (фінансове оздоровлення) господарюючих суб’єктів в умовах стабілізації економіки України.

 99. Банкрутство підприємства: механізм визначення і шляхи подолання.

 100. Практика здійснення та ефективність реструктуризації суб’єктів господарювання.

Додаток В

____________________________________________________________________________________________________________
(назва вищого навчального закладу)

^ РЕЦЕНЗІЯ НА КУРСОВИЙ ПРОЕКТ (РОБОТУ)


Студента ________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
Шифр ___________ того, хто навчається в групі ______ на ______ курсі
_____________________________________________________________факультету
Курсовий проект (робота) № ______ з _____________________________________________
________________________________________________________________________________
(назва навчальної дисципліни)
Тема __________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Реєстраційний № ____ Дата одержання "____" ______________ 20 р.

Рецензент _____________________________________________________________________


( вчене звання, прізвище, ім'я, по батькові)

^ Зміст рецензії


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Допущений до захисту "____" ___________ 20 р. _________________________________ (підпис рецензента)
Захист планується о _____ "___" __________ 20 р. _______________________________________________________________________________
(місце роботи комісії)
Курсовий проект захищений "____" ______________ 20 р. з оцінкою _________________

^ Комісія: Підписи рецензента


і членів комісії засвідчую:


1. ________________ ___________________________ ______________________________
(підпис ) (прізвище, ініціали) (посада)

М.П.


2. ________________ ___________________________ ______________________________
3. ________________ ___________________________ ______________________________
"____" _______________ 20_____ р.

Додаток Г


______________________________________________________________________________________________________________________
(назва вищого навчального закладу)
Кафедра ______________________________________________________________________________________
Дисципліна _________________________________________________________________________________________________
Спеціальність _____________________________________________________________________________________________
Курс ______________ Група ____________________ Семестр _________________________________________

Завдання


на курсовий проект (роботу) студента


____________________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
____________________________________________________________________________________________________________
1. Тема проекту (роботи) _______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
2. Строк здачі студентом закінченого проекту (роботи) _________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
3. Вихідні дані до проекту (роботи) _______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки _________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов'язкових креслень) ________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
6. Дата видачі завдання _____________________________________________________________________________________________
Студент ____________________________________________
Керівник ___________________________________________ _____________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
" ____" ______________________________ 20 р.

Додаток Д


Оформлення таблиці


^ Таблиця 2.1

Обсяги експорту – імпорту товарів у розрізі регіонів України у 2010 роціНазва регіону

Експорт

Імпорт

Сальдо

вартість за умов поставки ФОБ,
тис. дол. США

питома вага у загальному обсязі експорту, %

вартість за умов поставки СІФ,
тис. дол. США

питома вага у загальному обсязі імпорту, %

Одеська

434666,5

3,44

357075,4

2,43

77591,1

Миколаївська

408458,1

3,23

201289,6

1,37

207168,5

Кіровоградська

59709,6

0,47

37251,3

0,25

22458,3

^ Джерело: дані Державного комітету статистики України [3]
Таблиця 2.5

Аналіз співвідношення зростання продуктивності праці й заробітної платиПоказники

рік

Абсолютне відхилення

Темпи росту,%

2009

2010

Обсяг виробництва продукції, тис.грн.

37347,7

61224,8

+23877,1

163,9

Чисельність робітників, осіб

272

338

+66

124,2

Фонд заробітної плати, грн.

1957800

3377700

+1419900

172,5

Середня заробітна плата робітника, грн./міс.

424,8

604,00

+179,2

142,1

Середньорічний виробіток робітника, грн./особу

128342,6

181138,5

+52795,9

141,1

^ Джерело: складено автором за даними “Звіту про діяльність ЗАТ” ПП “Азовкабель”

Додаток Е


Оформлення ілюстраціїРис. 1.1.

Вікова структура працівників у 2006-2009 рр.


Джерело: розроблено автором за даними відділу кадрів ЗАТ ” ПП “Азовкабель”

Рис. 1.2.

Інноваційні проекти в галузі охорони здоров’я


Джерело: [4, с. 81]

Додаток Ж


Зразок оформлення списку використаних джерел:


^ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Бараник З. Т. Статистичний підхід до оцінювання впливу факторів структури населення на рівень безробіття в Україні / З. Т. Бараник // Економіка та держава. – 2006. – №9. – С. 75-80
2. Безробітне населення (за методологією МОП) за регіонами [Електронний ресурс] / Державний комітет статистики України. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2008/rp/pres-reliz/dopI_08.htm
3. Богиня Д. П. Основи економіки праці : навч. посібник / Д. П. Богиня, О. А. Грішнова. – К. : Знання-Прес, 2002. – 313 с. – (Вища освіта ХХІ століття). 4. Грішнова О. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини : підручник. – 3-тє вид., випр. і доп. / О. А. Грішнова. – К. : Т-во “Знання”, КОО, 2007. – 559 c. 5.Зареєстроване безробіття у 2008 році [Електронний ресурс] / Державний комітет статистики України. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2008/rp/sz_br/sz_br_u/zb_2008_u.htm 6. Калина А. В. Организация и оплата труда в условиях рынка (аспект эффективности) : учеб. пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. / А. В. Калина. – К. : МАУП, 2001. – 312 с. 7. Капцов А. И. Основы предпринимательства : учебное пособие / А. В. Капцов, Ю. В. Тихоправов. – М. : Весник, 1996. – 336 с. 8. Кількість зареєстрованих безробітних за статтю та місцем проживання у 2008 році [Електронний ресурс] / Державний комітет статистики України. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2008/rp/sz_br/sz_br_u/kzbr_m_u2008.htm 9. Корчун М. Шляхи підвищення економічної активності та зайнятості молоді на ринку праці України / М. Корчун // Україна: аспекти праці. – 2008. – №1. – С. 3-10 10. Макаровська Т. П. Економіка підприємства : навч. посіб. / Т. П. Макаровська, Н. М. Бондар. – К. : Знання, 2003. –115 с. 11. Макконнелл Кемпбелл Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика : в 2 т. Т.1 / Кемпбелл Р. Макконнелл, Стенли Л. Брю ; [пер. с англ. 11-го изд., рук. кол-ва переводчиков С. В. Чепраков; общ. ред-я перевода д.е.н., проф. А. А. Пороховского]. – М. : Республика, 1992. – 399 с. 12. Пазюк О. Проблеми безробіття в Україні / О. Пазюк, О. Пономарьова // Україна: аспекти праці. – 2004. – № 2. – С. 3-10 13. Петрова І. Л. Проблеми та перспективи мінімізації безробіття / І. Л. Петрова // Економіка та держава. – 2006. – №5. – С. 90-92 14. Петюх В. М. Ринок праці : навч. посіб. / В. М. Петюх. – К. : КНЕУ, 1999. – 288 с. 15. Петюх В. М. Ринок праці та зайнятість : навч. посіб. / В. М. Петюх. – К. : МАУП, 1997. – 120 с. 16. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття : Закон України від 02.03.2000 № 1533-III (зі змінами і доповненнями) [Електронний ресурс] / Верховна рада України // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – №22. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1533-14 17. Про зайнятість населення: Закон України від 01.02.1991 № 803-XII(зі змінами і доповненнями) [Електронний ресурс] / Верховна рада України // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №14. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=803-12 18. Штундер І. О. Інноваційно-інституціональні аспекти регулювання безробіття / І. О. Штундер // Економіка та держава. – 2006. – №6. – С. 76-78 19. Ярошенко В. Державні механізми регулювання ринків праці в Україні / В. Ярошенко // Україна: аспекти праці. – 2007. – №8. – С. 30-37

Додаток К


2014-07-19 18:44
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © sanaalar.ru
  Образовательные документы для студентов.