.RU
Карта сайта

Конкретни дейности - Европейски съюз

Конкретни дейности

   1. Общи изискванияПредложената техническа оферта като обем, съдържание, функционално описание, предлагани технически решения и компоненти и изпълнение трябва да съответства на целта:

внедряване на система за мониторинг и заснемане на състоянието на речното дъно

. Тя трябва да показва съответствие с всички, цитирани технически изисквания и стандарти и да включва всички изискуеми документи и сертификати.

Офертата трябва да се основава на доказани технически решения, реализирани минимум в два подобни проекта. Под проекти, сходни с предмета на поръчката се разбира:строеж и доставка на поне 2 (два) специализирани плавателни съдове, през последните 3 (три) години, както и доказателство, че избраният производител за доставка на взаимно интегрирани многолъчев ехолот и лазерна измервателна система (ЛИДАР) е доставил и интегрирал минимум 2 (две) такива конфигурации в последните 3 (три) години.

Представянето на техническата оферта трябва да е пълно, систематично и лесно за разбиране, като отделните части да са смислово, стилово и графично свързани. Графичната част да дава пълна представа за системата и да е лесна за разбиране с „един поглед”. Необходимо е да са застъпени всички нива на представяне - от блокови схеми до подробни чертежи, включително и снимков материал на отделните елементи и модули на предложеното оборудване и начина на инсталирането им. Да има ясно и пълно съответствие между предложените елементи и Техническата спецификация като брой, вид и тип или да са по-добри. Да са представени необходимите документи за съответствие и документи за одобрение на типа (релевантни сертификати и документи) на всички предложени за доставка устройства и специализиран софтуер.

Последователността в организирането на дейностите по изпълнението на проекта трябва да показва опита на изпълнителя в изграждането на сложни технически проекти и необходимостта от специфично планиране за изграждането по определен ред на отделните елементи от системата. Подробно и систематично трябва да са описани отделните дейности с ясна връзка между тях, която да позволява гъвкавост в случай на необходимост от промени. Времетраенето на всеки етап да е съобразено с изпълняваните дейности и с общия срок за изграждане, тестване и доставка на цялата система. Графикът на дейностите да е ясно представен във визуално отношение.

Офертата трябва да съдържа пълен списък и анотация на съдържанието на отделните документи, от която е ясно, че тя като вид и обем напълно описва отделните елементи на цялата системата и работата с нея. В анотацията да се включи пълния набор от съпътстваща документация: сервизна (описание, схеми и т.н.); потребителска (наръчници, ръководства за оператора, ръководства за експлоатация, ръководства и наръчници за обслужване и т.н.); специализирана (сертификати от направени тестове и калибраци за удостоверяване на качеството на получаваните данни), която в пълна степен трябва да описва детайлите и специфичните подробности на действието, експлоатацията и обслужването на системата.

   1. Технически параметри и изисквания към многолъчевия ехолотМноголъчевият ехолот е предназначен за получаване на пространствена батиметрична карта на морското дъно с висока разрешителна способност, контрол на драгажни работи, търсене и откриване на обекти на морското дъно и инспекция на пристанищни и други хидротехнически съоръжения.

Настоящата спецификация на многолъчевия ехолот (Таблица 1) е продиктувана от специфичните изисквания на поръчката и е направена на базата на анализа на продуктовата гама на всички производители на такова оборудване в света.

Поръчката изисква доставката на 1 (един) брой многолъчев ехолот .

Таблица

1

. Техническа спецификация на многолъчевия ехолотНомер на артикулаСпецификации1. Обща частСистемата да бъде лека, включваща следните основни компоненти: антенна глава състояща се от един излъчвател и един приемник (projector & receiver array); процесорен блок ;работна станция; софтуер за сбор, контрол на качеството на данните и параметрите на външните сензори и навигационен контрол в реално време с модул за обработка на данни; сензор за измерване на скоростта на звука във водата в приантенното пространство; всички необходими кабели и елементи за свързване между отделните компоненти.

2. МонтажИзвънбордната част (антенна глава) да бъде стабилно монтирана на носа на катера на шарнирна връзка или друг тип позволявяща изваждането на главата над нивото на палубата за профилактика, допълнителни настройки и за запазване на оборудването при преходи с висока скорост.

2.1. Монтаж на главата

Приантенното монтиране да прозволява промяна на наклона на главите от вертикална позиция до наклон от 20

О

към десния борд.

2.2. Калибрация

Местоположението на акустичния център на антенна глава да е определено с милиметрова точност спрямо зададената „нулева точка” и за двете позиции на монтаж.

Калибрирането на главите за времево закъснение, крен, диферент и насоченост (Letancy, Roll, Pitch&Yaw) да е извършено и за двете позиции на монтаж.

Калибрирането се доказва с валиден сертификат от доставчика.

2.3. Монтаж на процесорния блок и системата за архивиране

Конзолно в специализиран шкаф в хидрографското помещение със свободен достъп до предната част на конзолата със всички необходими елементи за монтаж (релси, компоненти за монтаж и т.н).

2.3а. Монтаж на допълнително оборудване

3 бр. LCDмониторис висока резолюция стабилно закрепени на един плот в хидрографското помещение и 1бр. монтиран на конзолата за управление на плавателния съд

2.3б. Монтаж на допълнително оборудване

Сензор за измерване на скоростта на звука във водата в приантенното пространство; на планка в непосредственна близост до антенната глава със скоби от неръждаема стомана

3. Технически характеристики3.1. Работна честота:

Двучестотен, 200 – 400 кHz

3.2. Диапазон на работа:

от максимум 0.5 м до 100 м и повече

3.3. Широчина на покритието:

Минимум 140°

3.4. Режими на работа

2

равни ъгли; равни отстояния.

3.5. Брой на лъчите

При равни ъгли:

При равни отстояния:

мин. 250

мин. 250

3.6. Широчина на един лъч

Надлъжно:

Напречно:

максимална

до 2,0° (при 200 кHz) – до 1,0° (при 400 кHz)

до 1,0° (при 200 кHz) – до 0,5° (при 400 кHz)

3.7. Минимална дължина на импулса

Максимум 35 микросекунди

3.8.Честота на импулсите

1-50 Hz с възможност за оперативен избор

3.9.Точност на измерваните дълбочини

< 0.2 % от измерваната дълбочина

или 6 мм или по-добра

3.10. Формат на данните

XYZ с едновременно записване на данни във формат „сонар за страничен обзор” (sidescansonar) и отражателна способност на дъното (snippets), ако има наличен такъв модул.

3.11. Скорост на промерите при 100% покритие:

6 възла

3.12. Тегло на системата:

Антена глава: до 30 кг в надводно положение;

Процесорен блок: до 40 кг

3.13. Захранване:

90 до 260VAC

3.14. Видео изображение:

не по-лошо от SVGA, 800 x 600, 60Hz

3.15. Температурен диапазон за работа:

от 0° до +35°C

3.16. Температурен диапазон за съхранение:

от -30° до +55°C

3.17. Входно/изходни портове

Минимум:

5 бр. RS232 за подключване на външни сензори;

1 ТТL за подаване на синхронизиращ импулс;

2 видео порта;

1 GB Ethernet

4

. Технически характеристики

на

допълнително оборудване4.1 Сензор за измерване на скоростта на звука във водата в приантенното пространство

Данните постъпващи от сензора за измерване на скоростта на звука във водата в приантенното пространство директно да се интегрират в процесорния блок на МЛЕ за въвеждане на корекции в реално време.

Сензора да е с необходимата дължина на кабела за свързване в процесорния блок на МЛЕ.

Честота на измерване:

Мин. до 20 Hz автоматично задавана от процесорния блок на МЛЕ

Диапазон на измерваните скорости:

Мин. 1400m/sec или по-малки;

Макс. 1600m/sec или по-високи

Точност на измерване на скоростта на звука:

± 0.5m/sec или по-добра

Температурен диапазон за работа:

от 0° до +35°C

Температурен диапазон за съхранение:

от -30° до +55°C

4.2 Монитори

4 бр.

LCD монитори с висока резолюция - морско изпълнениеДиагонал минимум 17 инчаРезолюция WUXGA минимум 1280 x 1024@75HzАнтирефлексно покритие на екрана

4.3АварийноUPS устройство

1брой с капацитет осигуряващ минимум 1 час непрекъсната работа на всички включени към него устройства с цел запазване на данните, пригоден за монтаж в ракТип: Double conversion, On-lineНоминално входно напрежение – 220V +10-15%;50Hz ± 5HzНоминално изходно напрежение – 220V ±3%; 50HzНоминална мощност – в зависимост от действителната консумацияФорма на вълната – синусоидална форма на изходното напрежение във всички режими на работаВградени защити и контрол – токово претоварване по мощнот, автоматичен байпас, индикация за текущо натоварванеНеобслужваеми акумулаторни батерии

4.4. Лентово архивиращо устройство

Капацитет: мин. 800 GB – до 1600 GB при теоретична компресия на данните 2:1Интерфейс: два SAS ports, mini-SAS 8088 connectorsСкорост на трансфер: мин. 80 MB/SНосители на информация тип: LTO – 4 Read/Write с капацитет мин. 1.6 TB

5. Софтуер5.1. Платформа

MSWindowsXPProfessional и/ или Windows’7 Pro операционна система

5.2 Системен софтуер

Лицензиран системен софтуер за стартиране/изключване, управление и контрол на МЛЕ

5.3. Приложен софтуер Обща част

МЛЕ да може да работи с различни приложни програми налични на пазара, а не само с със софтуерното приложение на производителя; програмното обезпечение да обединява информацията от всички сензори, да осигурява възможност за наблюдение в реално време на параметрите на тези модули и може да работи в режим на едновременно събиране на данни от МЛЕ и лазерна система;

5.3. Допълнителни модули за постобработка на данните

1.) Модул за полуавтоматично редактиране на данните -CUBE;

2.) Модул за построяване на мозайка от формат „сонар за страничен обзор”;

3.) Модул за планиране и контрол на драгажни работи.

5.4. Капацитет за сбор на данни в реално време

1 ТВ RAID система осигуряваща независимост на проучванията до 8 работни часа

6. Чертежи и ръководства6.1. Чертежи

3 копия на следните чертежи да бъдат предоставени хартиен носител

1.) Спецификации

2.) Функционална схема на окабеляването с диаграма на ел. инсталацията

3.) Разпределение на МЛЕ и външните сензори

4.) Монтажни схеми на МЛЕ и външните сензори

5.) Схема за стартиране и изключване на системата

6.2. Ръководства

1 копие на следните ръководства да бъдат предоставени на хартиен и електронен носител

1.) Ръководство за опериране с МЛЕ

2.) Ръководство за използване на софтуера със всичките му приложения

3.) Ръководство за използване на сензора за измерване на скоростта на звука във водата в приантенното пространство
2014-07-19 18:44
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © sanaalar.ru
  Образовательные документы для студентов.