.RU

*Endings help us find the correct word stress - İngilizce, Almancanın ses sistemi = düzeni Türkçeleştirilmiştir....


 

*Endings help us find the correct word stress.

NOTE:NATURAL ENGLISHThe Structure of the English syllableEndings help us find the stress...Syllable Divisioncin.e.ma

/ˈsɪnɪmə/...Syllabic Consonants/'æp

ə

l/, /'lɪs

ə

n/, /'dɪf

ə

rənt/...Syllabic Nasals/'drɪv

ə

n/, /'rɪəlɪz

ə

m/...Strong and Weak Syllables/ˈsʌbdʒɪkt/, /ˈjɒgəʳt/...
DERIVATIONAL AFFIXES

and

SCHWA*

They change the meaning or grammatical category (noun, verb, adjec-tive, adverb) of the word.  

           

COMMON PREFIXESEXAMPLESbi-BI

-cy-cleco-CO

-op-e-ratecom-COM

-binede-DE

-partdis-DIS

-likeen-EN

-joyex-EX

-hus-bandim-IM

-pos-si-blein-IN

-cau-tiousir-IR

-reg-u-larmis-MIS

-takere-RE

-viewun-UN

-happy
                                     

*

There is usually unstress on inflectional and derivational affixes.       

  

STRESS

on a

VOWEL SOUNDWe can only stress vowel sounds, not consonant sounds.

COMMON SUFFIXESEXAMPLES-age pack-

AGE-alna-tion-

AL-en sharp-

EN-er sing-

ER-ess host-

ESS-ful  stress-

FUL-fy

  

sim-pli-

FY-hood child-

HOOD-ic ec-o-nom-

IC-ish child-

ISH-ist

  

art-

IST-lesscare-

LESS-lyfriend-

LY-mentem-ploy-

MENT-nesshap-pi-

NESS-or vis-it-

OR -ousdan-ger-

OUS-shipfriend-

SHIP-sionvi-

SION-tionac-

TION-tive cre-a-

TIVE-urefail-

URE-ydirt-

Y
                                                                             

Nearly 90

PERCENT

of the

TWO-SYLLABLE

NOUNS

have

FIRST-SYLLABLE STRESS.Nearly 80

PERCENT

of the

TWO-SYLLABLE VERBS

have

SECOND-SYLLABLE STRESS.
UNSTRESSED SUFFIXES

-ciousDelicious

/dɪˈlɪʃəs/Suspicious

/səˈspɪʃəs/-graphyGeography

/dʒɪˈɒgrəfi/Photography

/fəˈtɒgrəfi/-ialEssential

/ɪˈsenʃəl/Financial

/fəˈnænʃəl/-ianPolitician

/ˌpɒləˈtɪʃən/Vegetarian

/ˌvedʒəˈteəriən/-ibleImpossible

/ɪmˈpɒsəbəl/Incredible

/ɪnˈkredəbəl/-icEnergetic

/ˌenəˈdʒetɪk/Fantastic

/fænˈtæstɪk/-ientAncient

/ˈeɪnʃənt/Efficient

/ɪˈfɪʃənt/-ifyClassify

/ˈklæsəfaɪ/Terrify

/ˈterəfaɪ/-ityAbility

/əˈbɪləti/Possibility

/ˌpɒsəˈbɪləti/-logyBiology

/baɪˈɒlədʒi/Psychology

/saɪˈkɒlədʒi/-meterKilometer

/kɪˈlɒmətə/Thermometer

/θəˈmɒmətə/-sionOccasion

/əˈkeɪʒən/Permission

/pəˈmɪʃən/-tionDefinition

/ˌdefəˈnɪʃən/Situation

/ˌsɪtʃuˈeɪʃən/-tiousAmbitious

/æmˈbɪʃəs/Cautious

/ˈkɔːʃəs/-ualUnusual

/ʌnˈjuːʒəl/Visual

/ˈvɪʒuəl/

-ary

Necessary

/ˈnesəseri/Secretary

/ˈsekrəteri/Vocabulary

/vəˈkæbjʊləri/-ate

Associate

/əˈsəʊʃiət/Exaggerate

/ɪgˈzædʒəreɪt/Operate

/ˈɒpəreɪt/-ize

Apologize

/əˈpɒlədʒaɪz/Criticize

/ˈkrɪtəsaɪz/Recognize

/ˈrekəgnaɪz/-ous

Dangerous

/ˈdeɪndʒərəs/Spontaneous

/spɒnˈteɪniəs/Simultaneous

/ˌsɪməlˈteɪniəs/
IRREGULAR (PHONETICALLY) SUFFIXES

STRESSED SUFFIXES
-ee

Emplo

yee/ˌemplɔɪˈiː//ɪmˈplɔɪiː/Refe

ree/ˌrefəˈriː/Refu

gee/ˌrefjuˈdʒiː/Trai

nee/ˌtreɪˈniː/
-eer

Ca

reer/kəˈrɪəʳ/Engi

neer/ˌendʒɪˈnɪəʳ/Mountai

neer/ˌmaʊntəˈnɪəʳ/Volun

teer/ˌvɒlənˈtɪəʳ/-ese

Chi

nese/tʃaɪˈniːz/Japa

nese/ˌdʒæpəˈniːz/-ique

An

tique/ænˈtiːk/Tech

nique/tekˈniːk/U

nique/juˈniːk/


 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © sanaalar.ru
  Образовательные документы для студентов.