.RU
Карта сайта

[16] A Biblia nőellene - A mű elektronikus változatára a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs (Jelöld...

[16] A Biblia nőellene

ssége— Miért olyan nőellenes a Biblia? Lásd a következő gyűjteményt:

Az idézetek közül az Ótestamentumból valók a Károli-féle Biblia 1991-es kiadásából valók, az újtestamentumiak pedig a “Keresztény Görög Iratok új világ fordítása”-ból (kiadja a Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.)

Ha valahol nem idézem a teljes bibliai versszakot, az idézetem végén vagy közben azt “…” jelzi. Ilyesmit a rövidség érdekében alkalmazok, ha amúgy is egyértelmű már az eddigi idézetből is a nőellenesség az adott versszakban.

Az alábbi lista korántsem teljes, csak egy kis szemezgetés a “javából”. Ajánlom sok szere­tettel a feminista mozgalmak figyelmébe!


A nő csak egy “oldalbordája” a férfinak, abból alkották, s a férfi után:1Mózes2,22: És alkotá az Úr Isten azt az oldalbordát, a melyet kivett vala az emberből, asszonynyá, és vivé az emberhez.


Megátkozza Isten az asszonyt:1Mózes3,16: Az asszonynak monda: Felette igen megsokasítom viselősséged fájdalmait, fájdalommal szűlsz magzatokat; és epekedel a te férjed után, ő pedig uralkodik te rajtad.


Szűz leányokat ajánl fel Lót, hogy a lányait erőszakolják meg inkább, ne a férfi(hím) angyalokat.

(A Biblia szerint tehát VAN neme az angyaloknak, ellentétben sok egyház tanítá­sával!):

1Mózes19,8: Ímé van énnékem két leányom, a kik még nem ismertek férfiakat, kihozom azokat hozzátok, és cselekedjetek velök a mint néktek tetszik, csakhogy ezekkel az embe­rekkel ne csináljatok semmit, mivelhogy az én hajlékom árnyéka alá jöttenek.


A Tízparancsolatban a nő csak mint egyfajta

tulajdonként van említve, egy szinten a tárgyakkal, állatokkal:2Mózes20,17: Ne kívánd a te felebarátodnak házát. Ne kívánd a te felebarátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgálóleányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, a mi a te felebarátodé.


A Biblia megengedi, hogy valaki a leányát rabszolgának eladja, ennek mindössze a módozatait szabályozza:2Mózes21,7: És ha valaki az ő leányát szolgálóul adja el…


Az Isten szerint egy nő lehet varázsló, és kifejezetten felszólít ezek megölésére. Ez komoly indoka lehetett a középkori boszorkánypereknek:2Mózes22,18: Varázsló asszonyt ne hagyj életben.


Habár

a gyülekezet sátrába a nők nem mehettek be, az ott levő mosdómedencéhez e nők is hozzá kellett járuljanak a tükreikkel:2Mózes38,8: Megcsinálá a mosdómedenczét is rézből, és annak lábát is rézből, a szolgálat­tevő asszonyok tükreiből, a kik a gyülekezet sátorának nyílása előtt szolgáltak.


Ha a nő fiút szül, “tisztátalan” 7 napig, és nem mehet a szentségek közelébe.

Egyben e vers­szakból kitűnik, hogy a várandós állapotot a Biblia mint “betegséget” tekinti, a menstruá­ciós állapotot is betegségnek tekinti, márpedig ezek nem tekinthetők betegségnek, hanem természetes élettani folyamatoknak, tehát a “betegség” jelző diszkrimináló, pejoratív jelző!

3Mózes12,2: Szólj Izráel fiainak, mondván: Ha az asszony lebetegszik, és fiat szül, tisztátalan legyen 7 napig; az ő havi betegségének ideje szerint legyen tisztátalan.

(Lásd még 3Mózes12,4 is)


A leányszülés a Biblia szerint sokkal nagyobb tragédia, mint a fiúszülés, tovább “tisztá­talan” ilyenkor a nő:3Mózes12,5: Ha pedig leányt szül, két hétig legyen tisztátalan, mint havi betegségekor, és hatvanhat napig maradjon otthon a vértől való tisztulása végett.


A menstruációs állapot annyira “tisztátalan”, hogy még a nő holmijai is tisztátalanná válnak:3Mózes15,19 és további versszakok:

Mikor asszony lesz magfolyóssá és véressé lesz az ő magfolyása a testén, hét napig legyen az ő havi bajában, és valaki illeti azt, tisztátalan legyen estvéig.

Mindaz is, a min hál az ő havi bajában, tisztátalan legyen és mindaz is, a min ül, tisztátalan legyen.

És mindaz, a ki illeti az ő ágyát, mossa meg ruháit, és mosódjék meg vízben, és tisztátalan legyen estvéig.

És mindaz is, a ki illet bármely holmit, a melyen ült, mossa meg ruháit, és mosódjék meg vízben, és tisztátalan legyen estvéig.

Sőt ha valaki az ő ágyán, vagy a holmikon illet is valamit, a melyeken ő ült, tisztátalan legyen estvéig.

Ha pedig vele hál valaki, és reá ragad arra az ő havi baja: tisztátalan legyen hét napig, és minden ágy is, a melyen fekszik, tisztátalan legyen. És hogyha sok napig tart az asszonynak az ő vérfolyása a havi bajának ide­jén kivül, vagy ha a folyás a havi bajon túl tart: valameddig az ő tisztátalanságának folyása tart, úgy legyen, mint havi bajának idején, tisztátalan az.

Minden ágy, a melyen fekszik az ő folyásának egész ideje alatt, olyan legyen, mint a havi baja idejében lévő ágya, és minden holmi is, a melyre ráül, tisztátalan legyen, mint az ő havi bajának tisztátalansága miatt. És mindaz is, a ki illeti azokat, tisztátalan lesz, mossa meg azért a ruháit, és mosódjék meg vízben, és tisztátalan legyen estvéig. Ha pedig megtisztul az ő folyásából: számláljon hét napot, és azután tiszta legyen.


Ha valaki rabszolganővel hál, az nem akkora bűn, mintha szabad asszonnyal teszi:3Mózes19,20: És ha valaki asszonynyal hál és közösül, és az valamely férfi hatalma alatt lévő rabnő, és sem ki nem váltatott, sem szabadon nem bocsáttatott: büntetés érje, de meg ne ölettessenek, mert nem volt szabad az asszony.


A népszámlálásnál csak a férfiak számítanak:4Mózes1,2: Vegyétek számba Izráel fiainak egész gyülekezetét, az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a neveknek száma szerint, minden férfiút főről főre.


Ha a férj féltékeny lesz a nejére, a nőnek barbár “hűségi tesztet” kellett kiállni:

4Mózes5,11-31 (Ez nagyon hosszú, ezért nem másolom ide)


A hadifoglyok közül Mózes parancsára meggyilkolnak minden nem szűz nőt:4Mózes31,17: Most azért öljetek meg a kisdedek közül minden fineműt; és minden asszonyt is, a ki férfit ismert azzal való hálás végett, megöljétek.


Használati utasítás” ahhoz, miké

nt szabad megrontani a fogoly nőket:

5Mózes21,11-14:

És meglátsz a foglyok között egy szép ábrázatú asszonyt, és megszereted azt, úgy hogy elvennéd feleségül: Vidd be őt a te házadba, hogy nyirja meg a fejét, és messe le körmeit. És az ő fogoly ruháját vesse le magáról, és maradjon a te házadban, hogy sirassa az ő atyját és anyját egész hónapig; és csak azután menj be hozzá, és légy az ő férje, és legyen ő a te feleséged. Hogyha pedig nem tetszik néked, bocsásd el őt az ő kivánsága szerint; de pénzért semmiképen el ne add őt; ne hatalmaskodj rajta, miután megrontottad őt.


Barbár szüzességi teszt

(Hosszú a bemásoláshoz, de lásd 5Mózes22,13-21)


Ha egy nőt megerőszakolnak a városban, akkor nemcsak az erőszaktevőt ölik meg, de a nőt is halálra kövezik:5Mózes22,23-24:

Ha szűz leány van jegyben egy férfiúval, és megtalálja azt valaki a városban, és vele hál: Vigyétek ki mindkettőjöket annak a városnak kapuja elé, és kövezzétek meg őket kővel, hogy meghaljanak. A leányt azért, hogy nem kiáltott a városban, a férfit pedig azért, hogy meggyalázta az ő felebarátjának fele­ségét. Így tisztísd ki a gonoszt Izráelből.


El nem jegyzett szűz megerőszakolását mindössze pénzbírsággal bünteti a Biblia, de azt is csak a lány apjának kell kifizesse az erőszaktevő, ellenben a leány az erőszaktevő felesége kell legyen! Ez biztos nagyon tetszett akkoriban a férfiaknak: ha egy lány nem akart a férfié lenni, elég ha a férfi megerőszakolja, kifizeti a bírságot, s máris tetszik vagy sem a lánynak, de örökre a férfié lesz, mert annak

felesége!5Mózes22,28-29:

Ha valaki el nem jegyzett szűz leánynyal találkozik, és megragadja azt, és vele hál, és rajta kapják őket: Akkor a férfi, a ki vele hált, adjon a leány atyjának ötven ezüst siklust, a leány pedig legyen feleségévé. Mivelhogy meggyalázta azt, nem bocsáthatja el azt teljes életében.


Ha a férfinak nem tetszett a felesége, elbocsáthatta; arról egy szó sincs, hogy a nő is elválhatott volna:5Mózes24,1: Ha valaki asszonyt vesz magához, és feleségévé teszi azt, és ha azután nem ta­lálja azt kedvére valónak, mivelhogy valami illetlenséget talál benne, és ír néki válólevelet…


Ha egy nő csak meg is érintette egy ellenséges férfi péniszét, máris levágták a kezét:5Mózes25,11-12:

Ha két férfi összevesz egymással, és az egyiknek felesége oda járul, hogy megszabadítsa az ő férjét annak kezéből, a ki veri azt, és kinyujtja kezét, és megfogja annak szeméremtestét: Vágd el annak kezét, meg ne szánja szemed.


Jefte feláldozza a saját leányát Istennek

(Túl hosszú a bemásoláshoz) Bírák könyve 11,30-40


Áldozatul dobják a nőt az erőszaktevő bandának, csakhogy megmentsenek egy férfit.

Ez is hosszú, de olyan iszonyú, hogy mégis bemásolom:

Bírák könyve 19,24-29:

Ímé itt van hajadon leányom és az ő ágyasa, ezeket hozom ki néktek, és ezeket nyomor­gassátok, és tegyétek velök azt, a mit csak tetszik, csak e férfiúval ne cselekedjétek azt az alávaló dolgot. A férfiak azonban nem akartak reá se hallgatni. Ekkor kézen fogta az a férfiú az ő ágyasát, és kivitte nékik az utczára. Ezek pedig megszeplősíték őt, és gonoszul élének vele egész éjszaka reggelig, és csak mikor feltetszett a hajnal, akkor bocsátották el. És elment az asszony virradat előtt és reggel ott rogyott össze annak a férfiúnak háza ajtajánál, a melyben az ő ura volt reggelig. Mikor pedig felkelt az ő ura reggel, és kinyitotta a ház ajtaját, és kiment, hogy útnak induljon, ímé az asszony, az ő ágyasa, ott feküdt elterülve a ház ajtaja előtt, és kezei a küszöbön. És monda néki: Kelj fel és menjünk el. De az nem felelt néki. Ekkor feltette őt a szamárra, és felkelt a férfiú, és elment hazájába. És mikor hazaért, kést vett elő, és megfogta ágyasát, és tagról-tagra szétvagdalta őt tizenkét darabba, és szétküldözte Izráel minden határába.


Salamonnak 700 felesége és 300 ágyasa volt:1Kir11,3: És valának néki feleségei, hétszáz királynéasszony és háromszáz ágyas…


A nő sírba viszi a férfit:Példabeszédek7,10-27: És ímé, egy asszony eleibe jő… … Sírba vivő út az ő háza, a mely levisz a halálnak hajlékába.


Isten a büszke nőket megkopaszítja:Ésaiás3,18: Megkopaszítja az Úr Sion leányainak fejtetőjét, és az ő szemérmöket meg­mez­teleníti.


A pogányok közül való feleségeket elkergetik, holott sokuk már fiút is szült a férjének

(Nagyon hosszú) Ezsdrás10,1-44


Fenyegeti a nőket:

Máté24,19: Jaj a várandós asszonyoknak!


Mária is “tisztátalan” volt Jézus megszülése után:Lukács2,22: Amikor pedig leteltek a tisztulásuk napjai…


A férfi a nő ura, és CSAK a férfi az Isten képmása, s az asszony a férfiért lett teremtve:

1Korintus11,3-15


A nőknek hallgatniuk kell, és legye

nek alárendeltségben:1Korintus14,34-35: az asszonyok hallgassanak a gyülekezetekben, mert nincs megengedve nekik, hogy szóljanak, hanem legyenek alárendeltségben, ahogy a Törvény is mondja.

Ha aztán tanulni akarnak valamit, kérdezzék meg otthon a saját férjüket, mert csúf dolog asszonynak szólnia a gyülekezetben.


A nő alá kell rendelje magát a férjének:Efézus5,22-24: A feleségek rendeljék alá magukat férjüknek, mint az Úrnak, mert a férj feje a feleségének, mint ahogy a Krisztus is feje a gyülekezetnek, megmentője lévén e testnek. Igen, ahogy a gyülekezet alárendeli magát a Krisztusnak, úgy a feleségek is rendeljék alá magukat férjüknek, mindenben.


Felszólítás a nők alávetésére:Kolosszé3,18: Ti feleségek, rendeljétek alá magatokat férjeteknek, amint illik az Úrban.


Az asszony csendben legyen és teljesen vesse alá magát:1Timóteus2,11: Az asszony csendben tanuljon, önmaga teljes alávetésével.


Asszony nem taníthat:1Timóteus2,12: Nem engedem meg az asszonynak, hogy tanítson… hanem legyen csendben.


A nők alávetettségének megindoklása cseppet sem kielégítően:1Timóteus2,13: Mert Ádám formáltatott meg először, azután Éva.


Éva bűnösebb volt, mint Ádám:1Timóteus2,14: Azonkívül Ádámot nem ámították el, de az asszonyt alaposan elámították, és törvényszegésbe esett.


Továbbá:— Izráel 12 törzse férfiakról van elnevezve.

— Az “Úr” előtt esztendőnként háromszor csak a férfiaknak kell megjelenniük (Ex. 34,23-24).

— Kultikus szolgálatot csak férfi láthat el.

— Ha valaki egy személy értékéig fogadalmat tesz az “Úr”-nak, akkor nemtől és kortól függően az egyéneket ezüst sékelben a következő adatok szerint értékelik: a 30 és 60 év közti férfi 50, az ugyanilyen korú nő csupán 30, az 5 és 20 év közti fiú 20, az azonos korú lány csak 10, az 1 hónap és 5 esztendő közti fiú 5, a vele egyívású lány csupán 3, a 60 év fölötti férfi 15, az ugyanilyen korú nő csak 10 sékelt ér (Lev. 27,1-7).

— Ha egy lány vagy feleség valamilyen fogadalmat tesz, akkor az utóbbi érvénybe lépéséről az apa, ill. a férj határoz (Num. 30,1-17).

— Általában, ritka kivételektől eltekintve csak férfiak örökölhetnek.

— A sógori házasság törvénye szerint a legközelebbi férfirokonnak az özveggyel fiúgyereket kell nemzenie, s ez utóbbi lesz az elhalt férj nevének viselője és vagyonának örököse.

— A három jeruzsálemi templom udvarában a nők számára külön tartózkodási helyet jelöltek ki.

— Az ószövetségi Jahve a patriarchális szellemnek megfelelően férfiistenség.

— Az újszövetségi “Megváltó” a patriarchális szellemnek megfelelően férfi.

(Forrásként felhasználva: Pais István: Bibliai érdekességek, történetek, aforizmák című könyve is).

[17] A Vatikán antiszemitizmusa[17,0] Csak amiatt raktam be ezt a részt, mert a fundik gyakran arról papolnak, hogy az egyház mennyire emberbarát! S amikor felemlegetjük nekik például az inkvizíciót, akkor azt kivételes jelenségnek tartják, ami a modern időkre már nem jellemző! Gyakran azzal is érvelnek, hogy a második világháború alatt a Vatikán sok zsidót megmentett!

Valóban megmentett néhány zsidót. Egy keveset. Az akkori pápa azonban (XII. Pius) egyetlen félreérthetetlen szóval sem tiltakozott a koncentrációs táborok ellen! Pedig a pápa sokat tehetett volna a népirtás ellen, mert Hitler félt a pápától: katonái közt ugyanis sok katolikus akadt, akik hallgattak volna egy határozott pápai állásfoglalásra! De ilyen nem jött. Persze érthető, ha belegondolunk, mennyire rokonszenvezett Hitler zsidóellenes politikájával az egyház! Nézzük csak meg ezt a kis összehasonlítást! Forrás: www.hetek.hu

Ennek fényében még a papok iránti legkíméletesebb véleménnyel élve is minimum azt kell mondjuk, hogy

az egyház

a középkor folyamán egészen egyszerűen

fasiszta rendszer

volt, ami a zsidók iránti viszonyát illeti!

Mindez annál furcsább, mert ha jól belegondolunk be kell látnunk, hogy a katolikus egyház által oly nagy becsben tartott Jézus is – ha élt – körülmetélt zsidó férfiként kezdte az életét!

A KATOLIKUS EGYHÁZ


ZSIDÓELLENES INTÉZKEDÉSEIA NÉMET FASIZMUS


ZSIDÓELLENES INTÉZKEDÉSEI1.

Az elvirai zsinat 306-ban betiltja a keresztények és zsidók közötti házasodást és szexuális kapcsolatot.

2.

Az elvirai zsinat határozata értelmében (306) zsidók és keresztények nem étkezhetnek együtt.

3.

A clermonti zsinat 535-ben elhatározza, hogy a zsidók nem viselhetnek közhivatalt. Ugyanígy határoz a IV. lateráni zsinat 1215-ben.


4.

Az 538-as III. orleans-i zsinat határozata értelmében a zsidók nem alkalmazhatnak ke­resztény szolgákat és nem lehetnek keresztény rabszolgáik.

5.

538-ban a III. orleans-i zsinat megtiltja, hogy a zsidók a Nagyhét idején az utcán mutat­koz­za­nak.


6.

681-ben a XII. toleódi zsinaton Talmudot és más zsidó könyveket égetnek.

7.

A torinói zsinat 692-ben megtiltja, hogy ke­reszté­nyek zsidó orvosokhoz járjanak.

8.

A IV. lateráni zsinat 1215-ben kötelezi a zsi­dókat, hogy a keresztényekkel egyenlő mértékű javadalmakat és egyházi adókat fizessenek az egyház felé.

9.

A III. lateráni zsinat 1179-ben megtiltotta a zsidóknak, hogy örökségükből kitagadják azon leszármazottaikat, akik fölvették a keresz­tény­séget.

10.

Az 1179-es III. lateráni zsinat úgy határo­zott, hogy zsidók sem felperesként, sem tanú­ként nem sze­re­pelhetnek a bíróság előtt keresztényekkel szemben.

11.

A IV. lateráni zsinat 1215-ös határozata értel­mében a zsidóknak megkülönböztető jelvényt kell viselniük.

12.

1222-ben az oxfordi zsinat betiltja az új zsinagógák építését.


13.

A bécsi zsinat 1267-es döntése értelmében a ke­res­ztényeknek tilos résztvenniük zsidó cere­móniá­kon.

14.

A breslaui zsinat 1267-ben elrendeli, hogy a zsidók a keresztényektől elkülönítve, gettókban lakjanak.

15.

A baseli zsinat 1434-ben úgy határoz, hogy a zsidóktól megvonják a tudományos fokozatok megszerzésének jogát.


16.

A keresztes hadjáratok során tömegével pusztítják el a zsidókat. A IV. lateráni zsinat 1215-ben minden világi hatóságot felszólított, hogy irtsák az eretneke­ket. 1478-ban kezdetét vette az inkvizíció, melynek során rengeteg zsidót máglyán égettek meg, a vagyo­nukat pedig elkobozták.

1.

1935. szeptember 15-én elfogadják a német vér és becsület védelméről szóló törvényt.

2.

1939. december 30-án a zsidókat kitiltják a vasúti étkezőkocsikból.

3.

1935. április 7-én megszavazzák a professzionális közszolgálat helyreállítását célzó törvényt, mely kizárja a zsidókat a hivatalokból és a közszolgálati pozíciókból.

4.

Az 1935. szeptember 15-i a német vért és becsületet védelmező törvény megtiltja, hogy a németek zsidókat alkalmazzanak.

5.

1938. december 3-án rendeletben hatalmaz­zák föl a helyi hatóságokat, hogy bizonyos napo­kon (náci ünnepnapokon) kitiltsák a zsidókat az utcákról.

6.

A nácik rendszeresen könyveket égetnek Németország-szerte.

7.

Egy 1938. július 25-i rendelet megtiltja a né­metek­nek, hogy zsidó orvosokhoz járjanak.

8.

1940. december 24-én a zsidókra külön adót vetnek ki a nácik által kötelező jelleggel párt­cé­lokra fizetett adományok mértékében.

9.

A zsidóktól megvonták azt a jogot, hogy polgári keresetet nyújthassanak be.


10.

Egy 1938. július 31-i rendelet feljogosította az igazságügy-minisztériumot, hogy érvénye­sít­se a józan közgondolkodást sértő közrendele­teket.

11.

Egy 1941. szeptember 1-én kelt rendelet minden zsidót arra kötelez, hogy sárga Dávid-csillagot viseljenek.

12.

1938. november 10-én az egész Reich terü­letén zsinagógákat rongálnak meg. A zsidók ezt az éjszakát Kristalnacht (Kristályéjszaka) né­ven emlegetik.

13.

1941. október 24-én megtiltják a zsidókkal való barátkozást.

14.

Heydrich parancsára 1939. szeptember 21-től a zsidók kötelesek gettókban élni.

15.

1933. április 25-én elfogadják a német isko­lák és egyetemek túlzsúfoltsága elleni törvényt, melynek értelmében az egész Harmadik Biro­da­lom területén kitiltják a zsidókat az iskolákból és az egyetemekről.

16.

Hitler “végső megoldása” a teljes európai zsidóság szisztematikus lemészárlását irányozta elő. A kivitele­zés során megfosztották őket otthonaiktól, munkájuk­tól, összes javaiktól (még a fogaikban lévő arany­töméseket is kivették), és végezetül az életüktől is. Hitler azzal próbálta igazolni mindezt, hogy ez Isten akarata, a német nép és az egyház küldetése.


[18] A Nagy Ateista Könyv eddigi kritikáiSok megjegyzést kaptam különböző NAK-kritikusoktól e könyv első változatának meg­jelenése óta. A legtöbbre reagálni sem érdemes, mert vagy merő rosszindulatból írták, vagy látszott, hogy el sem olvasták az egészet. Emiatt ide csak a legislegkomolyabb észrevételek lettek felvéve.

[18,1]— Úgy látom Ön következetlen a NAK felépítését illetően, mert amikor a tudományosság kritériumaként verifikacionista és falszifikacionista kritériumokkal operál, akkor neopozi­tivista elveket vall, később azonban az ateizmus létjogosultságát pragmatista szempontból indokolja, holott a pragmatizmus, mint filozófiai nézet cáfolja a neopozitivizmust!

Sokszor megpróbáltak már beskatulyázni valami filozófiai iskola követői közé. Ez már amiatt sem fog menni, mert nem tartom filozófusnak magamat. Ha mégis filozófusnak akar valaki tekinteni, tartok tőle, hogy új kategóriát kell kitalálnia a számomra! Nem mintha okvetlen újat akartam volna alkotni, vagy ha mégis alkottam, hát “Óriások vállán állok”, nagy elődeimén! Én azt hiszem a filozófiának IGENIS vannak hasznos részterületei – és ezeket sikerült szép egésszé gyúrnom! De nem amiatt, mintha filozófus lennék – én magamat egyszerűen egy jó fogalmazási készséggel rendelkező, a józan parasztész képességével rendelkező ateista em­bernek tartom. Szóval emlegetik itt a neopozitivizmust és igen, ez is nagyon közel áll hozzám. DE a pragmatizmus is! Az utilitarizmus is. Pláne azóta, hogy olvastam

Sissela Bok:

A hazug­ság

című művét. Ezt a világ tíz legjelentősebb könyve közé sorolom! (Emiatt is emelem ki fél­kövér betűkkel, tiszteletből). Na, ez a Sissela kisasszony például egyike azon NAGYON kevés filozófusnak, akinek a munkáját a legkifejezettebben hasznosnak tartom még én is! De szerintem ennek alapján Richard Dawkins is filozófus, amikor az önzetlenség kialakulását elemzi.

És emlegetik velem kapcsolatban a Bécsi kört, és igen, onnan is számos eszmét átvettem. Tehát hiába akarnak begyömöszölni valahova, nem fog menni, mert EGYSZERRE vagyok pragmatista, utilitarista, (neo)pozitivista, a verifikáció és falszifikáció híve, és még egy egész sereg “ista”! De egyiket sem vallom TELJES EGÉSZÉBEN!

Na szóval: úgy látom sokaknak a legnagyobb gondot az okozza, hogy az én TUDOMÁNY­filozófiámat nem értik! Kérem kritikusaimat, próbáljanak elszakadni eddigi prekoncep­cióiktól, és méltóztassanak figyelmesen elolvasni az alább leírt összefoglalásomat:

1. definíció: Valami állítást akkor nevezek TUDOMÁNYOS IGÉNYŰNEK, ha VAN LEG­ALÁBB ELMÉLETI ESÉLY arra, hogy az állítás verifikálható ÉS/VAGY falszifikálható! Az a legjobb, ha valami verifikálható, azaz közvetlenül bizonyítható az igazsága; ez azonban többnyire lehetetlen (Lakatos óta tudjuk), emiatt az esetek többségében megelégszem a cáfolhatósággal (falszifikálhatóság).

Ez amint látják egy DEFINÍCIÓ, és eszem ágában sincs ennek a jogosságát FILOZÓFIAILAG bebizonyítani (verifikálni, ha úgy tetszik). Ez ha úgy tetszik az én ismeretelméletem egyik legfontosabb AXIÓMÁJA, s mert axióma, nem szorul külön bizonyításra: én egyszerűen ebből indulok ki! VAN azonban indoklása annak, hogy miért ÉPP EZ nálam a tudományosság kritériuma, de annak valóban nem a filozófiában van a helye, azaz csak annyiban, amennyire a pragmatizmus filozófia! Ugyanis GYAKORLATIAS okokból választom ezt axiómának, emiatt nevezem egyszerűen és bátran szimplán gyakorlatiasságnak a pragmatizmust! Gyakor­latias dolog ebből kiindulni, mert ehhez nem kell (pld.) holmi “monászokon” filóznunk, meg egyéb elvont baromságokon. Tudományos dolgokról akarunk társalogni (én legalábbis), emiatt azt kell eldöntenünk mi tudományos, s ehhez célszerű hétköznapi módszerekkel gyor­san eldönthető kritériumokat választani! Ez okból például az is gyorsan eldönthető, hogy az evolúció igenis tudományos elmélet: ugyanis falszifikálható: elég volna ehhez egyetlen meg­kövesedett nyúlra bukkanni egy prekambriumi kőzetben, lévén hogy az evolúció szerint abban a földtörténeti korban még nem voltak nyulak! Ha tehát ott találnának nyulat, az evolúciós elmélet – legalábbis mai formájában – megdőlne!

Tudományos-e Isten létének feltételezése? Nem, mert senki nem tud falszifikációra alkalmas kísérletet mondani! Isten nemlétét lehetetlen bizonyítani! ÉPP EMIATT azonban ez nem is tudományos dolog. (Ugyanakkor persze rengeteg olyan érvet lehet felhozni, amik Isten nem­létét erősen valószínűvé teszik. Ezek mind a negatív indirekt bizonyítás elvére épülnek: Kiin­dulunk Isten létének feltételezéséből, s ellentmondásra jutunk. Emiatt levonjuk a következ­tetést, hogy kiinduló feltételezésünk hibás, azaz Isten nincs. Én emiatt nem hiszek istenben. Sokakat azonban ez az érvelési mód, úgy látom, nem győz meg).

Vigyázzunk azonban, hogy a fenti bekezdést olvasván ne essünk abba a hibába, hogy emiatt arra gondolunk: A tudomány más kategóriákban gondolkodik, mint a vallás, a Világnak egy más szegmensét vizsgálja, mint a vallás, azaz kompatibilis a vallással, s nem ellentmondásos vele! Ezen megközelítés ellen már e könyv elején is kikeltem. Isten létének feltételezése valóban nem tu­do­mányos, mert nem lehet bizonyítani vagy cáfolni e feltételezést – ettől azon­ban még van egy egész sereg olyan kérdés, melyek felmerülnek az istent elfogadó emberek világképében, s ezekre már lehet tudományos választ adni, minthogy e kérdésekre adandó válaszok már igenis falszifikálhatóak – többnyire verifikálhatóak is! Például, isten léte nem bizonyítható – de az igen, hogy a Földet isten teremtette-e! A Föld kialakulására vonatkozóan ugyanis létezik tudományos elmélet. No most, ha sorra minden tevékenységről, melyet a vallásosok szokásosan Istennek tulajdonítanak, egyre-másra bebizonyítja a tudomány, hogy ahhoz semmi köze holmi istennek – nos, akkor egyre kevésbé látszik szükségszerűnek az istenhipotézis fenntartása; vagyis az az állítás, hogy “Isten van” – nos, ez legalábbis erősen valószerűtlenné válik. Tehát, bár szigorúan véve valóban nem tudományos hipotézis az isten­kérdés, mert a szó szoros értelemben véve valóban cáfolhatatlan az, hogy “Isten van” – de a tudomány eszközeivel mégis megközelíthető az “Isten nincs” állítás igazságának bizonyítása asszimptotikusan csekély mértékű pontatlanságot megengedve.

Tehát nekünk fontos eldönteni, mi tudományos és mi nem az, s én erre ezt a fenti definíciót választottam. A legfőbb érv erre az axiómámra az, hogy a tudomány nagyjából eddig is eszerint működött, kimondva vagy kimondatlanul ez volt az axiómája, s eddig határozottan hasznosnak, gyümölcsözőnek tűnt ez a megközelítés! Ha tetszik emiatt tehát utilitarista vagyok: MERT ez eddig jó (hasznos) módszernek/axiómának bizonyult, emiatt tartok ki mellette! Eddig ez a módszer hozta a megismerésre a legtöbb hasznot!

Látják tehát már, miként vagyok egyszerre neopozitivista és pragmatikus? A pragmatizmusom alapozza meg a neopozitivizmusomat! És egyáltalán nem érdekel, ha azt mondja valaki, hogy ez kiment a divatból mittudomén hány évvel ezelőtt! Meg hogy egyesek szerint meghalt az utolsó képviselője! Tessék: Mégsem halt meg! Egy még biztos él: Én magam! (Már ha valaki ragaszkodik a beskatulyázásomhoz).

2. A vallások a fenti értelemben nem tudományos igényű eszmerendszerek, emiatt azonban nem szabadna olyasmiről véleményt nyilvánítaniuk, ami viszont (szintén az első pont szerint) igenis tudományos jellegű! Emiatt érzem jogtalanságnak részükről, amikor bepofátlankodnak például az evolúció területére, és tagadják annak TÉNYEIT! (Szerintem tények). Ezt nép­bu­tításnak érzem, emiatt küzdök ellenük. Ateista lelkesedésem, aktivitásom kb. 60-80 százaléka onnan fakad, hogy támadják az evolúciót. Különben is ateista lennék, de nem ennyire aktív talán.

[19] Érdeklődők kérdéseiItt kezdődik a NAK újabb fejezete. Egyszerűen az előző NAK végéhez pakoltam az új témákat, hogy aki ismeri az első változatot e könyvből, az hamar megtalálja és egy helyen a “bővítményeket”. Hagyományaimhoz híven ezt is kérdések és a rájuk adott válaszok formá­jában szerkesztem meg, mert amint tapasztaltam e forma megnyerte olvasóim tetszését már korábban is.
2014-07-19 18:44
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © sanaalar.ru
  Образовательные документы для студентов.