.RU
Карта сайта

Wykład monograficzny: Wpływ sfery polityki na funkcjonowanie mediów masowych - Ii (B) opis poszczególnych przedmiotóW

Wykład monograficzny: Wpływ sfery polityki na funkcjonowanie mediów masowych


II B 2.Kod przedmiotu(course code)

Opcjonalnie, zgodnie z przyjętymi zasadami kodowania

przedmiotów.

II B 3.Typ przedmiotu(type of course)

Obowiązkowy

II B 4.Poziom przedmiotu(level of course)

Średnio zaawansowany

II B 5.Rok studiów, semestr(year of study,

semester/trimester)

Stacjonarne

studia Ii stopnia

Kierunek

: PolitologiaII rokIV semestrII B 6.Liczba punktów(number of credits)

1

punkt ETCS

II B 7.Metody nauczania(teaching methods)

Wymiar:

30 godzin wykładuLiczba godzin tygodniowo:

2 godz.

x 15 tygodni

Metody realizacji przedmiotu:

wykład połączony z lekturą zaleconych opracowań

Konsultacje: 1 godz. x 15 tygodni

II B 8.Język wykładowy(language of course)

Język polski

II B 9.Imię i nazwiskowykładowcy(name of lecturer)

Prof. UŚ dr hab. Zbigniew Oniszczuk.

II B 10.Wymagania wstępne(prerequisites)

Wiadomości z zakresu teorii polityki dotyczące systemu politycznego i współczesnych systemów politycznych

II B 11.Cele przedmiotu(wskazane jest

określenie celów jako

efektów kształcenia i

kompetencji)

(objectives of the

course, preferably

expressed in terms of

learning outcomes and competences)

Głównymi celami są:

II B 12.Treści merytoryczneprzedmiotu(course contents)

II B 13.Metody oceny(assessment methods)

Obecnoś

i aktywność (zadawanie pytań) na wykładach

II B 14.Spis zalecanychlektur(recommended

reading)II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓWII B 1.Nazwa przedmiotu(course title)

Systemy i zachowania wyborcze

II B 2.Kod przedmiotu(course code)

Opcjonalnie, zgodnie z przyjętymi zasadami kodowania

przedmiotów.

II B 3.Typ przedmiotu(type of course)

fakultatywny dowolnego wyboru.

II B 4.Poziom przedmiotu(level of course)

średnio zaawansowany,

II B 5.Rok studiów, semestr(year of study,

semester/trimester)

III rok studiów licencjackich, VI semestr.

II B 6.Liczba punktów(number of credits)

Punkty winny być przyporządkowane wszystkim przedmiotom,

które kończą się ewaluacją, zgodnie z zasadą, że nakład pracy

przeciętnego studenta przypadający na rok akademicki

odpowiada 60 punktom ECTS, również w przypadku, gdy

przedmioty pogrupowane są w moduły lub większe „bloki”.

Punkty powinny uwzględniać także czas studenta poświęcony na

wykonanie takich zadań obowiązujących w ramach zajęć z

danego przedmiotu jak prace semestralne/roczne/dyplomowe,

dysertacje, projekty/ćwiczenia realizowane w laboratorium,

prace terenowe itp.

II B 7.Metody nauczania(teaching methods)

Wykład monograficzny

II B 8.Język wykładowy(language of course)

Polski

II B 9.Imię i nazwiskowykładowcy(name of lecturer)

Prof. UŚ dr hab. S. Wróbel

II B 10.Wymagania wstępne(prerequisites)

Ogólna wiedza na temat wyborów i ich znaczenia w życiu politycznym

II B 11.Cele przedmiotu(wskazane jest

określenie celów jako

efektów kształcenia i

kompetencji)

(objectives of the

course, preferably

expressed in terms of

learning outcomes and competences)

 1. Znajomość systemów wyborczych.

 2. Umiejętność wskazania ich zalet i wad oraz funkcjonalności wobec różnych typów systemów partyjnych i politycznych

 3. Umiejętność analizy kampanii wyborczych

 4. Zdolność identyfikacji determinant i konsekwencji zachowań wyborczych

II B 12.Treści merytoryczneprzedmiotu(course contents)

Tematyka wykładów obejmuje charakterystykę różnych ujęć systemów i zachowań wyborczych, analizę systemów wyborczych stosowanych w elekcjach we współczesnych państwach, ich zalet i słabości, związku z układem sił w legislatywach .

Drugi krąg zagadnień dotyczy struktury kampanii wyborczych, form i sposobów jej prowadzenia

Trzeci zaś obejmuje problematykę zachowań wyborczych; : ich uwarunkowań ,form i skutków ukazanych na przykładzie wyborów w Polsce po 1989 roku

II B 13.Metody oceny(assessment methods)

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach

II B 14.Spis zalecanychlektur(recommended

reading)

 1. A. Żukowski, Systemy wyborcze; wprowadzenie, Olsztyn 1999

 2. A. Żukowski, System wyborczy do sejmu i senatu, Warszawa2004

 3. J. Raciborski, Polskie wybory, Warszawa1997

 4. A. K. Piasecki, Wybory w Polsce Kraków 2011

 5. R. Markowski, Zachowania polityczne, Warszawa 2010

II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓWII B 1.Nazwa przedmiotu(course title)

Sztuka negocjacji

- ćwiczenia

II B 2.Kod przedmiotu(course code)II B 3.Typ przedmiotu(type of course)

Obowiązkowy

II B 4.Poziom przedmiotu(level of course)

Średnio zaawansowany

II B 5.Rok studiów, semestr(year of study,

semester/trimester)

Studia stacjonarne II stopnia

Kierunek

: Politologia

Specjalność

: wszystkie specjalności

Rok I, semestr II

II B 6.Liczba punktów(number of credits)II B 7.Metody nauczania(teaching methods)

Wymiar

: 30 godz. ćwiczeń

Metody realizacji przedmiotu:II B 8.Język wykładowy(language of course)

Język polski

II B 9.Imię i nazwiskowykładowcy(name of lecturer)

dr Magdalena Ślawska

dr Maria Piekorz

II B 10.Wymagania wstępne(prerequisites)

Uczestniczenie w zajęciach: retoryka i erystyka na studiach pierwszego stopnia.

II B 11.Cele przedmiotu(wskazane jest

określenie celów jako

efektów kształcenia i

kompetencji)

(objectives of the

course, preferably

expressed in terms of

learning outcomes and competences)

Celem przedmiotu jest przekazanie podstawowych wiadomości teoretycznych, ale przede wszystkim przedstawienie najważniejszych praktycznych wskazówek dotyczących negocjacji. Przedmiot, oprócz określonej wiedzy, przekazuje umiejętności związane z przygotowywaniem i prowadzeniem negocjacji w kontekście zasad poprawnej i skutecznej komunikacji. Prezentowane są przykłady określonych zachowań negocjacyjnych. Celem jest wykształcenie świadomości tego, że każdego negocjatora powinno cechować dążenie do doskonałości i ciągły rozwój.

II B 12.Treści merytoryczneprzedmiotu(course contents)

II B 13.Metody oceny(assessment methods)

Zaliczenie na podstawie aktywności na zajęciach, kolokwium.

II B 14.Spis zalecanychlektur(recommended

reading)

Cenker E. M.: Negocjacje, Poznań 2002.

Fisher R., Ury W.: Dochodząc do TAK: negocjowanie bez poddawania się, Warszawa 2007.

Kennedy G.: Negocjacje doskonałe, Poznań 2003.

Kochan M.: Pojedynek na słowa. Techniki erystyczne w publicznych sporach. Kraków 2005.

Lunden B., Lennart R.: Techniki negocjacji, Gdynia 2005.

Mayer R.: Jak wygrać każde negocjacje, Warszawa 2007.

Nęcki Z.: Negocjacje w biznesie, Kraków 2000.

Retoryka codzienności : zwyczaje językowe współczesnych Polaków, red. M. Marcjanik, Warszawa 2006.

Sztuka perswazji, red. R. Garpiel, K. Leszczyńska, Kraków 2004.

Thiel E.: Mowa ciała zdradzi więcej niż tysiąc słów, Wrocław 1998.

Ury W.: Odchodząc od NIE: negocjowanie od konfrontacji do kooperacji, Warszawa 2000.

Wiszniewski: Jak przekonująco mówić i przemawiać, Warszawa 1994.II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓWII B 1.Nazwa przedmiotu(course title)

Środowisko zamieszkania i polityka mieszkaniowa, ćwiczenia

II B 2.Kod przedmiotu(course code)II B 3.Typ przedmiotu(type of course)

Obowiązkowy (compulsory)

II B 4.Poziom przedmiotu(level of course)II B 5.Rok studiów, semestr(year of study,

semester/trimester)

Rok I, semestr II, studia stacjonarne II stopnia

II B 6.Liczba punktów(number of credits)II B 7.Metody nauczania(teaching methods)

Metody nauczania: miniwykład, wykład interaktywny, dyskusja, dyskusja moderowana, dyskusja z podziałem na grupy, burza mózgów, prezentacja, analiza aktów prawnych.

Liczba godzin: 15 godz.

Liczba tygodni: 15 tyg.

Dodatkowe fakultatywne konsultacje: 2 godz. tygodniowo zgodnie z harmonogramem dyżurów wyznaczonych dla studentów studiów stacjonarnych.

Całkowita liczba tygodni obejmująca dodatkowe fakultatywne konsultacje: 15 tyg.

II B 8.Język wykładowy(language of course)

Język polski

II B 9.Imię i nazwiskowykładowcy(name of lecturer)

Natalia Stępień, mgr

II B 10.Wymagania wstępne(prerequisites)II B 11.Cele przedmiotu(wskazane jest

określenie celów jako

efektów kształcenia i

kompetencji)

(objectives of the

course, preferably

expressed in terms of

learning outcomes and competences)

Cele przedmiotu:

II B 12.Treści merytoryczneprzedmiotu(course contents)

Zakres tematyczny przedmiotu:

II B 13.Metody oceny(assessment methods)

Ocena przygotowania studentów do zajęć. Ocena pracy studentów podczas zajęć, na którą składa się aktywność oraz umiejętność analizowania literatury przedmiotu, aktów prawnych, dokumentów strategicznych.

II B 14.Spis zalecanychlektur(recommended

reading)

Literatura:

  1. Andrzejewski A., Polityka mieszkaniowa, PWE, Warszawa 1987.

  2. Bończak-Kucharczyk E., Rola-Ludwiczek B., TBS buduje mieszkania, Bank Gospodarstwa Krajowego, Warszawa 1998.

  3. Cesarski M., Sytuacja mieszkaniowa w Polsce w latach 1988-2005. Dziedzictwo i przemiany, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2007.

  4. Cesarski M., Mieszkaniowy majątek trwały oraz jego rola w badaniach i polityce mieszkaniowej w Polsce, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 1998.

  5. Chmielewski J., Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005.

  6. Frąckiewicz L. (red.), Przeszłość i przyszłość polskiej polityki mieszkaniowej, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2005.

  7. Frączkiewicz-Wronka A., Zrałek M. (red.), Polityka społeczna w okresie transformacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2000.

  8. Herbst K., Społeczny sens rewitalizacji, „Ekonomia społeczna teksty” 2008, Nr 3.

  9. Korniłowicz J., Mieszkalnictwo w Polsce w latach 1991-2000, IGM, Warszawa 2002

   .  10. Kotlorz D. (red.), Rewitalizacja obszarów wykluczenia społecznego w miastach śląskich, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2008.

  11. Markowski T., Zarządzanie rozwojem miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.

  12. Orczyk J., Polityka społeczna. Uwarunkowania i cele, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.

  13. Piekut-Brodzka D., Bezdomność, Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Warszawa 2006.

  14. Stankiewicz L., Zrozumieć bezdomność (aspekty polityki społecznej), Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2002.

  15. Zaniewska H. (red.), Bieda mieszkaniowa i wykluczenie. Analiza zjawiska i polityki. Raport z badań, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2007.

  16. Zapart J., Polityka mieszkaniowa w Polsce. Zarys przemian, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1998.

  17. „Polityka Społeczna” – miesięcznik poświęcony pracy i sprawom socjalnym.

  18. „Sprawy Mieszkaniowe” – kwartalnik poświęcony kwestiom mieszkaniowym.II (B) OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓWII B 1.Nazwa przedmiotu(course title)

Technologia informacyjna (laboratorium).

II B 2.Kod przedmiotu(course code)

TI - Zgodnie z przyjętymi zasadami kodowania

przedmiotów.

II B 3.Typ przedmiotu(type of course)

Obowiązkowy (compulsory / obligatory)

II B 4.Poziom przedmiotu(level of course)

Podstawowy, średnio zaawansowany, zaawansowany

Poziom można zdefiniować przy pomocy takich czynników, jak:

II B 5.Rok studiów, semestr(year of study,

semester/trimester)

Rok I, semestr studiów 1.

II B 6.Liczba punktów(number of credits)

2

II B 7.Metody nauczania(teaching methods)

Szczegółowe informacje na temat form zajęć/metod nauczania,

w tym liczbę godzin tygodniowo oraz całkowitą liczbę tygodni

II B 8.Język wykładowy(language of course)

Język polski

II B 9.Imię i nazwiskowykładowcy(name of lecturer)

Imię, nazwisko i stopień naukowy wykładowcy.

Ilona Neffe, mgr

II B 10.Wymagania wstępne(prerequisites)

Wymagane wiadomości, umiejętności i kompetencje na poziomie programu szkoły średniej.

II B 11.Cele przedmiotu

1

(wskazane jest

określenie celów jako

efektów kształcenia i

kompetencji)

(objectives of the

course, preferably

expressed in terms of

learning outcomes and competences)

Opis zakładanych kompetencji i umiejętności jakie student

nabywa w wyniku zaliczenia przedmiotu.

Celem nauczania przedmiotu jest przygotowanie studenta do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, tak, aby nabył wiedzę, umiejętności i kompetencje w posługiwaniu się nowoczesnymi narzędziami technik teleinformatycznych, które posiadają szczególne znaczenie w modernizacji administracyjnej państwa i gospodarki. Chodzi tu m.in. o znajomość funkcjonowania systemów elektronicznej administracji oraz metod uwierzytelnienia e-obywatela, rozróżnienia tych metod i aspektów prawnych jak również o praktyczną umiejętność załatwiania spraw w urzędzie on line.

Dla przyszłego absolwenta w zawodzie: dziennikarza, polityka, urzędnika państwowego ważną jest wiedza na temat bezpiecznej komunikacji interpersonalnej w sytuacjach zawodowych i kontaktach dyplomatycznych, oraz praktyczna umiejętność korzystania z bezpiecznej poczty elektronicznej: stosowanie metody uwierzytelnienia danych i podpisującego, opcjonalnie z zachowaniem poufności, czyli podpisu elektronicznego niekwalifikowanego.
Celem przedmiotu jest również przygotowanie studenta do przyszłej roli prelegenta (przydatnej w różnych okolicznościach), aby potrafił wykazać się szczególną umiejętnością tworzenia prezentacji multimedialnych, z mocnym akcentem na komunikatywność dostosowaną do percepcji odbiorców. Metoda konstruktywizmu ma tutaj umocowanie w wyborze innowacyjnego zagadnienia IT jako tematu prezentacji.

Istotną jest również umiejętność administrowania własną stroną WWW. Na zajęciach technologii informacyjnej student nabywa wiedzę teoretyczną co do logistyki, zasad nawigacji, i zasad funkcjonowania Systemów Zarządzania Treścią (CMS), oraz umiejętność praktyczną w wykonaniu wortalu tematycznego, alternatywnie autoprezentacji z wykorzystaniem własnej inwencji twórczej.

Generalnie celem nauczania przedmiotu jest przygotowanie przyszłego absolwenta do roli kompetentnego użytkownika nowoczesnych programów i rozwiązań teleinformatycznych w sytuacjach zawodowych; aby posiadał umiejętność szacowania bezpieczeństwa w Internecie i wykorzystania go jako platformy transakcyjnej, edukacyjnej oraz komunikacyjnej z zapewnieniem sprawdzenia integralności przesyłanej informacji i wiarygodności autorstwa.

Szczególny akcent w dydaktyce przedmiotu stawiany jest na efektywny e-learning, który w trakcie studiów może być traktowany jako uzupełniający w procesie kształcenia, a koniunkturalnie przydatny w „nauce przez całe życie”, czyli skuteczną metodą kształcenia w sytuacji wymagającej zdobycia kwalifikacji w innym zawodzie niż wyuczony.

Przyszły absolwent, dzięki umiejętnościom osiągniętym w ramach tego przedmiotu będzie nie tylko kompetentnym użytkownikiem sieci w ramach działań zawodowych, ale również instruktorem dla e-obywatela w praktycznych poradach: jak wykorzystać Internet w komunikacji z e-urzędem, w e-biznesie , e-learningu.

W sprzyjających okolicznościach będzie kreatywnym uczestnikiem wdrażania kluczowych założeń planu informatyzacji państwa w infrastrukturze krajowej i Unii Europejskiej (wg kluczowych założeń Europejskiej Agendy Cyfrowej).


II B 12.Treści merytoryczneprzedmiotu(course contents)

Jasny i zwięzły opis treści przedmiotu pozwalający określić jego

zakres tematyczny

Treści merytoryczne przedmiotu technologia informacyjna oscylują tematycznie wokół nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych: programowych i narzędziowych, związanych pozyskiwaniem, przetwarzaniem i zarządzaniem informacją oraz szeroko rozumianym zagadnieniem bezpieczeństwa IT. Treści merytoryczne przedmiotu ukierunkowane są na potrzeby i okoliczności z jakimi w przyszłym działaniu zawodowym zetkną się absolwenci UŚ jako dziennikarze, politycy, urzędnicy administracji państwowej. Forma laboratoryjna przedmiotu stawia nie tylko na wiedzę, ale na konkretne umiejętności i kompetencje zawodowe, które bardziej szczegółowo omówione zostały jako oczekiwane efekty kształcenia, z silnym akcentem zastosowania Internetu jako bezpiecznej (bezpieczeństwo kontrolowane) platformy komunikacyjnej, transakcyjnej i edukacyjnej (z odwołaniem do elementarnej wiedzy w aspektach prawnych).

Zakres tematyczny przedmiotu z wyszczególnieniem zagadnień:

Wprowadzenie do ćwiczeń - wstęp teoretyczny n.t. współczesnej kryptografii stosowanej w zabezpieczeniach internetowych (kryptografia asymetryczna – temat wspomagany filmoteką ATVN); Mechanizm podpisu cyfrowego, modelowe odwzorowanie w PGP – akredytacja kluczy kryptograficznych, klasyczne zastosowania. Podpis elektroniczny a Infrastruktura Klucza Publicznego w Polsce i UE. Dokument elektroniczny w elektronicznym obiegu dokumentów oraz w Centralnym Repozytorium wzorów Dokumentów. Działania platform elektronicznej administracji: elektroniczna skrzynka podawcza, elektroniczny obieg dokumentu, elektroniczna kancelaria (działanie HSM - generowanie urzędowego poświadczenia odbioru, urzędowego poświadczenia przedłożenia); metody uwierzytelnienia obywatela: zaufany profil, podpis elektroniczny
- aspekty technologiczne i prawne. Usługi urzędów certyfikacji, znaczenie listy CRL, analiza zawartości certyfikatów – szacowanie bezpieczeństwa, zabezpieczenia bankowości elektronicznej oraz innych transakcji on-line; zagadnienia interoperacyjności systemów informatycznych i rejestrów - „idea jednego okienka”, lista rejestrów kwalifikowanych urzędów certyfikacji w UE oraz oraz WebNotarius - usługi w chmurze.

Komunikacja interpersonalna, konfiguracja programów pocztowych i aplikacji do podpisu cyfrowego, prawo do poufności poczty elektronicznej w technologii S/MIME, zastosowanie certyfikatów Certum (Test ID) lub CC SEKAP.

E- learnig, funkcjonalność narzędzi platform e-learningowych, podstawy metodyczne dobrego szkolenia on-line, porównanie wiodących ośrodków oraz ofert edukacyjnych.

Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych z uwzględnieniem percepcji odbiorców, tematycznie: nowości w dziedzinie IT, w tym zagadnienia cyfryzacji (z akcentem na cyfryzację dóbr kultury), zagadnienie archiwizacji; Europeana.

Sposoby tworzenia stron WWW - kreatory off-line i on-line, aktualizacja treści; wybór serwerów hostingowych, alternatywnie wykorzystanie windowsowej usługi IIS (Internetowe Usługi Informacyjne). Systemy zarządzania treścią (CMS) – wybór i praktyczne zastosowania, metodyka tworzenia stron, zasady nawigacji i administrowania. Zagadnienia dotyczące przyszłości rozwoju Technologii Informacyjno Komunikacyjnych: Europejska Agenda Cyfrowa, a plan informatyzacji państwa, projekty innowacyjne (rządowe Centrum Projektów Informatycznych).

II B 13.Metody oceny(assessment methods)

Ocena pracy studenta jest składową

za wykonanie kilku obowiązkowych ćwiczeń praktycznych, 2 prac w tematach wybranych indywidualnie (ale wg instrukcji) oraz testu (ćwiczenia nieobowiązkowe premiowane są jako plusy za aktywność).

Ćwiczenie obowiązkowe 1Student indywidualnie sprawdza na jakiej platformie elektronicznej administracji funkcjonuje e-urząd jego rodzimej gminy. Postępując wg instruktażu prowadzącego zajęcia, jak również wg wymogów stawianych przez urząd, stara się o uzyskanie odpowiedniego gadżetu uwierzytelnienia e-obywatela (rejestracja, założenie konta, wypełnienie wniosku).

Ćwiczenie obowiązkowe 2Student zgłasza się osobiście do odpowiedniego urzędu, w celu potwierdzenia swoich danych osobowych; Uzyskuje odpowiednio: zaufany profil (w urzędowych punktach potwierdzenia zaufanego profilu) lub w Centrum Certyfikacji SEKAP podpisuje z urzędem umowę cywilno prawną na stosowanie podpisu elektronicznego niekwalifikowanego - odbiera parę kluczy kryptograficznych z certyfikatem w formacie pliku certyfikat.pfx

Ćwiczenie obowiązkowe 3 –

jest praktycznym ćwiczeniem załatwienia w urzędzie sprawy on-line.

Studenci dzielą się na dwie grupy, wzajemnie wymieniając doświadczenia.

Grupa I – te osoby, których gminy realizują zadania elektronicznej administracji na e-PUAP, wg instrukcji prowadzącego wybierają i wypełniają odpowiedni wniosek, następnie podpisują deklarując swój zaufany profil, wysyłają do urzędu. Poprawna weryfikacja zaufanego profilu jest jednoznaczna z podpisem elektronicznym kwalifikowanym, stanowi o skutkach prawnych podpisu odręcznego złożonego pod wnioskiem. Dowodem na poprawność wykonanego ćwiczenia jest uzyskanie UPP - Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia, wysyłanego automatycznie przez Urząd (urządzenie HSM), do skrzynki kontaktowej użytkownika.

Grupa II – jeżeli gmina realizuje usługi elektronicznej administracji w regionalnej platformie SEKAP, to student po zalogowaniu pobiera i wypełnia odpowiedni formularz, wysyła go do urzędu stosując jako metodę uwierzytelnienia podpis elektroniczny niekwalifikowany (posiadający wyłącznie moc dowodową). O poprawności wykonanego ćwiczenia stanowi urzędowe UPO, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru (generowane przez HSM) oraz informacja z elektronicznej kancelarii o tym, iż sprawa z odpowiednio przydzielonym numerem nabrała biegu prawnego.

Ćwiczenie obowiązkowe 4Po zarejestrowaniu się i założeniu konta w Powszechnym Centrum Certyfikacji student wykonuje złożoną procedurę uzyskując
on-line parę kluczy kryptograficznych z certyfikatem testowym, alternatywnie dokonuje importu pary kluczy z certyfikatem sekapowskim. Sprawdzenie poprawności ćwiczenia jest jednoznaczne ze sprawdzeniem obecności certyfikatu w tzw. widnowsowym magazynie certyfikatów.

Ćwiczenie obowiązkowe 5Konfiguracja odpowiedniego programu pocztowego będącego aplikacją do podpisu elektronicznego niekwalifikowanego, wg instrukcji prowadzącego. Sprawdzeniem poprawności wykonanego ćwiczenia jest możliwość wysłania poczty z podpisem cyfrowym (po wymianie kluczy publicznych, również szyfrowanej). Zalecane jest wykonanie ćwiczenia parami.

Ćwiczenie obowiązkowe 6Porównanie 2 platform e-learningowych, spełniających różne funkcje: Akademii PUW - Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego z ofertą dla studiów I i II stopnia, różnych kurów i studiów Podyplomowych oraz platformy Akademii PARP - Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości jako typowej platformy szkoleń doskonalenia zawodowego, ukierunkowanej tematycznie na działalność gospodarczą. Ćwiczeniem obowiązkowym jest analiza porównawcza platform pod względem funkcjonalności, używanych narzędzi, regulaminu, opieki metodycznej i udział w dyskusji moderowanej przez prowadzącego. Oceniana jest aktywność w dyskusji oraz odpowiedzi na pytania konkursowe.

Ćwiczenia zalecane i nieobowiązkowe

- to udział w wybranym kursie PARP, analiza Demo wybranego kursu PUW; wskazany jest również instruktaż: podstawy użytkowania systemu MOODLE w Centrum Kształcenia na Odległość UŚ.

Ćwiczenie nieobowiązkowe

– dotyczące edycji (wyrównawcze, dla uzupełnienia braków TI ze szkoły średniej).

Ćwiczenie jest symulacją obróbki tekstu do pracy licencjackiej.

Proponowane teksty do ćwiczeń: z zakresu kognitywistyki, metod szybkiego uczenia się, kreatywności itp.

Praca indywidualna 1Prezentacja multimedialna (PowerPoint lub inny) oceniana jest pod względem merytorycznym, wg wymogów zawartych podanej literaturze, oraz wg instrukcji z akcentem na komunikatywność przekazu dostosowaną do percepcji odbiorców; oceniana jest również kreatywność w atrakcyjnym przedstawieniu treści
- student domyślnie ma przyjąć tu rolę prelegenta.

Praca indywidualna 2Strona WWW oceniana jest pod kątem przydatności, estetyki, logistyki projektu i nawigacji; student obowiązkowo musi stronkę „obronić”, to znaczy wykazać się biegłością administrowania.

Dodatkowo praca oceniana jest za inwencję twórczą wg skali O’Quina i Besmera (E. Nęcka Psychologia twórczości s.29)

TestSprawdzianem wiedzy jest test wielokrotnego wyboru z całości materiału punktowany wg wagi zagadnienia i stopnia trudności.

Pytania dotyczą wiedzy teoretycznej związanej z tematyką ćwiczeń, jak również wiedzy nabytej poprzez ćwiczenia.

W ocenie końcowej

brana jest również pod uwagę frekwencja oraz liczba symbolicznych plusów zdobytych za proponowane ćwiczenia nieobowiązkowe, odpowiedzi na pytania konkursowe oraz udział w dyskusjach (np. ćwicz. 6).

II B 14.Spis zalecanychlektur(recommended

reading)

Polecana literatura:Gogołek W.:

Technologie informacyjne mediów

, Warszawa 2006

Olszański L.:

Dziennikarstwo internetowe

Warszawa 2006Kautz T.:

Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych.[W:] Komputer w edukacji. 16 Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe. Red. nauk. J. Morbitzer. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2006

.Neffe I.:

Podpis elektroniczny w polskiej administracji publicznej i e-biznesie. Aspekty technologiczne i prawne w świetle wymogów unijnych.[W:] Modernizacja polityczna w teorii i praktyce.
Doświadczenia państw postsocjalistycznych i Trzeciego
Świata, Red. nauk. M. Barański, Wydawnictwo Naukowe
„Śląsk”, Katowice 2009, s. 483-519

Neffe I.:

Systemy zarządzania treścią (CMS) szansą dla rozwoju dziennikarstwa internetowego.[W:] Komputer w edukacji. 18 Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe. Red. nauk. J. Morbitzer. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2008, s. 164-167.

Neffe I.:

Nowoczesne technologie przetwarzania informacji a hipermedialny Internet. Nowa sylwetka dziennikarza.[W:] Studia nad komunikacją popularną, międzykulturową, sieciową i edukacyjną

Pod redakcją Janiny Fras, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 286-300.

Neffe I.:

Dziennikarstwo internetowe. Wybrane zagadnienia metodyczne.[W:] Komputer w edukacji. 17 Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe. Red. nauk. J. Morbitzer. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2007, s.165-171.

Nęcka. E.:

Psychologia twórczości

, Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne, Gdańsk

2002

Juszczyk.S.:

Edukacja na odległość. Kodyfikacja pojęć, reguł
i procesów.

Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003

Akty prawne:

Dyrektywa o podpisach elektronicznych (preambuła), Ustawa o podpisie elektronicznym, Kodeks postępowania cywilnego, Dyrektywa usługowa (w kontekście „idei jednego okienka”), Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawa o informatyzacji, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dozwolony użytek prywatny oraz publiczny),

Ustawa o dostępie do informacji publicznej.

Zalecane czasopisma: Chip, PC Magazin, PC Format, PC Word, Komputer Świat itp.

Samouczek na temat sprzętu komputerowego dostępny jest na każdym stanowisku ćwiczeniowym w pracowni komputerowej: Komputer od A do

Z z cyklu Cyfrowe encyklopedie.
2014-07-19 18:44
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © sanaalar.ru
  Образовательные документы для студентов.