.RU
Карта сайта

Vērtēšanas sistēma - Pieteikuma lapa Akreditācijai

Vērtēšanas sistēma


Vērtēšana ir katra studiju kursa apguves pārbaudes neatņemama sastāvdaļa. Tā notiek atbilstoši gan valsts noteiktajām normatīvajām prasībām (MK noteikumi Nr. 481 (2001. gada 20. novembrī) par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu), gan LU noteiktajai kārtībai:

Prasības kredītpunktu iegūšanai ir fiksētas katra kursa aprakstā. Tās atkarīgas no studiju kursa satura, bet visbiežāk ir plānoti 2-4 pārbaudes darbi (testi, kontroldarbi, radošo darbu progresa atskaites, starpskates) semestra laikā par svarīgām studiju kursa satura sadaļām. Tam seko kursa gala pārbaudījums (rakstisks vai mutisks eksāmens, studiju kursa noslēguma darbs vai darbu ekspozīcija skatē). Tādējādi studenta darba novērtēšana ir sistemātiska, un tā

Kursa nobeigumā saņemtais vērtējums līdz ar to uzrāda ne tikai zināšanas kursa noslēguma pārbaudījumā, bet arī zināšanu pielietojumu, kompetences un attieksmes kursa apguves laikā. Studiju kursiem, kuros semestra darba gala rezultāts ir radošais darbs, studenta sasniegumu pārbaudes forma ir skate, kurā vērtējums ir pasniedzēju komisijas koleģiālas vienošanās rezultāts. Šāds vērtēšanas process nodrošina vērtējuma objektivitāti, sekmē studiju programmas vienotās koncepcijas uzturēšanu un studiju priekšmetu savstarpējo integrāciju.

Lai attīstītu studentu spējas izteikties, pamatot savu ideju un argumentēt izvēlētos darba paņēmienus, tiek paredzēts, ka virknē studiju kursu (piemēram, Dizaina vēsture, Interjera vēsture, svešvalodas, Zīmolēšanas pamati) semestra laikā izstrādātais projekts ir publiski mutiski jāaizstāv. Tas attiecas uz pētniecisko praksi un profesionālo praksi: pētnieciskajā praksē aizstāvēts tiek katrs izstrādātais darbs atsevišķi, savukārt profesionālās prakses aizstāvēšana tiek organizēta kā seminārs-diskusija, kura kalpo ne vien studenta profesionālās kompetences novērtēšanai, bet arī studiju programmas atbilstības darba tirgus prasībām kontrolei.

Vispārizglītojošajos un teorētiskajos studiju kursos studenti kārto rakstiskus un/vai mutiskus eksāmenus, kurus 10 ballu sistēmā vērtē konkrētais docētājs.

Diplomdarba vērtēšana notiek šādi:

Valsts pārbaudījuma komisija diplomdarba aizstāvēšanas gaitā vērtē gan diplomdarbu, gan studenta ziņojumu, gan atbildes uz jautājumiem. Komisija slēgtā sēdē izvērtē studenta zināšanas ar galīgo atzīmi 10 ballu skalā, ņemot vērā recenzenta, darba vadītāja un komisijas locekļu vērtējumu par diplomdarbu.

 1. Studiju programmas praktiskā īstenošanaStudiju darbs sastāv no studijām docētāja vadībā un patstāvīgām studijām
(1. attēls). Daļa studiju programmas obligāto kursu tiek docēti, darbu organizējot plūsmas nodarbībās, kad lekciju kursi tiek docēti visam kursam vai, ja iespējams, kopā ar citu studiju programmu studentiem. Semināru nodarbībām vai praktiskajām nodarbībām studenti tiek dalīti mazākās grupās. Lekciju galvenais uzdevums ir sniegt studējošiem teorētiskās zināšanas. Semināru nodarbībās un praktiskajās nodarbībās, kas profesionālā studiju programmā parasti veido 1/2 līdz 3/4 no nodarbību kopskaita katrā studiju kursā, studenti mācās teorētiskās zināšanas izmantot konkrētu radošo projektu realizācijā.

1

. attēls. Galvenās studiju formas studiju programmā „Māksla”
Studiju darbsNodarbībasauditorijās

Ārpusauditoriju nodarbības

Studentu patstāvīgais darbs
Patstāvīgs
studiju darbsPatstāvīgs pētnieciskais darbsPatstāvīgs radošais darbsLīdztekus tradicionālajām metodēm un studiju darba organizācijas formām docētāji arvien vairāk izmanto interaktīvās metodes, iesaistot studentus aktīvā darbībā pētnieciskos un radošos projektos pa pāriem vai nelielās grupās. Docētāji plaši izmanto kooperatīvās mācīšanās un kritiskās domāšanas stratēģijas. Profesionālās specializācijas kursos bieži tiek pielietota „gadījuma” studiju metode: individuāli vai grupās veicamie radošie uzdevumi veidoti atbilstoši reālām situācijām.

Aizvien pieaug modernās tehnoloģijas lietošanas īpatsvars studiju procesā. Studiju jomas specifika liek izmantot dažāda veida vizuālo materiālu, tādēļ docētāji plaši lieto datorus un datu projektorus demonstrējumiem. Studiju kurss Datortīkli tiek īstenots Moodle vidē daļēji kā e-studiju kurss. 2009./2010. ak. gadā e-studiju vidē pieejami materiāli tiks izveidoti tiem studiju kursiem, kuru apgūšanai nepieciešami lieli vizuālā materiāla masīvi (Dizaina vēsture, Interjera vēsture). Lai veiktu patstāvīgos darbus, studenti izmanto datortehniku un informācijas meklēšanas iespējas internetā gan nodarbībās, gan brīvpieejas datorklasē ārpus nodarbību laika, gan mājās vai dienesta viesnīcā, kur arī pieejams interneta pieslēgums.

6. Augst

ā

k

ā

s izgl

ī

t

ī

bas programmas perspekt

ī

vais nov

ē

rt

ē

jums6.1. Studiju programmas atbilstība profesionālās augstākās izglītības standartam un profesijas standartam un salīdzinājums ar citu Latvijas un ES augstskolu studiju programmāmProfesionālā mākslas bakalaura studiju programma izveidota saskaņā ar LR Izglītības likumu, Augstskolu likumu, LR Ministru kabineta Noteikumiem par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu un citiem saistītajiem normatīvajiem aktiem, Datordizainera profesijas standartu (PS0069) un Interjera dizainera profesijas standartu (PS0414).

Studiju programmas satura atbilstībaprofesionālās augstākās izglītības valsts standartam

:

Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu (fragments)Profesionālā mākslas bakalaura studiju programmas saturs un apjoms7. Bakalaura programmas apjoms ir vismaz 160 kredītpunktu.

Programmas apjoms ir 160 kredītpunktu.

9. Bakalaura programmas obligāto saturu veido:

9.1. vispārizglītojošie studiju kursi, kuru apjoms ir vismaz 20 kredītpunktu:

9.1.1. humanitāro un sociālo zinātņu teorētiskie kursi;

9.1.2. kursi, kas attīsta sociālās, komunikatīvās un organizatoriskās pamatiemaņas;


Programmā iekļauti:

vispārizglītojošie studiju kursi, kuru kopējais apjoms ir 20 kredītpunktu, no tiem

9.2. nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi, kuru apjoms ir vismaz 36 kredītpunkti;

Nozares teorētisko pamatkursu apjoms ir 36 kredītpunkti, tai skaitā9.3. nozares profesionālās specializācijas kursi, kuru apjoms ir vismaz 60 kredītpunktu;

Nozares profesionālās specializācijas kursu, apjoms ir 60 kredītpunktu, tai skaitā:9.4. bakalaura programmas brīvās izvēles kursi, kuru apjoms ir vismaz 6 kredītpunkti;

Brīvās izvēles kursu apjoms ir 6 kredītpunkti;

9.5. prakse, kuras apjoms ir vismaz 26 kredītpunkti;

Prakses apjoms ir 26 kredītpunkti;

9.6. valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir bakalaura darba vai diplomdarba (diplomprojekta) izstrāde un aizstāvēšana un kura apjoms ir vismaz 12 kredītpunktu.

valsts pārbaudījumu ar kopapjomu 12 kredītpunkti veido diplomdarba, kas sastāv no diplomdarba un kvalifikācijas projekta, izstrādāšana un aizstāvēšana (10 kredītpunktu) un eksāmens (2 kredītpunkti)

10. Studiju kursu izvēli bakalaura programmā, studiju kursu apjomu un saturu, kā arī prakses saturu atbilstoši iegūstamajam profesionālajam grādam nosaka profesijas standarts.

Studiju programmas izstrādātas atbilstoši datordizainera profesijas standartam un interjera dizainera profesijas standartam

15. Pēc bakalaura programmas apguves piešķir piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju un profesionālo bakalaura grādu nozarē (profesionālās darbības jomā).

Pēc profesionālās programmas apguves piešķir piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju un profesionālo bakalaura grādu mākslā


Studiju programmas salīdzinājums ar profesijas standartiem


Datordizainera profesijas

standarts PS 0069 apstiprināts 2002. gada 16. maijā. Kopš tā laika strauji attīstījusies un mainījusies gan dizaina joma un darba tirgus tajā, iezīmējot jaunas prioritātes, gan profesijas standartu izstrādes kārtība, gan arī vadlīnijas profesionālajā augstākajā izglītībā. Līdz ar to būtu lietderīgi pārskatīt un pārstrādāt šo standartu, tomēr studiju programma izstrādāta atbilstoši spēkā esošajam standartam.
Nozares specifiskās prasmesAtbilstošie studiju kursi
__pārzināt mākslas valodas pamatus un prast izmantot un piemērot tos projektēšanas procesā;

Zīmēšana, gleznošana, kompozīcija, koloristika, fotografēšana, operatora darba pamati, grafikas programmas, estētika, mākslas vēsture, dizaina vēsture.


__veikt darba uzdevuma profesionālo analīzi, izejinformācijas apstrādi un darba uzdevuma formulējuma precizēšanu un saskaņošanu starp pasūtītāja prasībām un konkrētas realizēšanas tehnoloģijas iespējam

Ievads profesionālajā darbībā, poligrāfijas dizaina pamati, kompozīcija, koloristika, grafikas programmas, uzņēmējdarbības pamati, zīmolēšanas pamati


__atrast konkrēta projekta izpildīšanai nepieciešamo tehnisko informāciju un normatīvo dokumentāciju un izmantot to

Ievads profesionālajā darbībā, poligrāfijas dizaina pamati, grafikas programmas


__ pārzināt speciālo datorprogrammproduktu pielietošanas specifiku, brīvi orientēties uzdevumam atbilstoša datorprogrammprodukta lietotāju interfeisā

Datortīkli, grafikas programmas


__konfigurēt darba vietu un darba tehnisko aprīkojumu atkarība no uzdevuma, veikt digitālo datu aizsardzības un drošības pasākumus

Datortīkli , grafikas programmas, intelektuālā īpašuma tiesības


__tehniski korekti sagatavot darba materiālus tālākai lietošanai vai saglabāšanai arhīvā

Grafikas programmas, ievads profesionālajā darbībā, poligrāfijas dizaina pamati


__novērtēt savas profesionālās iemaņas un prasmes atbilstību profesijas standartam un starptautiskā darba tirgus prasībām.

Ievads profesionālajā darbībā


__prast veikt konkrētai reproducēšanas tehnoloģijai piemērotu oriģinālo vizuālo koncepciju un oriģināla mākslinieciska tēla veidošanu un prast korekti ievest attiecīgo informāciju datorā

Kompozīcija, koloristika, mākslas sistēmu uzbūves teorija, radošās iztēles attīstība, grafikas programmas


__brīvi orientēties attiecīgās nozares mūsdienu produkcijas izgatavošanas tehnoloģijās, pārzināt tradicionālas produkcijas izgatavošanas tehnoloģijas

Zīmēšana, gleznošana, kompozīcija, koloristika, fotografēšana, operatora darba pamati, grafikas programmas, zīmolēšanas pamati


__izvēlēties projekta ietvaros pastāvošas problēmas risināšanai maksimāli efektīvus datorprogrammproduktus un līdzekļus

Grafikas programmas, ievads profesionālajā darbībā, poligrāfijas dizaina pamati


__analizēt, vērtēt un izmantot likumā paredzētā kārtībā savas nozares zinātniskos un lietišķos pētījumus, jaunas tehnoloģijas un datorprogrammproduktus

Dizaina vēsture, ievads profesionālajā darbībā, intelektuālā īpašuma tiesības


__sagatavot prezentācijas projekta materiālus tradicionālās tehnikās, kā arī mūsdienu tehnoloģijās un demonstrēt tos ieinteresētajai auditorijai

Datortīkli , dizaina vēsture, ievads profesionālajā darbībā, svešvaloda


__izprast nozarei atbilstošo humanitāro, sociālo, dabaszinātņu, informācijas tehnoloģiju, vadībzinību un nozares teorētisko pamatu zināšanas, kā arī to piemērošanas prasmes

Filosofija, estētika, saskarsmes psiholoģija, svešvaloda, socioloģijas pamati


__izprast stratēģisko un analītisko nozares problēmu formulēšanu un risināšanu

Dizaina vēsture, ievads profesionālajā darbībā


Kopīgās prasmes nozarēAtbilstošie studiju kursi


__izprast nozares projektu īstenošanas ietekmi uz apkārtējo vidi un sabiedrību

Socioloģijas pamati, estētika, dizaina vēsture


__izprast vides dizaina vērtības estētiskā, etniskā un kultūrvēsturiskā kontekstā

Ēstētika, mākslas vēsture, dizaina vēsture, filozofija, socioloģijas pamati


__izprast vides novērtēšanas metodes un tās pārveidošanas principus

Kompozīcija, koloristika, fotografēšana


__izprast vispārējos vides vizuālās sakārtošanas principus

Kompozīcija, koloristika, estētika


__izprast mūsdienu dzīvojamās vides stilistiskās likumsakarības

Dizaina vēsture, kompozīcija, koloristika


__izprast savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību un to racionālo organizāciju

Mākslas sistēmu uzbūves teorija, ievads profesionālajā darbībā, uzņēmējdarbības pamati


__lietot nozares tehniskos standartus

Grafikas programmas, ievads profesionālajā darbībā, kompozīcija, koloristika, poligrāfijas dizaina pamati


__lietot nozares estētiskos standartus

Estētika, kompozīcija, koloristika, grafikas programmas


__lietot nozares terminoloģiju angļu un latviešu valodā

Svešvaloda


__lietot datora operētājsistēmas

Datortīkli, grafikas programmas


__lietot pieejamos profesionālās informācijas avotus

Datortīkli , mākslas vēsture, dizaina vēsture, svešvaloda, reklāmas psiholoģija


__lietot e-ofisa un intemeta pamatpaketes

Datortīkli


__piedalīties projektu analīzē, izstrādē, aprēķināšanā, saskaņošanā, vadīšanā

Uzņēmējdarbības pamati, ievads profesionālajā darbībā, saskarsmes psiholoģija


__realizēt māksliniecisko ideju, izmantojot tradicionālas tehnikas, datortehnoloģiju un citas mūsdienu tehnoloģijas

Zīmēšana, gleznošana, kompozīcija, koloristika, fotografēšana, operatora darba pamati, grafikas programmas, poligrāfijas dizaina pamati, zīmolēšanas pamati, reklāmas psiholoģija, mākslas sistēmu uzbūves teorija, estētika


__lietot ar nozari saistītos juridiskos standartus, dokumentāciju un terminoloģiju

Ievads profesionālajā darbībā, poligrāfiskā dizaina pamati, zīmolēšanas pamati, intelektuālā īpašuma tiesības
2014-07-19 18:44
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © sanaalar.ru
  Образовательные документы для студентов.