.RU
Карта сайта

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje - 1-fyz-115 Algebra a geometria (1)

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

slovenský

1-FYZ-590

Praktikum zo synoptickej meteorológie (1)RNDr. Martin Benko, PhD.

Forma a rozsah výučby:

laboratórne cvičenie - L4

Priebežné hodnotenie:

100 %

Záverečné hodnotenie:

0 %

4 kredity; povinne voliteľný v 3/L

Cieľ predmetu:

Špeciálne praktikum ako doplnok predmetu Synoptická meteorológia 1.

Cieľom predmetu je, aby poslucháči získali zručnosť pri zostavovaní prízemných a výškových synoptických máp.

Stručná osnova predmetu:1. Medzinárodné meteorologické kódy, šifrovanie meraných hodnôt meteorologických prvkov do správ SYNOP a TEMP.

2. Dešifrovanie správy SYNOP a kreslenie staničného modelu pre prízemnú mapu.

3. Dešifrovanie správy TEMP a kreslenie staničného modelu pre mapu barickej topografie.

4. Zostavovanie prízemných máp z rôznych pozorovacích termínov.

5. Zostavovanie výškových máp AT 850, 700, 500, 300.

Literatúra:Návod k  sestavování kódovaných zpráv, Vyd.ČHMÚ, Praha, 1981, 138s.

Zverev, A.S.: Praktikum po sinoptičeskoj meteorologii, Gidrometeoizdat, Leningrad, 1983, 288s.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

slovenský

1-FYZ-680

Princípy číslicovej technikyRNDr. Peter Fabo, PhD.

Forma a rozsah výučby:

cvičenie - C2

Priebežné hodnotenie:

100 %

Záverečné hodnotenie:

0 %

3 kredity; povinne voliteľný v 2/Z

Cieľ predmetu:

Oboznámiť sa s princípmi a vlastnosťami základných číslicových obvodov, získať praktické skúsenosti so stavbou a oživovaním číslicových elektronických zariadení.

Stručná osnova predmetu:Princípy obvodov DDL, DTL a TTL, kombinačné obvody a ich optimalizácia, sekvenčné obvody a ich aplikácie (RS- a D-klopné obvody, čítač, posuvný register), multiplexor a demultiplexor, prevodník paralelného kódu na sériový a rozhranie RS232, statické RAM pamäte, delta modulácia a jednoduché zariadenie pre digitálny záznam a reprodukciu zvuku.

Literatúra:Elektronické študijné materiály KRF (http://www.drp.fmph.uniba.sk/~cajko/PraPriPo/)

Malina Václav: Digitální technika. Nakladatelství KOPP, České Budějovice 1996, 207s.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

slovenský

1-FYZ-615

Rádiometrické meraniadoc. RNDr. Ivan Sýkora, PhD.

Forma a rozsah výučby:

prednáška - P2

Priebežné hodnotenie:

100 %

Záverečné hodnotenie:

0 %

3 kredity; povinne voliteľný v 3/Z

Cieľ predmetu:

Cieľom predmetu a nadväzujúceho praktického cvičenia M-FYZP-025 je teoreticky i prakticky sa zoznámiť s jednotlivými typmi dozimetrických meraní.

Stručná osnova predmetu:Rozdelenie dozimetrických metód, miesto rádiometrie v ochrane pred ionizujúcim žiarením. Základná štruktúra meracej aparatúry. Zvláštnosti rádiometrických meraní. Bloková schéma meracej aparatúry. Základné charakteristicky detektorov. Funkcia odozvy. Časové charakteristicky. Energetické rozlíšenie. Metódy detekcie jedrového žiarenia. Princípy detekcie. Plynové, polovodičové a scintilačné detektory. Metódy merania objemovej aktivity. Kritéria výberu metód, odber vzoriek, úprava, optimalizácia podmienok merania. Pojem nízkej aktivity, koeficient kvelity, detekčné limity. Pozadie, prehľad metód jeho zníženia. Analýza vzoriek obsahujúcich alfa žiariče. Problémy hrúbky vzorky. Ionizačná komora a mriežkou. Stanovenie aktivity beta-žiaričov. “Celková beta-aktivita” , selektívne stanovenie nuklidov, problémy nízkoenergetického žiarenia, interné počítače (proporcionálne a scintilačné). Stanovenie detekčnej účinnosti pre zhášavé vzorky. Metódy stanovenia trícia, rádiouholníka. Využitie Čerenkovovho žiarenia pre meranie aktivity. Gama spektrometria vzoriek zo životného prostredia. Metódy scintilačnej a polovodičovej spektrometrie, energická závislosť detekčnej účinnosti, spracovanie prístrojového spektra, energetické rozlíšenie. Spetrometrická trasa, viackryštálové systémy.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

slovenský

1-FYZ-740

Rádiometrické merania (1)doc. RNDr. Martin Chudý, CSc.

Forma a rozsah výučby:

prednáška - P2

Priebežné hodnotenie:

100 %

Záverečné hodnotenie:

0 %

3 kredity; povinne voliteľný v 3/Z

Cieľ predmetu:

Cieľom predmetu a nadväzujúceho praktického cvičenia M-FYZP-025 je teoreticky i prakticky sa zoznámiť s jednotlivými typmi dozimetrických meraní.

Stručná osnova predmetu:Rozdelenie dozimetrických metód, miesto rádiometrie v ochrane pred ionizujúcim žiarením. Základná štruktúra meracej aparatúry. Zvláštnosti rádiometrických meraní. Bloková schéma meracej aparatúry. Základné charakteristicky detektorov. Funkcia odozvy. Časové charakteristicky. Energetické rozlíšenie. Metódy detekcie jedrového žiarenia. Princípy detekcie. Plynové, polovodičové a scintilačné detektory. Metódy merania objemovej aktivity. Kritéria výberu metód, odber vzoriek, úprava, optimalizácia podmienok merania. Pojem nízkej aktivity, koeficient kvelity, detekčné limity. Pozadie, prehľad metód jeho zníženia. Analýza vzoriek obsahujúcich alfa žiariče. Problémy hrúbky vzorky. Ionizačná komora a mriežkou. Stanovenie aktivity beta-žiaričov. “Celková beta-aktivita” , selektívne stanovenie nuklidov, problémy nízkoenergetického žiarenia, interné počítače (proporcionálne a scintilačné). Stanovenie detekčnej účinnosti pre zhášavé vzorky. Metódy stanovenia trícia, rádiouholníka. Využitie Čerenkovovho žiarenia pre meranie aktivity. Gama spektrometria vzoriek zo životného prostredia. Metódy scintilačnej a polovodičovej spektrometrie, energická závislosť detekčnej účinnosti, spracovanie prístrojového spektra, energetické rozlíšenie. Spetrometrická trasa, viackryštálové systémy.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

slovenský

1-FYZ-600

Radionuklidy v životnom prostredídoc. RNDr. Karol Holý, CSc., doc. RNDr. Martin Chudý, CSc.

Forma a rozsah výučby:

prednáška - P2

Priebežné hodnotenie:

100 %

Záverečné hodnotenie:

0 %

3 kredity; povinne voliteľný v 3/Z

Cieľ predmetu:

Cieľom predmetu je poskytnúť komplexný pohľad na zdroje rádionuklidov, ich časový vývoj a toxicitu, základné procesy v jadrovom reaktore vrátane bezpečnosti a ekologických aspektov.

Stručná osnova predmetu:Klasifikácia zdrojov rádioaktivity v životnom prostredí. Významné prírodné rádionuklidy. Premenové rady a distribúcia primordiálnych rádionuklidov. Migrácia U, Ra a Rn v prírodných prostrediach. Kozmogénne rádionuklidy a ich klasifikácia. Charakteristiky významných kozmogénnych rádionuklidov. Radón v životnom prostredí a jeho zdroje. Rovnice akumulácie krátko žijúcich produktov premeny 222-Rn. Koncentrácia latentnej energie produktov premeny radónu. Rádiotoxicita. Ekologicky významné rádionuklidy. Ožiarenie od prírodných rádionuklidov. Regulácia ožiarenia z radónu a ďalších prírodných rádionuklidov. Základné fyzikálne procesy v jadrových reaktoroch. Zdroje aktivity v reaktore. Palivový cyklus. Vplyv jadrových zariadení na životné prostredie. Cesty ožiarenia človeka. Klasifikácia jadrových reaktorov, havárie a poruchy. Účinok ionizujúceho žiarenia na človeka a princípy ochrany.

Literatúra:Š.Šáro,J.Tolgyessy: Rádioaktivita prostredia.Alfa,Bratislava,1985

M.Eisenbud,T.Gesell: Environmental Radioactivity. Academic Press,San Diego,1997

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

slovenský

1-FYZ-401

Smery fyzikálneho výskumuprof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.

Forma a rozsah výučby:

prednáška - P2

Priebežné hodnotenie:

100 %

Záverečné hodnotenie:

0 %

3 kredity; výberový v 2/L

1-FYZ-125

Spracovanie experimentálnych dátdoc. Dr. Štefan Matejčík, DrSc.

Forma a rozsah výučby:

kurz - K1

Priebežné hodnotenie:

100 %

Záverečné hodnotenie:

0 %

2 kredity; povinný v 1/L

Cieľ predmetu:

Zvládnuť teoretické princípy a získať praktické skúsenosti pri vyhodnocovaní dát z fyzikálnych experimentov.

Stručná osnova predmetu:Zdroje neistôt pri meraní. Charakteristiky štatistických súborov (priemery, disperzia, …). Pravidlo skladania disperzií, korelačný koeficient. Niektoré štatistické rozdelenia a ich výskyt pri meraní. Násobiace koeficienty pre určenie intervalovej šírky rozdelení zo štandardnej odchýlky. Šírenie neistôt. Vyhodnocovanie funkčných závislostí, nelineárne mierky na osiach grafov, ťažisková metóda hľadania najpravdepodobnejšieho tvaru meranej závislosti, splajnové krivky. Metóda najmenších štvorcov pre priamku, a všeobecne lineárne a nelineárne funkcie, váhovacie koeficienty. Kalibrácia regresnou metódou, pásy predikcie, neistota veličiny určenej z kalibračnej krivky, kritická úroveň, limita detekcie.

Literatúra:F. Kundracik: Spracovanie experimentálnych dát. Univerzita Komenského 1999.

N. Pišútová: Vyhodnocovanie experimentálnych údajov. Univ. Komenského 1982.

M. Meloun, J. Militký: Statistické zpracování experimentálních dat. PLUS, Praha 1994.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

slovenský

1-FYZ-315

Štatistická fyzika a termodynamikadoc. RNDr. Vladimír Černý, PhD.

Forma a rozsah výučby:

kurz - K6

Priebežné hodnotenie:

20 %

Záverečné hodnotenie:

80 %

7 kreditov; povinný v 3/Z

Cieľ predmetu:

Úvodná prednáška z termodynamiky a štatistickej fyziky, zoznámenie sa so základnými pojmami, metódami a zákonmi a najjednoduchšími aplikáciami v danej oblasti.

Stručná osnova predmetu:Základné poznatky o molekulách, náhodné veličiny, kinetická teória plynov, vratné deje v ideálnom plyne, prvá a druhá veta termodynamická, entropia, štatistické súbory (mikrokánonický, kánonický a grandkánonický), kvantové ideálne plyny, Boseho-Einsteinovo rozdelenie, Fermiho-Diracovo rozdelenie, termodynamické potenciály, van der Waalsova rovnica, fázové prechody, elementárny rozbor prenosových javov, degenerovaný fermiónový plyn, žiarenie čierneho telesa, Boseho kondenzácia, tepelná kapacita tuhých látok, chemické reakcie.

Literatúra:Čulík, Noga: Úvod do štatistickej fyziky a termodynamiky

F. Reif: Fundamentals of statistical and thermal physics

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

slovenský

1-FYZ-650

Supravodivosť a magnetizmusdoc. RNDr. Michal Maheľ, CSc.

Forma a rozsah výučby:

prednáška, cvičenie - P2,C1

Priebežné hodnotenie:

100 %

Záverečné hodnotenie:

0 %

4 kredity; povinne voliteľný v 3/L (suspendovaný)

Cieľ predmetu:

Oboznámiť poslucháčov so základmi supravodivosti a magnetizmu.

Stručná osnova predmetu:Fenomenologické teórie supravodivosti, mikroskopická teória supravodivosti, magnetické vlastnosti supravodičov, slabá supravodivosť, supravodivé materiály, aplikácie supravodičov, diamagnetizmus, paramagnetizmus, feromagnetizmus, antiferomagnetizmus, ferimagnetizmus a zložitejšie magnetické štruktúry, doménová štruktúra feromagnetík, magnetizačné procesy vo feromagnetikách, rezonančné javy, magnetické materiály.

Literatúra:S. Takács, L. Cesnak: Supravodivosť, Alfa Bratislava, 1979

M. Maheľ a kol.: Supravodivosť, skriptá, MFF UK Bratislava, 1997

V. Hajko, L. Potocký, A. Zentko: Magnetizačné procesy, Alfa Bratislava, 1982

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

slovenský

1-FYZ-585

Synoptická meteorológia (1)RNDr. Martin Benko, PhD.

Forma a rozsah výučby:

prednáška - P3

Priebežné hodnotenie:

100 %

Záverečné hodnotenie:

0 %

5 kreditov; povinne voliteľný v 3/L

Cieľ predmetu:

Vysvetliť príčiny charakteru a zmeny počasia vo väzbe na rozloženie, vývoj a presun polí meteorologických prvkov a štrukturálnych prvkov všeobecnej cirkulácie ovzdušia. Objasniť základy synoptickej metódy analýzy a predpovede počasia.

Stručná osnova predmetu:1. Úloha synoptickej meteorológie. Zostavovanie prízemných synoptických máp. Určenie výšok podľa hodnôt geopotenciálu. Zostavovanie máp barickej topografie. Fyzikálny zmysel máp AT a RT. Synoptická metóda štúdia atmosférických dejov, jej prednosti a nedostatky. Problémy pri zostavovaní predpovede počasia. 2. Druhy meteorologických informácií a činnosť synoptickej služby. 3. Analýza rôznych druhov synoptických máp, aerologických diagramov a vertikálnych rezov atmosféry. 4.Vzduchové hmoty, ich termodynamická a geografická klasifikácia. Transformácia vzduchových hmôt.

Literatúra:Zverev, A.S.: Synoptická meteorológia. Alfa, Bratislava, 1986, 712s.

Bluestein, H.B.: Synoptic-Dynamic Meteorology in Midlatitudes, Vol.2. Oxford Univ.Press, 1993, 594s.

Reuter, H.: Die Wettervorhersage. Springer Verlag, Wien, 1976, 208s.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

slovenský

1-FYZ-672

Teoretická fyzika okolo násdoc. RNDr. Vladimír Černý, PhD.

Forma a rozsah výučby:

prednáška - P2

Priebežné hodnotenie:

100 % bez priebežného hodnotenia

Záverečné hodnotenie:

0 % záverečná práca

3 kredity; výberový v 3/L

Cieľ predmetu:

Zoznámiť študentov so základnými metodologickými postupmi teoretickej fyziky.

Stručná osnova predmetu:Prednáška je koncipovaná ako akási nadstavba nad základný kurz fyziky pre študentov so záujmom o teoretickejšiu úroveň poznatkov a zdôraznenie všeobecných aspektov fyzikálnych zákonov v jednoduchých situáciách. Na jednotlivých prednáškach budú prezentované relatívne samostatné “prípadové štúdie”. Cieľom prednášky je demonštrovať základné techniky teoretickej fyziky a najmä vyvolať istý “umelecký dojem” a ukázať radosť s poznávania. Prednáška bude ukončená samostatným miniprojektom: vypracovaním prípadovej štúdie na zadanú tému.

Literatúra:Feynman, Leighton, Sands: Feynmanove lekcie z fyziky

Landau, Lifšic: Krátky kurz teoretickej fyziky

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

slovenský

1-FYZ-250

Teoretická mechanikadoc. RNDr. Marián Fecko, PhD.

Forma a rozsah výučby:

kurz - K5

Priebežné hodnotenie:

20 %

Záverečné hodnotenie:

80 %

6 kreditov; povinne voliteľný v 2/Z

Stručná osnova predmetu:Lagranžovský a hamiltonovský formalizmus, princíp najmenšieho účinku, škálovanie a podobné riešenia, problém dvoch telies a Keplerova úloha, malé kmity, poruchová teória, Eulerove rovnice pre rotáciu tuhého telesa, tenzor napätia a plošné sily, rovnice ideálnej aj viskóznej kvapaliny, Hookov zákon, vlny v pružnom kontinuu a v ideálnej kvapaline.

2014-07-19 18:44
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © sanaalar.ru
  Образовательные документы для студентов.