.RU
Карта сайта

Mayskэ kуd k?iљ?бlovэch lebek - Novй zlatй ?asy – rok 2012 a dбle


Mayskэ kуd k?iљ?бlovэch lebek.K?iљ?бlovб lebka je obrazem lebky lidskй a je vytvo?ena z jednoho kusu k?iљ?бlu. Mohou bэt mali?kй i nadћivotnн velikosti. V muzeнch nebo soukromэch sbнrkбch se dnes nachбzн 7 takovэch lebek. Byl proveden d?kladnэ vэzkum lebky z majetku Mitchell-Hedgese. Nбlez fascinuje preciznнm zpracovбnнm a anatomickou dokonalostн. V ur?itйm ъhlu sv?tlo pronikajнcн do lebky zespoda se lomн a proudн o?ima ven tak, ћe o?nн d?lky jasn? zб?н.

K?iљ?бl

se dnes pouћнvб jako speciбlnн materiбl i k uklбdбnн dat, desti?ky k?emнku se pouћнvajн pro integrovanй obvody p?i vэrob? po?нta??. Horskэ k?iљ?бl pat?н po diamantu mezi nejtvrdљн nerosty. Krystaly majн schopnost uchovбvat informace, majн tzv.

holografickou pam??.

Horskэ k?iљ?бl se sklбdб z oxidu k?emнku a neosahuje ћбdnэ uhlнk a navнc nepodlйhб p?irozenйmu rozpadu. Neuv??itelnй mnoћstvн informacн se uklбdб do mikrokrystal?; mohou bэt uklбdбna i vyvolбna v po?tu bilion? bit? informacн, pomocн laser? vyvolбna a p?e?tena. Krystal k?emene je revolu?nн objev naљн doby. Mэty a legendy domorodэch nбrod? jiћnн Ameriky popisujн tyto objekty jako mystickй artefakty, jeћ majн zбsadnн vэznam pro dalљн vэvoj ?i p?eћitн lidstva. K?iљ?бlovй lebky se ?asto ze sbнrek ztrбcejн, byly vyrobeny i pad?lky. K?iљ?бlovй lebky jsou poz?statkem velmi vysp?lй civilizace, moћnб Atlantidy, nebo majн mimozemskэ p?vod. Dб se u nich prokбzat elektro-magnetickб interference, n?co podobnйho jako rбdiovй vlny. Fotony, kterй z nich vyza?ujн ve vlnбch, jsou v infra?ervenйm prost?edн viditelnй.

Data ze struktury DNA se p?edбvajн interferencн foton?. V

 krystalickй struktu?e DNA

se vyskytujн fotonovй emise, kterй p?edбvajн informace dбl do bun?k cestou fotonovэch interferencн; ty ?нdн r?st bun?k a p?edбvajн jim genetickй kуdy jako stavebnн plбn ћivй bytosti. P?esn? stejnй frekvence lze vysledovat u k?iљ?бlovэch lebek; vэzkumy potvrzujн, ћe spolu navzбjem komunikujн a p?edбvajн si informace. Mohou prom??ovat energetickй spektrum lidн, zvн?at, vody, kamen?, rostlin i silovэch polн. Je moћnй, ћe vysp?lб civilizace uloћila do t?chto p?edm?t? zakуdovanй informace, podobn? jako je tomu dnes v PC. Mohlo by jнt o pokladnici veљkerйho v?d?nн od po?бtku vesmнru aћ k dneљku. P?нstup k tomu je moћnэ jen p?i znalosti spouљt?cнho kуdu. Jenћe v?dci tyto hypotйzy bu? ignorujн, anebo veљkerб sv?dectvн rychle mizн.

Mayovй a Inkovй uchovбvajн

legendy o k?iљ?бlovэch lebkбch

zd?d?nй od p?edk?. Dle mayskйho proroctvн existuje 12 takovэch lebek, kterй p?ineslo na Zemi 12 kosmickэch starљнch z 12 r?znэch planet. Podle pov?stн mб existovat jeљt? 13. lebka, kterб je nositelem proroctvн o p?evratnэch zm?nбch v budoucnosti lidstva. Veљkerй kosmickй v?domosti o vzniku lidstva a vesmнru uloћili mudrci a starљн do 12 lebek a 13. slouћн jako klн? k aktivaci kуdu. V legendбch se ?нkб, ћe byly p?vodn? uloћeny v pyramidбch a kv?li љpan?lskэm okupant?m p?emнst?ny jinam. Aћ lidstvo dostate?n? vysp?je, vyno?н se ze svэch skrэљн a pomohou lidstvu zvlбdnout p?echod do Novйho v?ku. Bytosti spojenй s nimi jsou Strбћci zem?, a tйћ ћe k?iљ?бlovй lebky jsou ћivй bytosti. Indiбnskй kmeny je uctнvajн v souvislosti s nбvratem boh?. Jsou p?esv?d?eni, ћe bohovй nebo otcovй lidstva pochбzejн z jinэch v?k? nebo planet. Pokud se lidй otev?ou spirituбlnнmu v?domн, m?ћe bэt na Zemi nastolen tisнciletэ mнr. Pak budou nalezeny vљechny lebky a vydajн svб sv?dectvн. Podle May?

lidstvo stojн p?ed rozhodnutнm: bu? se transformuje, nebo zanikne.P?edstavme si, ћe k?iљ?бlovй lebky byly moћnб v historii svatэm Grбlem, Archou ъmluvy nebo Kamenem mudrc?. Pak pochopнme, ћe lidй zasv?cenн jejich existenci tajili. Hodn? pнsemnostн spбlila

inkvizice ve st?edov?ku

. V Americe љpan?lљtн dobyvatelй zni?ili kulturnн a historickй pamбtky, vљe zlatй roztavili na krucifixy a zlatй mince. V historii se vyskytuje pбr d?kaz?, ћe templб?i vlastnili k?iљ?бlovou lebku, jнћ ?нkali Baphometova hlava; jen vэjime?n? lze najнt popis hlavy: hlava m?la magickou moc, v o?nнch d?lcнch zб?ily rubнny, um?la mluvit. Vљechny vyobrazenн Baphometovy hlavy vyuћila cнrkev proti templб??m, ћe jde o obrazy ?бbla. Takй legenda o v?љtнcн hlav? a Isis existovala dбvno p?ed Kristem, m?ћe souviset s p?нb?hem o Adamov? lebce. Zprбvy o magickэch kamenech se vyskytujн v arabskэch knihбch, podle r?znэch pov?stн existovaly v?љtнcн hlavy uћ ve starov?ku. Legenda pravн, ћe takovй p?inesli na Zemi bohovй a schovali je pro lidstvo, aћ dozraje ?as je shromбћdit. Zda pochбzejн z Atlantidy, to museli v?d?t templб?i, disponovali pozoruhodnэmi znalostmi a z nich plynoucн velkou mocн. Vynikali stavitelskэm um?nнm; po jejich popravбch zmizela velkб ?бst tajnэch poznatk? beze stopy. Kdo vн, komu dnes tyto znalosti slouћн.

Znбme jiћ p?нb?h Osirise a Isidy z Velkэch zasv?cenc?. Set bratra Osirise ze zбvisti a touhy po moci usmrtil a t?lo rozsekal. Pozd?ji tam, kde byla ukryta Osiridova hlava, vznikla svatyn?, jeden z nejkrбsn?jљнch chrбm? v Egypt?. V dob?, kdy byla v chrбmu uloћena domn?lб hlava Osiridova, byl svatostбnek zбrove? v?љtнrnou, hlava p?edvнdala lidem budoucnost. Nбpisy a obrazy v Osiridov? svatyni znбzor?ujн p?edpov?d?nй jevy.

Mayovй udбvajн

stб?н lebek na deset tisнc let

. Ke zrozenн boh? z velkй matky Tiamat (otec Absu a matka Tiamat, kte?н stvo?ili sv?t boh? a dйmon?, se objevujн na prvopo?бtku d?jin) m?lo dojнt p?ed prvnн potopou, asi 7697 let p?. Kristem. Henoch byl stavitelem pyramid (Thovt, krбl Saurid, Hermes Trismegistos a Henoch jsou tatбћ osoba), jeho p?нb?h se musel odehrбt za 2. potopy. Tiamat byla pozd?ji zavraћd?na, jejн hlava zmizela. Aћ jednou tato hlava splnн svй ur?enн, dojde sv?t k poznбnн Sv?tla. Jako posly z dalekй minulosti dovedeme si p?edstavit k?iљ?бlovй lebky. S neobvyklэmi lebkami, kterй vykazujн v?љteckй schopnosti a jsou ur?eny k zбchran? sv?ta, se setkбvбme v d?jinбch nep?etrћit?.

Dle islбmskйho pojetн

byl Adam prvnнm muslimem, kterэ zaloћil poutnн mнsto Mekku. Zde m?l Abraham zaloћit svatyni, kde se uchovбvala Adamova lebka, dokud nebyla p?enesena do centra sv?ta, do Jeruzalйma. A tam se prэ zem? rozev?ela do tvaru k?нћe a lebku pohltila; dle legendy m?la se op?t vyno?it p?i uk?iћovбnн Jeћнљe. Mohla to bэt jedna ze 13 k?iљ?бlovэch lebek. Ћidй a muslimovй se hбdajн o sprбvnost vэkladu nбboћenskэch d?jin. Mayskй proroctvн hlбsб, ћe k?iљ?бlovй lebky odhalн lidstvu jeho zrod, aby u v?domн spole?nйho p?vodu uzav?ely nбrody tisнciletэ mнr.

Je docela moћnй, ћe o k?iљ?бlovэch lebkбch se pochybuje a kontroverzn? diskutuje prбv? proto, ћe tyto podivuhodnй po?нta?e uchovбvajн t?eba vнc, neћ se m?ћe zdбt; pak takй lйpe pochopнme, pro? dneљnн media se snaћн k?iљ?бlovй lebky p?edstavovat jako pad?lky.

Kte?н u?enci, v?dci a proroci mohli k?iљ?бlovй lebky vlastnit?Silvestr II.,

prvnн Francouz na papeћskйm stolci, zem?el 1003. Byl skv?lэ ?e?nнk, ovlбdal matematiku a astronomii, vynalezl mechanickэ po?нtacн p?нstroj, astrolбb, zkonstruoval bicн hodiny s kole?kovэm strojem. Studoval spisy arabskэch u?enc? a prэ dle nбvodu odlil z m?di hlavu, kterб m?la magickou moc a byla schopna odpovнdat kladn? ?i zбporn? na otбzky. Pozd?ji po jeho smrti se za?aly љн?it historky, ћe se zabэval magiн. Dost moћnб, ћe objevil k?iљ?бlovou lebku v papeћskй pokladnici a p?ipojil k nн systйm z m?di.

Laterбn

, ?нmskб ?tvr?, byla od doby Konstantina I, ?нmskйho cнsa?e 306-337, oficiбlnнm sнdlem papeћ?. Jeho matka, sv. Helena pбtrala po relikviнch a p?ivбћela je do ?нma. V laterбnskй bazilice dosud jsou uloћeny cennй relikvie, tйћ hlavy apoљtol?, lebky sv. Petra a Pavla. Chrбm byl vнcekrбt renovovбn; vchod do prostoru pod podlahou znep?нstupnil papeћ Martin V., resp. jeho hrobka. Dб-li se v??it pov?stem, mohla sv. Helena p?ivйzt i p?edm?ty, kterй souvisely s Jeћнљem. Jestliћe Archa ъmluvy obsahovala k?iљ?бlovou lebku, mohly by se cennй relikvie nachбzet v prostoru hrobu sv. Heleny. V mнstech hrobu sv. Petra m?lo dochбzet i k zбzra?nэm uzdravenнm. Svatб Helena nechala zbudovat nedaleko chrбm Jeruzalйmskйho k?нћe k uschovбnн relikviн. V okn? jsou vyobrazeny dv? lebky s and?lskэmi k?нdly.

O templб?нch

je znбmo, ћe p?edpoklбdali existenci tajnэch skrэљн pod Chrбmovou horou; dodnes se v??н, ћe tam nalezli ?бsti sv. Grбlu a odvezli je. V Zoharu se pнљe, ћe posvбtnэmi objekty v arљe ъmluvy byly lebky, pak je moћnй, ћe љlo o k?iљ?бlovй lebky. Je dost pravd?podobnй, ћe drahocennй lebky zmizely ve vatikбnskэch trezorech. Za zdmi Vatikбnu se schra?ujн nejstarљн a nejd?leћit?jљн spisy, texty a artefakty obsahujнcн ?etnб tajemstvн.

Jsou znбma sv?dectvн ?etnэch pam?tnнk?, p?esv?d?enэch o tom, ћe ve vatikбnskэch sbнrkбch se k?iљ?бlovй lebky nachбzejн. Podle znбmйho badatele Noccerina, byl kdysi drћitelem jednoho exemplб?e Hitler, kterэ se o proroctvн k?iљ?бlovэch lebek zajнmal a nechal po nich pбtrat. Po jeho smrti se prэ jeho k?iљ?бlovб lebka dostala do Vatikбnu; je zajнmavй, ћe dodnes Vatikбn jejн vlastnictvн popнrб. Jenћe takovйho mocenskйho prost?edku se nez?ekne ћбdnэ vlбdce, ani papeћ katolickй cнrkve. Kaћdэ majitel by zcela jist? takovй vlastnictvн popнral.

Existence k?iљ?бlovй lebky ve Vatikбnu

by potvrdila, co potvrzeno bэt nesmн, a sice ћe tyto p?edm?ty jsou z?ejm? starй mnoho tisнc let a doklбdajн, ћe zde na Zemi musela kvйst kultura, kterб byla s to zhotovit tak perfektnн vэrobek. To by naљe dosavadnн ?asovй p?нmky postavilo zcela na hlavu. Celэ prav?kэ d?jepis by byl na nic. O k?iљ?бlovэch lebkбch je znбmo, ћe lidй z nich mohou ?erpat v?d?nн po staletн i tisнciletн, aniћ by si to uv?domovali. K?iљ?бlovй lebky jsou spojeny s Akбљickou knihovnou, s kronikou vљech udбlostн na Zemi a obsahujн jejich zбznam ve form? datovй informace. P?i vyklбdбnн karet vyuћнvбme elektro-magnetickй pole k?iљ?бlovэch lebek, aniћ o tom vнme. Nadanэ vyklada? dovede se vibra?n? spojit s archivem znalostн v nich uloћenэch; jejich schopnosti jsou srovnatelnй snad jen s kamenem mudrc?.

Aristoteles

, velkэ filosof a u?enec, ћбk Platona, kterэ byl ћбkem Sokrata, napsal mnoho exoternнch i esoternнch spis?, ћil ve 4.stol p?.n.l. Ve vyprбv?nн o Alexandru Velikйm pнљe, jak se tento hrdina vydal hledat zahradu Eden. Kdyћ p?iљel k brбn? Edenu, ћбdal o volnэ vstup a dar, jak bylo zvykem. Jako dбrek dostal mystickou lebku, z?ejm? k?iљ?бlovou lebku. Mezi Aristotelovy spisy pat?н takй kniha o kamenech, kde popisuje zvlбљtnн kбmen, kterэ vyza?uje paprsky, zbarvuje se vэchodem slunce a jeho barva se m?nн. N?kterй kameny vlastnil sбm a dodnes jsou v rukou lidн.

Roger Bacon

, anglickэ frantiљkбnskэ mnich a filosof, mystik, astrolog, alchymista a vynбlezce, takй prэ vlastnil k?iљ?бlovou lebku, z?ejm? tutйћ, co papeћ Silvestr II. Studoval arabskй a ?eckй autory st?edov?ku, takй spisy Aristotela a Pнsmo svatй v originбle. Kritizoval teology, byl p?esv?d?en, ћe cнrkevnн p?eklady Pнsma neodpovнdajн originбlu, ?elil proto mnohэm obvin?nнm. P?edpov?d?l vynбlez mikroskopu, teleskopu, lйtajнcнch stroj?, ponorek apod. Znal astronomii, matematiku, optiku. Jako prvnн pouћil v roce 1249 brouљenй ?o?ky ke ?tenн. Tuљil, ћe Zem? je koule a objevil chybu v Juliбnskйm kalendб?i. Vzbudil nelibost novйho papeћe i krбle a byl 14 let v?zn?n. V?zn?nн p?im?lo Bacona k ?бste?nйmu ml?enн. V roce 1912 objevil v Itбlii knihkupec Voynich pozoruhodnэ dokument v jezuitskй koleji, na jemnйm pergamenu napsanэ text v neznбmйm jazyce a preciznн kresby neznбmэch rostlin, nepochбzejнcнch ze zem?. Bбdбnн prokбzala, ћe rukopis pat?il jistou dobu Baconovi. Nezvykle provedenй pнsmo p?ipomn?lo autorce Karin Tag pнsmo Elb? z Tolkienova Pбna prsten?.

Tolkien byl teolog a linquista

,

p?eklбdal p?edevљнm kumrбnskй svitky a m?l volnэ p?нstup do Vatikбnskй knihovny.

V Tolkienov? romбnu p?ekvapujн p?esnй mapy a vylн?enн ћivota z 3. epochy naљн Zem?. Podle May? ћije lidstvo ve 4. sv?t? a jsme nynн v p?estupu do 5. sv?ta. Pro? Bacon usiloval, aby se starй texty ?ely v originбle, zejmйna Pнsmo? Je moћnй, ћe Tolkien pouћil pro sv?j romбn n?kterй mapy a popisy ze starэch rukopis? a svitk?? Cht?l ?tenб??m zaљifrovan? sd?lit ?бst pravdy a cht?l se vyhnout problйm?m s cнrkvн, a proto vyprбv?l p?нb?h jakoby smэљlenэ?

Albert Magnus,

slavnэ n?meckэ teolog a p?нrodov?dec, ?len dominikбnskйho ?бdu, biskup v ?ezn?, autor 70 rukopisnэch pojednбnн, tйћ o alchymii. V?tљina z nich se nachбzн ve vatikбnskй knihovn?, v?etn? map a r?znэch kreseb. Lze ћasnout, ћe z ni?eho nic najednou vypracoval Albert Magnus kompletnн plбny kolнnskй katedrбly, prэ na zбklad? vize nebo mariбnskйho zjevenн; lze se domnнvat, ћe to bylo s pomocн KL. Dle legend k?iљ?бlovou lebku p?edal Bacon tomuto svйmu ћбku. V Seville se nachбzн Albert?v rukopis, na okraji s poznбmkami Kryљtofa Kolumba, kterэ bezpochyby vedl k objevenн Ameriky. Takй je znбmo, ћe dбvno p?ed Kolumbem existovaly nбkresy s detailn? zakreslenэmi b?ehy Ameriky. Historka, ћe si Albert sestrojil mluvнcнho robota, posiluje moћnost, ћe svй v?domosti ?erpal z KL. Zdб se, ћe kosmickэ poznatek o sou?asn? probнhajнcн minulosti, p?нtomnosti a budoucnosti je p?esn? tнm tajemstvнm, kterй se drћitelй KL snaћн udrћet v nejuћљнm kruhu zasv?cenэch. Proto je pochopitelnй, ћe se o pravosti k?iљ?бlovэch lebek stбle pochybuje.

Leonardo da Vinci

se narodil po dvou staletнch, jeho znalosti a technickй objevy p?edb?hly jeho dobu o n?kolik stoletн. Nikdo nechбpe, kde nabyl svй v?domosti. Sбm tvrdil, ћe je pouhэm u?ednнkem p?нrody. P?бtelsky se stэkal s krбlovskэm dvorem i s papeћem. Dle tehdejљнch pramen? moћnб pouћнval KL k dosaћenн ъsp?chu ve vнce oborech svй ?innosti. Rozљн?il poznatky z optiky jako nikdo p?ed nнm, v malн?stvн dokбzal zobrazit sv?tlo a stнn, jako nedokбzal nikdo jinэ. Pracoval jako Bacon a Albert Magnus na vynбlezu zvanйm camera obscura, p?edstupn? dneљnнho fotoaparбtu.

Nejznбm?jљн z k?iљ?бlovэch lebek Mitchall-Hedhesova, vykazuje vynikajнcн optickй vlastnosti. Vнme, ћe sv?telnй vlny mohou p?enбљet informace. Leonardo zcela jist? naљel popisy a nбvody ke zprovozn?nн KL a nechal lebku promluvit a vyuћil ji ke svй geniбlnн ?innosti. A coћ teprve, kdyby se za ur?itй hv?zdnй konstelace spojilo vљech 13 KL a promнtly svй archivovanй v?d?nн. Zcela jist? by byly vy?eљeny vљechny problйmy se zнskбnнm energie a odstran?no zne?iљt?nн ћivotnнho prost?edн. Co se stalo po smrti Michalangela s Kl, kterou z?ejm? pouћнval?

Leonardo zem?el v roce 1519 v nбru?н krбle Frantiљka I. Sestra krбle Markйta Navarrskб byla љt?drou mecenбљkou a podporovala n?kolik intelektuбl? a student?, takй Francoise Rabelaise, nejlepљнho p?нtele

Michaela Nostradama.

Jeho d?dovй byli osobnнmi lйka?i lotrinskэch panovnнk?. Nostradamus m?l pracovat jako tajnэ agent pro Frantiљka I. a jeho bratra lotrinskйho kardinбla; na francouzskйm dvo?e p?sobil jako astrolog. M?l zнskat jakousi prastarou mysterijnн knihu, z nнћ ?erpal informace. Jeho proroctvн se zaklбdala takй na d?jinбch templб?? a Merovejc?. Na konci ћivota byl osobnнm lйka?em mnoha panovnнk?. Dб se vyvodit, ћe disponoval KL, kterou zнskal po smrti Leonarda. Kdyћ tvo?il svй slavnй centurie, pouћнval kуd dodnes nerozљifrovanэ, protoћe se obбval cнrkevnн cenzury. ?нkalo se, ћe KL nenechal ve Francii. Spekuluje se, ћe KL, kterй archivujн data a informace, jsou p?echovбvбny ve Vatikбnu, p?нpadn? v soukromэch rukou n?kterэch d?dic? templб??.

John Dee

ћil v letech 1527-1608 a disponoval stejnэm rozsahem v?domostн, jako p?edchozн osobnosti. Studoval spisy od Aristotela po Bacona, osvojil si znalosti z esoterickэch a magickэch nauk. Pracoval s mйdiem Edwardem Kellym. V Britskйm muzeu se dodnes nachбzejн jeho pom?cky jako koule z horskйho k?iљ?бlu, zlatб deska, obsidiбnovй zrcadlo, ?бst jeho rukopis?. Jako љifru pouћнval and?lskou ?e?. Traduje se, ћe byl v kontaktu s and?ly, od nichћ dostбval informace v Henochov? jazyku.

Na sv?toznбmй Yalov? univerzit? existuje od roku 1833 tajnй studentskй sdruћenн Bratrstvo smrti, kterй dodnes uplat?uje sv?j vliv v politice, ekonomice, financнch a v tajnэch sluћbбch. ?leny byli i Bush otec a syn, i Hower, љйf FBI. V p?ijнmacнm rituбlu hraje ъdajn? roli i lebka, pak se p?ijнmajнcн stбvб ?lenem Sdruћenн kostlivc?. Vљe je velmi tajnй, ъdajn? za prozrazenн hrozн i trest smrti. P?i jednom vloupбnн byly vid?ny lebky, pentagramy a jinй okultnн artefakty. Nenн jist? nбhodnй, ћe president USA G.W.Busch navљtнvil Jeruzalйm a mнsto lebek, Golgotu a to 10. a 11. 11. 2008, v den, kdy Venuљe a t?i komety prochбzely souhv?zdнm Persea, jenћ je v mystickйm spojenн s hlavou ?бbla neb v?љtнcн Medъzinou hlavou. Po ?em asi pбtral, ћe nechal uzav?нt celэ obytnэ komplex hotelu a letecky ho st?eћit? A navнc Jeruzalйm vypnul m?stskй osv?tlenн ve?er i rбno. Spojil se s potopenou ?нљн Atlantidou, kdyћ navљtнvil podzemnн chodby pod Chrбmovou horou? Jakй alchymistickй, okultistickй a magickй rituбly v Jeruzalйm? provozoval?

Jistй je, ћe k?iљ?бlovб lebka Anny Mitchell-Hedges vzbudila u mocnэch tohoto sv?ta velkэ zбjem. V autobiografii se vyskytujн jmйna generбl? a prezident? Einsenhowera, Montgomeryho, de Gaula, Nixona a Churchilla, Howera a dalљнch. Kdyby se jednalo o lacinэ pad?lek, jak se lidem snaћн namluvit mйdia, jist? by neprojevovali takovэ zбjem. Anna Mitchel-Hedges ћila uzav?en? a musela bэt aћ do konce svйho ћivota st?eћena velmistrem v karate. V proroctvн musejн bэt lebky shromбћd?ny na jednom mнst? a to pro dobro a ъsp?љnэ vэvoj celйho lidstva.

Nбsledujнcн obsah textu vnukla autorce knihy Karin Tag k?iљ?бlovб lebka Corazon de Luz:

V tйto й?e Zem? se blнћн vrcholnэ vzestup vaљн planety. Vzestup, kterэ s pomocн hv?zd Mlй?nй drбhy pozvedne do novйho ?asu vљe svatй z vaљeho bytн.

Stav, v jakйm ћijete, se dб ozna?it za do?asnэ spбnek, ve kterйm proћнvбte jeden zmatenэ, neskute?nэ sen za druhэm, je to jen mбmenн. Stav sn?nн a imaginбrnнho odlou?enн od Boha se dб ozna?it za pomнjivй zatm?nн ducha, kterй jste si sami z vlastnн v?le p?ivodili. A rovn?ћ stejnou v?lн se m?ћete pozvednout ze zapomn?nн. P?esn? tak, jako byste si ve spбnku ur?ovali pr?b?h snu…Tolik se obбvбte probuzenн ze sna, kterэ vбm p?inбљн spнљ zoufalstvн neћ st?нzlivэ pohled na radost ze ћivota na Zemi. B?h, sv?tlэ duch, kterэ prodlйvб ve vљech v?cech, si je v?dom smutku ve vaљich srdcнch a zbavн vбs ho. Se vzestupem Zem? B?h na ni pohlйdne a vrбtн dokonalost vљem, kdoћ jsou p?ipraveni. Dokonalost, kterou jste m?li v sob? p?ed ?asem zapomn?nн… Aby se tak stalo, spojte se. Jen spole?n? nabudete sнlu vzpomнnek…

2014-07-19 18:44
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © sanaalar.ru
  Образовательные документы для студентов.