.RU

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в

Титульний аркушПідтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiнняПодрєзов С.О.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

МП

27.04.2012

(дата)


Річна інформація емітента цінних паперівза 2011 рік1. Загальні відомості1.1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Публічне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

00032129

1.4. Місцезнаходження емітента

01001, Україна, Печерський р-н, м. Київ, вул. Госпiтальна, 12г

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(044) 247-86-44, (044) 247-86-44

1.6. Електронна поштова адреса емітента

OhonenkoSV@oschadnybank.com

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

27.04.2012(дата)

2.2. Річна інформація опублікована у

81 Вiдомостi Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку28.04.2012(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінців мережі Інтернет

(адреса сторінки)(дата)

ЗмістВідмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента:а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

X

е) інформація про рейтингове агентство

X

є) інформація про органи управління емітента2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди

X

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

9. Відомості про цінні папери емітента:а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітента

X

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентомг) інформація про похідні цінні папериґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періодуд) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітентав) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукціїґ) інформація про собівартість реалізованої продукції12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттямб) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періодув) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриттяг) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періодуґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів20. Основні відомості про ФОН21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН24. Правила ФОН25. Річна фінансова звітність

X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)27. Аудиторський висновок

X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)30. Примітки:

Вiдповiдно до ст. 7 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" та Статуту АТ "Ощадбанк", затвердженого Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України №261 вiд 25.02.2003р. (iз змiнами та доповненнями) 100% статутного капiталу банку належать державi в особi Кабiнету Мiнiстрiв України. Станом на 01.01.2011 р. банк випустив 13 тисяч 892 простi iменнi акцiї номiнальною вартiстю 1 млн.(один мiльйон) гривень кожна у бездокументарнiй формi. Вiдповiдно до вищевикладеного, частка керiвництва в акцiях у банку вiдсутня.

Розмiр статутного капiталу станом на 01.07.2011 вiдповiдно до Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30.03.2011 р. № 323 збiльшено на суму 604 000 000 грн. шляхом випуску нових акцiй i становить 14 496 000 000 грн. Згiдно до Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.10.2011 р. № 1065 має бути збiльшено номiнальну вартiсть однiєї акцiї i становитиме 1 071 875 грн. Статутний капiтал станом на 01.01.2012 р. становить 15 537 900 000 грн. На даний час проводяться заходи щодо оформлення всiх необхiдних рiшень та документiв для подальшої реєстрацiї статутного капiталу.

Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом вiдсутня, так як Банк в 2011 роцi не здiйснював випускiв дисконтних облiгацiй, цiльових (безпроцентних) облiгацiй, а також випускiв iнших цiнних паперiв.

Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного року вiдсутня, так як Банк не здiйснював викуп власних акцiй протягом 2011 року.

В 2011 роцi АТ "Ощадбанк" не видавав сертифiкати цiнних паперiв.

Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв вiдсутня, так як згiдно умов випуску облiгацiї АТ "Ощадбанк" серiї "А" та "В" є звичайнi (незабезпеченi) облiгацiї. Гарантiй третiх осiб за облiгацiями серiї "А" та "В" не було.

Iнформацiя про зобов`язання АТ "Ощадбанк" надана станом на 01.01.2012 р.

Звiт про стан об`єкта нерухомостi не складається у зв`язку з вiдсутнiстю випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомостi.

Звiт про рух грошових коштiв за 2011 року заповнюється та розраховується за прямим методом.

Баланс, звiт про фiнансовi результати, звiт про рух грошових коштiв та звiт про власний капiтал станом на 31.12.2011 року прошитi разом з аудиторським висновком та додаються до паперової форми рiчного звiту емiтента за 2011 рiк.

Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку додається до паперової форми рiчного звiту емiтента за 2011 рiк.

3. Основні відомості про емітента3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента3.1.1. Повне найменування

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

АТ "Ощадбанк"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

01001

3.1.5. Область, район

м.Київ Печерський р-н

3.1.6. Населений пункт

м. Київ

3.1.7. Вулиця, будинок

вул. Госпiтальна, 12г

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента3.2.1. Серія і номер свідоцтва

Cерiя ААБ №590082

3.2.2. Дата державної реєстрації

31.12.1991

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Печерська районна у м. Києвi державна адмiнiстрацiя

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

14 496 000 000

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

14 496 000 000
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © sanaalar.ru
  Образовательные документы для студентов.