.RU
Карта сайта

Obszar I czas realizacji planu rozwoju lokalnegoZałącznikdo Uchwały nr 382/2005Rady Miejskiej w Grodzisku Maz.z dnia 9 lutego 2005 roku


PLAN ROZWOJU LOKALNEGOGMINYGRODZISK MAZOWIECKI2005-2008Grodzisk Mazowiecki 2005SPIS TREŚCI 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO 2. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA OBSZARZE OBJĘTYM WDRAŻANIEM PLANU  1. Położenie, powierzchnia, ludność  2. Środowisko przyrodnicze  3. Turystyka  4. Kultura  5. Zagospodarowanie przestrzenne  6. Gospodarka  7. Sfera społeczna 1. REALIZACJA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH  1. Planowane projekty inwestycyjne w okresie 2005-2008 2. POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI NA TERENIE GMINY 3. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO 4. PLAN FINANSOWY NA LATA 2005 – 2008  1. Źródła finansowania planu rozwoju lokalnego w latach 2005 – 2008 5. SYSTEM WDRAŻANIA, MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGOPlan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem określającym strategię społeczno-gospodarczą Gminy Grodzisk Mazowiecki na lata 2005 – 2008.

Dokument został przygotowany na podstawie Strategii Rozwoju Gminy Grodzisk Mazowiecki, Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Wieloletnich Programów Inwestycyjnych.

Plan Rozwoju Lokalnego przedstawia sytuację społeczno-ekonomiczną Gminy, formułuje cele i zawiera opis strategii zmierzającej do osiągnięcia rozwoju społecznego i gospodarczego. Szacuje spodziewane efekty planowanych interwencji i wpływ na przebieg procesów rozwojowych, wskazuje kierunki zaangażowania środków funduszy strukturalnych i środków własnych gminy.

Przygotowanie Planu Rozwoju Lokalnego poprzedził proces konsultacji społecznych i przedsiębiorczych. Projekt był przedmiotem dyskusji komisji Rady Miejskiej. Dokument oparty został na założeniach ujętych w Strategii Rozwoju Gminy, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i wnioskach mieszkańców, przedsiębiorców gminy.

Plan Rozwoju Lokalnego 2005-2008 będzie służył jako punkt odniesienia dla działań o charakterze rozwojowym, podejmowanych wyłącznie z zasobów środków własnych, jak również pozwoli określić wysokość planowanej pomocy z funduszy unijnych.

Terenem realizacji projektów ujetych w w/w ramach czasowych będzie Miasto i Gmina Grodzisk Mazowiecki. Obszary realizacji Planu Rozwoju Lokalnego zostały zidentyfikowane (rozdział 3 PRL) na na podstawie głównych problemów ujętych w Strategii Gminy takich jak:

jak i z ponizszej analizy sytuacji społeczno-gospodarczej regionu.

 1. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA OBSZARZE OBJĘTYM WDRAŻANIEM PLANU  1. Położenie, powierzchnia, ludnośćPierwsze pisemne wzmianki o Grodzisku Mazowieckim pochodzą z połowy XIV w. Z licznych stanowisk archeologicznych wiadomo, że dzieje tego miejsca są znacznie starsze i sięgają okresu sprzed naszej ery. W 1522 r. Grodzisk otrzymał prawa miejskie od Zygmunta Starego na wniosek Okuniów, ówczesnych właścicieli miasta. Największe znaczenie dla rozwoju miasta miał fakt otwarcia w 1845 r. pierwszego w Polsce odcinka kolei warszawsko-wiedeńskiej, Warszawa-Grodzisk. Mimo że władze carskie odebrały prawa miejskie (za udział grodziskiej młodzieży w powstaniu styczniowym), Grodzisk przeistaczał się w prężny ośrodek przemysłowy. Na początku XX w. miasto kwitło gospodarczo, zakłady zatrudniały nawet po kilkaset osób! W 1915 r. przywrócono Grodziskowi prawa miejskie; mimo wojennej zawieruchy miasto szybko stanęło na nogi, bliskość Warszawy ściągnęła nowych mieszkańców z różnych okolic kraju. Dziś gmina Grodzisk Mazowiecki położona 30 km na południowy zachód od Warszawy to gmina niewielka - 107 km kw. W jej skład wchodzą: miasto Grodzisk Mazowiecki (1319 ha) oraz 33 wsie.Ogólna liczba ludności gminy wynosi 36362 osoby w tym:

Mieszkańcy miasta – 26467

Terenów wiejskich – 9895

Kobiety – 19232

Mężczyźni – 17130

Gęstość zaludnienia – 340 osób/km2

Głównymi gałęziami przemysłu jest farmaceutyka, branża spożywcza, budowlana i chemiczna. Miasto położone jest atrakcyjnie krajobrazowo i kładzie główny nacisk na przedsięwzięcia proekologiczne. Położenie miasta i gminy jest wręcz idealne do prowadzenia interesów - możliwość łatwego dojazdu do Warszawy, Łodzi, Katowic, Krakowa, Poznania i Gdańska. Na warszawskie lotnisko Okęcie podróż trwa tylko 25 minut, do centrum stolicy koleją - 40 min. (czyli tyle co do odleglejszych jej dzielnic!).Nie grozi więc ludziom interesu brak kontaktu ze światem biznesu, jeżeli zdecydują się w Grodzisku zamieszkać. Infrastruktura wygląda imponująco. Już dziś miasto szczyci się wodą z ujęć czwartorzędowych i oligoceńskich, oczyszczalnią biologiczno-mechaniczną, rozbudowanymi sieciami - telekomunikacyjną, gazową, wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną, zmodernizowanymi drogami, nowoczesną kompostownią, komunikacją miejską, basenem, dużą halą sportowo-widowiskową. Obecnie jest w trakcie budowy obiekt rekreacyjno – sportowy w skład którego wchodzą: kryte korty tenisowe, wielofunkcyjny budynek, trybuny dla publiczności wraz z zadaszeniem oraz parking i plac zabaw. W 2003 wybudowany został szpital dla około 350 pacjentów oraz niedługo powstanie nowoczesny ośrodek kultury. Szerokie możliwości inwestycyjne w gościnnym mieście sprawiają, że każdy potencjalny inwestor znajdzie coś dla siebie. Gmina oferuje tereny pod zabudowę mieszkaniową, przemysł, usługi i handel zarówno w centrum miasta, jak i na terenach otwartych. Wszystkie miejsca, w których można inwestować, dysponują dobrą infrastrukturą. Liczba podmiotów gospodarczych rośnie tutaj z dnia na dzień w szybkim tempie.

Warto zamieszkać w Grodzisku Mazowieckim, który jest miastem gościnnym i otwartym, a jednocześnie idealnym miejscem rekreacji i wypoczynku. Dobre zaplecze pozwala na uprawianie różnych rodzajów sportu. Na północy gminy malownicze tereny, jak z obrazów Józefa Chełmońskiego (ziemia grodziska była częstym tematem jego prac) zapraszają do spacerów pieszo, konno lub na rowerze. Wszystkim, którzy pragną zrobić zakupy, wielu wrażeń dostarczy nowoczesny pasaż śródmiejski, będący centrum handlowym miasta.

Grodzisk Mazowiecki to wyróżniające się miasto woj. mazowieckiego, jak i całego kraju. Przeznacza co roku około 30% budżetu na udane, ułatwiające życie mieszkańcom inwestycje. Warto Grodzisk przynajmniej raz odwiedzić, jeżeli nie zamieszkać w nim lub inwestować.

Wiodącą funkcją miasta jest przemysł oraz usługi. Miasto stanowi również lokalny ośrodek zatrudnienia – oznacza to, że struktura gospodarcza miasta zaczyna ewoluować w kierunku wzrostu znaczenia usług. Do niedawna miasto to było traktowane jako typowy ośrodek przemysłowy. Nie zmienia to jednak faktu, iż nadal jest zaliczane do najbardziej uprzemysłowionych miast aglomeracji warszawskiej. Rozwinął się tu głównie przemysł farmaceutyczny i spożywczy. Z kolei wzrost znaczenia działalności usługowej o charakterze rynkowym wiąże się z lokalizacją m.in.: dużych spedycyjno-transportowych firm, w tym także z udziałem kapitału zagranicznego, np. Raben.

  1. Środowisko przyrodnicze i ekologiaJakość powietrza atmosferycznegoPomimo, że na omawianym terenie brak jest znaczących, jednostkowych źródeł emisji do powietrza, których oddziaływanie wpływałoby na stan czystości atmosfery na terenie gminy, to ten stan nie jest zadawalający. Składają się na to dwie przyczyny:

 1. Oddziaływanie zanieczyszczeń z aglomeracji warszawskiej,

 2. Oddziaływanie źródeł lokalnych.

Wśród lokalnych źródeł zanieczyszczenia, największy wpływ na pogorszenie jakości powietrza mają:

  • Transport samochodowy,

  • Emisja z pieców węglowych w indywidualnych budynkach jednorodzinnych,

  • Nielegalne spalanie odpadów (w piecach domowych i innych),

  • Emisja z zakładów przemysłowych, przetwórczych itp.

Szczególnym rodzajem uciążliwości jest emisja substancji złowonnych, zwłaszcza wokół oczyszczalni ścieków, zakładów przemysłowych i przetwórczych itp.

Brak jest szczegółowej inwentaryzacji źródeł zagrożenia dla jakości powietrza, podstawą informacja na ten temat pochodzi z rejestru decyzji o emisji dopuszczalnej do powietrza.

Tabela - emisja do powietrza z terenu gminy

Wielkość emisji zanieczyszczeń w mg/rokProcent zanieczyszczeń zatrzymanych w urządzeniach ochronnych (w %)Pyłowych

Gazowych

Pyłowych

Gazowych

3

197

97,4

48,7

Na terenie powiatu nie są zlokalizowane stacje pomiarowe stanu jakości powietrza atmosferycznego monitoringu powietrza wojewódzkiej inspekcji ochrony środowiska (WIOŚ). Stąd brak jest systematycznych danych z pomiarów monitoringowych, które pozwoliłyby na ocenę stanu zagrożenia atmosfery na terenie powiatu. Tym niemniej, na podstawie wyrywkowych pomiarów przeprowadzonych przez WIOŚ można przyjąć, że gmina nie należy do szczególnie zagrożonych tym rodzajem zanieczyszczenia powietrza. Badania opadu pyłu, a także ołowiu i kadmu (a więc metali ciężkich, których emisja związana jest przede wszystkim z motoryzacją) przeprowadzone w 2000 roku wykazały, że normy w tym zakresie nie są przekroczone, a faktyczna emisja zanieczyszczeń jest znacznie niższa od wartości dozwolonych.

Tabela - emisja wybranych zanieczyszczeń na terenie gminy

WyszczególnienieMg/m2/rokWartość na terenie GMINYWartość normatywnaŚredni opad pyłu

59,15

200

Średni opad ołowiu

9,80

100

Średni opad kadmu

0,60

10

HałasBrak jest szczegółowych danych o zagrożeniu hałasem poszczególnych obszarów na terenie powiatu. Tym niemniej jest to ten rodzaj uciążliwości środowiskowej, na który mieszkańcy stosunkowo często zgłaszają skargi.

Do głównych źródeł uciążliwości akustycznej na omawianym terenie należą (na podstawie ankiet):

W odniesieniu do hałasu przemysłowego, prace i pomiary wykonywane przez Mazowiecki Inspektorat Ochrony Środowiska ujawnił dwa zjawiska w zakresie hałasu pochodzącego z instalacji przemysłowych:

Na subiektywne odczuwanie uciążliwości związanych z hałasem ma wpływ racjonalne, planowe tworzenie stref przemysłowych w oddaleniu od siedzib ludzkich.

Ochrona przyrodySzata roślinna omawianego terenu została silnie przekształcona w wyniku wielowiekowej aktywności człowieka. Efektem tego jest dominacja w krajobrazie użytków rolnych i bardzo mały udział lasów w strukturze obszarowej gminy. Tym niemniej na tym terenie znajdują się obiekty przyrodnicze objęte różnorodnymi formami ochrony. Zarówno ze względu na ich unikatowość, bliskość aglomeracji warszawskiej i zachodzącą urbanizacje wszystkie te obiekty wymagają szczególnej opieki i ochrony.

Tereny chronione w gminie związane są z terenami: leśnymi, polno-leśnymi, dolinowo-łąkowymi oraz parkami. Obszary chronione są powiązane z występowaniem ciągu ekologicznego wzdłuż rzek: Mrowna, Rokicianka, Rokitnica.

Ochrona ciągów ekologicznych zajmuje szczególną pozycję we wstępnym projekcie utworzenia w części powiatu grodziskiego parku krajobrazowego
im. J.Chełmońskiego. Miałby on stanowić brakujące ogniwo w systemie parków krajobrazowych (bolimowskiego, chojnowskiego, mazowieckiego), tworzących równoleżnikowy ciąg przyrodniczy i korytarz ekologiczny na obszarze Mazowsza, spełniający rolę alternatywnego w stosunku do doliny wiślanej, przebiegający na południe od aglomeracji warszawskiej i łączący Dolinę Bzury (w rejonie Łęczycy) z Doliną Wisły (w rejonie Góry Kalwarii). Gmina Grodzisk Mazowiecki graniczyłaby na południu z parkiem krajobrazowym im.J. Chełmońskiego.

ZIELEŃ W MIEŚCIE

Środowisko przyrodnicze miasta tworzą: zieleń przyuliczna, park Skarbków, skwery i zieleńce, stawy Goliana i Walczewskiego, zieleń nadrzeczna rzek Mrowny, Rokitnicy oraz zieleń ciągów pieszych i ogrodów prywatnych a także zieleń towarzysząca obiektom zabytkowym oraz użyteczności publicznej. Zieleń znajdująca się w gestii zarządu miejskiego w większości wymaga uporządkowania w logiczne ciągi spacerowe:

 1. Park Skarbków - ogródek Jordanowski - Stawy Goliana - Stawy Walczewskiego,

 2. Tereny nad rzeką Mrowną (część byłego Parku Lipnera) - rzeka Mrowna – Putka.

Zagospodarowania wymaga bulwar Piłsudskiego nad rzeką Mrowną. Oprócz funkcji rekreacyjnej i komunikacyjnej ciągi te pełnić będą funkcję ekologicznych korytarzy migracyjnych, ostoi dla wylęgu i bytowania ptaków, drobnych ssaków, gadów i płazów. Obecność tych zwierząt wzbogaca faunę miejską dając dłuższe łańcuchy troficzne wpływa stabilizująco na ekosystemy w mieście.

Stawy Goliana wymagają przeprowadzenia prac zmierzających do ich rewitalizacji. Obecnie trwają badania hydro- i geologiczne oraz jest w opracowaniu koncepcja odtworzenia właściwych stosunków wodnych oraz szaty roślinnej. Koncepcja ta będzie stanowić podstawę do projektu ciągu pieszego nad rzeka Rokicianką łączącego ww stawy z parkiem im. hr Skarbka.

Druga trasa spacerowa projektowana jest nad rzeka Mrowną od dawnego Parku Lipnera na Putkę. Punktem wyjściowym byłby teren parku miejskiego zlokalizowany przy terenach Szpitala Zachodniego. Znajdują się tam ok. 2 ha gruntu, który Gmina zamierza wykupić pod zieleń parkową.

Surowce i zasoby mineralneNa terenie gminy nie ma znaczących zasobów surowców mineralnych, tym niemniej pewne ich rodzaje są na mniejszą skale eksploatowane. Dotyczy to wydobycia żwiru i piasku.

Działalność ta stanowi istotne źródło uciążliwości dla środowiska przyrodniczego, między innymi poprzez nielegalne usuwaniem odpadów, naruszanie warunków wodnych, emisję nadmiernego hałasu, dewastację krajobrazu. Nie są także podejmowane w wystarczającym stopniu prace rekultywacyjne.

Nadzwyczajne zagrożenia środowiska i zagrożenia naturalneNadzwyczajne zagrożenia środowiska to zagrożenia spowodowane gwałtownym zdarzeniem, niebędącym klęską żywiołową, które może wywołać znaczne zniszczenie środowiska lub pogorszenie jego stanu, stwarzające powszechne niebezpieczeństwo dla ludzi i środowiska. Zgodnie ze ścisłą definicją NZŚ na terenie gminy nie występują instalacje tego typu, nie ma tu zlokalizowanych podmiotów gospodarczych, których proces technologiczny stanowiłby ryzyko wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń środowiska. Tym niemniej pewne zagrożenie w tym zakresie stwarzają eksploatowane tu stacje benzynowe, chociaż wszystkie one mają ważne decyzje administracyjne wyznaczające warunki ich funkcjonowania. Lokalne zagrożenie stanowi także funkcjonowanie przedsiębiorstw sektora spożywczego (mleczarnie, zakłady Frito Lay).

Ze względu na specyfikę powiatu podstawowe zagrożenie wystąpienia nadzwyczajnego zagrożenia środowiska wiążą się jednak z transportem substancji niebezpiecznych – dotyczy to zarówno infrastruktury (gazociągi) jak i transportu samochodowego i kolejowego.

  1. TurystykaO atrakcyjności turystycznej gminy stanowią przede wszystkim zabytki budownictwa sakralnego i dworkowego opisane szczegółowo w części poświęconej dziedzictwu kulturowemu. Nie mniej ważne są również walory przyrodnicze – zabytkowe parki, malowniczo wijące się rzeczki i liczne stawy oraz leśne uroczyska – ostoje dzikiej zwierzyny.

Gmina dysponuje 200 miejscami noclegowymi w 5 obiektach hotelowych o zróżnicowanym standardzie. Tuż za południową granicą gminy – wzdłuż trasy katowickiej znajdują się dwa kolejne hotele oraz kwatery agroturystyczne.

W sąsiedniej gminie, we wsi Grzymek, na rzece Pisia Tuczna utworzono sztuczny zalew udostępniony do kąpieli i wypoczynku – miejsce częstych weekendowych wycieczek mieszkańców Grodziska. Tuż obok znajduje się ośrodek wypoczynkowy i osiedla domków letniskowych.

Przez południową część gminy przebiega niebieski szlak turystyczny „Śladami Chełmońskiego”. 4 km na południe od miasta, we wsi Adamowizna na szlaku tym znajdują się dawne młyńskie stawy otoczone niewielkimi pagórkami porośniętymi lasem. Ten uroczy zakątek od dziesiątków lat zwany jest „Chełmońszczyzną” – nazwa ta pochodzi od nazwiska właścicieli stojącej nad stawem willi, wybudowanej w stylu polskich dworków, w której mieszkał dr Adam Chełmoński, lekarz – młodszy brat znanego malarza.

Obecnie w gminie Grodzisk trwa rozbudowa sieci ścieżek rowerowych. Można już korzystać z dwóch ścieżek biegnących pomiędzy Grodziskiem i Milanówkiem, Grodziskiem i wsią Kałęczyn oraz z wybudowanego odcinka we wsi Natolin. Zaprojektowane są już kolejne o przebiegu: Grodzisk – Natolin, Grodzisk – Kozerki oraz Janinów - Mościska. Ścieżki będą również powstawać przy okazji budowy nowych dróg.

Atrakcje warte polecenia:

  1. KulturaGmina Grodzisk Mazowiecki swoje zadania w zakresie kultury wykonuje poprzez działalność Ośrodka Kultury. Podstawowym aktem prawnym regulującym działalność tego Ośrodka jest jego statut. Został on mu nadany uchwałą nr 83/XV/91 Rady Gminy Grodzisk Mazowiecki, w którym zostały zapisane zadania tej placówki. Ośrodek Kultury ze względu na zakres prowadzonego przez siebie programu, działa w szczególności na podstawie:

- ustawy z dnia 25 października 1991 r. „O organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej” (wraz z późniejszymi zmianami)

- ustawy z dnia 28 czerwca 1977 r. o bibliotekach (wraz z późniejszymi zmianami)

- koncesji z dnia 10 czerwca 1997 r. nadanej przez przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

- na podstawie Statutu Ośrodka Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki

Ośrodek Kultury tworzą trzy, autonomiczne programowo podmioty, których spinającą klamrą jest wspólna obsługa finansowo – administracyjna, oraz jedna dyrekcja.. Te odrębne podmioty to :

- Radio Bogoria

- Biblioteki Publiczne Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki

- Ośrodek Kultury

Instytucjonalnie Ośrodek Kultury jest koncesjonariuszem, czyli właścicielem radia Bogoria. Taka struktura jest wynikiem poszukiwań oszczędności w wydawaniu środków publicznych i obniżenia części kosztów związanych z obsługą finansowo – księgową. Obecna struktura ostatecznie uformowała się w 1997 roku po otrzymaniu z KRRiT koncesji na prowadzenie radia. Obowiązujące rozwiązanie nie jest rozwiązaniem optymalnym, chociażby ze względu na fakt że biblioteki, radio oraz ośrodek kultury funkcjonują w oparciu o trzy odrębne ustawy określające programy i zakres zadań tego typu podmiotów. Wejście w życie w 2000 roku ustawy nowelizującej ustawę o prowadzeniu działalności kulturalnej obowiązującej od 1991 roku, która przekształciła Ośrodek Kultury w instytucję kultury, tylko w niewielkim stopniu poprawiło sytuację. Największym utrudnieniem Ośrodka jest rozproszenie lokalowe wszystkich tych podmiotów. W chwili obecnej posiada on 5 własnych obiektów (4 budynki i jeden lokal własnościowy w zasobach spółdzielni mieszkaniowej), wynajmowane są pomieszczenia dla radia i 3 bibliotek (w tym dwóch wiejskich).

Obecna struktura (choć w ubiegłym roku zmodyfikowana o rezygnację z trzech wynajmowanych lokali) jest bardzo kosztowna. Są to stare obiekty o małym poziomie izolacji cieplnej, powodujące wysokie koszty ogrzewania budynków. Rozproszenie lokali, w których odbywają się zajęcia jest dużym utrudnieniem dla biorących w nich udział dzieci, młodzieży i dorosłych, a także problematyczne dla podmiotu zarządzającego placówkami.

Obecna struktura uniemożliwia mieszkańcom również identyfikowanie się z określonym miejscem, który kojarzy im się z kulturą w mieście. Chociażby przykład prób przekształcenia budynku Kina Wolność w Centrum Kultury poprzez zmianę na nim szyldu placówki, nadal w świadomości mieszkańców obiekt ten funkcjonuje jako Kino Wolność, choć instytucjonalnie nie funkcjonuje ono lat czternaście. Sam obiekt kina pobudowany w latach 60 – tych nie nadaje się by pełnić rolę domu kultury, bo nie ma w nim odpowiednich pomieszczeń. Jednak obecnie sala kinowa wykorzystywana jest jako sala widowiskowa, sala prób dla ćwiczących w Ośrodku zespołów tanecznych, muzycznych i chóru.

Ze względu na ograniczenia lokalowe oraz standard pomieszczeń dochodzi dość często do sytuacji, że występuje konflikt interesów poszczególnych prowadzących zajęcia. Nie gwarantuje ona również np. możliwości odpowiedniego przygotowania się do zajęć (brak szatni, natrysków itp.)

Choć w Grodzisku Mazowieckim od 10 lat baza lokalowa obiektów kulturalnych nie uległa poprawie, to dziesięciokrotnie zwiększyła się liczba uczestniczących w zajęciach dzieci, młodzieży i dorosłych. W chwili obecnej odbywają się w Ośrodku Kultury następujące zajęcia grup zorganizowanych:

- Taniec nowoczesny

- Zespół PESTKI – dzieci w wieku 7 –9 lat

- Zespół ZOK – dzieci w wieku 10 – 13 lat

- Zespół RADOGOSZCZ – młodzież 14 – 18 lat

- Zespół PULS – dorosłe dziewczyny

- Grodziski Chór Dziecięcy – różne poziomy zaawansowania

- Teatr NIE – MAŁY młodzież gimnazjalna

- Zajęcia Plastyczne dla maluchów (6 –9 lat )

- Zajęcia plastyczne dla dzieci starszych

- Nauka gry na gitarze

- Zajęcia koła fotograficznego

- Klub szaradziarski Edyp

- Sekcja Brydża Sportowego BOGORYA

- Klub krótkofalarski SP5PMU

- Chór Dorosłych CANTATA

Wszystkie te grupy mają zajęcia w ciągu tygodnia, podczas których uczestniczy w nich około 300 osób. Są to zajęcia stałe odbywające się w Ośrodku Kultury. Ich podstawowym celem jest rozwijanie zainteresowań dzieci, młodzieży i dorosłych. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez bardzo dobrą, profesjonalną kadrę, czego dowodem są liczne nagrody i wyróżnienia zdobywane na konkursach i przeglądach zarówno regionalnych, jak i ogólnokrajowych.

Wysoki profesjonalizm prezentowany przez prowadzone zespoły jest zgodny z oczekiwaniami dzieci i młodzieży, która bierze udział w zajęciach. Wychodzi on również naprzeciw oczekiwaniom rodziców. W chwili obecnej ze względu na problemy lokalowe Ośrodek nie jest w stanie zwiększyć ilość zajęć, choć planowane jest uruchomienie w najbliższej przyszłości zajęć wokalnych dla dzieci i młodzieży.

Ośrodek Kultury, jako jedna z niewielu tego typu placówek na zachodnim Mazowszu, co już było wspomniane wcześniej, prowadzi kino. W większości miast aglomeracji warszawskiej małe kina zostały zlikwidowane, nie wytrzymując konkurencji z kinami wielo – salowymi (tzw. multi-pleksami). Grodziskie kino również nie jest w stanie z nimi konkurować przy obecnym poziomie technicznym proponowanych projekcji.

Jednak Ośrodek chce utrzymać kino, ponieważ spełnia ono również inne funkcje bardziej społeczne, nie realizowane przez duże kina warszawskie. Przykładem na to jest fakt, że od pewnego czasu organizowane są seanse poranków dla dzieci, w których wyświetlamy wyłącznie stare polskie kreskówki. Cieszą się one coraz większą popularnością (średnio około 40 widzów na seansie). Przychodzący z dziećmi na seanse opiekunowie podkreślają, że w odróżnieniu od współczesnych kreskówek prezentowane filmy nie zawierają tyle przemocy, zawierają za to bardzo często pierwiastki edukacyjne.

Prowadzone jest również kino LEKTUR SZKOLNYCH. Oferta ta skierowana do placówek oświatowych z terenu nie tylko gminy Grodzisk, ale spotkała się ona ze sporym zainteresowaniem szkół, wychodzący z założenia, że obejrzenie na dużym ekranie adaptacji jakiegoś utworu literackiego, poprzedzone np. spotkaniem z reżyserem lub aktorem niesie więcej treści edukacyjnych niż oglądanie tego samego filmu na DVD lub VIDEO. Zorganizowane projekcje dla szkół są z reguły opłacane przez uczniów symboliczną złotówką, co też jest elementem zachęcającym. Prowadzona jest także Młodzieżowa Akademia Filmowa, prezentując raz w miesiącu najwybitniejsze produkcje filmowe i arcydzieła kina światowego oraz polskiego. Seansom towarzyszą spotkania z ludźmi kina, krytykami filmowymi etc.

Ośrodek Kultury organizuje rocznie kilkanaście koncertów prezentujących różne gatunki muzyki: recitale muzyki klasycznej, koncerty jazzowe, rockowe. Zapraszane są również gwiazdy polskiej estrady i kabaretu. Koncerty te cieszą się dużą popularnością i z reguły artyści występują przy wypełnionej do ostatniego miejsca sali. Sala widowiskowa jest także miejscem spotkań związanych z uroczystościami państwowymi (3 – Maja, 11 Listopada), imprezami okolicznościowymi (Dzień Nauczyciela, Boże Narodzenie). Z tejże sali korzystają organizacje społeczne, polityczne organizując spotkania swoich członków i sympatyków przy różnych okazjach.

W okresach odbywających się kampanii wyborczych wykorzystanie jedynej w mieście sali o takiej ilości miejsc siedzących jest bardzo duże. Organizujemy w niej również własne imprezy takie jak: WYBORY MAŁEJ MISS, WYBORY MISS NASTOLATEK, TANECZNY SHOW, POKAZY MODY, KONKURSY RECYTATORSKIE, KONCERTY W RAMACH WOŚP, ITP. Mimo nie najlepszych warunków technicznych Ośrodek jest w stanie realizować małe formy teatralne, przygotowywane przez uczestników zajęć (np. w 2003 roku zrealizowaliśmy musical ,,CZARNOKSIĘZNIK Z KRAINY OZ’’), w którym wystąpiły dzieci z Grodziskiego Chóru Dziecięcego. Kupowane są również czasami gotowe spektakle z zawodową obsadą od agencji artystycznych.

Bardzo ważną rolę w działalności Ośrodka Kultury odgrywa działalność wystawiennicza i muzealna. Od 10 lat Ośrodek jest jedyną placówką w mieście, która zajmuje się gromadzeniem prac lokalnych twórców oraz ich prezentacją. Przejęte zostały zbiory dawnego muzeum regionalnego PTTK i wraz z gromadzonymi przez Ośrodek zbiorami jest przygotowana stała ekspozycja etnograficzna, archeologiczna oraz malarska. Ziemia Grodziska to ziemia wielkiego polskiego malarza Józefa Chełmońskiego. W nawiązaniu do postaci tego wybitnego Polaka, organizowane są plenery malarskie, zapraszani są studentów uczelni plastycznych, którzy uwieczniają na płótnie piękno mazowieckiej ziemi.

Radio Bogoria pełni nie tylko funkcję informacyjną, ale również jest animatorem i patronem wielu przedsięwzięć kulturalnych odbywających się w Grodzisku. Jednym z takich przedsięwzięć był Miesiąc Kultury Chrześcijańskiej, w ramach którego odbywały się wystawy malarskie i fotograficzne, koncerty spotkania autorskie, projekcje filmowe. Niewątpliwym sukcesem tych imprez było zorganizowanie ich części w kościele, co pozwoliło na przełamanie pewnych barier, co do organizowania imprez kulturalnych w obiektach sakralnych.

Od kilku lat organizowane są w kościołach koncerty muzyki poważnej, występy chórów, a ostatnio w ramach WARSAW GOSPEL DAYS koncertów zespołów śpiewających ten rodzaj muzyki. Ta ostatnia impreza jest przykładem jak przy okazji dużej imprezy warszawskiej można organizować koncert w takiej miejscowości jak Grodzisk Mazowiecki. Podobne próby czynione były już wcześniej przy okazji odbywającego się w Warszawie JAZZ JAMBOREE, gdzie koncerty w Grodzisku były imprezami towarzyszącymi.


  1. Zagospodarowanie przestrzenneUwarunkowania przyrodnicze, przestrzenne i konserwatorskie kierunki rozwoju


2014-07-19 18:44
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © sanaalar.ru
  Образовательные документы для студентов.