.RU
Карта сайта

GJUHA SHQIPE DHE LETËRSIA(shkolla III e përgatitjes profesionale) - На основу члана 20. став Закона о средњем образовању...


GJUHA SHQIPE DHE LETËRSIA
(shkolla III e përgatitjes profesionale)Oëllimi dhe detyratQëllimi i mësimit të gjuhës shqipe e të letërsisë është formimi dhe edukimi i nxënësve si personalitete të lira, krijuese e të kulturuara, që do të kishin mendje kritike, gjuhë e shije të fisnikëruar.

Detyrat

edukativo-arsimore të mesimit të gjuhës shqipe janë:

- që t'i njohë nxënësit me artin letrar;

- që të zhvillojë arsimin humanist dhe letrar në veprat më të mira të treshëguara kulturore shqiptare, jugosllave dhe botërore;

- përsosja' e literaturës, zhvillimi i shijes letrare dhe krijimi i shprehisë së përhershme për lexim;

- që t'i udhëzojë nxënësit nëqëndririm kritik dhe kërkimor ndaj letërsisë dha t'i aftësojë për lexim të pavarur, për përjetim, për të kuptuar, për të interpretuar dhe për të vlerësuar veprat letrare artistike;

- që të pajisen me dije funksionale nga teoria dhe historia e letërsisë për hir të kuptimit sa më të mirë dhe përvetësimit të teksteve artistike;

- që t'i aftësojë nxënësit që në mënyrë të sigurtë të shërbehen me literaturë profesionale dhe burime tjera të diturisë;

- që t'i përh pin njohuritë e nxënësve dhe t'i nxisin për mendim kritik dhe pikëpamje origjinale;

- që t'i edukojë në frymën e progresit të përgjithshëm humanitar dhe në parimet e respektimit të ruajtjes dhe të pasurimit të trashëgimisë kulturore dhe artistike, të arriturave civilizuese dhe të mirave materiale në suaza të bashkësive shqiptare, jugosllave dhe botërore;

- që t'i inkuadrojë nxënësit në studimin e gjuhës si sistem;

- që t'i inkuadrojë nxënësit në dijenitë dhe nocionet linguistike;

- që të zhvillojë sensibilitet gjuhësor dhe aftësi shprehëse tek nxënësit;

- që t'i aftësojë nxënësit që t'i aplikojnë me sukses njohuritë teorike mbi dukuritë gjuhësore dhe normën drejtshkrimore në praktikë;

- që t'i edukojë në frymën e tolerancës gjuhësore ndaj gjuhëve të tjera dhe veçorive të gjuhës shqipe;

- që t'i zhvillojë aftësitë në të shprehurit me shkrim dhe me gojë;

- që t'i nxisë nxënësit në përsosjen e të shprehurit, të shkruarit dhe të lexnarit si dhe në kultivimin e kulturës së dialogut;

- që t'i aftësojë nxënësit që me sukses të shërbehen me forme të nadryshmë të rrëfimit dhe me stile përkatëse funksionale në situate të ndryshme të të folurit.

Klasa I
(3 orë në javë, 105 orë në vit)

PËRMBAJTJA Ë PROGRAMIT

LETERSI (rreth 65 orë)
I. Letërsia popullore (gojore) (1 + orë)

Letërsia popullore

(gojore): nocioni, zhvillimi dhe karakteristikat qenësore; temat themelore, motivi dhe ideja në veprat e letërsisë gojore shqipe dhe jugosllave; ndikimet reciproke ndërmjet letërsisë gojore dhe asaj të shkruar; gjinitë dhe llojet e veprave të letërsisë gojore.

Llojet e letërsisë populloreKëngët popullore lirike:

ninullat - Nina nana; Shumë u desht vasha me trimin; Të fala fshatit; Po qanë nana djalin e vet; Mirëmbeç, more shok, mirëmbeç (këngë popullore shqiptare); Ndarja e dashurisë (këngë popullore serbe).

Këngët popullore epike:

veçoritë, llojet në vargje - (johistorike dhe historike): Martesa e Halilit, Kanga e Emin Durakut (zgjedhje nga epika në vargje të letërsisë gojore shqiptare). Marko Kraleviqi e ndërprenë taksën e martesës dhe Vdekja e nënës së Jugoviqëve (zgjedhje nga poezia epike serbe).

Epika popullore në prozë:

Llojet përralla, përrallëza, anekdota, legjenda (zgjedhje)

Poezia epiko-lirike: veçoritë, llojet (balada dhe romansa). Baladat: I ra mjegulla Bujanës, Gjergjelez Alia, Çika potureshë, Hasanaginica, Romansa: Aga Ymeri.

II. LETËRSIA E VJETËR (2 orë)

Nocionet kryesore mbi veçoritë e letërsisë së vjetër.

Homeri - Iliada (kënga e gjashtë)

Epi mbi Gilgameshin (fragment)

III LETËRSI E MESJETËS (2 orë)

Fillet e shkrimit e të letërsisë të popujve jugosllave, rëndësia e punës së Cirilit dhe të Metodit dhe të nxënësve të tyre - në mënyrë informative (1 orë)

Fillet e shkrimit të gjuhës shqipe e të letërsisë shqiptare (dëshmitë e para 1 orë)

IV HUMANIZMI DHE RENESANSA (7 orë)

1. Humanizmi dhe Renesansa (Rilindja) në Evropë (2 orë)

Françesko Petrarka - Kanconier (tingëllima 61)

Xhovano Bokaço - Dekameroni (zgjedhje novelash)

2.

Humanizmi dhe Renesansa

në letërsinë e popujve të Jugosllavisë (1 orë)

Marin Dërzhiqi - Dundo Maroje (fragment) (1)

3.

Humanizmi dhe Renesansa në letërsinë s

h

qiptare

(1 orë)

Marin Barleti - Historia e Skënderbeut (fragment)

4.

Letërsia e vjetër shqiptare

(2 orë)

Përfaqësuesit kryesorë: Buzuku, Lekë Mitrënga, Pjetër Budi, Frang Bardhi, Pjetër Bogdani, Gjon Nikolë Kazuzi.

V BAROKU, KLASICIZMI, RACIONALIZMI DHE ILUMINIZMI (4 orë)

Baroku, klasicizmi, racionalizmi dhe iluminizmi në Evropë.

Iluminizmi në letërsinë e kombeve të Jugosllavisë (në menyrë informative).

Dositej Obradoviqi - Letër Harallampit (1 orë)

Iluminizmi në letërsinë shqiptare

(1 orë)

Lëvizja kulturore në Voskopojë në shekullin XVIII: Përfaqësuesit: Theodor Kavalioti, Theodor Haxhi Filipi, Dhanil Haxhiu (të përfaqësnerit).

Letërsis e bejtexhinjve

(2 orë)

Ibrahim Nezimi, Hasam Zyko Kamberi, Muhamet Kyçyku-Çami (në mënyrë informative).

VI ROMANTIZMI (24 orë)

1. Romantizmi në letërsinë Evropiane (2 orë)- Xh. G. Bajroni - Shtegtimi i Çajlld Harolldit (fragment)

- A. S. Pushkini - Eugjen Onegini (fragment)

2. Romantizmi në letërsinë e popujve të Jugoslavisë karakteristikat kryesore, shkrimtarët më të rëndësishëm, veprat dhe lidhja reciproke e këtare letërsive (gjithsej 8 orë)Vuk Karaxhiqi: Reformator i gjuhës dhe mbledhës i krijimtarisë gojore:

Branko Radiçeviqi: Ndarja e nxënësve (fragment)

Ivan Mazhuraniqi: Vdekja e Smail-agë Çengiqit

France Presherni: Kurorë tingëllime

Llaza Kostiqi: Santa Maria della Salute

Konstantin Milladinov: Malli për jugun

Gjura Jakshiqi: Atdheu

3. Romantizmi në letërsinë shqiptare

(14 orë)

Rëndësia e Lidhjes së Prizrenit.

Shkollat, gazetat, dhe revistat në gjuhën shqipe.

Mbledhja e folklorit dhe mbledhësit: (Thimi Mitko, Zef Jubani) - vështrim.

- Përiaqësuesit:

Naum Veqilharxhi: (veprimtaria iluministe dhe letrare)

Jeronim de Rada: Këngët e Milosaos

Gavril Dara i Ri: Kënga e sprasme e Balës

Konstandin Kristoforidhi: Puna në fushën e gjuhës (abetarja, gramatika, fjalori, përkthimet) dhe të letërsisë (Gjahu i Malësorëve) - vështrim.

Zef Serembe: "Vjersha" (Miqësia, Vashës sime - vështrim)

Naim Frashëri: Jeta dhe krijimtaria letrare, "Bagëti e bujqësi" pjesa II (fragment); "Lulet e verës" (Jeta, Zemra, Bukuria); .Historia e Skënderbeut" (fragment) - të përfaqësuari.

Sami Frashëri: Veprimtaria kulturore, gjuhësore, dhe letrare (në mënyrë informative).

Ndre Mjeda: Jeta dhe krijimtaria Ietrare - "Juvenilia" (fragment); Andrra e jetë, Shtegtari (vështrim)

Filip Shiroka: "Zani i zemrës" - shko dallëndyshe. Një lules së veshkun (vështrim)

Luigj Gurakuqi: "Vjersha" (zgjedhje)

LEKTURA3Sofokliu: Antigona

Shekspiri: Hamleti

Njegoshi: Kurora e maleve (2 orë)

Vedat Kokona: Në valët e jetës

Hivzi Sylejmani: Fëmijët e lumit tim

Sinan Hasani: Era dhe Iisi

NocionetNë veprat e theksuara, përsëriten, zgjerohen, përvetësohen dhe sistematizohen nocionet themelore teorike letrare.

- Arti - nocioni, llojet, veçoritë, marrëdhëniet në mes arteve. Arti letrar - nocioni, ndarja, veçoritë. Gjinitë letrare dhe llojet. Vepra letrare (artistike) - shkrimtari (artisti) - marrësi (lexuesi, dëgjuesi, shikuesi). Shkenca mbi letërsinë - nocionet (kritika letrare, teoria e letërsisë, historia e letërsisë).

- Lirika - nocionet. Sruktura e poezisë lirike: tema, motivi, kompozicioni, organizimi ritmik, gjuha dhe stili. Llojet e lirikës në letërsinë gojore dhe atë të shkruar - veçoritë themelore (mitologjike, rituale, të dokeve, familjare, sociale, erotike, patriotike, përshkruese, satirike, refleksive, elegjike, ditirambi; soneti (tingëllima), kurorë soneti). Analiza e poezisë lirike.

- Gjuha e shkrimtarit - gjuha standarde (marrëdhëniet).

Karakteristikat themelore të gjuhës së shkrimtarit. Epiteti, personifikimi, krahasimi, kontrasti, metafora, hiperbola, gradacioni. Ritmi i tingjuve, i rrokjeve, i fjalëve, i tërësive të të folurit, i vargjeve, i strofave; pauzat, ritmi trokaik dhe jambik. Vargu, -llojet. Rima.

- Epika - nocioni. Struktura e veprës epike: tema, kompozicioni, personazhi, gjuha dhe stili. Poezia epike dhe proza në letërsinë gojore dhe të shkruar - karakteristikat themelore, poezia epike, epi; miti, legjenda, përralla, përrallëza, gjëegjëza, tregimi, romani). Analiza e veprës epike.

- Poezia epiko-lirike - nocioni, veçoritë themelore (balada, romansa, poema).

- Drama - nocioni. Drama si gjini letrare dhe gjinitë tjera (lirika dhe epika). Drama dhe teatri: drama si vepër letrare dhe teatrore. Struktura e veprës dramatike; përshkrimi i personazheve në dramë, didaskalitë, monologu, dialogu. Kompozicioni i veprës dramatike: veprimi në dramë, uniteti i veprimit në dramë, konflikti në dramë, acarimi i marrëdhënieve në dramë. Fazat e zhvillimit të kompozicioni të veprimit në dramë: përshkrimi (ekspozicioni), gërahetimi, kulminacioni, peripecia dhe shthurja. Akti, pamja dhe situata dramatike. Llojet e veprave dramatike (skenike): (tragjedia, komedia, llojet tjera). Analiza e veprës dramatike (skenike).

- Biografia. Kritika letrare dhe studiote, eseji.

KULTURA E TË SHPREHURIT (rreth 22 orë)

A.

Të shprehurit me gojë

(rreth 8 orë)

Të lexuarit dhe të treguarit - nivelet e konstatimit, informimit, narracionit dhe identifikimit. Artikulimi i tingujve, theksimi letrar, melodia e fjalisë. Fuqia dhe lartësia e tonit, ngjyra e zërit; tempoja e ligjërimit të tekstit bisedor dhe artistik. Pauza - llojet, funksioni. Theksimi i fjalëve, togfjalëshit, i fjalive (i mendimeve në fjali, në një sërë fjalishë ose në një kaptinë të tekstit). Recitimi i vargjeve të zgjedhura nga programi.

Shpjegimi i përjetimeve të veta dhe i përjetimeve të huaja si dhe i ngjarjeve të vërteta dhe të paramenduara (sipas përpilimit të mëparshëm të planit; duke përdorur dialogun dhe pa dialog; në mënyrë kronologjike dhe retrospektive; në vetën e parë dhe të tretë).

Përshkrimi i sendeve, i qenieve dhe i dukurive (sipas përpilimit të mëparshëm të planit; përshkrimet statike dhe dinamike; portretizimi; përshkrimi i brendshëm (enteriërit) dhe i jashtë-meksterierit).

Raportimi mbi dukuritë e ndryshme aktuale dhe ngjaret në jetën shoqëroro-politike, ekonomike dhe kulturore te shkollës dhe të bashkësisë shoqërore.

Komentimi i temave të ndryshme aktuale lidhur me programin e letërsisë dhe ngjarjet në vend dhe në botë (parashtrimi, dokumentimi dhe percaktimi ose refuzimi i tezave; grumbullimi dhe shfrytëzimi i materialit faktik; ballafaqimi i qendrimeve dhe i pikëpamjeve të ndryshme, i gjykimeve dhe i vlerësimeve; shqyrtimi i dialogut dhe i monologut).

Percjellja e periodës letrare.

B. Të shprehurit me shkrim (rreth 14 orë)Të ushtruarit, të zajeruarit dhe sistematizimi i njohurive dhe i aftësive lidhur me përpunimin e llojeve të ndryshme të përmbajtjeve me shkrim (narracioni, deskripcioni (pershkrimi), raporti, analiza).

Tetë detyra shtëpiake me shkrim (leximi dhe analiza e tyre në oret e mësimit).

Kater hartime shkollore (një orë për shtjellimin e hartimit, dy orë për korrigjim).

АЛБАНСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
(за четворогодишње школовање - IV степен стручне спреме)Циљ и задациЦиљ наставе албанског језика и књижевности јесте образовање и васпитање ученика као слободне, креативне и културне личности, критичког ума и оплемењеног језика и укуса.

Задаци наставе албанског језика и књижевности су да:

- упознаје ученике са књижевном уметношћу;

- развија хуманистичко и књижевно образовање на најбољим делима албанске, југословенске и светске културне баштине;

- усавршава литературну рецепцију, развија књижевни укус и ствара трајне читалачке навике;

- упућује ученике на истраживачки и критички однос према књижевности и оспособљава их за самостално читање, доживљавање, разумевање, интерпретирање и вредновање књижевно-уметничких дела;

- обезбеђује функционална знања из теорије и историје и књижевности ради бољег разумевања и успешнијег проучавања уметничких текстова;

- оспособљава ученике да се поуздано служе стручном литературом и другим изворима сазнања;

- шири сазнање видика ученика и подстиче на критичко мишљење;

- васпитава у духу општег хуманистичког прогреса и на начелу поштовања, чувања и богаћења културне и уметничке баштине, цивилизацијских тековина и материјалних добара у оквирима албанске, југословенске и светске заједнице;

- уводи ученике у проучавање језика као система;

- развија језички сензибилитет и изражајне способности ученика;

- оспособљава ученике да теоријска знања о језичким појавама и правописној норми, успешно примењују у пракси;

- васпитава у духу језичке толеранције према другим језицима и варијантним особеностима албанског језика;

- развија умења у писменом и усменом изражавању;

- подстиче ученике на усавршавање говорења, писања и читања, као и на неговање културе дијалога;

- оспособљава ученике да се успешно служе разним облицима казивања и одговарајућим функционалним стиловима у различитим говорним ситуацијама.

I разред
(3 часа недељно, 105 годишње)

САДРЖАЈ ПРОГРАМА

КЊИЖЕВНОСТ (око 68 часова)

I Народна (усмена) књижевност (14 часова)

Народна књижевност

(усмена): појам, развој и основне карактеристике; основне теме, мотиви и идеје у делима албанске и југословенских народних књижевности; међусобни утицаји и усмене и писане књижевности; родови и врсте дела усмене књижевности.

Врсте народне књижевностиЛирске народне песме:

успаванке - Нина нана; Много се волеше девојка и јунак; Поздрав Селу; Мајка оплакује сина; До виђења, друже, до виђења (албанске народне песме); Љубавни растанак (српска народна песма).

Епске народне песме:

особености врсте у стиху - (неисторијска и историјска): Мартеса и Халилит.

Нена и Емин Дуракут (избор из епских стихова из усмене албанске књижевности): Марко Краљевић укида свадбарину и Смрт мајке Југовића (избор из српске епске поезије).

Народна епика у прози:

Врсте прича: басне, приповетке, анегдоте, легенде (избор).

Епско-лирска поезија:

особености, врсте (балада и романса), Баладе: I ra mjegulla Bujenës, Ђерлез Алија, Cika patureshë; Хасанагиница, Романса: Ага Имери.

Напомена: За обраду усмене књижевности југословенских народа предвиђена су 3 часа.

II КЊИЖЕВНОСТ СТАРОГ ВЕКА (3 часа)

Класична грчка књижевност, римска и књижевност других народа. Значај митологије и књижевности за развој културе и европске књижевности.

Хомер - Илијада (шесто певање)

- Еп о Гилгамешу, Махабхарата, Калевала (информативно).

III СРЕДЊОВЕКОВНА КЊИЖЕВНОСТ (3 часа)

Почеци писане књижевности југословенских народа, значај рада Ћирила и Методија и њихових ученика - информативно (1 час).

Сава Немањић - Житије св. Симеона

Почеци писмености на албанском језику и књижевности (први споменици) (1 час)

IV ХУМАНИЗАМ И РЕНЕСАНСА (8 часова)

Хуманизам и ренесанса (препород) у Европи (2 часа)Франческо Петрарка - Канцонијер (61 спев)Ђовани Бокачо - Декамерон (избор новела)Хуманизам и ренесанса

у књижевности југословенских народа - информативно (1 час).

Марин Држић - Дундо Мароје (одломак) (1)

Хуманизам и ренесанса у албанској књижевности

(2 часа)

Марин Барлети - Историја Скендербега (одломак)

Стара албанска књижевност

(2 часа)

Главни представници: Бузуку, Лек Матранга, Пјетер Буди, Франг Барди, Пјетер Богдани, Ђон Никол Казази, Јуљ Варибоба

V БАРОК, КЛАСИЦИЗАМ, РАЦИОНАЛИЗАМ И ПРОСВЕТИТЕЉСТВО (5 часова)

Барок, класицизам, рационализам и просветитељство у Европи.

Просветитељство у књижевности југословенских народа - информативно. Доситеј Обрадовић - Писмо Харалампију (1)

Просветитељство у албанској књижевности

(1 час)

Културни покрет у Москопољу у 18. веку: представници Теодор Кавалиоти, Теодор Хаџифилини - Дханил Хаџиу (приказ)

Бејтеџијска књижевност

(2 часа)

Ибрахим Незими, Сулејман Наиби, Хасан Зуко Камбери, Мухамет Кучуку - Чами (информативно).

VI РОМАНТИЗАМ (29 часова)

Романтизам у европској књижевности

(2 часа)

- Џ. Г. Бајрон: Путовање Чајлда Харолда (одломак)

- А. Пушкин: Евгеније Оњегин (одломак)

Романтизам у књижевности југословенских народа

(битне одлике, значајнији писци и дела и међусобне везе тих књижевности) (укупно 8 часова)

Вук Караџић: Реформатор језика и сакупљач народног стваралаштва

Бранко Радичевић: Ђачки растанак (одломак)

Иван Мажуранић: Смрт Смаил-аге Ченгића

Франце Прешерн: Сонетни венац

Лаза Костић: Santa Marija della Salute

Константин Миладинов: Туга за југом

Ђура Јакшић: Отаџбина

Романтизам у албанској књижевности

(15 часова)

Значај Призренске лиге.

Школе, листови и часописи на албанском језику. Скупљање фолклора (Тхими Митко, Зеф Јубани) - осврт

- Представници:

Наум Већиљхарџи: (просветитељска и књижевна делатност);

Јероним де Рада: Кенгет и Милосаут

Гаврил Дара и Риу: Kënga e spresme e Balës

Константин Кристофориди: Рад у области језика (буквар, граматика, речник, преводи) и књижевност (Лов брђана) - осврт

Зеф Серембе: "Vjersha" (Песме) - Пријатељство, Мојој драги (осврт).

Наим Фрашери: Живот и књижевно стваралаштво. "Bagëti e bujqësi" II део (одломак); "Lulet e verës" (Живот, Срце, Лепота); Историја Скендербега (одломак) - приказ

Сами Фрашери: културна, језичка и књижевна делатност (информативно).

Ндре Мједа: Живот и књижевно стваралаштво - "Јувенилиа", (одломак); Животни сан, Путник (осврт)

Филип Широка: "Zani i zemres" - Shko dallendyshe - Nje lules se vyshkun - увелом цвету (осврт)

Љуиђ Гуракући: "Vjersha" - песма (избор)

ЛЕКТИРА4 (12)

Софокле: Антигона

Шекспир: Хамлет

Његош: Горски вијенац (2 часа)

Ведат Кокона: На валовима живота

Хивзи Суљејмани: Деца моје реке

Синан Хасани: Ветар и храст

ПОЈМОВИ

На наведеним делима понављају се, проширују, усвајају и систематизују основни књижевнотеоријски појмови.

- Уметност - појам, врсте, особености; односи међу уметностима. Књижевна уметност - појам, поделе, особености. Књижевни родови и врсте. Књижевно (уметничко) дело - писац (уметник) прималац (читалац, слушалац, гледалац). Наука о књижевности - појмови (књижевна критика, теорија књижевности, историја књижевности).

- Лирика - појмови. Структура лирске песме: тема, мотиви, композиција, ритмичка организација, језик и стил. Лирске врсте у усменој и писаној књижевности - основне одлике (митолошке, обредне, обичајне, породичне, посленичке, љубавне, родољубиве, описне, сатиричне, мисаоне, елегичне, дитирамб; сонет, сонетни венац). Анализа лирске песме.

- Песнички језик - стандардни језик (однос). Основне одлике песничког језика. Епитет, персонификација, поређење, контраст, метафора, хипербола, градација.

Ритам гласова, слогова, речи, говорних целина, стихова, строфа; паузе; трохејски и јамбски ритам. Стих - врсте. Слик или рима.

- Епика - појам. Структура епског дела тема, композиција, лик, језик и стил. Епска поезија и проза у усменој и писаној књижевности - основне одлике (епска песма, еп; мит, легенда, бајка, басна, загонетка, приповетка, роман). Анализа епског дела.

- Лирско-епска поезија - појам, основне одлике (балада, романса, поема).

- Драма - појам. Драма као књижевни род и други родови (лирика и епика). Драма и позориште: драма као књижевно и сценско дело. Структура драмског дела: попис драмских лица, дидаскалије, монолог, дијалог. Композиција драмског дела: драмска напетост. Фазе развоја драмске радње експозиција, заплет, кулминација, перипетија, расплет. Чин, слика, призор (сцена) и драмска ситуација. Драмске (сценске) врсте (трагедија, комедија, остале врсте). Анализа драмског (сценског) дела.

- Биографија. Књижевна критика и студија, есеј.

ЈЕЗИК (18 часова)

Општа знања о језику. Језик као систем знакова комуникације. Развој језика. Кратак историјат албанског књижевног језика. Књижевни и народни (говорни) језик.

Фонетика

: фонетика и фонологија, гласови (акустичне и артикулационе особине); подела самогласника и група самогласника књижевног албанског језика. Подела сугласника (по месту артикулације, начину творбе - формирања, и дејству гласних жица). Слова албанског језика. Фонетски феномени албанског језика (метафонија, апофонија, дифтонгизација, ротацизам, палатализам, асимилација, метатеза, смањење гласова, повећање гласова). Дужина самогласника.

Слог и подела речи на слогове. Акценат и њене врсте.

Морфологија

: структура речи - морфеме и њихове врсте (према творби, теми и облику).

Граматичке категорије различитих реченичних делова: Именица, придеви, члан, заменице, бројеви и њихове граматичке категорије. Глаголи и њихове граматичке категорије. Непроменљиви делови реченице.

КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА (око 22 часа)

1.

Усмено изражавање

(око 8 часова)

Читање и казивање - нивои констатације, информације, нарације и идентификације. Артикулација гласова, књижевна акцентуација, мелодија реченице. Јачина и висина тона; боја гласа; темпо изговора конверзационог и уметничког текста. Пауза - врсте, функција. Наглашавање речи, група речи, реченица (смисаонице у реченици, реченичком низу, одељку и тексту). Рецитовање одабраних стихова из програма.

Причање о властитим и туђим доживљајима те стварним и измишљеним догађајима (према унапред сачињеном плану; с употребом дијалога и без дијалога; хронолошко и ретроспективно; у првом и трећем лицу).

Описивање предмета, бића и појава (према унапред сачињеном плану; статички и динамички описи; портретисање; описивање ентеријера и екстеријера).

Извештавање о различитим појавама и догађајима у друштвено-политичком, економском и културном животу школе и друштвене заједнице.

Расправљање о разним актуелним темама у вези с програмом књижевности и догађајима у земљи и свету (постављање, доказивање и потврђивање или одбацивање тезе; прикупљање, груписање и коришћење чињеничног материјала; сучељавање различитих ставова и гледишта, судова и оцена; дијалошка и монолошка расправа).

Праћење књижевне периодике.

2.

Писмено изражавање

(око 14 часова)

Увежбавање, проширивање и систематизовање знања и умења у вези са израдом разних врста писмених састава (нарација, дескрипција, извештај, расправа).

Осам домаћих писмених задатака у полугодишту (један час за израду и два часа за усавршавање задатака).
2014-07-19 18:44
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © sanaalar.ru
  Образовательные документы для студентов.