.RU

Slovenská obchodná inšpekcia Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie V Banskej Bystrici

Slovenská obchodná inšpekcia Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj Dolná 46, 974 01 Banská Bystrica

_____________________________________________________________________


Číslo: P/0526/06/10 V Banskej Bystrici dňa 11.01.2011

R O Z H O D N U T I EInšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj, ako príslušný správny orgán podľa § 4 ods. 1 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa v súlade s § 46 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

r o z h o d o l t a k t o:účastníkovi konania : ALK BB s.r.o., Partizánska cesta 114, 974 01 Banská BystricaIČO:

36 629 341

kontrola v prevádzke:

Motorest Barumka, Partizánska cesta 114, Banská Bystrica

vykonaná dňa :

20.09.2010

pre porušenie

povinnosti predávajúceho predávať výrobky v správnej miere, keď kontrolný nákup, ktorý bol účtovaný v celkovej hodnote 3,15 € správne mal byť účtovaný 2,95 €, čím došlo k poškodeniu spotrebiteľa o 0,20 € nedodržaním objemu u Becherovky o 7 ml

čím došlo k porušeniu

§ 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

u k l a d áúčastníkovi konania podľa § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

p o k u t uvo výške

200,- €

slovom

Dvesto eurktorú je účastník konania povinný zaplatiť do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia priloženou poštovou poukážkou alebo príkazom na úhradu na účet vedený v štátnej pokladnici

č.7000065068 /8180 VS -05260610

O d ô v o d n e n i e


Dňa 20.09.2010 vykonali inšpektori SOI kontrolu v prevádzke Motorest Barumka, Partizánska cesta 114, Banská Bystrica, kde za účelom overenia dodržiavania zásad statočnosti pri predaji bol

inšpektormi SOI vykonaný kontrolný nákup. Kontrolný nákup pozostával z 1x Káva Presso 7,3 g á 0,83 €/ks účtovanej správne a zo 73 ml Becherovky á 29,- €/1 l účtovanej 2,32 €, správne mala byť účtovaná 2,12 € - rozdiel 0,20 € v neprospech spotrebiteľa. Nákup bol účtovaný v celkovej hodnote 3,15 €. Pri kontrole nákupu bolo zistené, že mal byť účtovaný v celkovej hodnote 2,95 €, čím došlo k poškodeniu spotrebiteľa o 0,20 €. Nesprávne účtovanie bolo spôsobené nedodržaním objemu u Becherovky 7 ml. Predávajúci tým nedodržal povinnosť predávať výrobky v správnej miere.

Tým bol porušený § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Za zistený nedostatok, a tým aj za preukázané porušenie zákona citované vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, zodpovedá spoločnosť .

Na základe zisteného a preukázateľného porušenia zákona o ochrane spotrebiteľa a objektívnej zodpovednosti predávajúceho bolo účastníkovi konania zaslané oznámenie o začatí správneho konania zo dňa 16.12.2010, ktoré účastník konania prevzal dňa 17.12.2010.

K priebehu a výsledku kontroly sa do inšpekčného záznamu vyjadrila konateľka spoločnosti, ktorá bola pri kontrole prítomná a zistené nedostatky nespochybnila.

K tomu správny orgán uvádza, že zákon o ochrane spotrebite¾a upravuje niektoré podmienky podnikania významné z h¾adiska ochrany spotrebite¾a. K týmto podmienkam patrí aj povinnos predávajúceho zabezpeèi dodržiavanie zásad statoènosti pri predaji, do ktorých patrí predovšetkým povinnos predáva výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo množstve a umožni spotrebite¾ovi prekontrolova si správnos týchto údajov.

Po¾a § 4 ods. 1 písmeno a) predávajúci je povinný predáva výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo v správnom množstve a umožni si prekontrolova správnos týchto údajov.

Citované zákonné ustanovenie ukladá predávajúcemu povinnos dodržiava zásadu statoènosti pri predaji výrobkov alebo poskytovaní služieb a zároveò korešponduje s právami spotrebite¾a na ochranu pred zásahom do zákonom chránených oprávnených záujmov, najmä ekonomických. Nedodržaním deklarovanej miery predávaných výrobkov dochádza k bezdôvodnému obohateniu predávajúceho, prípadne jeho zamestnancov na úkor spotrebite¾a a závažným a nevhodným spôsobom ohrozuje ekonomické záujmy spotrebite¾a. Zákon preto v týchto ustanoveniach prikazuje predávajúcemu správa sa pri predaji výrobkov, èi poskytovaní služieb tak, aby ohrozenie týchto záujmov spotrebite¾a bolo eliminované.

Pracovníci SOI vykonávajú v obchodných prevádzkach kontroly za úèelom zistenia, èi predávajúci dodržiavajú povinnosti vyplývajúce im zo zákona è.

250/2007 Z.z. o ochrane spotrebite¾a a o zmene zákona SNR è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Rozhodujúcim pre konštatovanie, èi bol zákon dodržaný alebo porušený je stav zistený v èase kontroly.

Inšpektorát SOI v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj ako vecne a miestne príslušný správny orgán použil zákonné prostriedky na zistenie skutkového stavu veci a dospel k záveru, že neboli splnené zákonom stanovené podmienky a došlo k porušeniu ustanovenia uvedeného vo výrokovej èasti tohto rozhodnutia. Zodpovednos úèastníka konania bola spo¾ahlivo preukázaná.

Pri urèení výšky pokuty správny orgán v zmysle § 24 ods. 5 zákona o ochrane spotrebite¾a prihliadol na charakter protiprávneho konania, závažnos porušenia povinností, spôsob a následky porušenia povinnosti spoèívajúce v porušení zásad statoènosti pri predaji predávajúcim tým, v kontrolnom nákupe poškodil spotrebite¾a o 0,20 € nedodržaním úètovaného objemu u Becherovky o 7 ml, èím došlo k priamej majetkovej ujme spotrebite¾a.

Pri urèovaní výšky pokuty správny orgán vzal v úvahu charakter a závažnos zisteného protiprávneho konania, ktorým bol znížený rozsah práv spotrebite¾a priznaný mu zákonom o ochrane spotrebite¾a. Ïalej správny orgán pri urèovaní výšky pokuty prihliadol aj na následky zisteného protiprávneho konania. Nedodržaním deklarovaného objemu podávaného nápoja došlo k predraženiu kontrolného nákupu v neprospech spotrebite¾a, teda mu bola spôsobená majetková ujma, èím dochádza k mareniu úèelu zákona vyjadreného v § 3 zákona o ochrane spotrebite¾a, kde jedným z chránených práv spotrebite¾a je práve ochrana jeho ekonomických záujmov

a na druhej strane došlo k neoprávnenému prospechu zo strany predávajúceho.

Rozhodujúcimi skutoènosami, ktoré boli predovšetkým zoh¾adnené pri urèovaní výšky postihu bolo porušenie práv spotrebite¾a, nesplnenie zákonných povinností predávajúceho s oh¾adom na závažnos porušenia, ako aj skutoènos že predávajúci nedodržaním úètovnej miery spôsobil priamu škodu na majetku spotrebite¾a vo výške 0,20 € a porušil zásadu statoènosti a poctivosti pri predaji výrobkov.

Z h¾adiska posudzovania miery zavinenia správny orgán pri urèovaní výšky pokuty za zistený protiprávny skutkový stav vzal v úvahu, že úèastník konania, ako predávajúci, je povinný dodržiava všetky zákonom stanovené podmienky predaja výrobkov, za dodržiavanie ktorých zodpovedá objektívne, tzn. bez oh¾adu na akéko¾vek okolnosti, ktoré spôsobili ich porušenie. V rámci tejto zodpovednosti zodpovedá aj za protiprávne konanie osôb, ktoré v mene predávajúceho pri predaji výrobkov, èi poskytovaní služieb, konajú.

Správny orgán zároveò prihliadol k tomu, že úèel sledovaný zákonom vyjadrený v ustanovení § 3 ods. 1 zákona, pod¾a ktorého každý spotrebite¾ okrem iného má právo na informácie, na ochranu svojho zdravia a bezpeènosti a na ochranu ekonomických záujmov vzh¾adom na zistené nedostatky v zákonom požadovanej miere a úrovni dosiahnutý nebol.

Pokuta, ktorú môže správny orgán v zmysle § 24 ods.1 zákona è.

250/2007 Z.z. o ochrane spotrebite¾a a o zmene zákona SNR è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo právnymi aktmi Európskych spoloèenstiev v oblasti ochrany spotrebite¾a uloži do výšky 66.387,83

, bola uložená

v zákonom stanovenej sadzbe.

Po preskúmaní celej veci je správny orgán toho názoru, že skutkový stav bol náležite zistený a preukázaný a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej èasti tohto rozhodnutia. Keïže správny orgán uložil pokutu v zákonnej sadzbe má za to, že pokuta uložená v tejto výške je s prihliadnutím na zákonom stanovené medze a h¾adiská pokutou primeranou a zároveò pokutou zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia zákona

a

 

 od uloženej pokuty oèakáva nielen represívny, ale aj preventívny úèinok.
Slovenská obchodná inšpekcia Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj Dolná 46, 974 01 Banská Bystrica

_____________________________________________________________________


Číslo: P/0531/06/10 V Banskej Bystrici dňa 11.01.2011

R O Z H O D N U T I EInšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj, ako príslušný správny orgán podľa § 4 ods. 1 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa v súlade s § 46 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

r o z h o d o l t a k t o:účastníkovi konania : AUTOTRADE R.S., s.r.o., Čerenčianska cesta 2379, 979 01 Rimavská SobotaIČO:

36 639 044

kontrola v prevádzke:

Autoservis AUTOTRADE, Čerenčianska cesta 2379, Rimavská Sobota

vykonaná dňa :

09.09.2010

pre nedodržanie

povinnosti zabezpečiť, ak sa informácie uvedené v § 11 a § 12 zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa, poskytujú písomne, aby tieto boli pri výrobkoch uvedené aj v štátnom jazyku, keď v ponuke predaja sa nachádzali celkom 4 druhy tovaru v  celkovej hodnote 181,31 €, u ktorých nebol zabezpečený preklad písomných informácií z cudzojazyčnej mutácie do štátneho jazyka ( § 13 ),

pre nedodržanie

povinnosti predávajúceho jednoznaène informova spotrebite¾a o jednotkovej cene výrobkov, keï v ponuke predaja

sa nachádzali 4 druhy výrobkov, ktoré neboli oznaèené informáciou o jednotkovej cene napriek tomu, že sa u nich táto povinnos vyžaduje

( § 14a ods. 1 )

apre nedodržanie

povinnosti výrobky, ktoré majú pre svoje vlastnosti určenú dobu spotreby, najneskôr v posledný deň doby spotreby stiahnuť z trhu, keď v ponuke predaja sa nachádzali celkom 2 druhy výrobkov v celkovej hodnote 39,23 € po uplynutí doby najneskoršej spotreby ( § 6 ods. 3 ) ,

čím došlo k porušeniu

6 ods. 3, § 13 a 14a ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

u k l a d áúčastníkovi konania podľa § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

p o k u t uvo výške

250,- €

slovom

Dvestopäťdesiat eurktorú je účastník konania povinný zaplatiť do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia priloženou poštovou poukážkou alebo príkazom na úhradu na účet vedený v štátnej pokladnici

č.7000065068 /8180 VS -05310610
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © sanaalar.ru
  Образовательные документы для студентов.