.RU
Карта сайта

1.64. CENY 1. Symbol badania - Załącznik do rozporządzenia


1.64. CENY1. Symbol badania:1.64.16(216)2. Temat badania:Badanie cen producentów usług3. Rodzaj badania:Badanie stałe4. Prowadzący badanie:Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
5. Cel badaniaPozyskanie informacji o zmianach cen producentów usług niezbędnych do obserwacji cen i ich zmian oraz obliczania wskaźników cen wykorzystywanych do analiz makroekonomicznych, jako deflatorów do przeliczania wartości produkcji, a także oceny rynku usług.

6. Zakres podmiotowyOkoło 340 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie działalności związanej z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalności powiązanej (dział 62), działalności usługowej w zakresie informacji (dział 63), działalności prawniczej, rachunkowo księgowej i doradztwa podatkowego (dział 69), doradztwa związanego z zarządzaniem (70.2), działalności w zakresie architektury i inżynierii, badań i analiz technicznych (dział 71), reklamy, badania rynku i opinii publicznej (dział 73), działalności związanej z zatrudnieniem (dział 78), działalności detektywistycznej i ochroniarskiej (dział 80) oraz sprzątania obiektów (grupa 81.2).

7. Zakres przedmiotowyPoziomy cen reprezentatywnych usług wytypowanych przez przedsiębiorstwa (ok. 1400 reprezentantów usług).

8. Źródła danychSprawozdania GUS: C 06, C 06/RU.

Lp.Podmioty przekazujące dane statystyczneForma przekazania danychCzęstotliwość i terminMiejsce przekazania danych8.08.18.28.38.41

podmioty prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do działów: 62, 63, 69, 71, 73 i 80 oraz grup 70.2 i 81.2 – o liczbie pracujących 10 osób i więcej, które zostaną powiadomione o obowiązku sprawozdawczym poprzez portal sprawozdawczy

C 06 – sprawozdanie o cenach producentów usług; w formie elektronicznej; metoda doboru celowego; obowiązkowe

raz w kwartale do 25. dnia po zakończeniu kwartału sprawozdawczego

portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl

2

podmioty prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do działu 78 – o liczbie pracujących 10 osób i więcej, które zostaną powiadomione o obowiązku sprawozdawczym poprzez portal sprawozdawczy

C 06/RU – sprawozdanie o cenach producentów usług związanych z zatrudnieniem; w formie elektronicznej; metoda doboru celowego; obowiązkowe

raz w kwartale do 25. dnia po zakończeniu kwartału sprawozdawczego

portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznychKwartalne i narastające wskaźniki cen usług w dezagregacji: grupy, działy według PKD w układzie krajowym.

10. Terminy i formy udostępniania– dane wynikowe (wydruk, nośnik magnetyczny) – do 60 dni po kwartale sprawozdawczym,

– „Portal informacyjny GUS; obszar tematyczny – ceny”.

11. Koszty i sposób finansowania287 500 zł – budżet GUS

1.64. CENY1. Symbol badania:1.64.18(217)2. Temat badania:Stopień sztywności cen w gospodarce polskiej3. Rodzaj badania:Badanie stałe4. Prowadzący badanie:Prezes Narodowego Banku Polskiego
5. Cel badaniaW badaniu sztywności cen i mechanizmów cenotwórczych wykorzystuje się dane na poziomie mikro. W badaniu zostaną wykorzystane wtórnie dane zbierane przez GUS na potrzeby badania cen towarów i usług konsumpcyjnych, cen producentów oraz cen importu i eksportu. Badania przeprowadzone na zdezagregowanych danych pozwolą na poznanie rozkładów zmian indywidualnych poziomów cen, przestrzennego zróżnicowania ich dynamiki, skali rozproszenia cen relatywnych, a także przyczynią się do pogłębienia wiedzy na temat procesu stanowienia cen oraz do pełniejszego zrozumienia relacji między oczekiwaniami inflacyjnymi a decyzją o zmianie ceny. Badanie to pozwoli też na lepsze poznanie mechanizmu transmisji polityki pieniężnej i jej oddziaływania na gospodarkę polską. Badanie umożliwi aktualizację szacunków parametrów sztywności cen niezbędnych do użytkowania na potrzeby prowadzenia polityki pieniężnej modeli makroekonomicznych opartych na koncepcji dynamicznej stochastycznej równowagi ogólnej (DSGE). Wyniki badania będą wykorzystywane głównie w NBP na potrzeby prowadzonej polityki pieniężnej. Będą także mogły służyć badaniom ekonomicznym w obszarze mechanizmów cenotwórczych oraz roli polityki pieniężnej w cyklu koniunkturalnym. Mogą one też być pomocne w badaniach nad mechanizmem transmisji monetarnej.

6. Zakres podmiotowyWytypowane punkty sprzedaży detalicznej, jednostki usługowe i gastronomiczne w wybranych rejonach badania cen na terenie kraju. Budżety gospodarstw domowych. Przedsiębiorstwa produkujące wyroby i usługi. Podmioty dokonujące importu i eksportu.

7. Zakres przedmiotowyNotowania cen detalicznych około 1.800 reprezentantów towarów i usług konsumpcyjnych, w wytypowanych punktach sprzedaży detalicznej, jednostkach usługowych i gastronomicznych w wybranych rejonach badania cen na terenie kraju za rok 2011.

Wagi poszczególnych grup towarów i usług konsumpcyjnych w budżetach gospodarstw domowych.

Notowania cen producentów wyrobów i usług w przemyśle, transporcie i gospodarce magazynowej, telekomunikacji, leśnictwie oraz rybactwie za rok 2011.

Notowania cen eksportu i importu za rok 2011.

8. Źródła danychWtórne wykorzystanie danych jednostkowych z badań:

– budżetów gospodarstw domowych (badanie 1.25.01),

– cen towarów i usług konsumpcyjnych (badanie 1.64.07),

– cen producentów wyrobów i usług w przemyśle, transporcie i gospodarce magazynowej, telekomunikacji, leśnictwie oraz rybactwie (badanie 1.64.03),

– indeksów cen eksportu i importu (badanie 1.64.15).

Przekazanie danych wtórnych do NBP – w styczniu 2012 r.

Podmioty przekazujące dane statystyczneForma przekazania danychCzęstotliwość i terminMiejsce przekazania danychnie dotyczy

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznychAnalizy procesów cenotwórczych wykorzystywane w NBP na potrzeby polityki pieniężnej. Aktualizacja szacunków parametrów sztywności cen niezbędnych do użytkowania na potrzeby prowadzenia polityki pieniężnej modeli makroekonomicznych opartych na koncepcji dynamicznej stochastycznej równowagi ogólnej (DSGE).

10. Terminy i formy udostępnianiaPublikacja opracowań NBP na stronie internetowej – według potrzeb.

11. Koszty i sposób finansowania103 000 zł – budżet NBP

1.65. FINANSE PUBLICZNE1. Symbol badania:1.65.11(218)2. Temat badania:Budżety jednostek samorządu terytorialnego3. Rodzaj badania:Badanie stałe4. Prowadzący badanie:Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
5. Cel badaniaCelem badania jest dostarczenie użytkownikom informacji o sytuacji finansowej budżetów jednostek samorządu terytorialnego poprzez przedstawienie danych w zakresie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów.

Wyniki badań są wykorzystywane na potrzeby:

– organów rządowych, samorządowych i innych odbiorców krajowych,

– rachunków narodowych i regionalnych.

6. Zakres podmiotowyOrgany samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego.

7. Zakres przedmiotowyOperacje finansowe związane z gromadzeniem i rozdysponowaniem dochodów jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z uchwalonymi budżetami i klasyfikacją budżetową obowiązującą w okresie sprawozdawczym.

8. Źródła danychMinisterstwo Finansów: system informacyjny prowadzony w oparciu o sprawozdawczość budżetową jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

Podmioty przekazujące dane statystyczneForma przekazania danychCzęstotliwość i terminMiejsce przekazania danych8.18.28.38.4Ministerstwo Finansów

system informacyjny dotyczący sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych, w zakresie jednostek samorządu terytorialnego (prowadzony na podstawie sprawozdań Rb); dane zagregowane, zestawienie tabelaryczne w zakresie: dochody i wydatki (plan, wykonanie) według działów, rozdziałów, paragrafów; według województw; w formie elektronicznej

raz w roku do 16 kwietnia 2013 r. z danymi za rok 2012

GUS

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznychZagregowane dane dotyczące dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów jednostek samorządu terytorialnego w układzie województw, wskaźniki dochodów podatkowych na 1 mieszkańca.

10. Terminy i formy udostępniania– „Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego” – wrzesień 2013 (książka, płyta CD, Internet),

– Bank Danych Lokalnych.

11. Koszty i sposób finansowania970 100 zł – budżet GUS

1.65. FINANSE PUBLICZNE1. Symbol badania:1.65.13(219)2. Temat badania:Statystyka finansów sektora instytucji rządowych i samorządowych3. Rodzaj badania:Badanie stałe4. Prowadzący badanie:Minister właściwy do spraw finansów publicznych
5. Cel badaniaCelem badania jest uzyskanie zestawu danych statystycznych dotyczących operacji finansowych sektora instytucji rządowych i samorządowych, opracowanych zgodnie z metodologią Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Dane prezentowane są z punktu widzenia transakcji finansowych sektora instytucji rządowych i samorządowych dokonywanych z innymi sektorami gospodarki narodowej i służą do przeprowadzania ekonomicznej analizy działalności organów rządowych i samorządowych oraz oceny wpływu tej działalności na gospodarkę całego kraju. Dzięki powszechnie przyjętemu międzynarodowemu systemowi definicji i klasyfikacji statystyka ta daje też możliwość przeprowadzania analiz porównawczych z innymi krajami.

6. Zakres podmiotowyJednostki sektora instytucji rządowych i samorządowych, określonego zgodnie z definicją Systemu Rachunków Narodowych SNA 1993 oraz metodologią Międzynarodowego Funduszu Walutowego – dane roczne.

Główne komponenty szczebla centralnego tego sektora, tj. budżet państwa, Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Emerytalno Rentowy, Fundusz Pracy, Narodowy Fundusz Zdrowia – dane miesięczne.

7. Zakres przedmiotowyOperacje finansowe związane z dochodami, wydatkami, aktywami oraz zobowiązaniami sektora instytucji rządowych i samorządowych (dane roczne) lub szczebla centralnego tego sektora (dane miesięczne). Operacje te są reklasyfikowane zgodnie z klasyfikacjami (dochodów, wydatków, aktywów finansowych i niefinansowych oraz zobowiązań) stosowanymi przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Dane roczne dotyczące wszystkich jednostek sektora są prezentowane w ujęciu memoriałowym. Oznacza to, że dane o jednostkach budżetowych (państwowych i samorządowych), otrzymane z materiałów źródłowych na bazie kasowej, są przeliczane na ujęcia memoriałowe, zgodnie z wymogami metodologii Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Dane miesięczne prezentowane są w ujęciu kasowym.

8. Źródła danychAdministracyjny system informacyjny Ministerstwa Finansów, systemy informacyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Narodowego Funduszu Zdrowia, Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Banku Gospodarstwa Krajowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Ministerstwa Zdrowia oraz wtórne wykorzystanie danych GUS.

Podmioty przekazujące dane statystyczneForma przekazania danychCzęstotliwość i terminMiejsce przekazania danychnie dotyczy

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznychZestaw danych o operacjach finansowych z zakresu dochodów, wydatków, deficytu (nadwyżki), przepływów w aktywach (finansowych i niefinansowych) i zobowiązaniach sektora instytucji rządowych i samorządowych, opracowanych zgodnie z metodologią Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Dane roczne opracowywane są i prezentowane dla całego sektora instytucjonalnego oraz dla jego 2 podsektorów (szczebli): centralnego i lokalnego. Dane miesięczne obejmują znaczące komponenty szczebla centralnego. Przepływy finansowe wewnątrz poszczególnych szczebli i między szczeblami są wyeliminowane (skonsolidowane). Wyniki opracowania prezentują następujące tablice:

Tablica 1 – Dochody,

Tablica 2 – Wydatki,

Tablica 3 – Transakcje w aktywach i zobowiązaniach,

Tablica 7 – Wydatki według funkcji (tylko dane roczne),

Tablica 8 – Transakcje w finansowych aktywach i zobowiązaniach według sektorów (tylko dane roczne),

Aneks 1 – Konsolidacyjna tablica (tylko dane roczne).

10. Terminy i formy udostępniania– Rocznik Statystyczny MFW „Government Finance Statistics Yearbook” – 2014 r.,

– „Poland – Government Finance Statistics 2002-2012” – 2014 r.,

– Biuletyn MFW „International Financial Statistics” – miesiąc,

– Międzynarodowy System Upowszechniania Danych – SDDS, opracowany przez MFW na stronach Internetu – dane roczne – 31 października 2013 r.; dane miesięczne – 7 tygodni od zakończenia okresu sprawozdawczego.

11. Koszty i sposób finansowania353 771 zł – budżet MF
2014-07-19 18:44
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © sanaalar.ru
  Образовательные документы для студентов.