.RU
Карта сайта

SST4.04. Nawierzchnia jezdni z mieszanek mineralno - bitumicznych warstwa o grubości6 cm i uziarnieniu 0-12 mm – warstwa ścieralna

SST4.04. Nawierzchnia jezdni z mieszanek mineralno - bitumicznych warstwa o grubości6 cm i uziarnieniu 0-12 mm – warstwa ścieralna1. WSTĘP1.1. Przedmiot SSTPrzedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru, warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno bitumicznej i uziarnieniu 0-12 mm w ramach inwestycji „

„Budowy rozdzielczej sieci wodoci

ą

gowej wzdłu

ż

ul. Krakowskiej i ul. Mickiewicza w Nowym Targu”SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres Robót objętych SSTRoboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno bitumicznej o grubości 6 cm i uziarnieniu 0-12 mm.

Warstwę ścieralną układa się na warstwie wiążące j(na całej szerokości jezdni dla kolektorów wodociągowych w ilościach określonych w przedmiarze.

1.4. Określenia podstawowe1.4.1.

Mieszanka mineralno asfaltowa – składa się z mieszanki mineralnej o zawartości frakcji grysowej 70 do 80%, asfaltu od 6;2 do 7,6% w stosunku do mieszanki mineralno-bitumicznej oraz ewentualnie środka adhezyjnego

1.4.2.

Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne: z obowiązującymi, polskimi normami i określeniami podanymi w SST 0.00 „Wymagania ogólne”

1.5. Ogólne wymagania dotyczące RobótWykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w SST 0.00. "Wymagania Ogólne".

2. MATERIAŁY- masa mineralno -asfaltowa grysowa do warstwy ścieralnej i wiążącej

- masa mineralno - asfaltowa klińcowo- żwirowa

- tłuczeń kamienny niesortowany

- woda przemysłowa

3. SPRZĘT3.1. Wytwórnia mieszanek mineralno-bitumicznychWytwórnia powinna być w pełni zautomatyzowana z rejestrem komputerowym dającym możliwość kontroli w każdym etapie cyklu technologicznego, o wydajności co najmniej 100 ton na godzinę.

Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny posiadać aktualne świadectwo uwierzytelnienia. Wkonawca ma obowiązek przedstawić Inżynierowi świadectwo dopuszczenia Wytwórni do ruchu wydane przez Inspekcję Sanitarną i władze ochrony środowiska.

3.2. Układarka mechaniczna z automatycznym sterowaniem, pozwalającym na ułożenie warstwy z założoną grubością i szerokością, podgrzewaną płytą wibracyjną do wstępnego zagęszczania.3.3. Walce stalowe gładkie średnie i ciężkie3.4. Cysterna na wodę3.5. Sprzęt drobny pomocniczy.4. TRANSPORTDo transportu mieszanki powinny być używane samochody samowyładowcze posiadające pokrowce brezentowe, o ładowności nie mniej niż 10 ton.

Czas transportu mieszanki na budowę nie powinien przekraczać 1 godz. Powierzchnia wewnętrzna skrzyni samochodów przed załadunkiem musi być spryskana środkami zapobiegającymi przyklejeniu się mieszanki.

5. WYKONANIE ROBÓT5.1. Przygotowanie podłożaPodłożem dla układanej warstwy ścieralnej jest ułożona warstwa wiążąca – oczyszczona i skropiona asfaltową emulsją kationową szybkorozpadową.

5.1.1.

Kontrola jakoś i wykonanego podłoża

Kontrola polega na sprawdzeniu:

a) spadków poprzecznych, pochyleń podłużnych nie rzadziej niż 100 m

b) równości podłużnej

c)·ilości skropienia

5.2. Wbudowywanie mieszanki5.2.1.

Warunki ogólne

Mieszanka musi być wbudowywana mechanicznie, w sposób ciągły bez przerw, układarką z włączoną wibracją. Elementy układarki rozkładające i dogęszczające mieszankę powinny być podgrzane przed rozpoczęciem Robót. Mieszanka powinna być wbudowywana w sprzyjających warunkach atmosferycznych( sucho, bezwietrznie, temperatura otoczenia powyżej +5oC.

5.2.2.

Układanie mieszanki

Szerokość robocza układarki powinna być zgodna z zaprojektowaną szerokością pasa.
Nie dopuszcza się rozrzucania łopatą luźnej mieszanki na ułożonej warstwie. Jeżeli za układarką wystąpił w ułożonej warstwie wysięk lepiszcza w postaci plamy, to mieszankę w tym miejscu należy natychmiast wybrać łopatą i uzupełnić nową.

5.2.3.

Zagęszczanie mieszanki

Rozłożona mieszanka mineralno-bitumiczna powinna być zagęszczana walcami stalowymi bez wibracji; a ilość wody na powierzchni kół walców powinna być ograniczona do niezbędnego minimum.

Zagęszczanie nie powinno powodować wyciskania się zaprawy na powierzchnię. Objawy takie powinny być sygnałem do przeanalizowania przyczyn ich powstawania i natychmiastowego ich usunięcia (nieodpowiedni skład mieszanki, za wysoka temperatura mieszanki, zbyt intensywne zagęszczanie, postój układarki lub inne).

Ilość przejść walca musi być ustalona na odcinku próbnym.

5.2.4.

Wykonanie złączy

Połączenia podłużne oraz poprzeczne (działek roboczych) należy wykonać przy użyciu taśmy bitumicznej przeznaczonej do tych celów (stosować zgodnie z zaleceniem producenta). Taśma powinna posiadać Aprobatę Techniczną IBOiM.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT6.1. Badania w czasie układania nawierzchniW czasie układania nawierzchni należy kontrolować:

- grubość i jednorodność układanej warstwy – na bieżąco;

- Temperaturę zagęszczanej mieszanki – na bieżąco;

- prawidłowość przebiegu procesu wałowania, jego zgodność z przyjętymi zasadami w PZJ

6.2. Badani i pomiary wykonanej warstwyNastępnego dnia po wybudowaniu warstwy należy wykonać następujące badania i pomiary:

- zagęszczenie – 1 badanie na 500 m2 ułożonej nawierzchni,

- sprawdzenie równości podłużnej – pomiar ciągły planografem,

- sprawdzenie równości poprzecznej – łatą w odstępach co 100m,

- pomiar grubości warstwy – na wyciętych próbkach – 1 badanie na 500 m2 ułożonej warstwy,

- sprawdzenie spadków poprzecznych – co 100m,

- szerokość – taśmą co 100m prostopadle do osi drogi,

- zawartość wolnej przestrzeni w warstwie- 1 badanie na 5000m2

- sprawdzenie rzędnych niwelety,

- moduł sztywności – 1 badanie na 500 m2 wykonanej nawierzchni.

6.3. Wymagania jakościowe dla mieszankiOdchylenia od składu projektowanego:

- zawartość lepiszcza ±0,3%

- skład ziarnowy:

- sito 0,075mm ±1,2%

0,18mm ±1,5%

0,42mm ±2,0%

2,0mm ±3,0%

Wolna przestrzeń w próbkach Marshalla zagęszczonych 2x50 uderzeń w temp. 155oC (tolerancja 2oC)

6.4. Wymagania jakościowe dla wykonywanej nawierzchniWymaganiaWartościWskaźnik zagęszczenia– nie mniej niż

98 %

Równość podbudowy

±4 mm

Grubość warstwy

+ 10% grubości projektowanej, zmniejszenie grubości w stosunku do projektowanej – niedopuszczalne

Szerokość warstwy

±5 cm

Rzędne niwelety

±5 mm

Spadek poprzeczny

±0,2 %

Wygląd zewnętrzny nawierzchni

jednolity, bez miejsc porowatych i przebitumowanych

Złącza

ściśle związane taśmą bitumiczną i jednorodne z nawierzchnią


7. OBMIAR ROBÓTJednostką obmiarową jest metr kwadratowy wykonanej warstwy o grubości 4 cm nad trasą sieci wodociągowej. Obmiar nie powinien obejmować dodatkowych powierzchni nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej z wyjątkiem powierzchni zaakceptowanych przez Inżyniera na piśmie.

Nadmierna grubość lub nadmierna powierzchnia warstwy w· stosunku do Dokumentacji Projektowej wykonana bez pisemnego upoważnienia Inżyniera nie może stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę.

8. ODBIÓR ROBÓTObioru wykonanych Robót dokonuje Inżynier na zasadach określonych w SST 0.00 „Wymagana Ogólne”

9. PODSTAWY PŁATNOŚCIPłaci się za metr kwadratowy wykonanej i odebranej warstwy ścieralnej grubości 6 cm.

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiałów przeznaczonych do produkcji mieszanki,

- opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z badaniami,

- wytwarzanie mieszanki,

- transport mieszanki do miejsca wbudowania,

- mechaniczne rozłożenie mieszanki,

- zagęszczenie i obcięcie krawędzi działek roboczych,

- zakup, transport i przyklejanie taśm bitumicznych,

- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń,

- oznakowanie Robót i jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE10.1. NormyPN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utwardzeń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-71/S-96034 Drogi samochodowe. Nawierzchnie bitumiczne. Powierzchniowe utwardzanie przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej.

PN-61/S-96504 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych.

PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.

PN-S-04001/01 Drogi samochodowe i lotniskowe. Mieszanki mineralno bitumiczne. Badania. ostanowienia ogólne (łącznie z wszystkimi arkuszami)

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć nawierzchni podatnych ugięciomierzem belkowym.

10.2. Inne dokumenty.- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002 poz. 690)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. u. Nr 106/2000 poz 1126 z póź. zm.) .

- Rozporządzenie MBiPMB z dnia 1.9.12.1994 w sprawie aprobat i kredytów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych;

- Rozporządzenie MBiPMB z dnia 28.03.1972 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych,

- Wykaz aktualnych aprobat technicznych przez IBOiM.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szczegółowe specyfikacje techniczne: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wzdłuż ul. Krakowskiej i ul .Mickiewicza w Nowym Targu
2014-07-19 18:44
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © sanaalar.ru
  Образовательные документы для студентов.