.RU
Карта сайта

ДЕКЛАРАЦИЈА О ЦАРИНСКОЈ ВРЕДНОСТИ РОБЕ БИС - Правилник о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације...                           

ДЕКЛАРАЦИЈА О ЦАРИНСКОЈ ВРЕДНОСТИ РОБЕ БИССЛУЖБЕНА БЕЛЕШКА ИИ

Наимен.

Наимен.

Наимен.

А.

Основ за обрачун

11 (а) Нето вредност у ВАЛУТИ ИЗ ФАКТУРЕ (стварно плаћена цена или цена коју треба платити).......................................................(б) Посредна плаћања - види рубрику 8 (б) ............

    курс валуте:12 Укупно А у ДИНАРИМА.................................Б.

Трошкови који се урачуна- вају у

царинску вредност

робе (*)

(а нису урачунати

под А и исказани у динарима)

13 Трошкови које сноси купац;

(а) провизије посредника, осим провизије за куповину..................................................(б) друге врсте провизија за посредовање...........(ц) трошкови амбалаже и паковања.....................14 Роба или услуге које купац испоручује продавцу бесплатно или по сниженој цени за употребу у вези са производњом и продајом за извоз увезене робе:

Приказана вредност представља пропорционални део укупне вредности:

(а) материјала, компоненти, делова и сличних ставки садржаних у увезеној роби.............................(б) алата, калупа, матрица и сличних средстава који су коришћени у производњи увезене робе.............

(ц) материјала употребљених у производњи увезене робе.........................................................

(д) инжењеринга, развоја, уметничког рада, обликовања, дизајна, планова и цртежа, израђених изван Србије и неопходних за производњу увезене робе.............................................15 Накнаде и лиценце - види рубрику 9 (а)..............16 Део износа остварен поновном продајом, уступањем или коришћењем увезене робе, који се директно или индиректно плаћа продавцу - види рубрику 9 (б)...............................................17 Трошкови испоруке до _______ (место уласка у царинско подручје Србије)

(а) превоз ...............................................(б) утовар, истовар и трошкови руковања ..........(ц) осигурање............................................18 Укупно Б у ДИНАРИМА...............................Ц.

Трошкови који се

не урачу-

навају у

царинску вредност (*)

(а укљу- чени су под А)

19 Трошкови превоза после места уласка у царинско подручје Србије ............................................20 Трошкови изградње, монтаже, подизања, одржавања или техничке помоћи који су предузети после увоза................21 Остали трошкови (специфицирати) ________________22 Царинске дажбине и порези који се плаћају у Србији приликом увоза или продаје робе........................23 Укупно Ц у ДИНАРИМА.................................24 ЦАРИНСКА ВРЕДНОСТ ( А+Б-Ц).........................(*) Ако се износи плаћају у СТРАНОЈ ВАЛУТИ, у овој рубрици специфицирати износе у страној валути и курс валуте, а динарски износ унети у одговарајућу рубрику.

  Редни број рубрике                    Износ у валути                                    Курс валуте
2014-07-19 18:44
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © sanaalar.ru
  Образовательные документы для студентов.