.RU
Карта сайта

Rozdział IV ZAWODNICY - Rozdział I postanowienia ogólne

Rozdział IV ZAWODNICY
§ 11

 1. W zawodach mistrzowskich i pucharowych mogą reprezentować klub wyłącznie piłkarze zgłoszeni i uprawnieni do gry przez organ prowadzący rozgrywki w systemie Ekstranet na sezon 2010/2011 roku.

 2. W rozgrywkach mistrzowskich i pucharowych mogą brać udział tylko zawodnicy uprawnieni do gry przez właściwy Wydział Gier ZPN - OZPN-ów lub Podokręgów do każdej klasy rozgrywkowej na osobnej liście, pod rygorem utraty punktów walkowerem.

 3. W cyklu (sezonie) rozgrywkowym 2010/2011 roku mogą brać udział zawodnicy uprawnieni po 30 czerwca 2010 roku.

 4. Zezwala się na warunkowe uprawnienie zawodnika nie potwierdzonego w systemie Extranet na okres 30 dni od momentu zgłoszenia zawodnika przez klub. Warunkowe uprawnienie zawodnika następuje bez prawa uczestnictwa zawodnika w meczach klubu, do którego został on warunkowo uprawniony do czasu potwierdzenia go w systemie Extranet.

 5. W przypadku nie potwierdzenie zawodnika w systemie Extranet w terminie, o którym mowa w punkcie 4, organ prowadzący rozgrywki cofa uprawnienie zawodnika.

 6. Przy transferach wyrejestrowanie i uzyskanie danych w innych OZPN-ach lub wojewódzkich ZPN utrzymane jest na starych zasadach.

 7. Listy zawodników do uprawnienia sporządzone na specjalnych formularzach właściwego ZPN (z nazwiskami i imionami wpisanymi w porządku alfabetycznym, drukowanymi literami) oraz z dokładnie wypełnionymi wszystkimi pozostałymi rubrykami, podpisane przez upoważnionych działaczy klubu i opieczętowane pieczęcią, należy przesłać do Wydziału Gier najpóźniej na

  14 dni

  przed rozpoczęciem rozgrywek danej klasy. Do rozgrywek III, IV ligi, V ligi ( gr. I ) oraz krakowskiej ligi okręgowej - listy zawodników muszą być potwierdzone przez macierzysty ZPN i przesłane do Wydziału Gier Małopolskiego ZPN najpóźniej na

  14 dni

  przed rozpoczęciem rozgrywek.

 8. Do listy zawodników należy dołączyć w zamkniętej kopercie kserokopię umowy o profesjonalne uprawianie piłki nożnej, lub umowy o pracę, zawartej pomiędzy klubem a zawodnikiem. Umowy należy zdeponować we właściwym ZPN.

 9. W przypadku zawodników nowo pozyskanych do listy uprawnionych zawodników należy dołączyć oryginał umowy transferowej (dotyczy zawodników do 23 lat lub transferów czasowych). W przypadku zawodnika-amatora między 23 a 28 roku życia wystarczy odcinek zwolnienia z klubu z adnotacją o udzieleniu zwolnienia i rozliczenia się zawodnika z klubem.

 10. Opłaty za potwierdzenie każdego zawodnika do gry pobierane są przez macierzyste okręgi (prowadzących dane klasy rozgrywkowe) według obowiązujących stawek ustalonych przez Zarząd Małopolskiego ZPN.

 11. Opłata wpisowa do rozgrywek dla każdego zespołu (tzw. opłata startowa) w IV lidze i V lidze gr. I , lidze okręgowej pobierana jest przez Małopolski ZPN, w V lidze gr. II pobierana jest przez Tarnowski OZPN - a w klasach okręgowych i niższych – pobierana jest przez organ prowadzący rozgrywki danej klasy ( OZPN lub Podokręg ) według obowiązujących stawek ustalonych przez Zarząd Małopolskiego ZPN.

 12. Do każdego klubu może być potwierdzonych i uprawnionych dowolna liczba zawodników – cudzoziemców z zastrzeżeniem, o którym mowa w pkt. 14. Ponadto w każdym meczu mistrzowskim lub pucharowym może występować równocześnie na boisku dowolna liczba zawodników – cudzoziemców z zastrzeżeniem, o którym mowa w pkt. 14 i 15.

 13. Do każdego klubu bez względu na klasę rozgrywkową może być potwierdzonych i uprawnionych dowolna liczba zawodników – cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej, przy czym bezwarunkowe uprawnienie może nastąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami państwowymi dotyczącymi zatrudnienia oraz legalizacji pobytu w Polsce po przedstawieniu przez klub dokumentów zaświadczających legalizację pobytu zawodnika – cudzoziemca w Polsce oraz otrzymanie przez zawodnika zezwolenia na pracę.

 14. Zezwala się na warunkowe uprawnienie zawodnika – cudzoziemca spoza obszaru Unii Europejskiej na okres do 90 dni od momentu podpisania kontraktu przez zawodnika z klubem. Klub zobowiązany jest do dostarczenia organowi prowadzącemu rozgrywki we wskazanym powyżej okresie dokumentacji potwierdzającej legalizację pobytu zawodnika w Polsce oraz przedstawić zezwolenie o pracę. Warunkowe uprawnienie zawodnika – cudzoziemca spoza obszaru Unii Europejskiej następuje bez prawa uczestniczenia zawodnika w meczach klubu, do którego został warunkowo uprawniony do czasu uzyskania zezwolenia na pracę.

 15. W przypadku nie dostarczenia w ciągu 90 dni od momentu podpisania kontraktu przez zawodnika z klubem organowi prowadzącemu rozgrywki dokumentacji potwierdzającej legalizację pobytu zawodnika w Polsce oraz nie przedstawienia zezwolenia o pracę organ prowadzący rozgrywki cofa uprawnienie do czasu przedłożenia takiej dokumentacji oraz zezwolenia na pracę.

 16. Zawodnicy – cudzoziemcy spoza obszaru Unii Europejskiej mogą być bezwarunkowo uprawnieni do gry jedynie na okres, na jaki mają prawo przebywania na terytorium Polski oraz na jaki otrzymali zezwolenie na pracę.

 17. Klub jest odpowiedzialny za należyte poinformowanie organów prowadzących rozgrywki o jakichkolwiek zmianach dotyczących legalizacji pobytu zawodnika oraz o zmianach w okresie uzyskanego zezwolenia na pracę.

 18. Zawodnik – cudzoziemiec spoza obszaru Unii Europejskiej może być potwierdzony uprawniony do gry wyłącznie jako zawodnik profesjonalny, bez względu na klasę rozgrywkową, w której występuje klub pozyskujący takiego zawodnika. Dopuszcza się uprawnienie do klubu IV ligi i niższych klas rozgrywkowych dodatkowo jednego zawodnika – cudzoziemca o statusie amatora pod warunkiem posiadania przez takiego zawodnika dokumentów zaświadczających legalizację pobytu zawodnika – cudzoziemca w Polsce.

 19. Ustala się, iż w sezonie 2010/2011 roku w każdym zespole każdego klubu musi być potwierdzonych i uprawnionych do gry co najmniej

  ośmiu

  zawodników posiadających obywatelstwo polskie.

 20. W celu potwierdzenia i uprawnienia zawodników – cudzoziemców do gry niezbędne jest przedstawienie certyfikatu transferowego macierzystej narodowej federacji.

 21. W przypadku, gdy umowa transferowa, stanowiąca załącznik do certyfikatu transferowego, ma charakter czasowy, na dalszą grę w polskim klubie, klub musi przedstawić odpowiednio aneks do umowy transferowej lub nową umowę.

 22. W ramach obowiązujących w Polsce przepisów zawodnik może przejść do innego klubu polskiego, gdy umowa transferowa, stanowiąca załącznik do certyfikatu transferowego, nie zawiera żadnych ograniczeń w tym zakresie.

 23. Uwaga: Zobowiązuje się kluby sportowe do dokonywanie uprawnień do gry zawodników w terminie nieprzekraczalnym 14 dni przed rozgrywkami. 24. Obowiązek ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków wynikłych na skutek uprawiania piłki nożnej spoczywa na klubach. Jeżeli kluby tego nie uczynią, mają obowiązek poinformować o tym zawodników, aby ubezpieczyli się indywidualnie.§ 12

 1. W zawodach III ligi - 3 młodzieżowców - IV , V ligi oraz klasy okręgowej przez cały mecz musi brać udział w grze dwóch zawodników – młodzieżowców, a w klasie „A” – jeden zawodnik młodzieżowiec w każdej drużynie. 1. Uznaje się, iż zawody należy zweryfikować jako przegraną 0 : 3 ( walkower ) na niekorzyść drużyny, w której z winy klubu w ciągu meczu lub jego części wystąpiła mniejsza od wymaganej liczba zawodników młodzieżowych. Od uznania winy klubu należy odstąpić w sytuacjach losowych, w których nie można dokonać wymiany zawodnika młodzieżowego na zawodnika młodzieżowego ( np. ukaranie czerwoną kartką lub kontuzji po wykorzystaniu limitu zmian )


PRZYKŁAD:  • w sytuacji wykluczenia ( czk. ) zawodnika młodzieżowca zespół występuje w zmniejszonym składzie bez konieczności uzupełnienia do wymaganego limitu zawodników młodzieżowców, co oznacza iż nie ma obowiązku zastępowania zawodnika seniora innym zawodnikiem młodzieżowcem,

  • w przypadku kontuzji zawodnika młodzieżowca i uprzednim wykorzystaniu limitu zmian, zespół występuje w zmniejszonym składzie do końca trwania zawodów,

  • w sytuacji, gdy drużyna rozpoczyna zawody w niepełnym składzie, to może uzupełnić skład seniorami jedynie do wymaganego limitu w danej klasie rozgrywkowej, a w pozostałym zakresie młodzieżowcami. Oznacza to, iż w III, IV, V lidze oraz w niższych klasach ( okręgowej i Klasie A ) zawody w niepełnym składzie można rozegrać mając od 7 do 9 seniorów, W takim przypadku brak na boisku zawodników młodzieżowców nie stanowi podstawy do weryfikacji zawodów jako walkower,

  • ponadto ze względu na brak odrębnego uregulowania za zawodnika młodzieżowca należy uznać także zawodników obcokrajowców, spełniających kryteria dotyczące polskich zawodników młodzieżowców. 1. W sezonie rozgrywkowym 2010/2011 roku za młodzieżowców uważa się zawodników którzy w roku kalendarzowym, w którym następuje zakończenie danego cyklu rozgrywek kończą 21 lat ( 1990 rok ) i młodszych. 2. Zawodnicy-młodzieżowcy winni być oznaczeni w sprawozdaniu zawodów drukowaną literą „

  M

  ”.

 3. W zawodach IV ligi i klas niższych może brać udział tylko zawodnik, który w dniu rozgrywania meczu ma ukończone 16 lat. Wydział Gier i Ewidencji związku piłki nożnej może uprawnić do gry zawodnika- reprezentanta kraju, po ukończeniu 15 roku życia, oraz istnienia zgody rodziców lub prawnych opiekunów oraz pozytywnej opinii Wydziału Szkolenia MZPN Kraków i przychodni sportowo- lekarskiej.

§ 13

Zawodnik powołany do reprezentacji Polski, Małopolskiego ZPN lub macierzystego OZPN lub Podokręgu zobowiązany jest do stawienia się w ustalonym czasie na miejscu zbiórki, przy czym:

 1. klub, z którego zawodnik został powołany, nie jest uprawniony do podejmowania decyzji o zwolnieniu zawodnika z obowiązku stawienia się do reprezentacji;

 2. zawodnik, który na skutek kontuzji, choroby lub innej ważnej przyczyny nie może stawić się na wezwanie PZPN lub Małopolskiego ZPN, zobowiązany jest do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu określającego niemożność przybycia;

 3. zawodnik powołany do zespołów reprezentacji o których mowa wyżej, ale w nich nie uczestniczący bez względu na przyczynę nieobecności, nie może brać udziału w najbliższych zawodach mistrzowskich lub pucharowych, pod rygorem orzeczenia walkoweru.

§ 14

 1. Karty zgłoszeń zawodników nie podlegają potwierdzeniu ich ważności na dany sezon, pod następującymi warunkami:

 1. gdy są zgodne z listą zawodników do uprawnienia w danej klasie rozgrywkowej,

 2. karta potwierdzenia do klubu posiada aktualne zdjęcie.

 1. Jeżeli zawodnik zostaje zgłoszony do kilku klas rozgrywkowych, to opłatę za uprawnienie do gry pobiera się osobno do każdej klasy, do której został zgłoszony.

 2. Jeżeli zawodnik zmienia barwy klubowe na podstawie umowy transferowej i zostaje zgłoszony przez klub pozyskujący do drużyny klasy niższej, wówczas zgłoszenie zawodnika do klasy wyższej w tym samym sezonie może nastąpić po opłaceniu różnicy opłaty transferowej pomiędzy klasą niższą a klasą wyższą.

 3. Zmiana przynależności klubowej zawodników może nastąpić w jednym z dwóch okresów transferowych (tzw. „okien transferowych”), przypadających każdego roku w terminach dla klubów III -IV – V ligi i klas niższych – od 1 lipca do 31 sierpnia oraz od 1 lutego do dnia rozpoczęcia rozgrywek w rundzie wiosennej przez klasę rozgrywkową, w której występuje klub pozyskujący.

 4. Zawodnicy mogą być zarejestrowani przez maksymalnie trzy kluby w ciągu okresu od 1 lipca do 30 czerwca roku następnego. W takim okresie zawodnik jest uprawniony do gry w oficjalnych meczach jedynie w dwóch klubach.

§ 15

 1. Zawodnicy rozpoczynający grę winni być wpisani do sprawozdania na pierwszych miejscach. Pozostali wpisani zawodnicy są zawodnikami rezerwowymi. Do sprawozdania można wpisać tylko 7 zawodników rezerwowych a wpisanie zawodników rezerwowych do sprawozdania musi nastąpić przed rozpoczęciem zawodów. Zawodnik nie wpisany do sprawozdania jest zawodnikiem nieuprawnionym do udziału w grze w danych zawodach.

 2. Po tym jak sprawozdanie zostało wypełnione, podpisane przez obie drużyny i zwrócone do sędziego i jeżeli zawody nie zostały jeszcze rozpoczęte, mają zastosowanie następujące instrukcje:

- jeżeli jakikolwiek z pierwszych jedenastu zawodników (wpisanych do protokołu)nie jest zdolny do rozpoczęcia zawodów z jakiejkolwiek przyczyny, może byćzastąpiony przez jednego z zawodników rezerwowych. Takie zastąpieniepomniejszy ilość zawodników rezerwowych. Podczas zawodów nadal możnawymienić 4 zawodników,- jeżeli jakikolwiek z pierwszych siedmiu zawodników rezerwowych nie możewejść na boisko z jakiejkolwiek przyczyny, nie może być zastąpiony, cooznacza, że ilość zawodników rezerwowych zostanie pomniejszona,- jeżeli bramkarz wpisany do sprawozdania nie może wziąć udziałuz jakiejkolwiek przyczyny, to następny bramkarz, niewpisany uprzednio dosprawozdania, może go zastąpić. 1. Najmniejsza liczba zawodników biorąca udział w grze w jednej drużynie może wynosić

  siedmiu.Drużyna rozpoczynająca zawody w niekompletnym składzie – licząca mniej niż jedenastu zawodników – może w ciągu całego okresu trwania zawodów uzupełnić swój podstawowy skład, czyli do liczby 11 zawodników. Uzupełnienie składy do liczby 11-tu zawodników może nastąpić o zawodników rezerwowych wpisanych przed rozpoczęciem zawodów. O uzupełnieniu podstawowego składu drużyny sędzia musi zostać powiadomiony przez jej kapitana bądź kierownika drużyny.

 1. Numery na koszulkach zawodników powinny być wykonane w kolorze kontrastującym z kolorem koszulki, tak, aby były widoczne z dalszej odległości.

 2. Kolory ubioru bramkarzy, a w szczególności koszulka, musi się wyraźnie odróżniać od siebie oraz od koszulek obydwu drużyn i sędziów.

 3. W przypadku występowania tych samych lub podobnych kolorów ubiorów zawodników obu drużyn, obowiązek zmiany ubiorów nakłada się na gospodarzy zawodów. Jeżeli kolor koszulek bramkarzy nie kontrastuje z kolorami koszulek zawodników obu drużyn oraz sędziów – zmiany koszulki musi dokonać bramkarz.

7. Zezwala się na jednoczesne rozgrzewanie się po 3-ch zawodników rezerwowych

z każdej drużyny. Na spotkaniu przedmeczowym, sędzia dokładnie ustala gdzie powinni się rozgrzewać (za pierwszym sędzią asystentem lub za reklamami za bramką) i ilu zawodników rezerwowych może rozgrzewać się jednocześnie. Wyjątkowo, jeżeli miejsce na to pozwala, sędzia może zezwolić siedmiu zawodnikom z każdej drużyny, aby rozgrzewali się jednocześnie w wyznaczonym miejscu

§ 16

 1. Zawodnik uczestniczący w spotkaniach mistrzowskich lub pucharowych musi przedstawić na żądanie sędziego ważny dokument tożsamości ( dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna, książeczka wojskowa ) z aktualną fotografią.

 2. Brak dokumentów umożliwiających ustalenie tożsamości, o których mowa w pkt 1 przed zawodami lub brak aktualnego badania lekarskiego czyni zawodnika nieuprawnionym do gry i powoduje niedopuszczenie go do zawodów.

 3. W przypadku dokonywania konfrontacji zawodnika ( zawodników) w przerwie zawodów, bądź po meczu i stwierdzenia braku dowodu tożsamości sędzia zawodów dopuszcza zawodnika ( zawodników ) do dalszej gry i zobowiązuje sędziego do opisania spornej sytuacji w sprawozdaniu z zawodów, a decyzję co do ewentualnej weryfikacji spotkania wiążące się ówrównież z brakiem jednoznacznej możliwości stwierdzenia tożsamości , podejmuje właściwy organ prowadzący rozgrywki.

 4. Sprawdzenia tożsamości zawodników sędzia może dokonać na wniosek kapitana drużyny przed zawodami, w czasie przerwy między częściami gry lub po zawodach, zawsze jednak w obecności kapitanów obu drużyn.Konieczność sprawdzenia tożsamości zawodników po zakończeniu zawodów zobowiązuje kapitanów i kierowników drużyn do zatrzymania

  wszystkich zawodników

  ,

  którzy uczestniczyli w grze do pełnej dyspozycji sędziego we wskazanym przez niego miejscu.

  Zgłoszenie sprawdzania tożsamości zawodników winno być zgłoszone sędziemu przed zawodami, przed końcem I połowy lub przed zakończeniem zawodów.

6. Jeżeli sprawdzanie tożsamości zawodników zostaje zgłoszone przed zawodami, sprawdzenie

odbywa się przed meczem i sprawdzeniu podlegają wszyscy zawodnicy wpisani do protokołu

zawodów łącznie z zawodnikami rezerwowymi.

7. Jeżeli sprawdzenie tożsamości zawodników zgłoszone zostaje w pierwszej połowie zawodów,

sprawdzenie odbywa się w przerwie meczu i sprawdzeniu podlegają zawodnicy, którzy w chwili

zgłoszenia uczestniczyli w grze i zawodnicy rezerwowi, którzy nie uczestniczyli jeszcze w grze.

8. Jeżeli sprawdzenie tożsamości zawodników zostaje zgłoszone w drugiej połowie zawodów,

to sprawdzenie odbywa się po meczu i sprawdzeniu podlegają zawodnicy, którzy w momencie

zgłoszenia uczestniczyli w grze i którzy od momentu zgłoszenia zostali wprowadzeni do gry.

Zgłoszenia po zakończeniu zawodów, nie mogą być rozpatrywane i przyjmowane przez sędziów. 1. Ujawnienie próby wprowadzenia do gry zawodnika nieuprawnionego, spowoduje nałożenie kary pieniężnej.

 2. Klub posiadający drużyny w kilku klasach rozgrywkowych może wystawić swoich zawodników do gry o mistrzostwo poszczególnych klas zgodnie z następującymi zasadami:

 1. jeżeli w tym samym terminie gra o mistrzostwo lub puchar drużyna klasy wyższej, pozostali zawodnicy nie biorący udziału w tym meczu, mogą brać udział w zawodach klasy niższej,

 2. jeżeli drużyna klasy wyższej nie rozgrywa w danym terminie zawodów mistrzowskich zawodnicy tej drużyny, którzy grali w zawodach klasy wyższej w poprzedniej kolejce więcej niż połowę meczu nie mogą grać w zawodach klasy niższej w tym terminie. Prawo do gry w drużynie klasy niższej przysługuje tym zawodnikom dopiero w następnej kolejce ale nie więcej niż 3 zawodników - ta sama zasada dotyczy zawodników klasy niższej,

 3. zawodnik traci prawo do gry w drużynie klasy niższej po rozegraniu 2/3 spotkań w drużynie klasy wyższej całego sezonu rozgrywkowego:

- przy 34 kolejkach 2/3 spotkań stanowi ilość - 23 meczów,

- przy 30 kolejkach 2/3 spotkań stanowi ilość - 20 meczów,

- przy 26 kolejkach 2/3 spotkań stanowi ilość - 18 meczów,

- przy 22 kolejkach 2/3 spotkań stanowi ilość - 15 meczów,

 1. zawodnik, który ukończył 19 rok życia, może uczestniczyć w grze innej drużyny swego klubu w tym samym terminie, jeżeli w pierwszym meczu nie grał więcej niż połowę czasu gry ( przepis ten nie dotyczy bramkarzy),

 2. zawodnik do lat 19 może w tym samym terminie uczestniczyć w różnych zawodach swojego klubu w wymiarze czasu odpowiadającym jednym zawodom w klasie rozgrywkowej, do której został uprawniony (przepis ten nie dotyczy bramkarzy).

 1. Postanowienia ust.11 pkt. a, b i c nie dotyczą rozgrywek juniorów.


2014-07-19 18:44
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © sanaalar.ru
  Образовательные документы для студентов.