.RU
Карта сайта

Aaa zakletá zem. Podkarpatská Rus 1918-1946 / Peter Švorc vyd. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2007. 318 s. Isbn 978-80-7106-754 ff 323/07 [Švorc, Peter] aab vedecké monografie vydané V domácich vydavateľstvách - старонка 19

AFC

Stilistische Unterschiede im Gebrauch der deutschen Präpositionen an, auf im Deutschen, Slowakischen und im österreichischen Deutsch : eine komparative Analyse / Slavomíra Tomášiková.
In: Sprach- und Literaturwissenschaftliche Brückenschläge : Vorträge der 13. Jahrestagung der GESUS in Szombathely, 12.-14. Mai 2004. - Muenchen : LINCOM, 2007. - ISBN 978-3-89586-603-9. - S. 391-402.
FF 308/07
[TOMÁŠIKOVÁ, Slavomíra]

AFC

Induktívna cesta v matematike / Blanka Tomková.
In: Vyučování matematice z pohledu kompetencí žáka a učitele 1. stupně základního vzdělávání - Srní 2007 : sborník z konference s mezinárodní účastí věnované počátečnímu vyučování matematiky. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2007. - ISBN 978-80-7043-548-9. - S. 176-181.
PF 29/07
[TOMKOVÁ, Blanka]

AFC

Skúsenosti z využitia informačných a komunikačných technológií vo vyučovaní / Mária Tulenková.
In: INFOTECH 2007. Moderní informační a komunikační technologie ve vzdělávání [elektronický zdroj] : sborník příspěvků : díl 1. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2007. - ISBN 978-80-7220-301-7. - S. 66-68.
FHPV 260/07
[TULENKOVÁ, Mária]

AFC

Štrukturálna analýza motoriky detí predškoslkého veku / Milan Turek, Ingrid Ružbarská.
In: Health education and quality of live [elektronický zdroj] : [conference proceedings]. - Brno : University of South Bohemia, 2007. - ISBN 978-80-7040-993-0.
FS 34/07
[TUREK, Milan - RUŽBARSKÁ, Ingrid]

AFC

On the solutions and properties of the first order nonlinear differential equations / Alena Vagaská, Dušan Mamrilla, Ján Seman.
In: 5. konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických s mezinárodní účastí : sborník příspěvků; část 1. - Brno : Univerzita obrany, 2007. - ISBN 978-80-7231-274-0. - S. 380-385.
FM 35/07
[VAGASKÁ, Alena (34%) - MAMRILLA, Dušan (33%) - SEMAN, Ján (33%)]

AFC

Písomné žánre ošetrovateľského diskurzu / Valdmanová Klaudia.
In: Sborník prací z mezinárodní konference Odborný jazyk na vysokých školách III [elektronický zdroj]. - Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta, Katedra jazyků, 2007. - ISBN 978-80-213-1615-7. - S. 187-189.
FF 376/07
[VALDMANOVÁ, Klaudia]

AFC

Surface optical detection and exploitation of topographical parameters whwn applying the abrasive waterjet technology / Jan Valíček ... [et al.].
In: IV. International congress on Precision machining 2007 ICPM 2007 : proceedings : volume 1. - Kielce : Kielce University of Technology, 2007. - ISBN 978-83-88906-91-6. - P. 223-228.
PF 163/07
[VALÍČEK, Jan - HLOCH, Sergej - GOMBÁR, Miroslav (25%) - KUŠNEROVÁ, Milena]

AFC

Miesto a úloha osobnosti v regionálnych dejinách a vo výučbe dejepisu (Osobnosti prešovského školstva) / Darina Vasiľová.
In: XXV. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu [elektronický zdroj] : sborník abstraktů a elektronických verzí recenzovaných příspěvků na CD-ROM-u. - Brno : Univerzita obrany, 2007. - ISBN 978-80-7231-228-3.
FF 344/07
[VASIĽOVÁ, Darina]

AFC

Ispoľzovanije precedentnych zagolovkov v SMI / A. Virostkova.
In: Slavjanskije čtenija : sbornik statej meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii, 17 maja 2007. - Omsk : Izdateľstvo OmGTU, 2007. - ISBN 5-8149-0446-1. - S. 5-10.
FF 26/07
[VIROSTKOVÁ, Alžbeta]

AFC

Leksiko-semantičeskij i stilističeskij aspekty izučenija gazetnogo zagolovka / A. Virostkova.
In: Slavjanskije čtenija : sbornik statej meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii, 24 maja 2006. - Omsk : Izdateľstvo OmGTU, 2006. - ISBN 5-8149-0340-6. - S. 85-90.
FF 650/06
[VIROSTKOVÁ, Alžbeta]

AFC

Precedentnyje fenomeny v russkom i slovackom jazykach / A. Virostkova.
In: Mir russkogo slova i russkoje slovo v mire. Tom 5 : XI kongress meždunarodnoj associacii prepodavatelej russkogo jazyka i literatury. - Sofia : Heron Press, 2007. - ISBN 978-954-580-217-1. - S. 39-44.
FF 375/07
[VIROSTKOVÁ, Alžbeta]

AFC

Využitie PC technológií vo vyučovaní biológie / Mária Zahatňanská ... [et al.].
In: INFOTECH 2007. Moderní informační a komunikační technologie ve vzdělávání [elektronický zdroj] : sborník příspěvků : díl 2. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2007. - ISBN 978-80-7220-301-7. - S. 782-830.
FHPV 216/07
[ZAHATŇANSKÁ, Mária - PORÁČOVÁ, Jana - ŠUTIAKOVÁ, Irena - TAYLOROVÁ, Beáta - BLAŠČÁKOVÁ, Marta]

AFC

Úvaha o optimálnej zadĺženosti [elektronický zdroj] / Zuzana Závarská.
In: Finance a výkonnost firem ve vědé, výuce a praxi : sborník příspévků z mezinárodní konference, Zlín 26,-27. dubna 2007. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2007. - ISBN 978-80-7318-536-7.
FM 62/07
[ZÁVARSKÁ, Zuzana]

AFC

Orientácia v čase ako jedna z matematických kompetencií žiaka primárnej školy / Veronika Zeľová.
In: Vyučování matematice z pohledu kompetencí žáka a učitele 1. stupně základního vzdělávání - Srní 2007 : sborník z konference s mezinárodní účastí věnované počátečnímu vyučování matematiky. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2007. - ISBN 978-80-7043-548-9. - S. 199-203.
PF 31/07
[ZEĽOVÁ, Veronika]

AFC

Keď text, tak aký? Keď čitateľ, tak čoho? / Viera Žemberová.
In: Současnost literatury pro děti a mládež : Liberec 16.-17. března 2006. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2006. - ISBN 80-7372-139-2. - S. 51-57.
FF 680/06
[ŽEMBEROVÁ, Viera]

AFC

Nad hybridnosťou žánru v (modernej) slovenskej próze / Viera Žemberová.
In: Žánrové metamorfózy v středoevropském kontextu; sv. III. - Opava : Slezská univerzita, 2006. - ISBN 80-7248-398-6. - S. 295-307.
FF 676/06
[ŽEMBEROVÁ, Viera]

AFC

Reflexia o hodnotách a hodnotení v literatúre pre mladého čitateľa : (z výskumu literatúry v literatúre trinásť rokov po tom) / Viera Žemberová.
In: Třináct let po = Trinásť rokov po : brněnské texty k slovakistike IX. - Brno : Masarykova univerzita, 2006. - ISBN 80-210-4180-3. - S. 283-294.
FF 670/06
[ŽEMBEROVÁ, Viera]

AFC

Stratégia hry v stratégii prozaického textu / Viera Žemberová.
In: Homo ludens v literatuře : sborník z mezinárodní literárněvědné konference Homo ludens v české a slovenské literatuře, Opava 10.-11.9.2003. - Opava : Slezská univerzita v Opavě, 2006. - ISBN 80-7248-385-4. - S. 195-203.
FF 671/06
[ŽEMBEROVÁ, Viera]

AFC

Tínedžerská kultúra - jazyk, téma, morálka / Viera Žemberová.
In: Kultura, literatura i sztuka w edukacji jezykowej w swietle badaň empiricznych / . - Rzeszów : Wydawnictvo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. - ISBN 978-83-7338-272-5. - S. [507]-514.
FF 50/07
[ŽEMBEROVÁ, Viera]

AFC

Umelecký text a význam umeleckej literatúry v rozvoji detského čitateľa / Viera Žemberová.
In: Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole [elektronický zdroj] : sborník z konference s mezinárodní účastí. - Brno : Paido, 2007. - ISBN 978-80-7315-150-8.
FF 53/07
[ŽEMBEROVÁ, Viera]

AFC

Pedagogické kompetencie učiteľa v školách pri reedukačných domovoch pre deti a mládež / Jarmila Žolnová.
In: Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami : sborník příspěvků z mezinárodní konference. - Ostrava : Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2007. - ISBN 978-80-7368-287-7. - S. 236-241.
PF 55/07
[ŽOLNOVÁ, Jarmila]

AFC

Etika v starostlivosti o klientov v špeciálno-pedagogickom poradenstve na Slovensku / Jarmila Žolnová, Ján Hučík.
In: Zpravodaj Pedagogicko-psychologické poradenství : etika v péči o klienta. - ISSN 1214-7230. - č. 48 (2007), s. 12-15. - Príspevok je z 10. Poradenských dnů, ktoré sa konali 25.-27. septembra 2006 v Seči.
PF 56/07
[ŽOLNOVÁ, Jarmila (50%) - HUČÍK, Ján]

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciáchAFD

Brekovský hrad / Ján Adam.
In: Šľachtický rod Drugetovcov a Humenné. - Humenné : Erika Farkašová, 2007. - ISBN 978-80-969803-0-7. - S. 22-25.
FF 485/07
[ADAM, Ján]

AFD

Environmentálne vzdelávanie a jeho hodnotenie študentami / Peter Adamišin.
In: Environmentálne inžinierstvo a manažérstvo [elektronický zdroj] : 4. medzinárodná konferencia EIaM 2007, 22.-24.10.2007, Herľany. - Košice : Technická univerzita, 2007. - ISBN 978-80-8073-894-5. - S. 197-203.
FM 85/07
[ADAMIŠIN, Peter]

AFD

Financovanie riešenia starých environmentálnych záťaží z verejných zdrojov / Peter Adamišin, Jana Naščáková.
In: Staré environmentálne záťaže a prístupy manažmentu k ich riešeniu [elektronický zdroj] : medzinárodný vedecký seminár, 22. máj 2007, Košice. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2007. - ISBN 978-80-8069-960-4. - S. 5-8.
FM 103/07
[ADAMIŠIN, Peter (50%) - NAŠČÁKOVÁ, Jana (50%)]

AFD

Environmentálne aspekty globalizácie / Mária Agafonová, Helena Melkusová.
In: Trvalo udržateľný rozvoj a globalizácia : zborník vedeckých prác : medzinárodná konferencia organizovaná pri príležitosti osláv 70. výročia vzniku STU v rámci výskumnej úlohy VEGA č. 1/2598/05 Trvalo udržateľný rozvoj a globalizácia. - Bratislava : Slovenská technická univerzita V Bratislave, 2007. - ISBN 978-80-227-2725-9. - S. 5-11.
FHPV 256/07
[AGAFONOVÁ, Mária - MELKUSOVÁ, Helena (50%)]

AFD

Iracionalita a zlo ako princípy modelovania niektorých rozprávkových postáv / Markéta Andričíková.
In: Zlo v kontexte súčasných socio-kultúrnych premien : (zborník materiálov z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala 19.10.-20.10.2006 v Prešove). - Prešov : Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, 2007. - ISBN 978-80-8068-659-8. - S. 244-252.
PF 109/07
[ANDRIČÍKOVÁ, Markéta]

AFD

Komponenty baba, babuška, babij i babskij v sostave paremij i frazeologičeskich jedinic / Darina Antoňakova.
In: Slovensko-slovanské jazykové, literárne a kultúrne vzťahy : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 4.-7. októbra 2006 / Ved. red. Júlia Dudášová-Kriššáková. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, 2007. - ISBN 978-80-8068-557-7. - S. 372-383.
FF 442/07
[ANTOŇÁKOVÁ, Darina]

AFD

O ložnych frazeologizmach / Darina Antoňakova.
In: Hľadanie ekvivalentnosti III. : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie rusistov, ktorá sa konala dňa 21. až 23. septembra 2006 v Prešove. - Prešov : Prešovská univerzita, Filozofická fakulta, 2007. - ISBN 978-80-8068-621-5. - S. 78-87.
FF 137/07
[ANTOŇÁKOVÁ, Darina]

AFD

Psychologické modely kvality života / Peter Babinčák.
In: Sociálne procesy a osobnosť 2006 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov. - Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 2007. - ISBN 978-80-969628-4-6. - S. 9-16.
FF 231/07
[BABINČÁK, Peter]

AFD

Slovacko-ukrajinski kontakty v haluzi kuľtury i literatury na storinkach Naukovoho zbyrnyka Muzeju ukrajinskoji kuľtury u Svydnyku / Ľubycja Babota.
In: Slovensko-ukrajinské vzťahy v oblasti histórie, kultúry, jazyka a literatúry : materiály medzinárodnej vedeckej konferencie; Svidník, 23. - 24. júna 2006 / Jarmila Kredátusová. - Svidník : Múzeum ukrajinskej kultúry, 2007. - ISBN 978-80-969592-5-9. - S. 123-132.
FF 400/07
[BABOTOVÁ, Ľubica]

AFD

Úprava duševného vlastníctva v medzinárodnom práve / Ondrej Bahleda, Jana Naščáková, Peter Adamišin.
In: Trendy v systémoch riadenia podnikov [elektronický zdroj] : X. medzinárodná vedecká konferencia, 15.-17. október 2007. - Košice : Ekonomická fakulta TU, 2007. - ISBN 978-80-8073-885-3.
FM 84/07
[BAHLEDA, Ondrej - NAŠČÁKOVÁ, Jana - ADAMIŠIN, Peter (33%)]

AFD

Geragogika - edukácia ako východisko zmyslu života seniora / Beáta Balogová.
In: Základy andragogickej pedeutológie a sociálnej andragogiky : zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej dňa 26. septembra 2006. - Nitra : UKF, 2007. - ISBN 978-80-8094-086-07. - S. 258-269.
FF 113/07
[BALOGOVÁ, Beáta]

AFD

Postavenie pohybových aktivít v štruktúre záujmov žiakov staršieho školského veku / Gabriel Balšaj.
In: Problematika voľného času detí a mládeže [elektronický zdroj] : zborník z vedecko-odbornej konferencie. - Prešov : Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2007. - ISBN 978-80-8068-643-7. - S. 114-116.
FHPV 268/07
[BALŠAJ, Gabriel]

AFD

Praktická príprava na Katedre sociálnej práce Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity / Mária Bayerová.
In: Význam študentskej odbornej praxe pre prípravu sociálnych pracovníkov : zborník referátov z medzinárodného odborného seminára; Ružomberok 8. novembra 2006. - Ružomberok : Ústav sociálnych vied, katedra sociálnej práce Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity, 2007. - ISBN 978-80-8084-208-6. - S. 17-20.
FF 124/07
[BAYEROVÁ, Mária]

AFD

Senior a choroba, kvalita či nekvalita života / Mária Bayerová.
In: Psychosociálne a zdravotné aspekty nekvality života [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou / J. Kredátus, B. Balogová (eds.). - Prešov : Prešovská univerzita, 2006. - ISBN 80-8068-453-7. - S. 78-82.
http://www.pulib.sk/elpub/FF/Kredatus1/index.htm
FF 717/06
[BAYEROVÁ, Mária]

AFD

Sledovanie environmentálnych nákladov pre potreby vnútropodnikového riadenia / Lucia Liberková.
In: Dobrovoľné nástroje environmentálnej politiky a ekoinovácie : zborník z vedeckej konferencie so zahraničnou účasťou, Vysoké Tatry, Stará Lesná, 15.-17. október 2007. - Košice : Technická univerzita, 2007. - ISBN 978-80-8073-976-1. - S. 8-13.
FM 100/07
[BEDNÁROVÁ, Lucia]

AFD

Účtovný systém sledovania environmentálnych nákladov podľa ekologických zariadení / Lucia Liberková.
In: Staré environmentálne záťaže a prístupy manažmentu k ich riešeniu [elektronický zdroj] : medzinárodný vedecký seminár, 22. máj 2007, Košice. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2007. - ISBN 978-80-8069-960-4. - S. 99-103.
FM 146/07
[BEDNÁROVÁ, Lucia]

AFD

Zber informácií pre zavedenie benchmarkingovej metódy v rámci systémov environmentálneho manažéra / Lucia Bednárová.
In: Environmentálne inžinierstvo a manažérstvo [elektronický zdroj] : 4. medzinárodná konferencia EIaM 2007, 22.-24.10.2007, Herľany. - Košice : Technická univerzita, 2007. - ISBN 978-80-8073-894-5. - S. 179-184.
FM 101/07
[BEDNÁROVÁ, Lucia]

AFD

Cestovný ruch po vstupe Slovenska do Európskej únie / Ľudmila Bednárová.
In: Podnikanie a inovácie podnikateľských aktivít II. - Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2007. - ISBN 978-80-7165-625-8. - S. 12-14.
FF 130/07
[BEDNÁROVÁ, Ľudmila]

AFD

Inovácia samostatnej práce edukantov počítačom ako zdroj zvyšovania efektívnosti edukačného procesu / Beisetzer Peter.
In: II. InEduTech [elektronický zdroj] : inovácie v edukácii technických predmetov : zborník z videokonferencie. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2006. - ISBN 80-8068-441-3. - S. 4-7. - Popis urobený 20.3.2007.
http://www.pulib.sk/elpub/FHPV/Pavelka1/index.htm
FHPV 446/06
[BEISETZER, Peter]

AFD

Interaktívna učebnica ako didaktická pomôcka / Peter Beistetzer.
In: Učiteľ prírodovedných predmetov na začiatku 21. storočia : zborník pri príležitosti svetového roku fyziky z medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie. - Prešov : Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2006. - ISBN 80-8068-462-6. - S. 166-170.
FHPV 443/06
[BEISETZER, Peter]

AFD

Učiteľ a jeho schopnosť zhodnotiť aplikáciu počítača / Peter Beisetzer.
In: Kľúčové kompetencie a technické vzdelávanie [elektronický zdroj] : III. InEduTech 2007. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2007. - ISBN 978-80-8068-612-3. - S. 94-98. - Popis urobený 16.10.2007.
FHPV 11/07
[BEISETZER, Peter]

2014-07-19 18:44
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © sanaalar.ru
  Образовательные документы для студентов.