.RU
Карта сайта

Mahkыmlar sandalye konusunda ?akala??rlard? ?nsanlar?n korktuklar? ama kaзamad?klar? her ?eyi ?akaya vurduklar? gibi. Ona Big Sparky, yani Koca Elektrikli - старонка 5

Argosy ve Men'sAdventure gibi dergiler ta??rd?; Brad iseTats?z ?akalar ve E?ek ?akalar? gibi kьзьk kitapз?klar ta??yor, insanlara durmadan abuk sabuk bilmeceler soruyor. T?pk? Percy gibi, Brad da bir ?eyin komik olmas? iзin zalimce olmas? gerekti?ini dь?ьnen bir kaz kafal?.

Brad'in geзen gьn sцyledi?i bir ?ey baya?? zekiceydi ama yine de onun aз?s?ndan pek bir цnemi oldu?unu sanm?yorum. Ne de olsa, atasцzьnde dendi?i gibi, bozuk bir saat bile gьnde

- 67 -

iki kez do?ruyu gцsterirmi?. Bana, "Alzheimer hastal???na yakalanmad???n iзin ?ansl?s?n, Paulie," dedi. Bana Paulie demesinden nefret ediyorum ama o yine de ald?rm?yor. Ona bundan vazgeзmesini sцyledim. Atasцzь olmasa da, Brad Dolan'a uygun ba?ka deyi?ler de var, цrne?in, "Bir at? suya gцtьrebilirsiniz ama zorla iзiremezsiniz;" ya da "Onu giydirebilirsiniz, ama gezmeye gцtьremezsiniz," gibi. Brad'in kal?n kafal?l??? da aynen Percy'ye benziyor.

Alzheimer konusunda o sцzleri sцyledi?inde gьne?lenme salonunda yerleri silmekle me?guldь. Ben de orada kaleme ald???m bu sayfalar? gцzden geзiriyordum. Epeyce sayfa doldu ve san?r?m bitirene dek pek зok sayfa daha dolacak. "?u Alzhe-imer'in gerзekte ne oldu?unu biliyor musun?"

"Hay?r," dedim. "Ama eminim sen bana anlat?rs?n, Brad."

"Ya?l? insanlar?n AiDS'i," dedi ve bir kahkaha patlatt?! T?pk? o aptalca ?akalar?ndan sonra yapt??? gibi. Ama ben gьlmedim, зьnkь sцyledi?i o kadar da anlams?z de?ildi. Burada, Georgia Pines'da s?kзa rastlansa da, bende Alzheimer yoktu. Ben yaln?zca ihtiyarlar?n kar??la?t?klar? ola?an bellek sorunlar?n? ya??yordum. Bu sorunlar 'ne'den зok, 'ne zamanla ilgili sorunlard?. ?u ana kadar yazd?klar?m? gцzden geзirirken, 1932'de olan her ?eyi hat?rlad???m?; ama zaman zaman olaylar?n s?ras?n? kar??t?rd???m? gцrьyorum. Yine de, e?er dikkat edersem, bunun da ьstesinden gelece?imden eminim. Hemen hemen.

John Coffey o y?l?n ekim ay?nda dokuz ya??ndaki Detterick ikizlerini цldьrmek suзundan E Bloka gelmi?ti. Benim ba?l?ca i?aret noktam bu ve bunu gцzden kaybetmedikзe san?r?m bu i?in ьstesinden gelebilece?im. William "Vah?i Bill" Wharton, Cof-fey'den sonra, Delacroix daha цnce geldi. Fare de. Arkada?lar?n?n Brutal dedi?i Brutus Howell'm Steamboat Willy; Delacroix' n?n da Mr.Jingles dedi?i o fare.

- 68 -

?smi her ne olursa olsun, hepsinden, Delacroix'dan bile цnce fare geldi. Ortaya з?kt???nda hвlв yaz mevsimiydi ve Ye?il Yol'da bamba?ka iki konu?umuz vard?: ?ef, yani Arlen Bitter-buck ile Ba?kan, yani Arthur Flanders.

O fare. Tanr?'n?n cezas? ofare. Delacroixonu severdi amaPercy Wetmoretam aksine.

Percy enba??ndan beri ondan nefret etti.

- 69 -

2

Fare Percy'nin onu Ye?il Yol'dan a?a?? ilk kovalamas?ndan ьз gьn kadar sonra geri geldi. Dean Stanton ile Bill Dodge politikadan konu?uyorlard?... yani o gьnlerde bunun anlam? Roosevelt ile Hoover'dan sцz etmekti. Herbert tabii, J. Edgar de?il. Dean'in bir saat kadar цnce emektar Tut-Tut'tan sat?n ald??? bir kutu tuzlu biskьviyi yiyorlard?. Percy bir yandan dinlerken, bir yandan da ofisin kap?s?nda durmu? o зok sevdi?i copuyla silah зekme talimi yap?yordu. Bir yerlerden buldu?u o komik k?l?f?ndan зekiyor, sonra зeviriyor (ya da deniyordu; зo?unlukla e?er bile?ine geзirdi?i o halka olmasayd?, yere dь?ьrecekti) ve yeniden k?l?f?na sokuyordu. Ben o gece gцrevde de?ildim ama ertesi sabah Dean'den olan bitenin tam bir raporunu ald?m.

Fare t?pk? цnceden oldu?u gibi Ye?il Yol'dan yьrьdь ve ara ara durup sanki bo? hьcreleri kontrol etti. Biraz durup sonra hiз cesaretini kaybetmeden yoluna devam ediyordu. Sanki uzun bir aray?? olaca??n? biliyor ve bunu kabulleniyor gibiydi.

Bu kez Ba?kan da uyan?kt? ve hьcresini kap?s?nda duruyordu. O adam hapishane ьniformas? iзinde bile vakur durmay? becerirdi. Gцrьnь?ьnden onun bizim Elektrikli'ye uygun birisi olmad???n? anlard?k ve hakl? da з?kt?k; Percy'nin o fareye ikinci sald?r?s?n?n ьzerinden bir hafta bile geзmeden cezas? mьebbede зevrildi ve o da genel nьfusa kat?ld?.

- 70 -

"Baksan?za!" diye seslendi Ba?kan. "Burada bir fare var! Sizler burada ne biзim bir yer i?letiyorsunuz?" Gьlьyor gibiymi? ama Dean onun ayn? zamanda цfkeli oldu?unu sцyledi. Sanki cinayetten hьkьm giymek bile ruhundaki cesareti k?ramam??t?. Mid-South Realty Associates isimli bir ?irketin ba?kan?ym?? ve yar? bunak babas?n? ьзьncь kat?n penceresinden a?a?? itip hayat sigortas?n? alabilecek kadar ak?ll? oldu?unu dь?ьnmь?. Yan?lm?? tabii, ama belki o kadar da de?il.

Percy, "Kapa зeneni ahmak," dedi ama az зok otomatik sцylenmi? sцzlerdi bunlar. Gцzlerini fareye dikmi?ti. Copunu k?l?f?na sokup dergilerinden birini eline ald? ama sonra dergiyi masan?n ьzerine f?rlat?p yine copunu зekti. Onu yava? yava? sol elinin parmaklar?na vurmaya ba?lad?. .

Bill Dodge, "Orospu зocu?u," dedi. "Burada daha цnce hiз fare gцrmemi?tim."

Dean, "Ama bu ?irin bir ?ey," dedi. "Hiз de korkmuyor."

"Nereden biliyorsun?"

"Geзen ak?am da gelmi?ti. Percy de gцrdь onu.BrutalonaSteamboat Willydiyor."

Percy bu sцzlere s?r?tt? ama o an iзin hiз sesini з?karmad?. Copu sol elinin tersine daha da h?zl? vuruyordu.

Dean, "Seyret ?imdi," dedi. "Daha цnce masaya kadar geldi. Yine yapacak m? merak ediyorum."

Yapt?. Yolda, sanki bizim baba katilinin kokusundan ho?lanmam?? gibi, onu aз?ktan ald?. Bo? hьcrelerden ikisini kontrol etti, hatta bo?, ?iltesiz kerevetlerden birine ko?up koklad?, sonra yeniden Ye?il Yol'a з?kt?. Tьm bu sьre zarf?nda Percy orada цylece duruyor, copunu eline vuruyor, her nas?lsa konu?muyor, fareyi geri geldi?ine pi?man etmek iзin bekliyordu. Ona bir ders vermek iзin.

Bili ilgilenmi?ti. "Neyse ki, onu da Elektrikli'ye oturtman?z gerekmiyor," dedi. "Kelepзelerle ba?l??? takmak зok zor olurdu."

- 71 -

Percy hвlв hiзbir ?ey sцylemedi ama yava?зa copu parmaklar?yla kavrad?. T?pk? зok iyi bir puroyu tutar gibi.

Fare цnceden geldi?i yere geldi. Masaya bir metre kadar yakla?m??, mahkeme цnьndeki bir san?k gibi ba??n? kald?rm?? Dean'e bak?yordu. Bir an Bill'e de bir gцz att?, sonra bak??lar?n? yine Dean'e зevirdi. Percy'yi ise sanki hiз fark etmemi? gibiydi.

Bili, "Kahraman bir kьзьk piзkurusu, bunu kabul etmek gerek," dedi. Sesini biraz yьkseltti: "Hey! Hey! Steamboat Willy!"

Fare biraz gerilip kulaklar?n? oynatt? ama kaзmaya davran-

mad?.

Dean, "?imdi seyret ?unu," dedi. Brutal'?n hayvana etli sandviзinden veri?ini hat?rlam??t?. "Yine yapar m? bilmem ama..."

Hayvan?n цnьne bir parзa biskьvi att?. Fare keskin siyah gцzleriyle bir iki saniye turuncu parзaya bakt?. Koklarken incecik b?y?klar? titriyordu. Sonra uzand?, biskьviyi цn ayaklar?yla tuttu, oturdu ve yemeye ba?lad?.

Bili, "Gцzlerime inanam?yorum!" diye ba??rd?. "Aynen pazar gecesi kilise yeme?ine giden cemaat kadar derli toplu yiyor."

Percy, "Bana daha зok karpuz yiyen bir zenciyi an?msat?yor," dedi ama di?er gardiyanlar?n ikisi de ona ald?rmad?lar. ?efle Ba?kan da. Fare biskьviyi bitirdi ama gцrьnь?te becerikli kuyru?uyla kendisini dengelemi?, oturmaya ve mavi ьniformal? devlere bakmaya devam etti.

Bili, "Bir de ben deneyeyim," dedi. Bir parзa daha biskьvi ufalad?, masan?n цnьnden e?ildi ve dikkatle b?rakt?. Fare koklad? ama dokunmad?.

"Hah," dedi Bili. "Doymu? olmal?."

"Yok," dedi Dean. "Senin gelip geзici oldu?unu biliyor, hepsi bu."

"Ben mi gelip geзiciymi?im? Sevdim bunu! NeredeyseHarry Terwilligerkadar uzun zamand?r buraday?m! Belki daha da fazla!"

- 72 -

Dean s?r?tarak, "Sakin ol ahbap, sakin ol," dedi. "Ama bak gцr hakl? m?ym???m?" Kenardan bir parзa biskьvi daha att?. Gerзekten de, fare onu al?p yine yemeye ba?lad?. Bili Dodge'un verdi?ine hвlв bakm?yordu bile. Ama daha yemeye yeni ba?lam??t? ki, Percy copunu bir m?zrak gibi ьzerine f?rlatt?.

Fare kьзьk bir hedefti ve do?rusunu sцylemek gerekirse son derece isabetli bir at??t?. E?er refleksleri k?r?k cam parзalar? kadar keskin olmasayd?, Willy'nin kafas?n? uзurabilirdi. Ba??n? e?di (evet, t?pk? bir insan?n yapaca?? gibi) ve elindeki biskьvi parзas?n? b?rakt?. A??r cop tьylerini dalgaland?racak kadar yak?n?ndan geзip (en az?ndan Dean bцyle dedi?i iзin ben de oldu?u gibi aktar?yorum, yoksa bu kadar?na inanm?yorum) ye?il marleylere зarpt? ve bo? bir hьcrenin parmakl?klar?na s?зrad?. Fare bunun bir hata olup olmad???n? gцrmek iзin beklemedi; anla??lan ba?ka bir yerde acele bir i?i oldu?unu hat?rlay?p dцndь ve gцz aз?p kapayana dek koridordan a?a??, tecrit odas?na do?ru yolland?.

Percy цfkeyle kьkredi; ne kadar yakla?t???n?n fark?ndayd?; sonra da farenin pe?ine dь?tь. Bill Dodge bьyьk olas?l?kla iзgьdьsel olarak onu kolundan yakalad? ama Percy kolunu зekip kurtuldu ondan. Yine de, dedi Dean, bьyьk olas?l?kla Steamboat Willy'nin ya?am?n? o tutu? kurtarm??t? ve ucu ucuna kaзt?. Percy fareyi yaln?zca цldьrmek de?il; bir de ezmek istiyordu, o yьzden aya??nda a??r siyah ьniforma ayakkab?lar?, uzun, komik ad?mlarla t?pk? bir geyik gibi pe?inden ko?tu. Fare sa?a sola kaз??arak Percy'nin son iki s?зray???ndan ucu ucuna kurtuldu. Uzun pembe kuyru?unu son bir kez titretip kap?n?n alt?na dald? ve elveda yabanc?; Gцzden kayboldu.

"Kahrolas?!" diye ba??rd? Percy ve avucuyla kap?ya sertзe vurdu. Sonra anahtarlar?n? з?kar?p iзlerinden birini aramaya ba?lad?. Tecrit odas?na girip kovalamacay? sьrdьrmek niyetindeydi.

Dean pe?inden gitti. Kendine hakim olmak iзin цzellikle yava? yьrьyordu. Bana anlatt???na gцre bir parзas? Pecy'nin yьzь-

- 73 -

ne gьlmek isterken, bir parзas? da adam?n yakas?na yap??may?, зevirmeyi ve tecrit odas?n?n kap?s?na m?hlay?p e?ek sudan gelinceye kadar dцvmeyi istiyordu. Bu duygular?n nedeni tabii bьyьk цlзьde ?a?k?nl?kt?: E Blokta bizim i?imiz gьrьltь pat?rt?y? en aza indirmekken, gьrьltь pat?rt? neredeyse Percy Wetmore'un gцbek ad?yd?. Onunla birlikte зal??mak, fitili ate?lenmi? bir bombay? etkisiz hale getirmeye u?ra?mak gibiydi. Bu s?rada da birisi ensenizde dikilip ara s?ra bir зift kocaman zili birbirine vuruyordu. Tek kelimeyle, sinir bozucu. Dean bu s?k?nt?y? Arlen Bitter-buck'?n gцzlerinde gцrebildi?ini sцylьyordu... Hatta genelde son derece serinkanl? bir adam olan Ba?kan'?n gцzlerinde bile.

Ьstelik bir ?ey daha vard?. Dean akl?n?n bir kц?esinde fareyi bir tьr... eh, dost de?ilse de, bloktaki ya?am?n bir parзas? olarak gцrmeye ba?lam??t?. Bu nedenle Percy'nin yapt??? ve yapmaya зal??t??? do?ru de?ildi. Bunu yapmaya зal??t??? ?ey bir fare olsa bile. Ьstelik Percy'nin bunun neden yanl?? oldu?unu hiзbir zaman anlayamayacak olmas? da yapt???n? sand??? i? iзin neden tьmьyle yanl?? bir adam oldu?unu aз?klamaya yetiyordu.

Dean koridorun ucuna vard???nda kendine hakim olmu?tu ve olay? nas?l ele almas? gerekti?ini biliyordu. Percy'nin kesinlikle dayanamad??? tek ?ey aptal gibi gцrьnmekti. Bunu hepimiz biliyorduk.

"Yine tutturamad?n," dedi s?r?tarak.

Percy ona pis pis bak?p aln?na dь?en saзlar?n? geri itti. "Sцzlerine dikkat et, Dцrtgцz. Zaten sinirliyim. Daha da ьstьme

gelme."

Dean iзinden gьldь?ьnь gцzleriyle belli ederek, "Yine ta??nma gьnь geldi, de?il mi?" dedi. "Bu kez her ?eyi d??ar? з?karm??ken lьtfen bir de yerleri siler misin?"

Percy kap?ya bakt?. Sonra gцzlerini anahtarlar?na зevirdi. ?ef ile Ba?kan da dahil, herkes зevrede dikilmi? kendisini seyrederken yumu?ak duvarl? odan?n iзinde bir ba?ka uzun, verimsiz aray??? canland?rd? gцzьnde...

- 74 -

"Bu kadar komik olan ?eyin ne oldu?unu anlad?ysam kah-rolay?m," dedi. "Burada farelere gerek yok. Onlar olmadan da yeterince ha?arat var zaten."

"Sen цyle diyorsan,Percy,"dedi Dean ellerini havaya kald?rarak. Bir an iзin, diye anlatt? bana ertesi gьn, Percy'nin ьzerine sald?raca??n? dь?ьnmь?tь.

O arada Bill Dodge yakla??p havay? yumu?att?. "Bunu dь?ьrdьn san?r?m," diyerek Percy'ye copunu uzatt?. "?ki santim daha a?a??dan olsayd? o kьзьk piзkurusunun boynunu k?racakt?n."

Bu sцzler ьzerine Percy'nin gц?sь kabard?. "Evet, fena bir at?? de?ildi," dedi copunu dikkatle o aptal k?l?f?na yerle?tirirken. "Eskiden lisede at?c?yd?m. Beyzbolda toplar?m? hiз kimse kar??layamazd?."

Bili, "Sahi mi sцylьyorsun?" dedi. Sesindeki sayg?l? ifade (gerзi Percy arkas?n? dцner dцnmez, Dean'e gцz k?rpm??t?) havadaki gerginli?i da??tmaya yetti.

"Цyle," dedi Percy. "Knoxville'de bir tane att?m, o ?ehir зocuklar? ba?lar?na neyin geldi?ini bilemediler. E?er hakem цyle ahma??n biri olmasayd?, daha harika bir maз olamazd?."

Dean olay? orada b?rakabilirdi, ama Percy'den daha k?demliydi ve deneyimli bir kimsenin gцrevi de e?itmektir. O zamanlarda (Coffey'den ve Delacroix'dan цnce) Dean hвlв Percy'nin e?itebilece?ini san?yordu. Bu yьzden uzan?p genз adam? bile?inden kavrad?. "Az цnce yapt???n ?ey konusunda biraz dь?ьnmen gerekir," dedi. Daha sonra anlatt???na gцre ciddi, ama onaylamad???n? belirten bir tonda konu?mak istemi?ti. Зok da ele?tiriyormu? gibi de?il ama.

Ne var ki, Percy'ye i?lemedi. Bir ?eyler ц?renmek istemiyordu o... ama eninde sonunda ц?renecekti.

"Sen ne diyorsun, Dцrtgцz? Ne yapt???m? biliyorum ben: O fareyi yakalamaya зal???yordum! Nesin sen, kцr mь?"

- 75 -

"Ama ayn? zamanda Bill'in, benim ve onlar?n da цdьnь kopard?n," dedi Dean, Bitterbuck ile Flanders'i gцstererek.

Percy diklendi. "Ne olmu?? Fark etmediysen sцyleyeyim, buras? anaokulu de?il. Sizler onlara зo?u zaman цyle davransa-

n?z da."

Bili, "Pekвlв, ben korkutulmaktan ho?lanmam," diye homurdand?. "Ve ben de burada зal???yorum, Wetmore, e?er fark etmediysen sцyleyeyim. Ben senin ahmaklar?ndan biri de?ilim."

Percy gцzlerini k?s?p ku?kuyla ona bakt?.

Dean, "Zaten зok bask? alt?nda olduklar?ndan onlar? gerekmedikзe korkutmay?z," dedi. Hвlв alзak sesle konu?uyordu. "Bьyьk bask? alt?nda insanlar зцzьlebilirler. Kendi kendilerine zarar verebilirler. Ba?kalar?na zarar verebilirler. Bazen bizim gibilerinin de ba??n? belaya sokabilirler."

Percy bu sцzlere dudak bьktь. "Ba??n? belaya sokmak" onu зok etkileyen bir dь?ьnceydi. Belaya yol aзmak sorun de?ildi ama ba??n? belaya sokmaya yoktu o.

Dean, "Bizim i?imiz konu?mak, ba??rmak de?il," dedi. "Mahkыmlara ba??ran gardiyan kontrolьnь kaybetmi? bir gardiyand?r."

Percy bu kurallar? kimin yazd???n? biliyordu: Ben, yani patron.

Bunlar yaz ay?nda oluyordu, unutmay?n; gerзek e?lenceler

henьz ba?lamam??t?.

Dean, "E?er buray? bir hastanenin yo?un bak?m servisi olarak dь?ьnьrsen daha ba?ar?l? olursun," dedi. "En iyisi sakin olmak..."

Percy, "Ben buray? iзinde s?зanlar?n bo?ulaca?? bir kova dolusu la??m suyu olarak gцrьyorum," dedi. "Hepsi bu. ?imdi b?rak?n gideyim,"

Dean'in elinden kurtuldu, onunla Bill'in aras?ndan geзti ve ba?? цnde, koridordan yukar? yьrьdь. Ba?kan'?n taraf?na biraz fazla yak?n geзti. E?er Ba?kan o tьrden bir adam olsayd?, kolay-

- 76 -

l?kla Percy'yi yakalayabilir ve belki de kendi copuyla kafas?n? parзalayabilirdi. O de?ildi tabii, ama belki de ?ef цyleydi. ?efe e?er f?rsat verilseydi, yaln?zca Percy'ye ders olsun diye bir dayak atabilirdi. Ertesi gece bana olanlar? anlat?rken Dean'in bu konu hakk?nda sцyledikleri akl?mdan hiз з?kmaz, зьnkь bunlar sonunda bir tьr kehanet gibi oldu. Dean, "Wetmore onlar?n ьzerinde hiз gьз sahibi olmad???n? anlam?yor," demi?ti. "Onlar?n durumunu daha da kцtьle?tirmek iзin yapabilece?i hiзbir ?ey yok. insan ancak bir kez elektrikli sandalyeye oturabilir. Bunu kafas?na sokana kadar kendisi ve buradaki herkes iзin tehlikeli olacak."

Percy benim odama girip kap?y? arkas?ndan зarpt?.

"Vay, vay," dediDodge."Tam bir kar?n a?r?s?."

Dean, "Sen daha yar?s?n? bile gцrmedin," dedi.

Bili, "??in iyi taraf?na bakal?m," dedi. ?nsanlara hep i?in iyi taraf?na bakmalar?n? sцylerdi; i? o hale gelmi?ti ki, bu sцzler a?z?ndan her з?kt???nda burnuna bir yumruk indirmek istiyordunuz. "Numarac? faren can?n? kurtard? en az?ndan."

Dean, "Evet, ama onu art?k bir daha gцrmeyiz," dedi. "San?r?m lanet olas?ca Percy Wetmore onu iyice korkuttu bu kez."

  77   

3

Mant?kl? bir tahmin, ama yanl??t?. Fare ertesi ak?am geri geldi. Tam da Percy Wetmore'un gece vardiyas?na geзmeden цnce ald??? iki gecelik iznin ilkinde.

Stemaboat Willy saat yakla??k yedi sular?nda ortaya з?kt?. Onun geli?ini gцrmek iзin ben de oradayd?m. Dean de vard?. Bir de Harry Terwilliger. Harry masan?n ba??nda oturuyordu. Ben teknik olarak gьndьz vardiyas?nda olmakla birlikte, gьnь yakla?an ?efle fazladan bir saat daha geзirmek iзin kalm??t?m. Bit-terbuck kabilesinin gelenekleri uyar?nca d??ardan metin gцrьnse de, ba??na geleceklerden duydu?u korkunun t?pk? zehirli bir зiзek gibi iзinde aзmakta oldu?unu fark ediyordum. Konu?tuk. Onlarla gьndьz de konu?abilirdiniz ama a?a??da, avludan gelen ba?r?? з??r?? ve konu?malar (ara s?ra da kavga sesleri), kaplama atцlyesindeki makinelerin gьrьltьsь ve arada s?rada gardiyanlar?n birilerine -o kazmay? b?rak ya da ?u t?rm??? al veya зabuk buraya gel Harvey- ba??rmalar? aras?nda bu pek kolay olmazd?. Saat dцrtten sonra ortal?k biraz durulur, alt?dan sonra iyice sakinle?irdi. En iyi zaman alt?yla sekiz aras?yd?. Daha sonra gцzlerinden, karanl?k dь?ьncelerin ak?llar?n? t?pk? ak?am gцlgeleri gibi kaplamaya ba?lad???n? gцrebilirdiniz. Sizin sцylediklerinizi yine duyarlar, ama sцzleriniz onlara hiзbir anlam ifade etmezdi. Sekizden sonra gece nцbetlerine haz?rlan?rlar, ba?l?k ka-

- 78 -

falar?na geзirildi?inde nas?l hissedeceklerini; terli yьzlerine цrtьlen siyah torban?n iзinde havan?n nas?l kokaca??n? dь?ьnьrlerdi.

Ama ?efe iyi bir zamanda yeti?tim. Bana ilk kar?s?n? ve birlikte Montana'da bir ev yap??lar?n? anlatt?. Onlar?n ya?am?n?n en gьzel gьnleri oldu?unu sцyledi. Su o kadar berrak ve o kadar so?ukmu? ki, her iзi?inizde sanki a?z?n?z kesiliyor gibi hisseder-mi?siniz.

"Hey, Bay Edgecombe," dedi. "Sence insan yapt??? hatalardan gerзekten pi?manl?k duyar ve tцvbe ederse, en mutlu gьnlerine geri dцnьp sonsuza dek orada ya?ayabilir mi? Cennet bцyle midir?"

"Ben de aynen buna inan?r?m," dedim. Bu bir yaland? ama en ufak bir pi?manl?k duymuyordum. Bu konudaki derslerimi daha annemin dizindeyken ц?renmi?imdir ve ?ncil'de katiller hakk?nda sцylenenlere inan?r?m: Onlar iзin ebedi bir ya?am?n olmad???na. Onlar?n do?ruca cehenneme gittiklerini ve Tanr? Hz.Cebrail'e mah?er borusunu цttьrme emrini verene dek orada i?kence gцrdьklerini dь?ьnьrьm. Boru цtьnce de kaybolacaklar... ve herhalde yok olup gittiklerine de memnun olacaklar. Ancak ne Bitterbuck'a, ne de di?erlerine bu inanзlar?mdan en kьзьk bir ipucu bile vermedim. San?r?m yьreklerinde bunu biliyorlard?. Tanr? Kabil'e dedi ki: "Karde?in nerede, kan? topraktan bana sesleniyor." Bu sцzlerin o sorunlu зocuk iзin pek sьrpriz oldu?unu da sanm?yorum; san?r?m att??? her ad?mda o da topraktan Hвbil'in kan?n?n iniltilerini duyuyordu.

Yan?ndan ayr?ld???mda ?ef gьlьmsьyordu. Belki de Monta-na'daki da?evini ve ate?in ?????nda yar? beline kadar з?plak uzanm?? kar?s?n? dь?ьnьyordu. Hiз ku?kum yoktu ki, зok k?sa bir sьre sonra kendisi daha s?cak bir ate?e dь?ecekti.

Koridora з?kt?m ve Dean bana bir gece цnce Percy ile olanlar? anlatt?. San?r?m bunlar? anlatabilmek iзin beklemi?ti, ben de dikkatle dinledim. Konu Percy olunca hep dikkatle dinlerdim ve

- 79 -

ben de Dean'e kat?l?yordum; Percy'nin kendisine oldu?u kadar bizim ba??m?za da bьyьk sorunlar aзabilecek biri oldu?unu dь?ьnьyordum.

Dean sцzlerini bitirirken ya?l? Tut-Tut k?rm?z? yiyecek arabas?yla geldi. Araba incil'den al?nt?larla doluydu. ("Tцvbekar ol: Tanr? kullar?n? yarg?layacakt?r." Say?lar 32:36, "Ve muhakkak ki can?n?z? alaca??m." Tekvin 9:5 ve bunun gibi ne?eli, iз aз?c? sцzler.) Bize yiyecek iзecek bir ?eyler satt?. Dean cebinde bozuk para ararken Steamboat Willy'yi art?k gцremeyece?ini, o Allah'?n cezas? Percy Wetmore'un onu korkutup kaз?rd???n? sцylьyordu. Ya?l? Tut-Tut, "Oradaki ne цyleyse?" dedi.

Hepimiz bakt?k ve i?te gьnьn faresi bizzat orada, Ye?il Yol'un ortas?nda hoplay?p z?pl?yordu. Biraz yakla??p duruyor, ya? damlas? gibi minicik gцzleriyle зevresine bakm?yor, sonra yine yakla??yordu.

"Hey, fare!" diye seslendi ?ef. Fare durup ona bakt?. B?y?klar? titriyordu. ?nan?n bana, o kьзьcьk ?ey sanki kendisine ses-lenildi?ini anlam?? gibiydi. "Sen bir tьr ruh filan m?s?n?" Bitter-buck fareye ak?am yeme?inden bir parзa peynir att?. Peynir tam farenin цnьne dь?tь ama Steamboat Willy ona bakmad? bile. Hьcrelere baka baka, Ye?il Yol'dan yukar? yьrьmeye devam

etti.

Ba?kan, "Patron Edgecombe!" diye seslendi. "Sence bu kьзьk piзkurusu Wetmore'un burada olmad???n? biliyor mu? Tanr? a?k?na, bence biliyor!"

Ben de цyle dь?ьnьyordum... ama bunu yьksek sesle sцylemeyecektim. Harry tuvalette birkaз dakika rahatlad?ktan sonra hep yapt??? gibi, pantolonunu зekerek koridora з?kt? ve gцzlerini iri iri aз?p orac?kta kalakald?. Tut-Tut da bak?yordu. S?r?tmas? yьzьnьn yumu?ak ve di?siz alt yar?s?n? daha da tats?z bir hale getirmi?ti.

Fare art?k her zamanki yeri olan noktada durdu, kuyru?unu patilerinin ьzerine k?v?rd? ve bize bakt?. Yine зaresiz mahkыmlara

- 80 -

cezalar?n? bildiren yarg?зlarla ilgili gцrdь?ьm resimleri hat?rlad?m... Hiз bunun kadar kьзьk ve korkusuz bir san?k olmu? muydu acaba? Gerзek bir mahkыm de?ildi tabii; istedi?i gibi gelip gidebiliyordu. Yine de bu dь?ьnce akl?mdan з?kmad? ve цbьr dьnyada зo?umuzun Tann'n?n kat?na yakla??rken kendimizi bu kadar kьзьk hissedece?imizi, ama pek az?m?z?n bu kadar korkusuzca bakabilece?imizi dь?ьndьm.

"Vay ba??ma," dedi Tut-Tut. "??te orada, koca bir adam gibi oturuyor."

Harry, "Sendaha bir ?ey gцrmedin, Tut," dedi. "?unu seyret." Gц?ьs cebine uzan?p ya?l? kв??da sar?lm?? tarз?nl? elma з?kard?. Bir parзa kopar?p yere att?. Kuru ve sertti. Farenin yan?ndan z?play?p gidece?ini sand?m ama hayvan t?pk? zaman цldьrmek iзin gelip geзen sineklere vuran bir adam gibi bir patisini uzat?p parзay? yakalad?. Hepimiz ?a?k?nl?k ve hayranl?k iзinde gьldьk. Farenin ani yьkselen bu seslerden korkup kaзmas? gerekirdi, ama yerinden bile k?p?rdamad?. Kuru elma parзas?n? pa-tileriyle kald?rd?, bir iki kez yalad?, sonra ba??n? kald?r?p bize bakt?. Sanki fena de?il, demek istiyordu, ba?ka ne var?

Tut-Tut arabas?ndan bir sandviз з?kard?, kв??d?n? aзt? ve bir parзa salam kopard?.

"Hiз zahmet etme," dedi Dean.

"Ne demek istiyorsun?" diye sordu Tut-Tut. "Hiзbir fare bir parзa ete hay?r demez. Sen delirmi?sin!"

Ama ben de Dean'in hakl? oldu?unu biliyordum. Gelip geзicilerle sьrekli burada kalanlar farkl?yd?. Her nas?lsa, fare aradaki fark? biliyordu sanki. З?lg?nca belki, ama цyle.

Ya?l? Tut-Tut al?nm??t?. "Allah cezam? versin," dedi.

Elimi uzatt?m. "Bana ver."

"Ne, sandviзi mi?"

"Evet onu. Paras?n? цdeyece?im."

Tut-Tut bana uzatt?. Ьstteki ekmek dilimini kald?rd?m, salamdan bir parзa daha kopard?m ve masan?n цnьnde yere b?-

- 81 -                           Ye?il Yol / F: 6

rakt?m. Fare hemen yakla?t?, patilerinin aras?na al?p yemeye ba?lad?. Gцz aз?p kapayana dek salam bitmi?ti.

Tut-Tut, "Hay Allah cezam? versin!" diye ba??rd?. "Ver ?unu bana!"

Sandviзi geri kapt?, bьyьkзe bir parзa salam kopard? (bu kez bir parзac?k de?il de kocaman bir lokma) ve onu farenin o kadar yak?n?na att? ki, neredeyse ?apka gibi Steamboat Willy'nin ba??na geзecekti. Hayvan yine geri зekildi, koklad? (ku?kusuz o Bunal?m y?llar?nda hiзbir fareye bцyle bir piyango dь?memi?ti; en az?ndan bizim eyalette) ve yine bize bakt?.

"Haydi, ye ?unu!" dedi Tut-Tut can? зok s?kk?n bir halde. "Neyin var senin?"

Dean sandviзi al?p bir parзa salam uzatt?. Art?k bu bir tцren halini alm??t?. Fare hemen onu kap?p f?rlad?. Sonra dцnьp koridordan a?a?? tecrit odas?na yцneldi. Yolda durup bir iki hьcreyi dola?t? ve bir ьзьncьsьne de ?цyle bir gцz att?. Yine akl?ma birisini ar?yor oldu?u geldi ve bu kez bu dь?ьnceyi kafamdan silmekte daha zorland?m.

Harry yar? ?aka, yar? ciddi, "Bundan hiз kimseye sцz etmeyece?im," dedi. "Цnce, kimse ilgilenmez. ?kincisi de, ilgilenseler bile bana inanmazlar."

Tut-Tut, "Yaln?zca sizin elinizden yedi," dedi. Hayretle ba??n? sallad?, sonra bin bir gьзlьkle e?ildi, farenin yьz vermedi?i parзay? ald? ve kendi di?siz a?z?na at?p зi?nemeye ba?lad?. "Neden yapt? ki bunu?"

"Benim daha iyi bir sorum var," dedi Harry. "Percy'nin izinli oldu?unu nereden biliyordu?"

"Bilmiyordu," dedim. "O farenin bu gece з?kagelmesi bir rastlant?yd? yaln?zca."

Ancak gьnler geзip de fare yaln?zca Percy'nin izinli oldu?u gьnlerde, bir ba?ka vardiyada ya da blokun bir ba?ka yerinde ortaya з?kt?kзa buna inanmak gittikзe daha gьзle?ti. Biz, yani

- 82 -

Harry, Dean, Brutal ve ben bunun nedeninin Percy'nin sesi ya da kokusu oldu?una karar verdik. Bizzat fare konusunda tart??maktan цzenle kaз?nd?k. Tek sцzcьk bile etmeden karar vermi?tik ki, konu?makla зok цzel bir ?eyi berbat edebilirdik. Garipli?i ve inceli?inden цtьrь зok цzel... ve зok da gьzel bir olayd? bu. ?imdi bile anlamad???m bir biзimde, ne de olsa Willy bizleri seзmi?ti. Belki de en do?rusunuHarrysцylemi?ti. Ba?kalar? buna ne inan?r, ne de ald?r?rlard?.

- 83 -

4

Sonra Arlen Bitterbuck'?n idam gьnь geldi. Gerзekte ?ef filan de?il ama, Washita Koruma Bцlgesi'nde ya?ayan kabilesinin ihtiyar heyetinde ve Cherokee Konseyi'nin de ьyesiydi. Sarho?ken, her ikisi de sarho?larken birini цldьrmь?tь. ?ef bir зimento blokuyla adam?n ba??n? ezmi?ti. Anla?mazl?k konusu bir зift зizmeydi. Bцylece o ya?murlu yaz?n on yedi temmuzunda benim ihtiyarlar heyetim onun ya?am?na son vermek niyetindeydi.

Cold Mountain'daki зo?u mahkыmlar iзin ziyaret saatleri зelik kadar kat?yd? ama bu kurallar bizim E Bloktakiler iзin i?lemezdi. Bцylece ay?n on alt?s?nda Bitterbuck yemekhanenin yan?ndaki uzun odaya зa?r?ld?. Oda demir kafes teliyle tam ortadan ikiye bцlьnmь?tь. ?ef burada ikinci kar?s? ve зocuklar?ndan hвlв kendisiyle konu?anlar?yla gцrь?tь. Veda zaman? gelmi?ti.

Onu oraya Bill Dodge ile geзicilerden iki ki?i gцtьrdь. Bizim hepimizin зok i?imiz vard?. Bir saate s??d?r?lmas? gereken en az iki prova. Becerebilirsek ьз.

Percy, Bitterbuck'?n idam?nda Jack Van Hay'le ?alter odas?na konmas?na pek ses з?karmad?. ?yi ya da kцtь bir yer mi olup olmad???n? bilemeyecek kadar acemiydi daha. Bьtьn bildi?i dikdцrtgen, kafesli bir pencereden bakabilece?iydi. Gerзi herhalde sandalyenin arkas?n? seyretmeyi istemesi iзin bir neden yoktu ama yine de k?v?lc?mlar?n uзu?mas?n? gцrebilecek kadar yak?nd?.

- 84 -

I

O pencerenin hemen цnьnde ьzerinde ne kol, ne de kadran bulunmayan siyah bir telefon vard?. Telefon yaln?zca d??ardan зald?r?labilirdi ve o da yaln?zca tek bir yerden: Valinin makam odas?ndan. Zaman iзinde bu resmi telefonun tam da zavall? masumun biri idam edilmek ьzereyken зald??? pek зok hapishane filmi gцrdьm ama benim E Blokta geзirdi?im tьm o y?llar boyunca bu telefon hiз зalmad?. Tek bir kez bile. Filmlerde ucuza kurtulunuyor. Masumiyet de ucuz. Bir зeyrek цdьyorsunuz ve bunun kar??l???n? al?yorsunuz. Gerзek hayatta ise bedeller daha yьksek ve yan?tlar?n зo?u da farkl?.

A?a??da, cenaze arabas?na gidi?in provas? iзin bir terzi mankenimiz; gerisi iзin de Tut-Tut vard?. Y?llar geзtikзe her nas?lsa Tut-Tut idaml?klar?n geleneksel dublцrь olmu?tu. Kendi ba??na, sevseniz de sevmeseniz de her y?lba??nda hindi yemek gibi gelenekselle?mi?ti. Mahkыmlar?n зo?u onu sever ve komik aksan?n? e?lenceli bulurlard?. O da Frans?z aksan?yla konu?urdu, ama onunki Cajun de?il, Kanada aksan?yd? ve y?llarca gьneyde ya?aman?n sonucu yumu?ay?p kendine цzgь bir t?n? kazanm??t?. Brutal bile ihtiyar Tut'la e?lenirdi. Bir tek benim d???mda. Ben onun Percy Wetmore'un daha ya?l?, daha sцnьk bir kopyas? oldu?unu dь?ьnьyordum. Kendi etini avlay?p pi?ireme-yecek kadar korkak, ama mangalda pi?en etin kokusunu seven bir adam.

Provada hepimiz haz?rd?k, t?pk? as?l gьnde hep birlikte haz?r bulunaca??m?z gibi. Brutus Howell bizim deyimimizle "цne sьrьlmь?tь," yani ba?l??? o takacak, valinin telefonu зalarsa aзacak, gerekirse duvar?n цnьndeki yerinden doktoru зa??racak ve zaman? geldi?inde ikinci dereceye geзme emrini verecekti. E?er her ?ey yolunda giderse kimse aferin almayacakt?. E?er yolunda gitmeyen bir ?eyler olursa, tan?klar Brutal'?, mьdьr de beni sorumlu tutacakt?. Her ikimiz de bundan ?ikвyetзi de?ildik; bir yarar? olmazd?. Ne de clsa dьnya dцnьyor. Ya tutunup onunla birlikte dц-

- 85 -

neceksiniz ya da aya?a kalk?p itiraz edecek ve d??ar? f?rlat?lacaks?n?z.

Dean, Harry Terwilliger ve ben Bill'le adamlar?n?n Bitter-buck'? binadan d??ar?, gцrь?me odas?na gцtьrmesinden ьз dakika sonra ilk prova iзin ?efin hьcresine gittik. Hьcrenin kap?s? aз?kt? ve ihtiyar Tut-Tut tel tel ak saзlar? uзu?arak ?efin kerevetinde oturuyordu.

Tut-Tut, "Bu зar?af?n her yan?nda meni lekeleri var," dedi. "Siz kaynatmadan цnce olan biteni bo?altmaya зal???yor olmal?." Gьldь.

"Kapa зeneni, Tut," dedi Dean. "Ciddi olal?m."

"Pekвlв," dedi Tut-Tut. Yьz ifadesi hemen ciddile?ti. Ama gцzleri parl?yordu. ?htiyar Tut asla цlьleri oynarken oldu?u kadar canl? gцrьnmezdi.

Цne з?kt?m. "Arlen Bitterbuck, mahkemenin ve eyaletin temsilcisi olarak ?u gьnde saat on ikiyi bir geзe idam edileceksin. Цne з?kar m?s?n?"

Tut kerevetten kalkt?. "Цne з?k?yorum, цne з?k?yorum, цne з?k?yorum," dedi.

"Arkan? dцn," dedi Dean ve Tut-Tut dцndь?ьnde kepekli ba??n? inceledi. ?efin ba??n?n tepesi ertesi gece tra? edilecekti ve Dean'in kontrolь da yeniden tra? edilmesine gerek olup olmad???n? gцrmek iзindi. K?llar elektrik ak?m?n? engelleyip i?i gьзle?tirirdi. Bugьn yapt???m?z her ?ey, i?leri kolayla?t?rmak iзindi.

"Pekвlв Arlen, gidelim," dedim Tut-Tut'a ve yola з?kt?k.

Tut, "Koridorda yьrьyorum, koridorda yьrьyorum, koridorda yьrьyorum," dedi. Solunda ben, sa??nda Dean vard?. Harry tam arkas?ndayd?. Koridorun ucunda sa?a; avludaki ya?ama arkam?z? dцnьp depodaki цlьme do?ru sapt?k. Benim odama girdik ve Tut kendisine sцylenmeden diz зцktь. Bьyьk olas?l?kla senaryoyu hepimizden daha iyi biliyordu. Allah bilir, hepimizden uzun zamand?r oradayd? o.

- 86 -

Tut-Tut nas?rl? ellerini kald?rarak, "Dua ediyorum, dua ediyorum, dua ediyorum," dedi. Elleri o ьnlь resime benziyordu, hangisinden sцz etti?imi bilirsiniz. "Tanr? зoban?md?r," vesaire vesaire.

Harry, "Bitterbuck'?n kimi var?" diye sordu. "Buraya organ?n? sallayan з?lg?n bir Cherokee bьyьcьsь getirmeyece?iz, de?il mi?"

"Asl?nda..."

Tut sцzьmь kesti. "Hвlв dua ediyorum, hвlв dua ediyorum, hвlв isa'ya tцvbe ediyorum."

"Kapa зeneni, seni ihtiyar budala," dedi Dean.

"Dua ediyorum!"

"O halde iзinden dua et."

Brutal depodan "Ne bekliyorsunuz orada?" diye ba??rd?. Depo da kullanmam?z iзin bo?alt?lm??t?. Yeniden цlьm зembe-rindeydik; bu sanki kokusunu alabildi?imiz bir ?eydi.

Harry, "Tut ?u зi?ini!" diye ba??rd?. "Bu kadar sab?rs?z olma!"

"Asl?nda, Bitterbuck H?ristiyan oldu?unu sцylьyor," dedim onlara. "Ve Tillman Clark iзin gelen o rahibi de kabul ediyor. ?smi Schuster. Ben de ondan ho?land?m. ??ini h?zl? yap?yor ve bunlar? heyecanland?rm?yor. Aya?a kalk, Tut. Bugьnlьk yetecek kadar dua ettin."

"Yьrьyorum," dedi Tut. "Yine yьrьyorum, yьne yьrьyorum, evet efendim, Ye?il Yol'da yьrьyorum."

K?sa boylu olmas?na ra?men, yine de odam?n цbьr yan?ndaki kap?dan geзmek iзin e?ilmesi gerekti. Bizler daha da fazla e?ildik. Bu, gerзek mahkыmla зok hassas bir and? ve Elektrik-li'nin durdu?u platforma do?ru bak?p da elinde tьfe?i Brutal'? gцrьnce ho?nut-bir halde ba??m? sallad?m. Tam olmas? gerekti?i gibi.

Tut-Tut basamaklardan inip durdu. Yakla??k k?rk tane katlanan iskemle yerlerine yerle?tirilmi?ti. Bitterbuck'?n platformu geзece?i yol oturan seyircilerden gьvenli bir uzakl?ktayd? ve ga-

- 87 -

rantiye almak iзin yar?m dьzine kadar silahl? gardiyan da bulunacakt?. Onlardan Bill Dodge sorumluydu. Dьzenin ilkelli?ine ra?men, daha цnce hiзbir mahkыm bir tan??? tehdit etmemi?ti.... ve bunu bцyle sьrdьrmekte kararl?yd?m.

Tut benim odamdan inen basamaklar?n dibinde eski dьzenimizi ald???m?zda, "Haz?r m?s?n?z зocuklar?" diye sordu. Ba??m? sallad?m ve platforma з?kt?k. Зo?u zaman olsa olsa bayra??n? unutmu? bir muhaf?z k?tas?na benzedi?imizi dь?ьnьrdьm.

Percy depoyla ?alter odas?n? ay?ran tel kafesin arkas?ndan, "Benim ne yapmam gerekiyor?" diye seslendi.

"Seyret ve ц?ren," diye kar??l?k verdim ona.

Harry de, "Ve ellerini sosisinden uzak tut," diye m?r?ldand?. Tut-Tut onu duydu ve gьldь.

Ona platformu з?kana dek e?lik ettik. Tut kendili?inden dцndь: Eski asker i?ba??ndayd?. "Oturuyorum," dedi. "Oturuyorum, oturuyorum. Elektrikli'nin kuca??na oturuyorum."

Sa? baca??n?n цnьnde sa? dizimin ьzerine зцktьm. Dean de sol baca??n?n цnьnde sol dizinin ьzerine зцktь. E?er mahkыm kontroldan з?kacak olursa en zay?f olaca??m?z an i?te buydu... Ara s?ra olurdu bu. Her ikimiz de bacaklar?m?z?n aras?n? korumak iзin bьktь?ьmьz dizlerimizi hafifзe iзe do?ru e?dik. Boyunlar?m?z? korumak iзin зenelerimizi indirdik. Bir de tabii, bilekleri hemen ba?lay?p tehlikeyi geзi?tirmek iзin olabildi?ince h?zl? hareket ettik. ?ef son yьrьyь?ьne terlikle з?kacakt?, ama bo?az? parзalanm?? bir adam iзin "Зok daha kцtьsь olabilirdi" demek bir teselli say?lmaz. Ya da husyeleri birer kavanoz kadar ?i?mi?, yerde k?vranan birine. Ьstelik k?rk kadar tan?k, зo?u bas?ndan, o katlanan iskemlelere oturmu? olan biteni seyrederken.

Tut-Tut'un bileklerini kelepзeledik. Dean'in taraf?ndaki kelepзe birazc?k bьyьktь, зьnkь ak?m oradan geзiyordu.Bitter-buckertesi gece oturdu?unda bald?r? da tra? edilmi? olacakt?. K?z?lderililerin genelde vьcutlar?nda pek az k?l olur, ama biz yine de i?i ?ansa b?rakmayacakt?k.

- 88 -

Biz Tut-Tut'un ayak bileklerini kelepзelerkenBrutal dasa? elini ba?lad?.Harryцne з?k?p solu kelepзeledi. ?sleri bitti?indeHarry, Brutal'aba??yla i?aret etti,Brutal daVan Hay'e seslendi. "Bire getir!"

Percy'nin Jack VanHay'e bunun ne anlama geldi?ini sordu?unu (ne kadar az ?ey bildi?ine, E Blokta geзirdi?i sьre iзinde ne kadar az ?ey ц?rendi?ine inanmak gьзtь) ve Van Hay'in bir aз?klama m?r?ldand???n? duydum. Bugьn 'bire getir'in hiзbir anlam? olmayacakt? ama ertesi geceBrutalbunu sцyledi?inde Van Hay B Blokun arkas?ndaki hapishane jeneratцrьnь зal??t?racak dь?meyi зevirecekti. Tan?klar hafif ve dьzenli bir v?nlama duyacaklar ve hapishanenin her yan?nda ???klar daha gьзlenecekti. Di?er ko?u?lardaki mahkыmlar ???klara bak?p her ?eyin olup bitti?ini, idam?n yap?ld???n? sanacaklard?. Ama daha yeni ba?l?yordu.

Brutal, Tut'unkendisini gцrebilmesi iзin sandalyenin цnьne geldi. "Arlen Bitterbuck, elektrikli sandalyede idama mahkыm edildin. Halktan olu?an bir jьri taraf?ndan suзlu bulundun ve bu eyaletin sayg?n bir yarg?c? taraf?ndan idam hьkmь verildi. Tanr? bu eyaletin halk?n? korusun. ?nfazdan цnce sцylemek istedi?in bir ?ey var m??"

"Evet," dedi Tut. Gцzleri parl?yordu, dudaklar? di?siz bir gьlьmsemeyle gerilmi?ti. "Bir k?zarm?? tavuk yemek istiyorum, senin ?apkana s?зmak istiyorum ve MaeWest'insurat?ma oturmas?n? istiyorum, зьnkь ben зok azm?? bir orospu зocu?uyum."

Brutalciddi ifadesini korumak istedi, ama olanaks?zd? bu. Ba??n? arkaya at?p bir kahkaha patlatt?. Dean tьfekle vurulmu? gibi platformun kenar?na y???l?p kald?. Ba?? dizlerinin aras?nda, bir tilki gibi uluyordu. Bir elini sanki beynine sahip з?kmak istermi? gibi aln?na koymu?tu.Harryba??n? duvara vuruyor ve g?rtla??na lokma kaзm?? gibi hah-hah-hah sesler з?kar?yordu. Normalde ne?esiyle tan?nmayanJack VanHay bile gьlьyordu. ?akadan ben de ho?land?m, ama kendimi kontrol edebildim. Yar?n

- 89 -

gece her ?ey gerзek olacak ve Tut-Tut'un oturdu?u yerde bir insan цlecekti.

"Kapa зeneni,Brutal,"dedim. "Sen deDean. Harry.Ve sen, Tut, bu tьrden tek bir sцz daha sцylesen, son sцzlerin olur. Van Hay'e gerзekten ikiye з?kmas?n? sцyleyece?im."

Tut iyi laf etti?imi gцstermek ister gibi bana s?r?tt?. "Patron Edgecombe, iyi laft?." Benim kar??l?k vermedi?imi gцrьnce gцzlerini k?s?p uzun uzun bakt?. "Senin neyin var?" diye sordu.

"Hiз komik de?il," dedim. "??te bu kadar ve e?er senin bunu gцrecek kadar akl?n yoksa, зeneni kapal? tut." Asl?nda kendine gцre komikti ve san?r?m beni as?l з?ld?rtan da buydu.

Зevreye bir gцz att?m ve Brutal'?n gцzlerini dikmi? bana bakt???n? gцrdьm. Hвlв hafifзe s?r?t?yordu.

"Allah Kahretsin," dedim. "Bu i? iзin ya?lan?yorum ben." "Yok," dediBrutal. "Senen verimli зa??ndas?n, Paul." Ama de?ildim. Bu kahrolas? i? sцz konusu oldu?unda o da de?ildi ve her ikimiz de bunu biliyorduk. Yine de, цnemli olan gьlme krizinin geзmesiydi. ?yi, зьnkь isteyebilece?im en son ?ey ertesi gece birisinin Tut'un esprisini hat?rlay?p yine kendini tutamamas? olurdu. Bцyle bir ?eyin; idaml?k mahkuma tan?klar?n цnьnden geзip elektrikli sandalyeye oturana kadar e?lik eden bir gardiyan?n gьlmekten kat?l?yor olmas?n?n imkвns?z oldu?unu sanabilirsiniz ama insanlar bask? alt?ndayken her ?ey olas?d?r. 2014-07-19 18:44
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © sanaalar.ru
  Образовательные документы для студентов.