.RU
Карта сайта

Преходни и заключителни разпоредби - Общи положения

Преходни и заключителни разпоредби


§ 2.

Този закон отменя Закона за облагане доходите на физическите лица (обн., ДВ, бр. 118 от 1997 г.; Решение № 6 на Конституционния съд от 1998 г. - бр. 35 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 71 и 153 от 1998 г., бр. 50, 103 и 111 от 1999 г., бр. 105 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 40, 45, 61 и 118 от 2002 г., бр. 42, 67, 95 и 112 от 2003 г. и бр. 36, 37, 53, 70 и 108 от
2004 г.).

§ 3.

В Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (обн., ДВ, бр. 112 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 67 от 1996 г., бр. 122 от 1997 г., бр. 70, 93, 152 и 153 от 1998 г., бр. 12, 67 и 69 от 1999 г., бр. 49 и 64 от
2000 г., бр. 25 и 34 от 2001 г., бр. 1, 40, 45 и 119 от 2002 г., бр. 50, 86, 95 и 112 от 2003 г., бр. 93 и 111 от 2004 г. и бр. 27 и 38 от 2005 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 234, ал. 1 и 2 думите “които не се облагат с данъци” се заличават.

2. В чл. 244, ал. 2 думите “и не се облага с данък” се заличават.

3. В чл. 249 ал. 3 се отменя.

4. В чл. 276, ал. 1 думите “която не се облага с данък” се заличават.

§ 4.

В Закона за Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 122 от 1997 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 1998 г. - бр. 29 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 70, 73 и 153 от 1998 г., бр. 30 и 110 от 1999 г., бр. 1 и 29 от 2000 г., бр. 28 от 2001 г., бр. 45 и 119 от 2002 г., бр. 17, 26, 95, 103, 112 и 114 от 2003 г., бр. 15, 70 и 89 от 2004 г. и бр. 11, 19 и 27 от 2005 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 218а, ал. 6 думите “не подлежат на облагане с данък и” се заличават.

2. В чл. 219, ал. 4 думите “която не се облага с данък” се заличават.

3. В чл. 223:

а) в ал. 1 думите “които не подлежат на облагане с данък” се заличават;

б) в ал. 2 думите “които не се облагат с данък” се заличават.

4. В чл. 264, ал. 5 думите “и не подлежат на облагане с данък” се заличават.

§ 5.

В Закона за гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр. 94 от 1972 г.; изм. и доп., бр. 30 от 1990 г., бр. 16 от 1997 г., бр. 85 от 1998 г., бр. 12 от 2000 г., бр. 34 и 111 от 2001 г. и бр. 52 и 70 от 2004 г.) в чл. 64б, ал. 6 думите “не подлежат на облагане с данък и” се заличават.

§ 6.

В Закона за изпълнение на наказанията (обн., ДВ, бр. 30 от 1969 г.; изм. и доп., бр. 34 от 1974 г., бр. 84 от 1977 г., бр. 36 от 1979 г., бр. 28 от 1982 г., бр. 27 и 89 от 1986 г., бр. 26 от 1988 г., бр. 21 от 1990 г., бр. 109 от 1993 г., бр. 50 от 1995 г., бр. 12 и 13 от 1997 г., бр. 73 и 153 от 1998 г., бр. 49 от 2000 г.,
бр. 62 и 120 от 2002 г. и бр. 61, 66, 70 и 103 от 2004 г.) в чл. 20б думите “които не подлежат на облагане с данък” се заличават.

§ 7.

В Закона за съдебната власт (Обн., ДВ, бр. 59 от 1994 г.; Решение № 8 на Конституционния съд от 1994 г. - бр. 78 от 1994 г.; Решение № 9 на Конституционния съд от 1994 г. - бр. 87 от 1994 г.; Решение № 17 на Конституционния съд от 1995 г. - бр. 93 от 1995 г.; доп., бр. 64 от 1996 г.; Решение № 19 на Конституционния съд от 1996 г. - бр. 96 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 104 и 110 от 1996 г., бр. 58, 122 и 124 от 1997 г.; бр. 11 и 133 от 1998 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 1999 г. - бр. 6 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 34, 38 и 84 от 2000 г.; бр. 25 от 2001 г.; бр. 74 от 2002 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 2002 г. - бр. 110 от 2002 г.; Решение № 13 на Конституционния съд от 2002 г. - бр. 118 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 61 и 112 от 2003 г., бр. 29, 36 и 70 от 2004 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 2004 г. - бр. 93 от 2004 г.) в чл. 139а думите “която не се облага с данък” се заличават.

§ 8.

В Закона за местните избори (обн., ДВ, бр. 66 от 1995 г.; попр., бр. 68 от 1995 г.; Решение № 15 на Конституционния съд от 1995 г. - бр. 85 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 33 от 1996 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 1997 г. - бр. 22 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 11 и 59 от 1998 г., бр. 69 и 85 от 1999 г., бр. 29 от 2000 г., бр. 24 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., бр. 69 и 93 от 2003 г. и бр. 28 от 2005 г.) в чл. 33, ал. 2 в началото на изречението се добавя думата “Върху”, а думите “не се облагат с данъци по Закона за облагане доходите на физическите лица и върху тях” се заличават.

§ 9.

В Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 17 от 1991 г.; попр., бр. 20 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 74 от 1991 г., бр. 18, 28, 46 и 105 от 1992 г., бр. 48 от 1993 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 1993 г. - бр. 64 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 83 от 1993 г., бр. 80 от 1994 г., бр. 45 и 57 от 1995 г.; Решения № 7 и 8 на Конституционния съд от 1995 г. - бр. 59 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 79 от 1996 г.; Решение № 20 на Конституционния съд от 1996 г. - бр. 103 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 104 от 1996 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 1997 г. - бр. 15 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 62, 87, 98, 123 и 124 от 1997 г., бр. 36, 59, 88 и 133 от 1998 г., бр. 68 от 1999 г., бр. 34 и 106 от 2000 г., бр. 28, 47 и 99 от 2002 г., бр. 16 от 2003 г. и бр. 36 и 38 от 2004 г.) в § 7 от Преходните и заключителните разпоредби ал. 2 се отменя.

§ 10.

В Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти (обн., ДВ, бр. 107 от 1997 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 1998 г. - бр. 30 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 45, 88 и 135 от 1998 г., бр. 12 от 1999 г., бр. 9 от 2000 г.; попр., бр. 10 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 99 от 2000 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 28, 45 и 47 от 2002 г., бр. 112 от 2003 г. и бр. 101 от 2004 г.) в чл. 6,
ал. 11 изречения второ и трето се заличават.

§ 11.

В Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 93 и 153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., бр. 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50, 107 и 114 от 2003 г. и бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111 от 2004 г.) в чл. 42 ал. 2 се отменя.

§ 12.

В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от
1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. - бр. 55 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 64 от 2000 г.; бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г. и бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г.) в чл. 160, 253 и 310 съответните ал. 2 се отменят.

§ 13.

Законът влиза в сила от 1 януари 2006 г.

Законът е приет от ХХХIХ Народно събрание на …………………… 2005 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НАНАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:(Борислав Великов)Приложение към глава седмаРаздел ІВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ. ГОДИШНИ РАЗМЕРИ НА ДАНЪКА1. Средства за подслон и места за настаняване с не повече от 20 стаи - данъкът се определя за стая според местонахождението на обекта:
І група

ІІ група

ІІІ група

ІV група
сума за стая
(в лв.)

сума за стая (в лв.)

сума за стая

(в лв.)

сума за стая

(в лв.)

1 и 2 звезди

250

200

75

25


Средства за подслон и места за настаняване са съответните туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1 и 2 от Закона за туризма, с изключение на туристическите хижи.

2. Заведения за хранене и развлечения - данъкът се определя за място за консумация, включително на открити площи, или за обект според местонахождението на обекта:

І група

ІІ група

ІІІ група

ІV група
сума за място

(в лв.)

сума за място

(в лв.)

сума за място

(в лв.)

сума за място

(в лв.)

а) ресторанти:

1 - 2 звезди

35

15

5

1

3 звезди

60

30

10

6

б) заведения за бързо обслужване:

1 - 2 звезди

20

8

2

1

3 звезди

35

20

6

3

в) питейни заведения, с изключение на посочените в буква „е”:

1 - 2 звезди

20

8

2

1

3 звезди

35

20

6

2

г) кафе-сладкарници:

1 - 2 звезди

20

8

2

1

3 звезди

50

30

10

3

д) барове:

- дневни:

2 звезди

50

30

10

3

3 звезди

84

52

24

10

- нощни:

2 звезди

63

39

14

5

3 звезди

98

65

36

20
сума за обект

(в лв.)

сума за обект

(в лв.)

сума за обект

(в лв.)

сума за обект

(в лв.)

е) бюфети, каравани и павилиони


500


300


100


75


Заведения за хранене и развлечения са съответните туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 3 от Закона за туризма.

3. Търговия на дребно до 100 кв. м нетна търговска площ на обекта - данъкът се определя за 1 кв. м нетна търговска площ според местонахождението на обекта.

а) Столична община:

І зона

ІІ зона

ІІІ зона

ІV зона

сума за 1 кв. м

(в лв.)

сума за 1 кв. м

(в лв.)

сума за 1 кв. м

(в лв.)

сума за 1 кв. м

(в лв.)

20

16

11

6

б) градовете Пловдив, Варна и Бургас - 18 лева за 1 кв. м нетна търговска площ на обекта.

в) други населени места:

І група

ІІ група

ІІІ група

ІV група

V група

сума за 1 кв. м

(в лв.)

сума за 1 кв. м

(в лв.)

сума за 1 кв. м

(в лв.)

сума за 1 кв. м

(в лв.)

сума за 1 кв. м

(в лв.)

17

10

6

4

2

Нетна търговска площ е площта в съответния търговски обект, в т. ч. на щандовете, която е достъпна за купувачите.

4. Платени паркинги - данъкът се определя за място за паркиране, според местонахождението на обекта:

а) Столична община:

І зона

ІІ зона

ІІІ зона

ІV зона

сума за място

(в лв.)

сума за място

(в лв.)

сума за място

(в лв.)

сума за място

(в лв.)

200

150

100

80


б) други населени места:

І група

ІІ група

ІІІ група

ІV група

V група

сума за място

(в лв.)

сума за място

(в лв.)

сума за място

(в лв.)

сума за място

(в лв.)

сума за място

(в лв.)

90

60

35

20

5


5. Дърводелски услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

Група/лв.

0 група

І група

ІІ група

ІІІ група

ІV група

V група

780

500

360

220

100

50


6. Шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

Група/лв.

0 група

І група

ІІ група

ІІІ група

ІV група

V група

840

540

390

240

110

40


7. Търговия, изработка и услуги за изделия от благородни метали - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

Група/лв.

0 група

І група

ІІ група

ІІІ група

ІV група

V група

2500

1500

1000

900

700

500


8. Обущарски и шапкарски услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

Група/лв.

0 група

І група

ІІ група

ІІІ група

ІV група

V група

120

90

60

50

40

40


9. Металообработващи услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

Група/лв.

0 група

І група

ІІ група

ІІІ група

ІV група

V група

910

750

480

330

200

100


10. Бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарно-фризьорски услуги - данъкът се определя за работно място според местонахождението на обекта:

а) Столична община:

І зона

ІІ зона

ІІІ зона

ІV зона

сума за място

(в лв.)

сума за място

(в лв.)

сума за място

(в лв.)

сума за място

(в лв.)

840

560

350

210

б) други населени места:

І група

ІІ група

ІІІ група

ІV група

V група

сума за място

(в лв.)

сума за място

(в лв.)

сума за място

(в лв.)

сума за място

(в лв.)

сума за място

(в лв.)

608

390

240

132

60


11. Машинописни и/или копирни услуги - данъкът се определя на брой устройство според местонахождението на обекта:

а) Столична община:

І зона

ІІ зона

ІІІ зона

ІV зона

сума за устройство

(в лв.)

сума за устройство

(в лв.)

сума за устройство

(в лв.)

сума за устройство

(в лв.)

594

528

462

396


б) други населени места:

І група

ІІ група

ІІІ група

ІV група

V група

сума за устройство

(в лв.)

сума за устройство

(в лв.)

сума за устройство

(в лв.)

сума за устройство

(в лв.)

сума за устройство

(в лв.)

508

427

336

224

180


12. Козметични услуги, поставяне на татуировки - данъкът се определя за работно място според местонахождението на обекта:

а) Столична община:

І зона

ІІ зона

ІІІ зона

ІV зона

сума за място

(в лв.)

сума за място

(в лв.)

сума за място

(в лв.)

сума за място

(в лв.)

900

630

540

450


б) други населени места:

І група

ІІ група

ІІІ група

ІV група

V група

сума за място - (в лв.)

сума за място - (в лв.)

сума за място - (в лв.)

сума за място - (в лв.)

сума за място - (в лв.)

630

450

230

200

130


13. Маникюр, педикюр - данъкът се определя за работно място според местонахождението на обекта:

а) Столична община:

І зона

ІІ зона

ІІІ зона

ІV зона

сума за място

(в лв.)

сума за място

(в лв.)

сума за място

(в лв.)

сума за място

(в лв.)

420

350

280

210

б) други населени места:

І група

ІІ група

ІІІ група

ІV група

V група

сума за място

(в лв.)

сума за място

(в лв.)

сума за място

(в лв.)

сума за място

(в лв.)

сума за място

(в лв.)

338

260

180

77

60


14. Часовникарски услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

Група/лв.

0 група

І група

ІІ група

ІІІ група

ІV група

V група

390

313

180

110

70

60


15. Тапицерски услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

Група/лв.

0 група

І група

ІІ група

ІІІ група

ІV група

V група

520

438

360

275

200

180


16. Автомивки; ремонт, регулиране и балансиране на гуми - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

Група/лв.

0 група

І група

ІІ група

ІІІ група

ІV група

V група

1200

890

650

450

230

190


17. Авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджийски и други услуги по техническото обслужване и ремонта на моторни превозни средства - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

Група/лв.

0 група

І група

ІІ група

ІІІ група

ІV група

V група

1900

1350

1000

700

350

280


18. Ремонт на електро- и водопроводни инсталации - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

Група/лв.

0 група

І група

ІІ група

ІІІ група

ІV група

V група

560

405

260

180

132

100


19. Стъкларски услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

Група/лв.

0 група

І група

ІІ група

ІІІ група

ІV група

V група

700

540

325

240

132

100

20. Поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудио-визуални уреди, климатици, ремонт на музикални инструменти - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

Група/лв.

0 група

І група

ІІ група

ІІІ група

ІV група

V група

980

694

462

284

174

47

21. Отдаване на видеокасети под наем - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

Група/лв.

0 група

І група

ІІ група

ІІІ група

ІV група

V група

3250

2500

1800

880

600

300

22. Компаньонки и компаньони - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

Група/лв.

0; І група

ІІ група

ІІІ група

ІV група

V група

6440

5200

4200

3520

3000


23. Масажистки и масажисти - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

Група/лв.

0; І група

ІІ група

ІІІ група

ІV група

V група

1680

1300

960

660

500


24. Гадатели, екстрасенси и биоенерготерапевти - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

Група/лв.

0; І група

ІІ група

ІІІ група

ІV група

V група

5600

4550

3600

2750

2000


25. Фотографски услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

Група/лв.

0 група

І група

ІІ група

ІІІ група

ІV група

V група

1040

750

600

440

300

200


26. Посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

Група/лв.

0 група

Пловдив

Варна и

Бургас

І група

ІІ група

ІІІ група

ІV група

V група

3500

2500

1500

700

400

200

100


27. Санитарни възли, наети под аренда - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

а) Столична община:

І зона

ІІ зона

ІІІ зона

ІV зона

420

350

310

280

б) други населени места:

І група

ІІ група

ІІІ група

ІV група

V група

340

290

240

190

150


28. Ключарски услуги, ремонт на брави, поправка на чанти, книговезки услуги, ремонт на шевни машини - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

Група/лв.

0; І група

ІІ група

ІІІ група

ІV група

V група

198

122

90

71

50

29. Ремонт на чадъри, ремонт и зареждане на запалки, ремонт на велосипеди, коминочистачни услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

Група/лв.

0; І група

ІІ група

ІІІ група

ІV група

V група

98

85

72

61

50

30. Заложни къщи:

Група/лв.

0; І група

ІІ група

ІІІ група

ІV група

V група

28000

18200

12000

6600

3000


31. Продажба на вестници, списания, българска и преводна литература - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

а) Столична община:

І зона

ІІ зона

ІІІ зона

ІV зона

260

195

130

104

б) други населени места:

І група

ІІ група

ІІІ група

ІV група

V група

188

120

90

60

30

32. Ремонт на компютри, компютърна и друга електронна офис техника (копирни апарати, факс апарати, принтери и други) - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

Група/лв.

0 група

І група

ІІ група

ІІІ група

ІV група

V група

1300

995

900

865

390

300

33. Игри с развлекателен или спортен характер - данъкът се определя за брой съоръжения според местонахождението на обекта:

а) развлекателни игрални автомати и други игри, функциониращи чрез вкарването на монета или жетон:

Група/лв.

0; І група

ІІ група

ІІІ група

ІV група

V група

198

171

146

112

100

Развлекателни игрални автомати са игрални автомати без печалба, предназначени за развлечение и отдих, при които срещу цената на една игра се получава определено време за ползване или игра на автомата.

б) минифутбол, тенис на маса, хвърляне на стрели, пейнтбол и спийдбол, минибаскетбол, бридж, табла:

Група/лв.

0; І група

ІІ група

ІІІ група

ІV група

V група

26

22

17

10

8

в) зали за боулинг и кегелбан - за игрален коридор, и билярд - за маса:

Група/лв.

0; І група

ІІ група

ІІІ група

ІV група

V група

140

104

72

55

40

34. фитнес центрове и спортни зали - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

за кв. метър:

0; І група

ІІ група

ІІІ група

ІV група

V група

4

3,5

2,5

2

1,5

за фитнес уред:

Група/лв.

0; І група

ІІ група

ІІІ група

ІV група

V група

840

715

540

440

300

35. Химическо чистене, пране и гладене - данъкът се определя на брой съоръжения според местонахождението на обекта:

Група/лв.

0; І група

ІІ група

ІІІ група

ІV група

V група

440

325

243

187

133

Съоръжение е всеки отделен уред (машина), който се използва пряко в дейността (перални машини, гладачни преси, сушилни машини и други подобни).
36. Мелничарски услуги:

а) мелници за брашно - 18 лв. на линеен сантиметър от дължината на млевната линия;

б) мелници за фураж стационарни - 600 лв.;
37. Услуги с атрактивен характер:
Сума за брой (в лв.)

а) корабчета

750

б) лодки

450

в) яхти

900

г) джетове

900

д) детски колички и моторчета

150

е) стрелбища

300
Сума за място (в лв.)

ж) влакчета

30

з) файтони

75

и) въртележки, виенски колела, блъскащи се колички, велосипеди и рикши

150
Сума за брой оборудване

(в лв.)

к) водни ски, водни планери и сърфове, водни колела, надуваеми водни увеселения

150

л) зимни ски (включително ски екипировка), зимни кънки, сноубордове, шейни

150

38. Транспортна дейност - данъкът се определя за брой моторно превозно средство в следните размери:

Вид на МПС:

І група/лв.

ІІ група/лв.

ІІІ група/лв.

а) леки автомобили

653

350

135

б) автобуси до 22 места, включително мястото на водача

798

490

270

в) автобуси над 22 места

1088

630

350

г) товарни автомобили, включително ремаркета и полуремаркета:

- за всеки започнат тон товароносимост до 5 тона


102


84


68

- за всеки започнат тон над
5 тона до 10 тона

73

56

40

- за всеки започнат тон над
10 тона

44

28

14

39. Обучение на водачи на моторни превозни средства - данъкът се определя за брой моторно превозно средство в следните размери:
Група/лв.
0; І група

ІІ група

ІІІ група

ІV група

V група

а) мотопеди,

мотоциклети

475

425

350

275

200

б) други МПС

950

850

700

550

400

40. Услуги „Пътна помощ” на пътни превозни средства - 2000 лв. за брой моторно превозно средство.

41. Услуги със земеделска и горска техника - данъкът се определя за брой техника, както следва:

а) комбайн - 330 лв.;

б) трактори, тракторни ремаркета, самоходни шасита и други самоходни и самодвижещи се машини - 110 лв.;

в) прикачни, навесни и стационарни машини - 11 лв.

 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © sanaalar.ru
  Образовательные документы для студентов.