.RU
Карта сайта

3.2.2 Bortvising - Velkommen til et nytt skoleår!


3.2.2 BortvisingVed bruk av vold og/eller trusler, særlig provoserende adferd eller andre grove brudd på ordensreglementet, kan elever på 8.-10. klassetrinn vises bort fra undervisningen i inntil tre dager. Elever på 1.-7. klassetrinn kan vises bort fra undervisningen for enkelttimer og resten av dagen.

Rektor selv vedtar bortvisning etter å ha rådført seg med lærerne til eleven. Før det blir gjort vedtak, skal eleven ha fått mulighet for å forklare seg muntlig og en skal ha vurdert å bruke andre hjelpe- og refsingstiltak, f. eks som bruk av elevmegling og/eller konfliktrådet.

Foreldre/foresatte til elevene skal varsles før bortvising iverksettes for resten av dagen på

1.-7. klassetrinn, og før bortvising for hele dager på 8.-10. klassetrinn.

3.3 Konkret om overtredelser og sanksjoner3.3.1 Ugyldig fraværDersom eleven kommer for sent eller er ulovlig borte fra skolen, vil hjemmet kontaktes for å få klarlagt årsaken til for sent-kommingen/fraværet. De tiltakene som iverksettes, må ses i sammenheng med årsaken og eventuelt hyppigheten av for sent-kommingen/fraværet.

Foresatte skal involveres når fraværet, inkludert for sent-komming, går ut over elevens læring og virker forstyrrende for klassens totale læringssituasjon. Foreldre må også informeres om det ansvaret de har for

elevens fremmøte til undervisning etter opplæringslovens § 2-1. Når det gjelder permisjon og annet lovlig fravær, vises til permisjonsreglementet for elever i Stavanger kommune.

3.3.2 Mobbing og voldelig atferdVold eller trusler om vold skal ikke aksepteres i Stavangerskolen. Mobbing er fysisk og/eller psykiske angrep som over tid er rettet mot en eller flere elever og/eller ansatte. Dette regnes også som vold.

Den enkelte skole skal ha en handlingsplan mot vold vedtatt av driftsstyret. Handlingsplanen skal særskilt omhandle tiltak rettet mot mobbing.

Elever som truer med vold eller utøver vold kan vises bort fra undervisningen/skolen. Voldsutøverens foresatte og offerets foresatte vil bli kontaktet. Grove voldsepisoder vil kunne bli politianmeldt.

3.3.3 Medbringelse av farlige gjenstanderPå skolens område er det ikke tillatt å medbringe gjenstander som kan benyttes til å utøve skade på andre, når det ikke fremstår som sannsynlig at gjenstanden bare skal benyttes til andre, lovlige formål.

Farlige gjenstander kan beslaglegges av skolen. Ulovlige gjenstander overleveres politiet. Andre beslaglagte gjenstander overleveres til elevens foresatte etter skoletid.

3.3.4 RusmidlerDet er forbudt å være ruset, bruke, oppbevare, omsette eller være i besittelse av tobakk, snus, alkohol, narkotika eller andre rusmidler på skolens område.

Skolen kan beslaglegge rusmidler som medbringes på skolens område. Tobakk og alkohol skal overlates til elevenes foresatte. Ulovlige rusmidler skal overlates til politiet.

3.3.5 Hærverk på skolens bygninger og eiendeler tilhørende skolen, elever eller ansatteForsettlig eller uaktsom skade eller hærverk på skolens eiendom og utstyr kan medføre et erstatningskrav overfor foresatte. Det samme gjelder ved tap eller ødeleggelse av bøker og annet utstyr, jf. skadererstatningsloven § 1-1 og 1-2.

Elever som utøver hærverk, kan pålegges å rydde opp etter seg/utbedre skader som er forvoldt når opprydningen består i arbeid eleven har forutsetning for å klare, og arbeidet står i rimelig forhold til

overtredelsen.

3.3.6 Mobiltelefon og internettDriftsstyrene ved den enkelte skole vedtar regler for bruk av mobiltelefon i skoletiden. Driftsstyrene vedtar også sanksjoner for brudd på reglene.

Skolenes internett-tilgang skal som hovedregel bare brukes i undervisningsøyemed. Dette gjelder også bruken av e-post. Denne regelen er ikke til hinder for at skolens internettilgang kan være tilgjengelig for elever utenom den organiserte undervisningen.

Driftsstyret ved den enkelte skole skal vedta nettvettregler basert på regler utarbeidet av Redd Barna. Reglene skal også inneholde en brukeravtale mellom skolen og elevene for bruk av skolens datautstyr utenom den organiserte undervisningen.

Dersom elevene bryter reglementet, kan dette føre til tiltak etter § 3.2.1 eller 3.2.2. Ulovlige forhold kan bli politianmeldt.

3.3.7 Reaksjonsmåter ved fuskFusk eller forsøk på fusk får konsekvenser for vurdering/karakter i orden. Har eleven fusket i en prøvesituasjon, vil prøven bli annullert. Elever på ungdomstrinnet skal varsles om muligheten for ikke å få terminkarakter.

Eksamen i et fag kan annulleres dersom eleven har fusket eller prøvd å fuske på eksamen. Spørsmålet om annullering av eksamen i faget skal avgjøres av rektor. Vedtak om annullering av eksamen kan innklages til Fylkesmannen. Eleven har likevel rett til å fullføre eksamen på eksamensdagen.

3.3.8 UndersøkelseVed skjellig grunn til mistanke om overtredelse av punkt 3.3.3 og/eller punkt 3.3.4, kan skolens ledelse foreta undersøkelse i garderobeskap og bokskap som disponeres av elevene.

Ved skjellig grunn til mistanke om overtredelse av punkt 3.3.3 og/eller punkt 3.3.4, kan skolens ledelse be elevens foresatte om tillatelse til å foreta utvendig kontroll av elevens eiendeler som lommer i klær, sekker eller bagger. Om mulig skal elevens foresatte gis anledning til å være tilstede ved en eventuell kontroll.

3.3.9 Straffbare forholdDersom det foreligger mistanke om straffbare forhold, kan rektor be om politiets bistand. Elevens foreldre/foresatte skal så vidt mulig varsles muntlig samtidig som politiet anmodes om bistand. Foreldre/foresatte skal uansett varsles skriftlig om at det er søkt politiets bistand.

3.4 EnkeltvedtakEn beslutning om å vise bort en elev for én hel dag eller flere dager vil være å forstå som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven (jfr. kapittel 5). Øvrige sanksjoner og refsingstiltak vil normalt ikke være enkeltvedtak. Dersom avgjørelsen anses å ha stor betydning for den enkelte elev (eks. vedtak om utelukking fra enkelte arrangementer), bør rektor likevel vurdere å følge saksbehandlings­reglene for enkeltvedtak.

3.5 Flytting av elev til annen skoleNår hensynet til de andre elevene tilsier det, kan en elev i særlige tilfeller flyttes til en annen skole enn nærmiljøskolen uten foreldrenes samtykke. Før det blir gjort vedtak om å flytte en elev, skal en ha prøvd andre tiltak. (Jfr. opplæringsloven §8-1, 3. ledd). Direktøren tar avgjørelse i slike saker.

3.6 PolitianmeldelseUlovlige forhold på skolens område vil kunne bli politianmeldt. Det vil normalt være den som anses som fornærmet, som må levere en eventuell politianmeldelse. Skolen vil kunne være behjelpelig i utforming av anmeldelsen.

Kapittel 4 Om fastsetting av karakterer i orden og oppførsel (FOL § 3-9)4.1 Ved fastsettingen av karakter i orden skal det bl.a. tas hensyn til hvorledes eleven følger ordensreglene som er fastsatt for hver skole.

4.2 Ugyldig fravær kan føre til nedsatt karakter i orden.

4.3 Ved fastsettingen av karakter i oppførsel skal det tas hensyn til hvorledes eleven oppfører seg på skoleområdet og ellers når skolen har ansvar for tilsynet med elevene. En skal særlig legge vekt på hvorledes eleven opptrer overfor andre elever, lærere og andre tilsatte. En kan også ta hensyn til hvorledes elevene ter seg mot hverandre på skolevegen.

4.4 Ved fastsettingen av karakter i orden og oppførsel skal det til vanlig ikke legges avgjørende vekt på enkelthendelser.

Kapittel 5 SaksbehandlingBehandlingen av brudd på ordensreglementet følger saksbehandlingsreglene i forvaltningslovens (fvl) herunder kap III - kap. VI ved enkeltvedtak. Ved avgjørelse skal følgende saksbehandlingsregler uansett gjelde:

5.1 Skolen plikter å påse at saken er så godt opplyst som mulig, og avgjørelsen skal treffes på et grunnlag som er forsvarlig etter sakens art og karakter.

5.2 Før alle typer alvorlige refsingstiltak iverksettes, har elevene krav på å forklare seg overfor den/de som skal fatte vedtaket. Eleven har i møte med skolen rett til å ha med seg en person. Vedtaket skal begrunnes.

5.3 Begrunnelsen skal gis samtidig med underretning om avgjørelsen til eleven, med mindre særskilte forhold vanskeliggjør dette. Begrunnelsen kan gis muntlig, men ved enkeltvedtak og ev. andre avgjørelser av særlig betydning, skal begrunnelsen gis skriftlig.

5.4 Elevens foreldre skal få informasjon om sakens innhold og avgjørelsen som skolen har fattet. Ved alvorlige overtredelser bør informasjon så vidt mulig gis før evt. tiltak iverksettes. Ved mindre alvorlige overtredelser skal informasjon senest gis ved neste foreldresamtale. Jf. ellers de enkelte punkt.

Kapittel 6 Ikrafttredelse og kunngjøring6.1 Denne forskriften trer i kraft fra 01.08.2008.

6.2 Reglementet for orden og oppførsel, både det kommunale og det lokale, gjøres kjent for elever, foresatte/foreldre og ansatte hvert år ved skoleårets begynnelse. Dette ansvaret påhviler hver enkelt skole. Reglementet skal til enhver tid være tilgjengelig på skolens/kommunens nettsider.

Andre opplysninger

Vedlegg

Forskrift om ordensreglement - 2008.doc


Ordensregler vedtatt i driftsstyret 22.10.08Følgende presiseringer gjelder i tillegg ved Austbø skoleSkolens område er selve skolegården og grusbanen og kunstgressbanen.

1 På skolen skal vi ha passende omgangsform, påkledning og språkbruk.

2 Når vi starter timer med ny lærer/ny klasse, reiser vi oss og hilser.

3 Yttertøy henges i garderoben og sko tas av. Hodeplagg brukes ikke inne i skolebygget

4 Elevene skal være ute og oppholde seg på skolens område i friminuttene. Ved dårlig vær ringer administrasjonen ekstra med skoleklokka slik at elevene kan være inne på eget klasserom.

5 Hver klasse holder orden på rom som brukes (klasserom, studierom, grupperom, ”sluse”, mediatek, garderobe, toalett) og tildelt uteområde. Hver elev holder orden på eget område. Ved fagbytte, ryddes pulten.

6 For å unngå ulykker, bruker vi ikke sykkel eller andre fremkomstmidler på skolens område i skoletiden. (08.30 – 14.50)

7 Mobiltelefon skal bare brukes i skoletiden etter avtale med lærere (for eksempel

prosjektarbeid, spesielle elevbehov eller lignende.) Dette gjelder også friminuttene.

8 Bruk av musikkspillere (I-pod, MP3 spillere osv.) er ikke tillatt i timene. Spillerne må oppbevares i sekker eller i skapet i timene.

Rutiner ved brudd på reglementet ved Austbø skole1 Brudd på reglementet meldes kontaktlærer.

2 Gjentatte brudd på samme regel kan føre til melding hjem evt. nedsatt ordens/oppførselskarakter.

3 Bruk av (forsøk på bruk av) tobakk og / eller andre rusmidler. Kontaktlærer tar kontakt med hjemmet. Ordensanmerkning.

4 Fusk og forsøk på fusk. Ingen vurdering av prøven. Melding hjem. Ordensanmerkning.

5 Mobiltelefon inndras ved misbruk og utleveres etter avtale med hjemmet etter skoletid.

(Dersom den inndras fredag, må kontaktlærer vurdere om den kan leveres ut uten at de foresatte har kontaktet skolen. Det må da leveres melding på mandag.)

6 Brudd på datareglementet kan medføre utestengelse fra nettverket.

For bruk av privat PC, er det utarbeidet en egen avtale.

7 Ved alvorlige oppførselsforseelser, kan en elev bli utestengt fra turer og andre alternative undervisningsopplegg.

Ved manglende innlevering av elevarbeider, får eleven mulighet til å levere etter skoletid innen avtalt tidspunkt samme dag frem til kl. 15.30. Eleven får ordensanmerkning. Dersom det fortsatt ikke er levert, får eleven et blankt ark der besvarelsen skrives. Dette innleveres og vurderes med karakter.

8. TRINN, HALVÅRSPLAN FOR HØSTTERMIN 2012


34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

511

2

3

Div. felles

Foreldremøte 04.09, aktivitetsdag 05.09

Nasjonal prøve i lesing 12.09, engelsk uke 39

DKS Gamle Stavanger og arbeiderboligen

Aktivitetsdag, Store Stokkann


HØSTFERIEUtviklingssamtaler med elever

Utviklingssamtaler med elever og foresatte

Nasjonal prøve i regning uke 43

Studenter uke 42-44

Terminprøver

.Sosiale mål

Du skal ta hensyn til andre

Du skal bli godt kjent med lærere og medelever

Du skal lære å respektere klassens og skolens regler

Du skal respektere andres behov for arbeidsro

Du skal ta ansvar for egne oppgaver i ei gruppe, men også støtte andre

Dere skal hjelpe hverandre til å bli faglig aktive i timene

Du skal lytte til det andre sier

Lærings

strategier

Lesestrategier

Nøkkelord og tokolonneNorsk

Lesetrening, Carlsten-test, nasjonal prøve i lesing. Kap 1 og 2 i Neon 8 stud.bok. Kap 1 i tekstsamling. Bokmelding.

Introduksjon av nynorsk, Kap. 6 Språkstreif i stud.bok Neon 8. Kap. 4 Kom skal vi skrive.. Lære å skrive fortelling. Kap 2 i tekstsamling.

Kap 3 i tekstsamling. Nynorsk. Terminprøver. Kap 4 i stud.bok Neon 8 forts.

Kap 3 Neon stud.bok. Ja, du kan få sagt det.

Engelsk

Voices kap. 1Live language

Voices kap. 2 Cool characters

Voices kap 3. Fabulous fantasyMatte

Kap. 1 Tall

Kap. 2 Geometri 1 frem tom uke 45

Kap. 3 Statistikk 2 Excel

Fortsetter med kap. 3.

Forberedelser til terminprøve

Gjennomgang terminprøve. Oppstart kap. 4 Brøk og prosent

RLE

Kap 1: Å undre seg, å tro, å tenke

Kap 2: Religioner og livssyn i dag

Kap 3: Jødedommen

Kap 4: IslamSamf.

Geografi: Kartet, den urolige jordskarpa

Geografi: Vann

HistorieNaturfag

Eureka kapittel 1. Arbeid med stoffer. Prøve i uke 40

Kapittel 2. Celler er grunnlaget for alt liv

Kapittel 3. Bakterier

Kapittel 4. Planteceller og planter Prøve

Kap 4. Planteceller og planter

Kap 5. Dyreceller

Kap 6. Stoffers byggesteiner og modeller (oppstart)

KroppsøvingUteaktiviteter. Lengde m/tilløp, kast liten ball, 400m, 2000m. 100m. Utholdenhetstrening

Periodens ballspill: Vollyball Styrketrening. Div leker og aktiviteter i sal.

Periodens ballspill: innebandy.

Stafetter. Motorisk trening.K&H

Tresløyd

:

Ramme til speil eller til bilde. Designe en ramme av geometriske figurer. Verktøybruk, filing og pussing. Dekor. Overflatebehandling, Montering.

Organisering: Elevene får et verksted pr. termin.

Tekstil

:

Symaskinsertifikat, skisser,arbeidstegning,

Applikasjon og lappeteknikk på veske/pute/

Brikke osv

Tresløyd

:

Fugl. Stilisere/forenkle.

Bearbeide, overflatebehandle, montere

TekstilFortsetter

Tresløyd

:

Rørepinne. Designe, høvle,

lage rundt skaft.

TekstilFortsetter

Tresløyd

:

Fortsetter i denne periode med det samme.

TekstilFortsetter

Mat og helse

Musikk

Norsk folkemusikk, folkedans og folkeviser. Gitar, sang og samspill. Takt og tone.

Norsk folkemusikk, folkedans og folkeviser. Gitar, sang og samspill. Takt og tone.

Norsk folkemusikk, folkedans og folkeviser. Gitar, sang og samspill. Takt og tone.

Fortsetter ut perioden

Tysk

Hilse og ta avskjed, presentere seg selv og sin familie

Grunntall, enkle regnestykker, kart, tyske byer

Kulturkunnskap, tyske eventyr, rollespill

Presens av enkelte verb

Advent, juletradisjoner, kulturforskjellerFransk

Tema: meg selv, språk og land, tall

Grammatikk: bestemt/ubestemt artikkel, regelrette verb på –er, verbet avoir

Tema: La France, la famille, les loisirs (hobbyer)

Vi jobber med Fausse identité

Grammatikk: personlige pronomen, eiendomsord, verb être

Tema: L’école (skolen),

Grammatikk: verb aimer, adorer, préférer, faire +refleksive verb og nektelseSpansk

Kap. 1 Hola, cumpleaños

Grammatikk: spørreord, verb, nasjonalitetsadjektiv, pronomen

Kap. 2. En el aula, plan de trabajo

Grammatikk: artikkel, substantiv flertall, fargeadjektiv, verb

Kap. 3 Vida cotidiana, me gustan las matemáticas

Grammatikk: nektelse, verbEngelsk

Fordypn.

On the move 1. Kap 1. Being young

On the move 1. Kap 2. Down your spine.

On the move 1. Kap 4. To the extreme!Utdanning

valg UV
2014-07-19 18:44
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © sanaalar.ru
  Образовательные документы для студентов.