.RU
Карта сайта

Temesh р. 448 Temesh - Рсалиева Нұрсауле Мақсұтқызы Қазақ онимдерін ағылшын тілінде транслитерациялаудың ғылыми-теориялық...

Temesh р. 448

Temesh


Темір хандыѓы 177 б.

тимуриды с. 163

Timurides р. 163

The Temir Khanate

Тыналы-Ќарпыќ 506 б.

тнали-карпык с. 478

Tnali-karpyk р. 507

Tynaly Karpyk

Тоқа 380 б.

Тока с. 356

Tokas р. 380

Toka

Тоќай Темір 15 б.

Тоќай-Темір 106 б.

Токай-Темир с. 11

Tokai-Temir р. 11

Tokai Temir

Торайѓыр–Ќыпшаќ 506 б.

Торайгыр–Кипчак с. 478

Toraigyr–Kipchak р. 507

Toraighyr Kypshak

Тµбет–Темеш 506 б.

тюбе-темеш с. 478

Tyubeh-temesh р. 507

Tobet Temesh

Тµлек 573 б.

Tolek

Tulengut р. 140Тµлеуіт 221 б. (аќ ќырѓыз)

Toleuit

Төре 199 б.

Тюре-чингизид с. 185

Nyure-Chingizid р. 197

Toreh

Тµртќара 440 б.

торткара с. 419

tortkara р. 448

Tortkary р. 448

Tortkar р. 548

Tortkara

Тµртуыл 430 б.

Tortauyl

Т‰нѓатар 207 б.

Tunghatar

Т‰рік ќаѓанаты 245 б.Turki р. 434

The Turkish kaghanat

Т‰рікмен 134 б.

Гуздар (осы к‰нгі

түрікмендер) 38 б.

туркмен с. 126

Turkmen р. 136

Turkomen р. 166

Turikmen

Ghuzs (the present day Turkmens)

Уақ 317 б.

уак с. 299

Ouak р. 111

Uak р. 233

Yak р. 380

Uak

Углер (карелофиндарды)

38 б.

Ugler

Ұйғыр 32 б.

уйгур с. 97

Uigur р. 105

Uighyr

Ұлы жүз 278 б.

Старший или

Большой Жуз с. 180

Большой жуз с. 393

The Elder or Big Zhuz

р. 192

Greater Guze р. 192

The Great Zhuz р. 270

The Elder zhuz р. 287

The Big Zhuz р. 363

Large Zhuz р. 548

The Great Zhuz

(Uly Zhuz)

Үйсін 32 б.

Уйсун с. 21

Uysun р. 22

Uisuns р. 72

Uisyns р. 131

Uisuni р. 431

Uisin

Үлкен Орда 373 б.

Большая Орда с. 349

Big Horde р. 373

The Big HordeУтей с. 270

Utei р. 292Черін 207 б.

Cherin

Шорас 107 б.

Чорас 266 б.

Shoras

Choras

Шақшақ 227 б.

Shakshak

Шанышқылы 355 б.

шаншаклы с. 334

Shanshakls р. 357

Shanyshkyly

Шегендік 314 б.

Shegendik

Шекті 440 б.

шекты с. 419

shekty р. 448

Shekti

Шµмекей 506 б.

шомекей с. 478

shomekei р. 508

shomeky р. 555

Shomekei

Ш±быртпалы 314 б.

Shubyrtpaly

Шүршіт 200-б

Шуршут с. 186

Shurshoot р. 198

Shurshut р. 251

Shurshit

Шыќылыќ 506 б.

шыклык с. 478Shykylyk

Шымыр 412 б.

тымыр с. 390

Tymyr р. 418

Shymyr

Шыњѓыс т±ќымы 15 б.

Чингизид с. 14

Gengizides р. 9

Ghengizides р. 9

Genghizides р. 10

Genghizide р. 14

Chingizides р. 287

Tyureh Chingiz-ides

р. 311

The Genghisides

Ысты 559 б.

Ысты с. 517

Ysty р. 549

Isty

Іслєм 418 б.

Ислам с. 396

Islam р. 424

Islam

Эсті 49 б.

Yesti
2014-07-19 18:44
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © sanaalar.ru
  Образовательные документы для студентов.