.RU
Карта сайта

БАГА БОЛОВСРОЛЫН "ИРГЭНИЙ БОЛОВСРОЛ” ХИЧЭЭЛИЙН АГУУЛГЫН ХҮРЭЭ - ЕРӨнхий боловсролын 12 жилийн сургуулийн "иргэний...


БАГА БОЛОВСРОЛЫН "ИРГЭНИЙ БОЛОВСРОЛ” ХИЧЭЭЛИЙН АГУУЛГЫН ХҮРЭЭХүлээгдэж буй үр дүн:

Анги бүрийн агуулгын хүрээ (4-5 äóãààð анги)

Агуулгын бүрэлдэхүүн хэсэгАнги4

-р анги5

-р ангиИргэний боловсролын уламжлалт зан үйл

Зан суртахууны төлөвшил

Мэндлэх, хүндлэх, талархах

Ураг төрлийн болон өөрийгөө таних

Бие, хэл, сэтгэлийн үйл

Уламжлалт аж төрөх ёс

Монгол хүний хоол хүнсний ёс

Монгол гэрийн ёсМонгол хувцасны ёс

Малчин, Мал аж ахуйн ёс

Байгаль хамгаалах уламжлалт ёс

Үндэсний өв соёл, бахархал

Аман уламжлал, язгуур урлаг

Монгол тоглоом наадгайн ёс

Монгол баяр наадмын ёс, зан үйл

Биет өв- түүх соёлын дурсгал


Èðãýíèé õóâèéí òºëºâøèë, óð ÷àäâàð

Хувь хүмүүсийн ялгааòàé болон нийтлэг ашиг сонирхлыг ойлгох, хүндэтгэх

Иргэний хувийн оролцоо, ñîíãîëò

Иргэний хариуцлага

Иргэн эрхээ эдлэх, үүргээ биелүүлэх

Баг, бүлэг, хамт олны хэлэлцэн дагаж мөрдөхөөр тогтсон дүрэм, журмыг хичээлийн болон хичээлээс гадуурх ажилд мөрдөх

Иргэний хариуцлагын соёл

Èðãýí òºðèéí õàðèëöàà

Сонгох, сонгогдох-удирдах, удирдуулах, îðîëöîõ

Иргэн засаг захиргаатай (төртэй) харилцах арга, хэлбэр


 1. СУУРЬ БОЛОВСРОЛЫН “ИРГЭНИЙ БОЛОВСРОЛ” ХИЧЭЭЛИЙН АГУУЛГЫН ХҮРЭЭХүлээгдэж буй үр дүн:Анги бүрийн агуулгын хүрээ ( 6-9 ä¿ãýýð анги)

Агуулгын бүрэлдэхүүн хэсэгАнги

6-ð àíãè7-р анги8-р анги9-р ангиИргэний боловсролын уламжлалт зан үйл

Зан суртахууны төлөвшил

Эв эеийг эрхэмлэх болон төрийг дээдлэх ёсУраг төрлийн болон өөрийгөө таних ёс

Бие, хэл, сэтгэлийн үйл

Биеэр үйлдэх сайн үйлийг хэвшүүлэх:

Биеэр үйлдэх муу үйлийг цээрлэж, хорьж хэвших:

Хэлээр үйлдэх сайн үйлийг хэвшүүлэх:

Хэлээр үйлдэх муу үйлийг цээрлэж, хорьж хэвших:

Сэтгэлээр үйлдэх сайн үйлийг хэвшүүлэх:

Сэтгэлээр үйлдэх муу үйлийг цээрлэж, хорьж хэвших:

Биеэр үйлдэх сайн үйлийг хэвшүүлэх :

Биеэр үйлдэх муу үйлийг цээрлэх, хорьж хэвших:

Хэлээр үйлдэх сайн үйлийг хэвшүүлэх :

Хэлээр үйлдэх муу үйлийг цээрлэх, хорьж хэвших:

Сэтгэлээр үйлдэх сайн үйлийг хэвшүүлэх:

Биеэр үйлдэх сайн үйлийг хэвшүүлэх :

Биеэр үйлдэх муу үйлийг цээрлэх, хорьж хэвших:

Хэлээр үйлдэх сайн үйлийг хэвшүүлэх :

Хэлээр үйлдэх муу үйлийг цээрлэх, хорьж хэвших:

Сэтгэлээр үйлдэх сайн үйлийг хэвшүүлэх :

Сэтгэлээр үйлдэх муу үйлийг цээрлэх, хорьж хэвших:Уламжлалт аж төрөх ёс

Монгол хүний хоол хүнсний ёсМонгол хувцасны ёсМалчин, Мал аж ахуйн ёс

Байгаль хамгаалах уламжлалт ёс

Үндэсний өв соёл, бахархал

Аман уламжлал, язгуур урлаг

Монгол тоглоом наадгайн ёс

Монгол баяр ёслол, зан үйлҮндэсний уламжлалт

урлал

Монгол бэлгэдэлБиет бус өвийг өртөөлөгч

хүмүүс, зүтгэлтэн, алдартан

Биет өв- түүх соёлын дурсгал
Èðãýíèé õóâèéí òºëºâøèë, óð ÷àäâàð

Хувь хүмүүсийн ялгааòàé болон нийтлэг ашиг сонирхлыг ойлгох, хүндэтгэхИргэний хувийн оролцоо, ñîíãîëòИргэний хариуцлага

Иргэн эрхээ эдлэх, үүргээ биелүүлэхИргэний хариуцлагын соёлÈðãýí òºðèéí õàðèëöàà

Сонгох, сонгогдох-удирдах, удирдуулах, îðîëöîîíû îëîí àðãà çàìûã ýçýìøèõ

Иргэн засаг захиргаатай (төртэй) харилцах арга, хэлбэрИргэн төрийн үйлчилгээг авах, төрийн үйлчилгээг дэмжих

 1. 2014-07-19 18:44
 2. Контрольная работа
 3. Контрольная работа
 4. Контрольная работа
 5. Контрольная работа
 6. Контрольная работа
 7. Контрольная работа
 8. Контрольная работа
 9. Контрольная работа
 10. Контрольная работа
 11. Контрольная работа
 12. Контрольная работа
 13. Контрольная работа
 14. Контрольная работа
 15. Контрольная работа
 16. Контрольная работа
 17. Контрольная работа
 18. Контрольная работа
 19. Контрольная работа
 20. Контрольная работа
 21. Контрольная работа
 22. Контрольная работа
 23. Контрольная работа
 24. Контрольная работа
 25. Контрольная работа
 26. Контрольная работа
© sanaalar.ru
Образовательные документы для студентов.