.RU
Карта сайта

2004 - Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet knihovnictví Informační studia a knihovnictví

2004


V roce 2004 mnoho akcí v oboru informační gramotnosti pod záštitou UNESCO neproběhlo, nejvýznamnější byla schůzka v Pekingu.

5.1 Asijsko-pacifické informační sdružení se na své schůzce v Pekingu zaměřilo na informační gramotnost


V říjnu 2004 se konala schůzka, kterou organizovalo Asijsko-pacifické informační sdružení (Asia Pacific Information Network - APIN), což je organizace patřící do rodiny UNESCO, která má za cíl podporovat zvyšování IG v daném regionu. Setkání se zúčastnilo třicet zástupců ze sedmnácti zemí. Schůzka proběhla v Pekingu, v Čínském institutu pro vědecké a technické informace (Institute of Scientific and Technical Information of China - ISTIC). Účastníci se shodli na důležitosti informační gramotnosti pro daný region.

Dále panovala všeobecná shoda na tom, že je potřeba povzbudit partnerství s médii, aby se zmiňovala o úspěšných projektech na poli informační gramotnosti a podporovala aktivisty v oboru.

Přijatá deklarace zdůrazňuje, že APIN by měl být směrodatným a komplexním informačním ústředím pro aktivity směřující ke znalostní společnosti, přičemž národní jednotky APINu by měli aktivně spolupracovat a přispívat k dosažení této společnosti. Dále byla zdůrazněna role národních jednotek jako bran nebo portálů, které zajistí přístup k informačním zdrojům.

APIN je regionální ekvivalent programu Information for All, který vznikl sloučením podobně zaměřených místních organizací. APIN podporuje gramotnost v ICT technologiích, dále podporuje rozvoj informačních sítí, sdílení informačních zdrojů, používání mezinárodních norem v oboru ICT atd.

2005


Rok 2005 byl na akce na poli informační gramotnosti bohatší než rok 2004. Významná byla akce v Alexandrijské knihovně. Samozřejmě také nesmíme opomíjet menší akce, například dodání počítačového vybavení a školení pro vězně v Libanonu.

5.2 UNESCO distribuovalo přes 190 počítačů do veřejných škol v Libanonu


V rámci projektu Přemostění digitální propasti (Bridging The Digital Divide), který vede kancelář UNESCO v libanonském Bejrútu

,

bylo rozdáno do státních škol více než 190 počítačů. Akce se účastnilo 28 škol z regionu Bikaa v severovýchodní části Libanonu.

Projekt, pod kterým celá akce proběhla, funguje od roku 2001. V rámci projektu se renovují staré osobní počítače, následně se instaluje speciální vzdělávací software a nakonec se renovované počítače distribuují do veřejných škol, zejména ve venkovských a chudých oblastech Libanonu. Počítače UNESCO dostává darem od soukromého sektoru.

5.3 Debata o informační gramotnosti konaná v sídle UNESCO


5. dubna 2005 se konala v ústředí UNESCO v Paříži debata o informační gramotnosti. Debaty se účastnili především zástupci stálých misí jednotlivých členských zemí a byla součástí osmého zasedání Mezivládní rady pro program Information for All (Intergovernmental Council for the Information for All Programme).

Smyslem setkání bylo definovat pole a roli UNESCO v oblasti podpory informační gramotnosti a také prezentovat další akce UNESCO v oblasti IG. Diskutovalo se o problému IG z různých úhlů pohledu, například v aspektu k problematice pedagogiky, vědy, ICT, médií, knihovnictví a informační komunity.

Informační experti a odborníci definovali čtyři klíčové otázky:

1/ co to je informační gramotnost?
2/ jaké jsou potřeby lidí v oblasti IG?
3/ jaké vzdělávací programy mohou tyto potřeby naplnit?
4/ jaké strategie a akce může UNESCO a IFAP implementovat?

Asi padesát účastníků debaty vyvodilo tyto závěry:

1/ Informační gramotnost je v zájmu všech sfér lidské společnosti a měla by být v tom smyslu a kontextu rozvíjena a podporována,
2/ Rozvíjející se země by měli mít více proaktivní přístup a měly by specifikovat jejich konkrétní představy a potřeby,
3/ Informační gramotnost umožňuje lidem přístup k informacím typu, například o zdraví, životním prostředí, vzdělávání a zaměstnání,
4/ Lidé potřebují také počítačovou gramotnost, aby mohli přistupovat k digitálním informacím, což je nezbytný předpoklad pro informační gramotnost v informační společnosti,
5/ Je potřeba začlenit výuku k informační gramotnosti do učebních plánů primárního, sekundárního i terciárního stupně vzdělávacích systémů a také do výchovy informačních profesionálů.

5.4 IT školení pro vězně v Libanonu


UNESCO a libanonské bezpečnostní složky připravili nový projekt, který by měl pomoci nápravě a zařazení vězňů zpět do společnosti. Projekt byl poprvé spuštěn v největší věznici v zemi v Romieh a skládal se ze dvou částí:

1/ Získávání technického vybavení formou sponzorských darů,
2/ Budování IT schopností a znalostí.

Ve věznici byla vybudována počítačová učebna s dvaceti úplně novými počítači, tiskárnami, softwarem, dále vybavená projektorem, kancelářským vybavením a také několika publikacemi od UNESCO.

Fáze budování IT schopností probíhala takovým způsobem, že zpočátku byli školeni instruktoři-vězňové, kterých bylo sedm. Poté co úspěšně skončilo jejich čtyřměsíční školení, začali oni školit další vězně. Cílem kurzu bylo složení certifikátu ICDL31.

Pro velký ohlas a úspěch této akce se počítá i s dalšími kurzy, například kurzy webdesignu, A+, AutoCAD atd.

5.5 IFAP financoval v Ugandě projekt pro mladé ženy na vedoucích pozicích


Cílem projektu je pomoci mladým ženám na vedoucích pozicích získat různé techniky a dovednosti ve vedení lidí a vybudovat si sebevědomí v práci s ICT.

Dalšími cíly je vytvořit prostředí, které je interaktivní a povzbuzuje k dalšímu vzdělávání, reorganizace knihovny organizace Forum for Women and Democracy (FOWODE, nevládní organizace, která podporuje rovnoprávnost žen), která projekt realizovala.

Vizí projektu je dosažení demokratické společnosti, která usiluje o postavení mladých žen jako nosičů změn a vůdců s vizí alternativního světa, ve kterém je rovnost pohlaví a spravedlnost pro všechny.

Projektu se každý rok účastní třicet mladých žen ve věku 18-20 let ze všech částí Ugandy. Školitelem je IT odborník, který je učí základní práci s počítačem, online rešerše atd.

5.6 Mezinárodní seminář k informační gramotnosti v Indii


Ve dnech 3. – 7. července 2005 proběhl workshop k podpoře informační gramotnosti v regionu jižní a jihovýchodní Asie. Workshop se konal na půdě Panjabi University ve městě Patiala za podpory UNESCO, konkrétně Oddělení knihovnictví a informační vědy (Department of Library & Information Science) a dalších organizací a institucí.

Workshopu se zúčastnilo 65 delegátů z Bangladéše, Indie, Malajsie, Nepálu, Pákistánu, Singapuru, Srí Lanky a Thajska.

5.7 UNESCO workshop zaměřený na komunitní vzdělávání a využití ICT


Workshop, který proběhl začátkem října 2005 v indickém Chennai, se zaměřil především na roli ICT v posílení komunit. V rámci workshopu byly také prezentovány inovativní učební techniky, které jsou používány v komunitním vzdělávacím centru, které podporuje UNESCO, v Madurai, v indickém státě Tamil Nadu.

Výše zmíněné učební techniky spočívají v tom, že každý účastník vzdělávacího procesu si vyrobí učební pomůcky s použitím digitálního fotoaparátu a osobního počítače, jedná se především o fotografie z účastníkova běžného života, to znamená fotografie blízkých osob, míst, objektů, ke kterým jsou přiřazena písmena a čísla. Například k písmenu „F“ může být přiřazena fotografie studentova otce (angl. Father). Fotografie mohou být seřazeny v prezentaci do řady a tak vznikají slova, případně celé věty. Studenti mají svá vlastní CD, na kterých mají uložené fotografie a prezentace.

5.8 IFAP financoval výzkum informační gramotnosti v Číně a Indonésii


Výzkum, který běží od září 2005, je realizován Čínským institutem vědeckých a technických informací (Institute of Scientific and Technical Information of China – ISTIC) a financován UNESCO programem IFAP.

Institut prováděl průzkumy v čínských a indonéských vzdělávacích institucích a poté získaná data analyzoval a v oblastech s nejhoršími výsledky organizoval školení pro informační profesionály. Výsledky průzkumu jsou prezentovány v databázi Čínského národního informačního vzdělávání (China National Information Literacy Education) a byly diskutovány na Sympóziu k informační gramotnosti v Xi’anu, v Číně.

5.9 Alexandrijská knihovna hostila konferenci k informační gramotnosti a celoživotnímu vzdělávání


Ve dnech 6. – 9. listopadu 2005 se sešlo čtyřicet expertů z celého světa na konferenci o informační gramotnosti a celoživotním vzdělávání konané v Alexandrijské knihovně v Egyptě.

Diskutovalo se o otázkách, jak může informační gramotnost a celoživotní vzdělávání pomoci vyřešit sociální a ekonomické problémy jako je chudoba, nezaměstnanost a nedostatečná zdravotní péče.

Experti se shodli na tom, že posílení informačního vzdělávání je nezbytným předpokladem k plnému využití potenciálu informačních a komunikačních technologií na poli obecného vzdělávání. Dále je potřeba podporovat spravedlivý přístup všech k informačním zdrojům. Také je potřeba vzdělávat lidi ve smyslu kritického zhodnocení informací a poté jejich relevantnímu využití v jejich osobních i profesních životech.

Jako konkrétní příklad toho, že informační gramotnost může i zachránit život nebo životy si účastníci poslechli příběh desetileté Tilly Smithové z Oxshottu v Anglii, která byla na dovolené v Thajsku, konkrétně v Phuketu v prosinci 2004, kdy jihovýchodní Asii postihlo ničivé tsunami. Díky rešerši o tsunami, kterou doma dělala jako úkol do předmětu geografie, rozpoznala první příznaky blížícího se tsunami a varovala ostatní. Pláž byla vyklizena, čímž bylo zachráněno více než sto životů.

Dalším bodem konference bylo zhodnocení realizace doporučení z Pražské deklarace (The Prague Declaration: Towards an Information Literate Society)32, zprávy z prvního mezinárodního Setkání odborníků v oblasti informační gramotnosti (Information Literacy Meeting of Experts)33 konaného v Praze na podzim 2003. Do Alexandrijské knihovny bylo pozváno 30 delegátů ze 17 zemí, které reprezentují šest hlavních geografických regionů, aby ohodnotili jak probíhá realizace doporučení z Pražské deklarace, která vyzývá k podpoře informační gramotnosti na celém světě.

Účastníci se dále shodli na tom, že v dnešním globalizovaném, komplexním světě je informační gramotnost nejen nezbytnost, ale přímo základní lidské právo, jehož prosazování napomáhá sociální inkluzi34 ve všech zemích. Naléhají na vlády a mezivládní instituce, aby se zaměřily na rozvoj informační gramotnosti a celoživotního vzdělávání, protože to je nezbytná podmínka k dosažení informační a znalostní společnosti. Všechny jejich návrhy, postřehy a principy jsou obsaženy ve zprávě s názvem Strážný oheň informační společnosti: Alexandrijské prohlášení k informační společnosti a celoživotnímu vzdělávání (Beacons of the Information Society: The Alexandria Proclamation on Information Literacy and Lifelong Learning35.

Delegáti doporučují dále postupovat tak, že se budou konat konference ve třech fázích. V první fázi se uskuteční regionální schůzky ve zhruba stejném období (v období let 2006 – 2007) v šesti hlavních geografických oblastech (Evropa, Severní Afrika a Blízký východ, Subsaharská Afrika, Asie a Oceánie, Latinská Amerika a Karibik a Severní Amerika). Smyslem těchto schůzek bude sdílení strategií, nápadů a přístupů k informační gramotnosti a celoživotnímu vzdělávání a snaha o dosažení konsensu a přijetí nejlepších strategií a metod ke zlepšení v této oblasti. Ve druhé fázi se bude konat řada tématických setkání, které budou reflektovat výsledky regionálních schůzek s hlubším zaměřením na konkrétní socioekonomické aspekty jako podnikatelský a ekonomický rozvoj, výchova a vzdělávání, zdravotnictví a veřejná a státní správa. Třetí fází bude uspořádání Světového kongresu o informační gramotnosti a celoživotním vzdělávání (World Congress on Information Literacy and Lifelong Learning), který se má uskutečnit v roce 2008.

Konferenci pořádalo UNESCO společně s Mezinárodní federací knihovnických sdružení a institucí (International Federation of Library Associations and Institutions – IFLA) a americkým Národním fórem pro informační gramotnost (National Forum on Information Literacy – NFIL).

5.10 Školení k informační gramotnosti pro učitele a ředitele škol v Ghaně


IFAP spustil projekt, ve kterém budou informačně vzděláváni učitelé a ředitelé škol zapojených do ghanské sekce UNESCO programu Sdružení asociovaných škol (Associated Schools Project network – ASPnet)36.

Cílem projektu je poskytnout sérii ICT školení pro padesát ředitelů a učitelů z vybraných škol zapojených do ASPnetu. Projekt pomůže získat ICT znalosti a dovednosti učitelům, kteří je posléze předají dál, svým studentům. Dále se předpokládá aktivní výměna znalostí mezi školami v rámci ASPnet programu, která pomůže zkvalitnit jejich výuku. Budou moci využívat internetového připojení a služeb virtuálních knihoven.

Dalším cílem projektu je vybavení ICT centra pro školy zapojené do ASPnetu ve městě Accra. Centrum bylo založeno v lednu 2004 při příležitosti návštěvy generálního ředitele UNESCO Koichiro Matsuura, v lednu téhož roku.

Ghana se zapojila do projektu ASPnet v roce 1958. Čtyřmi základními pilíři ASPnetu jsou:

1/ budování míru,
2/ dodržování lidských práv,
3/ interkulturní dialog,
4/ ochrana životního prostředí.

K 7. prosinci 2005 bylo členem ASPnetu 130 základních a středních ghanských škol, které mají partnerské školy po celém světě.

5.11 Projekt informační gramotnosti pro vietnamské knihovníky


Vietnamští vysokoškolští knihovníci prošli školením k informační gramotnosti v rámci projektu, který byl spuštěn a financován UNESCO programem Information for All.

Na projektu, který má za cíl podpořit dovednosti a schopnosti kritického přijímání informací, ohodnocení a využití informací v profesionálním a osobním životě, se také podílí Univerzita zahraničních studií v Hanoji (Hanoi University of Foreign Studies – HUFS), ústřední knihovna Australského centra pro rozvoj vzdělávání (Australian Development Scholarship Center – ADSC) a vietnamské rozvojové informační centrum (Vietnam Development Information Center – VDIC).

Lze předpokládat, že úspěšné absolvování kurzu pomůže knihovníkům zlepšit služby, které budou oni a jejich knihovny poskytovat. A také, že budou využívat efektivně všechny informační zdroje, které mají k dispozici.

Projekt, který trvá dvanáct měsíců zahrnuje čtyři fáze:

1/ výběr vhodných informačních profesionálů z deseti hlavních vietnamských vysokoškolských knihoven ze všech regionů země,
2/ přednášky a průzkumy o situaci v informační gramotnosti v akademickém sektoru,
3/ zorganizování schůzky u kulatého stolu na půdě Univerzity zahraničních studií v Hanoji,
4/ zpráva od účastníků kurzu o jejich individuálních a společných aktivitách.

Dalším užitečným výstupem projektu (kromě základního školení) bude vznik různých směrnic a pokynů, jako například koncepty informační gramotnosti atd., které budou sloužit ostatním vysokoškolským knihovnám ve Vietnamu.

5.12 Kampaň pro informační vzdělávání v Nigérii


Na konci roku 2005 odstartoval projekt informační gramotnosti, který trval jeden rok, a který byl podporován programem IFAP. Projekt byl součástí kampaně, která má povzbudit nigerijskou vládu k větší aktivitě v oblasti informační gramotnosti, respektive informačního vzdělávání.

Projekt zahrnoval školení pro práci s počítačem a internetem pro 360 studentů ze základních a středních škol, dále bylo školeno 120 učitelů a také informační profesionálové z médií, knihoven, nevládních organizací a státních institucí.

Celý projekt byl realizován nigerijskou nevládní organizací Mládežnické rozvojové centrum (Juvenile Development Centre – JDC) ve spolupráci s nigerijskou národní komisí pro UNESCO.

Konečným cílem tohoto projektu je povzbudit kompetentní politiky k většímu zapojení do podpory informační gramotnosti a využívání ICT. A to na celostátní úrovni, například vytvořením státních konceptů a směrnic k rozvoji informační společnosti. Dalším cílem je povzbudit veřejný sektor k aktivitám směřujícím k uchovávání a archivaci informací. Projekt také chce pomoci založit veřejné ICT centrum, kde by probíhala následná školení, otevřená všem, poté, co roční projekt financovaný IFAPem skončí.

5.13 IFAP podpořil školení k informační gramotnosti v severní Ghaně


UNESCO prostřednictvím svého programu IFAP pomohlo uskutečnit projekt na podporu informační gramotnosti na středních školách v regionu Tamale na severu Ghany.

Cílem projektu bylo podpořit a rozšířit síť partnerských středních škol spolupracujících v informačním vzdělávání na severu Ghany. Tato spolupráce byla započata v červenci roku 2005 a je realizována ghanskou nevládní organizací Centrum pro informační technologie, výzkum a vývoj (Centre for Information Technologies, Research and Development – CITRED).

V první fázi bylo do jednoročního projektu zapojeno osm středních škol. Z každé školy bylo vybráno deset studentů, dva učitelé a jeden knihovník a byli školeni pro práci s počítačem a internetem, s aspektem využití nových dovedností pro studium matematiky, angličtiny, přírodních a sociálních věd.

Největší překážkou informačního vzdělávání v daném regionu je neadekvátní vybavení a nedostatek počítačových učeben. Vybraní učitelé by měli být proškoleni k vytváření diskusních fór a výukových databází pro vzdělávací instituce v regionu. Od projektu se také očekává, že lepší dostupností informací zlepší školní a vědecké výsledky studentů a jejich učitelů.
2014-07-19 18:44
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © sanaalar.ru
  Образовательные документы для студентов.