.RU
Карта сайта

Рубрика 2 - не попуњава се. У рубрику 3 (Носилац одобрења) - Правилник о облику, садржини, начину подношења и попуњавања...


Рубрика 2

- не попуњава се.

У

рубрику 3 (Носилац одобрења)

уписују се ПИБ, назив, седиште и адреса носиоца одобрења.

У

рубрику 4 (Шифра и назив поступка из одобрења)

уписују се шифра и назив поступка из одобрења на основу Кодекса шифара за попуњавање исправа у царинском поступку из овог правилника.

У

рубрику 5 (Шифра и назив контролне царинарнице)

уписују се шифра и назив ЦИ која врши надзор над поступком привременог увоза/извоза робе.

У

рубрику 6 (Рокови)

уписује се датум почетка и завршетка поступка.

У

рубрику 7 (Репроматеријал/привремено увезена/извезена роба која се раздужује)

уписују се редни број из одобрења, тарифни број из Царинске тарифе, назив робе из одобрења која се раздужује.

У

рубрику 8 (Документ којим се врши раздужење)

уписују се ЦИ која је издала документ којим се врши раздужење, врста документа, број документа, година и назив документа којим се врши раздужење.

У

рубрику 9 (Роба којом се врши раздужење)

уписују се тарифни број из Царинске тарифе, назив, количина, јединица мере, вредност робе којом се врши раздужење и валута из Кодекса шифара.

У

рубрику 10 (Додатни подаци)

уписују се подаци који због недостатка простора нису могли да стану у остале рубрике.

У

рубрику 11 (Напомена)

уписује се напомена.

У

рубрике (Датум, потпис и подносилац)

уписују се датум подношења обрасца, име и презиме и потпис овлашћеног лица, назив фирме подносиоца обрасца и ставља печат.

Царинарница или овлашћена царинска испостава попуњава образац одобрења на следећи начин:

У

рубрику А (Контролна царинарница)

уписују се:

- у први ред - назив царинске испоставе која врши надзор и контролу над поступком раздужења репроматеријала/ привременог увоза/извоза робе;

- у други ред - шифра царинске испоставе.

У

рубрику Б (Царинарница која издаје одобрење)

уписују се:

- у први ред - назив царинарнице која издаје одобрење;

- у други ред - шифра царинарнице/ број / датум издавања одобрења.

Испод другог реда образац одобрења потписује овлашћени царински службеник и ставља печат.

Члан 29.Одредбе овог правилника о начину попуњавања рубрика ЈЦИ, ЈЦИ БИС, СД, ДЦВ, ДЦВ БИС и СП, сходно се примењују и у случају подношења ових исправа путем електронске размене података.

Члан 30.Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку ("Службени гласник РС", бр. 129/03, 53/04, 137/04, 11/05, 23/05, 65/05, 117/05, 114/06, 74/07, 2/08, 33/08, 50/08, 8/09, 25/09 и 107/09).

Члан 31.Овај правилник ступа на снагу 3. маја 2010. године.

Број 110-00-00329/2010-17

У Београду, 21. априла 2010. године

Министар,

др

Диана Драгутиновић,

с.р.

КОДЕКС ШИФАРАЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИСПРАВА У ЦАРИНСКОМ ПОСТУПКУИЦАРИНАРНИЦЕ И ЊИХОВЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ1

2

Назив царинарнице, односно њене организационе јединице

Шифра

1

2

1.

Царинарница Београд11002

1) Царинска испостава Аеродром Београд

11410

2) Царинска испостава Аеродром Никола Тесла

11274

3) Царинска испостава Београд

11347

4) Царинска испостава Београдски сајам

11126

5) Царинска испостава Железничка станица - Београд

11118

6) Царинска испостава за курирске пошиљке - ДХЛ

11282

7) Царинска испостава за послове царинског надзора - Београд

11207

8) Царинска испостава Лука Београд

11029

9) Царинска испостава Панчево

11037

10) Царинска испостава Пошта Београд

11045

11) Царинска испостава Ранжирна железничка станица Макиш - Београд

11096

12) Царинска испостава Складишта

11134

13) Царинска испостава Терминал Београд

11568

14) Царински реферат Лука

11223

15) Царински реферат Лука и речно пристаниште Панчево

11231

16) Царински реферат Савско пристаниште

11240

2.

Царинарница Вршац23000

1) Царинска испостава Ватин

23027

2) Царинска испостава Железничка станица Вршац

23035

3) Царинска испостава Калуђерово

23019

4) Царинска испостава Хемофарм Вршац

23043

5) Царински реферат Аеродром Вршац

23337

3.

Царинарница Димитровград13005

1) Царинска испостава Градина

13277

2) Царинска испостава Железничка станица Димитровград

13021

3) Царинска испостава Терминал - Градина

13013

4) Царински реферат Пирот

13048

5) Царински реферат Слободна зона Пирот

13030

4.

Царинарница Зрењанин24007

1) Царинска испостава Зрењанин

24023

2) Царинска испостава Кикинда

24015

3) Царинска испостава Српска Црња

24031

4) Царински реферат Јаша Томић

24074

5) Царински реферат Међа

24058

6) Царински реферат Наково

24066

7) Царински реферат Слободна зона Зрењанин

24287

8) Царински реферат Врбица

24295

5.

Царинарница Кладово12009

1) Царинска испостава Велико Градиште

12068

2) Царинска испостава Вршка Чука

12319

3) Царинска испостава Ђердап

12289

4) Царинска испостава Мокрање

12033

5) Царинска испостава Прахово

12041

6) Царински реферат Бор

12297

7) Царински реферат Зајечар

12327

6.

Царинарница Крагујевац17000

1) Царинска испостава Крагујевац

17019

2) Царинска испостава Смедерево

17345

3) Царински реферат Аранђеловац

17256

4) Царински реферат за металску индустрију - Железара

17353

5) Царински реферат Железничка станица Крагујевац

17043

6) Царински реферат Јагодина

17027

7) Царински реферат Лапово

17078

8) Царински реферат Младеновац

17329

9) Царински реферат Пожаревац

17337

10) Царински реферат Смедеревска Паланка

17035

11) Царински реферат Слободна зона Крагујевац

17370

7.

Царинарница Краљево14001

1) Царинска испостава Краљево

14052

2) Царинска испостава Чачак

14060

3) Царински испостава Шпиљани  

14338

4) Царински реферат Горњи Милановац  

14176

5) Царински реферат Нови Пазар  

14109

6) Царински реферат Рашка

14010

7) Царински пункт Брњачки Мост    

14346

8) Царински пункт Рудница

14320

Царинарница Крушевац45004

1) Царинска испостава Крушевац  

45047

2) Царински реферат Параћин      

45055

3) Царински реферат Трстеник  

45063

8.

Царинарница Ниш15008

1) Царинска испостава Аеродром Ниш

15156

2) Царинска испостава Врање

15121

3) Царинска испостава Лесковац

15024

4) Царинска испостава Прешево

15172

5) Царинска испостава Стрезимировци

15040

6) Царинска испостава Терминал - Прешево

15105

7) Царински реферат Железничка станица Ниш

15075

8) Царинска испостава Железничка станица Ристовац

15288

9) Царински реферат Књажевац

15113

10) Царински реферат Пошта Ниш

15083

11) Царинска испостава Прохор Пчињски

15164

12) Царински реферат Рибарци

15032

13) Царински реферат Прокупље

15407

9.

Царинарница Нови Сад21008

1) Царинска испостава Батровци

21091

2) Царинска испостава Бачка Паланка

21024

3) Царинска испостава Железничка станица Шид

21083

4) Царинска испостава за послове царинског надзора Нови Сад

21202

5) Царинска испостава Лука и складишта Нови Сад

21016

6) Царинска испостава Мост Бачка Паланка

21105

7) Царинска испостава Ранжирна железничка станица Нови Сад

21067

8) Царинска испостава Шид

21342

9) Царински реферат Бечеј

21369

10) Царински реферат Вајска

21466

11) Царински реферат Врбас

21040

12) Царински реферат за речни саобраћај Нови Сад

21440

13) Царински реферат Јамена

21148

14) Царински реферат Љуба

21300

15) Царински реферат Нови Сад

21458

16) Царински реферат Нештин

21156

17) Царински реферат Пошта Нови Сад

21059

18 Царински реферат Сот

21270

10.

Царинарница Приштина31003

1) Царински пункт Депце

31321

2) Царински пункт Кончуљ

31330

3) Царински пункт Мердаре

31305

4) Царински пункт Мутиводе

31313

11.

Царинарница Сомбор22004

1) Царинска реферат Апатин

22012

2) Царинска испостава Бачки Брег

22020

3) Царинска испостава Бездан - Мохач

22039

4) Царинска испостава Богојево

22128

5) Царинска реферат Сомбор

22047

6) Царински реферат Бездан

22144

7) Царински реферат Железничка станица Богојево

22292

12.

Царинарница Суботица25003

1) Царинска испостава Железничка станица Суботица

25046

2) Царинска испостава Јавна складишта Суботица

25038

3) Царинска испостава Келебија

25267

4) Царинска испостава Сента

25062

5) Царинска испостава Терминал - Келебија

25054

6) Царинска испостава Терминал - Хоргош

25011

7) Царинска испостава Хоргош

25151

8) Царински реферат Бајмок

25097

9) Царински реферат Ћала

25089

10) Царински реферат Слободна зона Суботица

25160

12а

Царинарница Ужице46000

1) Царинска испостава Котроман

46094

2) Царинска испостава Пријепоље

46043

3) Царинска испостава Увац

46108

4) Царинска испостава Ужице

46027

5) Царински реферат Бајина Башта

46086

6) Царински реферат Железничка станица Пријепоље - Коловрат

46060

7) Царински реферат Пожега

46035

8) Царинска испостава Гостун

46078

9) Царински реферат Јабука

46051

10) Царински реферат Слободна зона Ужице

46124

13.

Царинарница Шабац42005

1) Царинска испостава Бадовинци

42188

2) Царинска испостава Ваљево

42145

3) Царинска испостава Љубовија

42200

4) Царинска испостава Мали Зворник

42153

5) Царинска испостава Сремска Митровица

42072

6) Царинска испостава Сремска Рача

42102

7) Царинска испостава Трбушница

42196

8) Царинска испостава Шабац

42056

2014-07-19 18:44
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © sanaalar.ru
  Образовательные документы для студентов.