.RU
Карта сайта

Тест Фінанси підприємств це… а грошові кошти підприємства - 4


в) відношення витрат у незавершеному виробництві до всієї собівартості готової продукції;
г) сума всіх витрат у незавершеному виробництві.
Тест 139. Які оборотні кошти можна віднести до високоліквідних активів:
а) матеріальні оборотні активи;
б) товари відвантажені;
в) дебіторська заборгованість;
г) грошові кошти та цінні папери.
Тест 140. Які оборотні кошти можна віднести до середньоліквідних активів:
а) товари відвантажені;
б) грошові засоби;
в) кредиторська заборгованість;
г) цінні папери.
Тест 141. Які оборотні кошти можна віднести до низьколіквідних активів:
а) незавершене виробництво;
б) грошові засоби;
в) кредиторська заборгованість;
г) цінні папери.
Тест 142. До оборотних коштів з найменшим ризиком вкладення відносять…
а) гроші в касі та гроші на поточних рахунках в банках;
б) незавершене виробництво;
в) готову продукцію;
г) виробничі запаси.
Тест 143. Неможливість підприємства задовольнити поточну потребу в оборотних коштах за рахунок власних коштів означає…
а) надлишок власних оборотних коштів;
б) абсолютне вивільнення оборотних коштів;
в) нестачу власних оборотних коштів;
г) оборотність оборотних коштів.
Тест 144. Причиною нестачі власних оборотних коштів на підприємстві може бути …
а) значна дебіторська заборгованість покупців;
б) підвищення цін у результаті інфляції;
в) неповний внесок платежів до бюджету;
г) перевиконання плану прибутку.
Тест 145. Перевищення фактичної наявності власних оборотних коштів над потребою — це…
а) надлишок власних оборотних коштів;
б) брак власних оборотних коштів;
в) абсолютне вивільнення оборотних коштів;
г) відносне вивільнення оборотних коштів.
Тест 146. Абсолютне вивільнення оборотних коштів — це…
а) збільшення обсягу виробництва за зростання суми оборотних коштів;
б) пряме скорочення потреби в оборотних коштах за одночасного збільшення обсягів виробництва;
в) зменшення суми оборотних коштів за зменшення реалізації товарів і послуг;
г) скорочення терміну оборотності кредиторської заборгова-
ності.
Тест 147. Відносне вивільнення оборотних коштів — це…
а) незначне зростання суми оборотних коштів за збільшення обся­гів виробництва;
б) прискорення оборотності оборотних коштів за зменшення обся­гів виробництва;
в) збільшення обсягів виробництва в плановому році за сталої суми оборотних коштів;
г) скорочення потреби в оборотних коштах за збільшення обсягів виробництва.
Тест 148. До показників стану і ефективності використання оборотних коштів не відносять:
а ) коефіцієнт автономії;
б) термін обертання;
в) коефіцієнт ефективності;
г) коефіцієнт обертання.
Тест 149. Для характеристики ефективності використання оборотних коштів використовують такі показники:
а) коефіцієнт прибутковості оборотних коштів;
б) швидкість обороту та коефіцієнт оборотності;
в) тривалість операційного та фінансового циклів;
г) всі відповіді вірні.
Тест 150. Для визначення коефіцієнта реальної вартості оборотних коштів у майні підприємства застосовуються такі показники:
а) вартість майна підприємства і фактична наявність оборотних коштів;
б) власні кошти підприємства;
в) обсяг реалізованої продукції;
г) необоротні активи.
Тест 151. Коефіцієнт оборотності показує:
а) скільки оборотів здійснили оборотні кошти за певний період
б) скільки оборотів здійснили оборотні кошти за попередній квартал
в)скільки прибутку припадає на 1 грн.оборотних коштів
г) величину оборотних коштів на 1 грн. реалізованої продукції.
Тест 152. Коефіцієнт ефективності використання оборотних коштів показує:
а) скільки оборотів здійснили оборотні кошти за певний період
б) скільки оборотів здійснили оборотні кошти за попередній квартал
в) скільки прибутку припадає на 1 грн.оборотних коштів
г) величину оборотних коштів на 1 грн. реалізованої продукції.
Тест 153. Коефіцієнт завантаження оборотних коштів показує:
а) скільки оборотів здійснили оборотні кошти за певний період
б) скільки оборотів здійснили оборотні кошти за попередній квартал
в) скільки прибутку припадає на 1 грн.оборотних коштів
г) величину оборотних коштів на 1 грн. реалізованої продукції.
Тест 154. Прискорення оборотності оборотних коштів для підприємства означає, що...
а) підприємство додатково залучає фінансові ресурси;
б) вивільняються власні фінансові ресурси;
в) зменшується дебіторська заборгованість підприємства;
г) підприємство має потребу в додаткових кредитах банку.
Тест 155. Сповільнення оборотності оборотних коштів для підприємства означає, що...
а) залучаються додаткові фінансові ресурси;
б) збільшується заборгованість підприємства перед державою;
в) перевиконано план прибутку;
г) зростає дебіторська заборгованість.
Тест 156. Надання позикодавцем коштів у грошовій або іншій формі на встановлений термін за визначених умов є:
а) консигнація;
в) аваль;
б) кредит;
г) франшиза.
Тест 157. Економічні відносини, що виникають між комерційними банками та підприємствами, називаються...
а) товарний кредит;
б) комерційний кредит;
в) банківський кредит;
г) обліковий кредит.
Тест 158. Який з наведених видів кредитів не належить до банківського кредиту:
а) іпотечний;
б) споживчий кредит;
в) кредитна лінія;
г) консигнація.
Тест 159. Комерційний кредит - це економічні відносини, які виникають між...
а) підприємствами;
б) комерційними банками і підприємствами;
в) державою і комерційними банками;
г) державою і підприємствами.
Тест 160. Згода банку-кредитора надати кредит у майбутньому в обсязі, який не перевищує заздалегідь обумовлений за певний відрізок часу, без проведення додаткових спеціальних переговорів — це...
а) короткострокова позика;
б) кредитна лінія;
в) ліміт кредитування;
г) контокорент.
Тест 161. Основний документ, що регулює кредитні відносини між підприємством та банком:
а) кредитна заява;
б) кредитні умови;
в) кредитний договір;
г) кредитні зобов’язання.
Тест 162. Бланковий кредит — це кредит, виданий…
а) із застосуванням підвищеної відсоткової ставки;
б) надійним позичальникам;
в) тільки в національній валюті України;
г) тільки під зобов’язання повернути кредит.
Тест 163. У товарній формі може надаватись...
а) кредит під облік векселів;
б) іпотечний кредит;
в) комерційний кредит;
г) банківський кредит.
Тест 164. Іпотечний кредит — це кредит, виданий під заставу...
а) нерухомості;
б) цінних паперів;
в) виробничих запасів;
г) транспортних засобів.
Тест 165. Овердрафт — це...
а) кредит, що надається у вигляді гарантійної послуги;
б) кредит, який надається в товарній формі;
в) короткостроковий кредит, що надається надійному підприємству понад залишок коштів на його рахунку;
г) кредит, що надається в іноземній валюті.
Тест 166. Позика, що передбачає отримання плати за кредит у момент його надання, називається...
а) аваль;
б) амортизаційною;
в) дисконтною;
г) звичайною.
Тест 167. Ломбардний кредит надається...
а) під заставу;
б) під заставу з переданням майна заставодержателю;
в) із застосуванням вищої за звичайну відсоткової ставки;
г) із застосуванням нижчої за звичайну відсоткової ставки.
Тест 168. Кредит, що надається об’єднанням банків одному позичальнику, називається...
а) синдикований;
б) комерційний;
в) консорціумний;
г) контокорентний.
Тест 169. Контокорент — це…
а) поєднання позичкового й поточного рахунка;
б) ліміт з рахунком;
в) кредит під облік векселів;
г) кредитна угода, яку можна скасувати в будь-який момент часу.
Тест 170. Факторинг передбачає…
а) право регресних вимог до фактора;
б) більш високу плату порівняно з кредитом;
в) порівняно нетривалий термін;
г) розрахунки виключно векселями.
Тест 171. Фінансова операція, що передбачає передачу (або придбання) прав користування окремими видами основних фон­дів на платній основі впродовж терміну, що обумовлений:
а) лізинг;
в) консигнація;
б) іпотека;
г) ломбардний кредит.
Тест 172. Вексельне поручительство, згідно з яким комерційний банк бере на себе відповідальність за оплату векселя перед векселедержателем і є боржником першого порядку — це...
а) аваль;
б) кредит під облік векселів;
в) акцепт;
г) гарантія.
Тест 173. Види кредиту, які оформляються векселем:
а) державний;
б) комерційний;
в) банківський;
г) споживчий.
Тест 174. Авальний кредит – це...
а) кредит, який надається банком у вигляді гарантійної послуги;
б) офіційне повідомлення про виконання розрахункової послуги;
в) кредит, який надається одним підприємством іншому;
г) кредит, який надається під заставу нерухомості.
Тест 175. Лізинговий кредит – це:
а) надання банком кредиту на умовах відстрочки платежу;
б) передача суб’єктами господарювання матеріальних цінностей на умовах оренди;
в) кредит, який надається банком у вигляді гарантійної послуги;
г) надання суб’єктами господарювання взаємного кредиту у вигляді відстрочки платежу за продані товари й послуги.
Тест 176. Здатність позичальника в повному обсязі й у визначений кредитною угодою термін розрахуватись за своїми борговими зобов’язаннями — це...
а) платоспроможність;
б) кредитоспроможність;
в) ліквідність;
г) надійність.
Тест 177. Період залучення кредиту визначається ...
а) банком;
б) керівною установою;
в) державою;
г) аудиторською фірмою.
Тест 178. Погашення кредиту частинами, що зменшуються, називається:
а) достроковим погашенням;
б) регресивним погашенням;
в) погашенням із розстрочкою платежу;
г) одночасним погашенням.
Тест 179. Контроль за цільовим використанням кредиту здійснюється ...
а) Національним банком;
б) комерційними банками;
в) підприємствами;
г) державою.
Тест 180. Банк прийме як забезпечення позики:
а) нерухоме майно;
б) цінні папери;
в) товарно-матеріальні цінності;
г) всі відповіді вірні.
Тест 181. Для отримання кредитів у вільно конвертованій валюті в іноземного кредитора підприємство повинно...
а) отримати відповідний дозвіл Національного банку України;
б) самостійно вирішити це питання;
в) отримати дозвіл місцевих органів влади;
г) отримати дозвіл Міністерства фінансів.
Тест 182. Що Банк не прийме в якості кредитного забезпечення…
а) власні акції підприємства-позичальника;
б) власне майно підприємства позичальника;
в) кредиторську заборгованість;
г) дебіторську заборгованість.
Тест 183. За користування бюджетними коштами встановлюється відсоткова ставка, яка визначається ..
а) Міністерством фінансів України щорічно під час формування Державного бюджету;
б) Національним банком України;
в) уповноваженим комерційним банком;
г) місцевими органами влади.
Тест 184. Операції кредитора по розміщенню вільних ресурсів позичальника на умовах платності , терміновості та повернення:
а) розрахункові;
б) кредитні;
в) касові;
г) депозитні.
Тест 185. Економічні ресурси підприємства у формі сукупних майнових цінностей, що використовуються з метою одержан­ня економічних вигод у майбутньому, являють собою:
а) власний капітал підприємства;
б) статутний капітал підприємства;
в) зобов’язання підприємства;
г) активи підприємства.
Тест 186. Залежно від умов оновлення активи підприємства поділяються на:
а) матеріальні та нематеріальні;
б) основні й оборотні;
в) монетарні й немонетарні;
г) виробничі та невиробничі основні засоби.
Тест 187. Майнові цінності підприємства, що багаторазово беруть участь у процесі господарської діяльності та переносять свою вартість на вартість продукції поступово, частинами, явля­ють собою:
а) власний капітал підприємства;
б) статутний капітал підприємства;
в) необоротні активи підприємства;
г) оборотні активи підприємства.
Тест 188. До складу необоротних активів не входять:
а) нематеріальні активи;
б) запаси товарно-матеріальних цінностей;
в) довгострокові фінансові інвестиції;
г) основні засоби.
Тест 189. Основні засоби - це ...
а) частина матеріальних цінностей, які перебувають у розпорядженні підприємства;
б) матеріальні цінності, які протягом тривалого часу зберігають натуральну форму;
в) матеріальні цінності, які поступово переносять свою вартість на вироблений продукт;
г) матеріальні цінності, що використовуються у виробничій діяльності підприємства протягом періоду понад один календарний рік із дня введення в експлуатацію таких матеріальних цінностей, вартість яких поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом.
Тест 190. За ступенем використання у виробничому процесі основні засоби поділяються на ті, що…
а) передані на безоплатній основі;
б) надані в оперативну чи фінансову оренду;
в) консервуються;
г) беруть участь у виробництві основної та неосновної продукції підприємства.
Тест 191. За участю у виробничому процесі основні виробничі засоби поділяються на:
а) власні та орендовані;
б) пасивні й активні;
в) виробничі й невиробничі;
г) діяльні та бездіяльні.
Тест 192. В залежності від участі в процесі виробництва основні засоби поділяються на:
а) активні та пасивні;
б) виробничі та невиробничі;
в) основне та допоміжне обладнання;
г) будинки, споруди, передавальні пристрої.
Тест 193. До основних засобів не належать:
а) земельні ділянки;
б) будинки, споруди, передавальні пристрої;
в) незавершене виробництво;
г) робоча і продуктивна худоба.
Тест 194. У процесі експлуатації всі основні засоби підпадають під силу дії зносу…
а) фізичного та морального;
б) функціонального;
в) ергономічного;
г) технологічного.
Тест 195. Тимчасово виведені з експлуатації основні засоби піддаються…
а) тільки моральному зносу;
б) тільки фізичному зносу;
в) зносу під дією сил природи, а також моральному старінню;
г) не піддаються зносу взагалі.
Тест 196. Відтворення основних фондів - це ...
а) процес безперервного поновлення основних виробничих фондів;
б) заміна окремих зношених частин основних фондів;
в) придбання нових основних фондів;
г) заміна зношеного устаткування на нове.
2014-07-19 18:44
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © sanaalar.ru
  Образовательные документы для студентов.