.RU
Карта сайта

Sprawdź, czy arkusz testowy zawiera 8 stron ( zadania 1 – 23). Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu komisji konkursowej

Warszawa dn. 13. 01. 2012 rokuKod zdającego ………………………….VIII Dzielnicowy Konkurs KatyńskiPolegli na nieludzkiej ziemi…”Test wiedzyPoziom licealnyCzas pracy 60 minutInstrukcja dla zdającego: 1. Sprawdź, czy arkusz testowy zawiera 8 stron ( zadania 1 – 23). Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu komisji konkursowej. 2. Pisz czytelnie. Używaj tylko długopisu/pióra z czarnym lub niebieskim tuszem/atramentem. 3. Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl. 4. Odpowiedzi na pytania zamknięte podkreślaj, a na pytania otwarte zapisuj w miejscach na to przeznaczonych.
Powodzenia!Za rozwiązanie wszystkich zadań

można otrzymać łącznie

54 pkt.Zadanie 1

(1 punkt)Podkreśl

właściwą

odpowiedź:

Ogólna liczba polskich żołnierzy pomordowanych na terenie ZSRR w kwietniu i maju 1940 roku wynosi około:

a) 4 000 żołnierzy;

b) 11 000 żołnierzy;

c) 16 000 żołnierzy;

d) 22 000 żołnierzy.

Zadanie 2

(1 punkt)Podkreśl

właściwą

odpowiedź:

Decyzję o rozstrzelaniu polskich żołnierzy w 1940 na terenie Związku Radzieckiego roku podjęli:

a) Józef Stalin, Feliks Dzierżyński, Ławrientij Beria;

b) Włodzimierz Lenin, Maksym Litwinow, Józef Stalin;

c) Józef Stalin, Kliment Woroszyłow, Ławrientij Beria;

d) Lew Trocki, Włodzimierz Lenin, Michał Tuchaczewski.

Zadanie 3

(1 punkt)Podkreśl

właściwą

odpowiedź:

Jaki status mieli Polacy na terenach zajętych przez ZSRR w 1939 roku?

a) zachowywali obywatelstwo polskie;

b) mieli podwójne obywatelstwo: polskie i radzieckie;

c) otrzymywali obywatelstwo radzieckie;

d) otrzymywali obywatelstwo republiki na terenie której mieszkali

Zadanie 4

(4 punkty)Przyporządkuj wymienione decyzje aliantów odpowiednim konferencjom. W tabeli wpisz właściwe oznaczenia literowe konferencji z podanej poniżej listy. W zestawie możliwe wskazanie jest więcej niż jednego postanowienia dla konferencji.

L. p.
Decyzje konferencji alianckich z okresu II Wojny Światowej.Konferencja.1.Ostateczne ustalenie wschodniej granicy polskiej.2.Decyzja o pozostawieniu Europy Środkowej i Wschodniej w radzieckiej strefie wpływów.3.Ostateczna decyzja o podziale Prus Wschodnich.
4.Ostateczne ustalenie zachodniej granicy polskiej na Nysie Łużyckiej i Odrze.A – konferencja w Casablance; D – konferencja w Bretton Woods;

B – konferencja w Kairze; E – konferencja w Jałcie;

C – konferencja w Teheranie; F – konferencja w Poczdamie.

Zadanie 5

(3 punkty)Przyjrzyj się zamieszczonej obok fotografii i odpowiedz na pytania:

 1. Z jakiego roku pochodzi ta fotografia? Podkreśl odpowiednią datę:

a) 1918;

b) 1922;

c) 1939;

d) 1941.

 1. Jakie wydarzenie przedstawia ta fotografia? ...................................................................................

...................................................................................

 1. Podaj nazwę miasta, w którym miało miejsce to wydarzenie?

……………………………………………………..

Zadanie 6

(8 punktów)Rozstrzygnij, czy podane zdania odnoszące się do stosunków polsko – radzieckich w latach 1939 – 1945 zawierają informacje prawdziwe czy nieprawdziwe. Obok zdań w tabeli napisz Prawda lub Fałsz.

L.p.
Informacje dotyczące stosunków polsko – radzieckich w latach 1939 – 1945.Prawda / Fałsz1.Zajęte, w wyniku realizacji postanowień układu Ribbentrop – Mołotow, obszary Rzeczpospolitej Polskiej Stalin wcielił do Białoruskiej SRR i do Ukraińskiej SRR.2.Zamordowanie polskich oficerów z obozów jenieckich w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie nastąpiło po uderzeniu Hitlera na ZSRR.3.Rząd ZSRR utrzymywał stosunki dyplomatyczne z polskim rządem na emigracji w okresie od układu Sikorski – Majski do odkrycia zbrodni katyńskiej.4.Konferencja teherańska odbywała się w czasie, gdy Stalin nie utrzymywał stosunków dyplomatycznych z polskim rządem na emigracji.5.PKWN powstał de facto (w rzeczywistości) w Chełmie Lubelskim a de jure (formalnie) w Moskwie.6.Proces moskiewski toczył się jednocześnie z pracami nad powołaniem Rządu Jedności Narodowej.7.Armia Czerwona osiągnęła Linię Curzona w miesiącu poprzedzającym wybuch Powstania Warszawskiego.8.Polska Lubelska” to potoczne określenie obszarów pozostających pod kontrola PKWN.Zadanie 7

(1 punkt)Podkreśl

właściwą

odpowiedź:

Czy podczas niemieckiego badania grobów katyńskich brali udział przedstawiciele strony polskiej:

TAK NIEZadanie 8

(5 punktów))Na podstawie zamieszczonych poniżej fotografii oraz wiedzy pozaźródłowej rozstrzygnij, czy zdania widniejące w tabeli pod fotografiami są prawdziwe czy fałszywe. W odpowiednich rubrykach wpisz Prawda lub Fałsz.


Prawda / Fałsz.Proces przedstawiony na tych fotografiach nazywany jest „procesem szesnastu”.W procesie tym byli sądzeni przywódcy Polskiego Państwa Podziemnego.W tym procesie na ławie oskarżonych zasiadł Tadeusz Bór – Komorowski.Wszyscy sądzeni w tym procesie otrzymali wyroki śmierci.Proces odbywał się w Norymberdze.Zadanie 9

(4 punkty)Na podstawie poniżej zamieszczonych fotografii odpowiedz na pytania:Fot.1 Fot. 2

a) Wymień z imienia i nazwiska postaci przedstawione na pierwszej fotografii

a) …………………………………………………………………………………………………….

b) …………………………………………………………………………………………………….

c) …………………………………………………………………………………………………….

b) Do jakiego wydarzenia nawiązują obie fotografie?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zadanie 10

(3 punkty)Zamieszczonym poniżej trzem fotografiom przyporządkuj właściwe podpisy określające miejsce spotkania polityków koalicji antyhitlerowskiej. Umieść odpowiednie cyfry w odpowiednich polach przy fotografiach. 1. konferencja w Casablance;

 2. konferencja w Moskwie;

 3. konferencja w Poczdamie;

 4. konferencja w Jałcie.Zadanie 11

(1 punkt)Połącz obóz w którym przetrzymywani przez władze radzieckie byli polscy oficerowie z miejscem ich egzekucji.

ObózMiejsce egzekucjiKozielskStarobielskOstaszkówCharków; Katyń; Miednoje.Zadanie 12

(2 punkty)Przyjrzyj się poniższym fotografiom i wykonaj polecenia:


a) Napisz, do jakiego wydarzenia odnoszą się te fotografie?

.........................................................................................................................................................................

b) Podaj datę dzienną tego wydarzenia: .........................................................................................................

Zadanie 13

(3 punktów)Przeczytaj poniższy tekst i wykonaj polecenia.

Rząd Sowiecki uważa zachowanie się Rządu Polskiego ostatnio w stosunku do ZSRR za zupełnie nienormalne i gwałcące wszelkie przepisy oraz zwyczaje w stosunkach między dwoma państwami sprzymierzonymi. Oszczercza kampania, wroga w stosunku do Związku Sowieckiego, rozwinięta przez Niemieckich Faszystów […] została natychmiast podjęta przez Rząd Polski […]. Ten fakt, że wroga Związkowi Sowieckiemu kampania rozpoczęła się równocześnie w niemieckiej i polskiej prasie, oraz była prowadzona po tych samych liniach, nie pozostawia wątpliwości, co do istnienia kontaktu oraz porozumienia w prowadzeniu tej kampanii wrogiej między nieprzyjacielem Sprzymierzonych – Hitlerem – oraz Polskim Rządem […]

 1. Czego dotyczył ten dokument? - ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………......

 1. W którym roku został wydany? - ……………………………………………………………………

 2. Jakie były konsekwencje tego aktu? ………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………..Zadanie 14

(3 punkty)Na podstawie tekstu źródłowego i wiedzy pozaźródłowej, podaj kryptonim opisywanego w nim planu działania i obszar na jakim miało dojść do jego realizacji.

(...) Działania będą polegały na zaciętym nękaniu cofających się straży tylnych niemieckich, na silnej dywersji na całej głębokości terenu, a w szczególności, na komunikację.

(...) Wobec wkraczającej na ziemie nasze regularnej armii radzieckiej wystąpić w roli gospodarza. (...) Miejscowy dowódca polski winien się zgłośnić wraz z mającym się ujawnić przedstawicielem cywilnej władzy administracyjnej u dowódcy oddziałów sowieckich. (...)

a) Kryptonim planu - ................................................................................

b) Obszar - .................................................................................................

c) Podaj nazwę największego polskiego miasta opanowanego wspólnie w lipcu 1944 przez żołnierzy Armii Krajowej i Armii Czerwonej - .............................................................

Zadanie 15

(3 punkty)Poniżej zamieszczono mapę przedstawiającą podział II Rzeczpospolitej w okresie od września 1939 do czerwca 1941 roku. Uzupełnij legendę tej mapy.


A - .................................................................................................................................................;

B - .................................................................................................................................................;

C - ..................................................................................................................................................

Zadanie 16

(1 punkt)Podkreśl

właściwą

odpowiedź:

Kiedy władze rosyjskie oficjalnie potwierdziły odpowiedzialność NKWD za zbrodnię katyńską?

a) 1945;

b) 1953;

c) 1989;

d) 1990.

Zadanie 17

(1 punkt)Podkreśl

właściwą

odpowiedź:

Jakie jest stanowisko obecnych władz Federacji Rosyjskiej w sprawie śmierci polskich oficerów w ZSRR w 1940 roku?

a) władze rosyjskie prowadzą intensywne śledztwo w sprawie ustalenia odpowiedzialnych za śmierć polskich oficerów;

b) śmierć polskich oficerów została uznana za ludobójstwo a Federacja Rosyjska dopuszcza możliwość wypłaty odszkodowań dla rodzin pomordowanych oficerów.

c) nikt nie ponosi odpowiedzialności za zbrodnię dokonaną na polskich oficerach;

d) kwestia dogłębnego wyjaśnienia okoliczności zamordowania polskich oficerów w ZSRR w 1940 r., uznanie tej zbrodni za ludobójstwo i rozliczenia Federacji Rosyjskiej ze stalinowską przeszłością jest wciąż ważnym problemem we współczesnych relacjach między Polską a Rosją

Zadanie 18

(1 punkt)Podkreśl

właściwą

odpowiedź:

Wieloletnim kapelanem „Rodzin Katyńskich” był

a) ksiądz Jerzy Popiełuszko;

b) biskup Jan Chrapek;

c) ksiądz Zdzisław Peszkowski;

d) kardynał Stefan Wyszyński.

Zadanie 19

(1 punkt)Podkreśl

właściwą

odpowiedź:

Polski Cmentarz Wojenny w Katyniu został otwarty w roku:

a) 1945;

b) 1978;

c) 1991;

d) 2000.

Zadanie 20

(1 punkt)Podkreśl

właściwą

odpowiedź:

Który z przywódców rosyjskich przekazał władzom polskim pierwsze radzieckie dokumenty dotyczące zbrodni katyńskiej:

a) Leonid Breżniew;

b) Nikita Chruszczow;

c) Michail Gorbaczow;

d) Borys Jelcyn.

Zadanie 21

(1 punkt)Podkreśl

właściwą

odpowiedź:

Jaka instytucja obecnie rozpatruje skargę polskich rodzin katyńskich w sprawie zbrodni katyńskiej?

a) Europejski Trybunał Praw Człowieka z siedzibą w Strasburgu;

b) Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze;

c) komisja Kongresu Stanów Zjednoczonych;

d) Międzynarodowy Czerwony Krzyż.

Zadanie 22

(3 punkty)Rozszyfruj poniższe skróty.

NKWD

(w języku oryginału lub w języku polskim) - ....................................................................................

..........................................................................................................................................................................

GUŁag

(w języku oryginału lub w języku polskim) - .....................................................................................

..........................................................................................................................................................................

PKWN

- ..........................................................................................................................................................

Zadanie 23

(2 punkty)Przeanalizuj treść zamieszczonych poniżej map i zaproponuj dla każdej tytuł uwzględniając temat, przestrzeń i czas.

Mapa A - …………………………….......

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mapa B - ……………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт 2014-07-19 18:44
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © sanaalar.ru
  Образовательные документы для студентов.