.RU
Карта сайта

1.3. КОНТРОЛ НА МЕРКИТЕ ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ И - Отчет за дейността на апелативен район пловдив


1.3. КОНТРОЛ НА МЕРКИТЕ ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ ИДРУГИ МЕРКИ ЗА ПРОЦЕСУАЛНА ПРИНУДАПрез първото полугодие на 2011 г. от прокурор са направени 581 искания при 510 за същия период на миналата година за налагане на мярка за неотклонение, от които уважени са 507 при 473 за 2010 г. Налице е значително увеличение с близо 14 %, което говори за по-сериозен подход към конкретно досъдебно производство с известни извършители. Неуважени са 70 или 12 % при 35 или 7 % за 2010 г., от които обаче съда е наложил в 17 случая при 9 за полугодието на 2010 г. мярка за неотклонение ”Домашен арест”. В 47 при 21 за предходния период от случаите са били наложени други мерки за неотклонение. Четири са неразгледаните искания в края на отчетния период.

Данните сочат на добра мотивираност при изготвянето на исканията, имайки предвид високия процент на уважените. В 32 при 20 случая за 2010 г. отказите на съда за налагане на мярка за неотклонение „Задържане под стража” са били протестирани, като в 7 при 10 случая протестите са уважени. Налице е намаление на процента на уважените протести с около 23 %.

По чл.65 ал.7 от НПК срещу изменена мярка „Задържане под стража” са подадени общо 6 протеста при 8 протеста за полугодието на 2010 г., от които уважени са 4 при 3 за 2010 г., неуважени са 2 бр. По този показател пък е налице подобрение с около 29%.

За периода с мярка за неотклонение „Задържане под стража” са били 679 лица при 544 лица през полугодието на 2010 г., от тях 72 при 30 през първото шестмесечие на 2010 г. са имали и други висящи дела. С мярка „Домашен арест” са били 39 при 18 от предходния период лица. Това сочи на по-голяма взискателност по отношение на мерките за неотклонение на лица с други висящи дела.

238 при 221 лица са били задържани към края на отчетния период, от които 139 при 132 от предходния период в срок до 2 месеца и 99 при 89 в срок до една година. Няма задържани под стража за срок повече от година. Сочените цифри позволяват да се очертае известно подобрение в срочността на делата със задържани лица и по-точно продължителността на мярката за неотклонение, защото при чувствително увеличение на общия брой задържани почти еднакъв е броят на тези, които в края на периода са с неприключени досъдебни производства.

На основание чл.63 ал.6 от НПК мярката за неотклонение „Задържане под стража” е била изменена от прокурор в 45 при 25 случая.

Чувствителен е броя на съдебните заседания по мерки за неотклонение - 812 заседания.

2.1НАКАЗАТЕЛНО СЪДЕБЕН НАДЗОРІ. Образуваните и решени дела в съда по внесени прокурорски актове на територията на Апелативна прокуратура - Пловдив за времето 01.01.2011 година – 30.06.2011 година са показани в таблица 2.1.1

През първото шестмесечие на 2011 г. в съдилищата Пловдивския апелативен район са образувани общо 4 411 дела по внесени прокурорски актове. От тях: по обвинителен акт – 3 113 бр., по предложение за споразумение – 868 и по предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по чл. 78а от НК – 430 броя.

За сравнение за същия период на 2010 г. са образувани по внесени прокурорски актове общо 4 566 дела, а за 2009 г. – общо 4092 дела при разпределение: по обвинителни актове – 2010 г. – 3 343 бр., 2009 г. – 2992 бр., по предложение за споразумение – 2010 г. – 713 бр., 2009 г. – 597 и по предложение за налагане на административно наказание по чл. 78а от НК – 2010 г. – 510 бр., а 2009 г. - 506 бр.

Може да се отчете, че има незначително намаление на общо образуваните дела по внесени прокурорски актове в сравнение с предшестващата година, но цифрата е значително по-висока от тази през 2009 г. Намаление има при обвинителните актове и при предложенията по чл. 78а от НК, като последната цифра не зависи от преценката на прокурора. При споразуменията има увеличение в сравнение с предшестващите две години, което говори за трайно утвърждаване на този институт в съдебната практика.

През отчетния период съдилищата са решили 4 537 дела, докато за 2010 г. броят им е бил 4 435 дела, а за 2009 г. – 4 342.

През първото шестмесечие на 2009 г. е била направена констатация за очертала се тенденция за намаляване броя на решените дела. Сега можем да направим извода, че тази негативна констатация е преодоляна и е налице обратната тенденция.

По окръжни прокуратури броят на решените дела е следният:

ПРОКУРАТУРАІ-во шестмесечие2011 г.І-во шестмесечие2010 г.І-во шестмесечие 2009г.ОП Пловдив

1467

1563

1387

ОП Стара Загора

1153

1064

977

ОП Пазарджик

630

748

702

ОП Хасково

805

560

689

ОП Кърджали

255

238

291

ОП Смолян

227

262

296

ОБЩО:453744354342От данните е видно, че в Хасково, Стара Загора и Кърджали имат значително подобрение на този показател, докато в Пловдив, Пазарджик и Смолян има намаление, като за последните две прокуратури в сравнение с предшестващите две години се очертава тенденция за намаляване на броя на решените дела от съда.

От съдилищата са били върнати за доразследване общо 208 дела, при 204 за 2010 г. и 195 за 2009 г. Бройката е завишена незначително в сравнение с предшестващите две години и може да се отчете устойчивост на постигнатите резултати, с лека тенденция за влошаване.

От върнатите дела по обвинителни актове са 175 срещу 173 за 2010 г. и 152 за 2009 г., по предложения по чл. 78а от НК – 19 дела, срещу 9 за 2010 г. и 28 за 2009 г., а неодобрените предложения за споразумение са 14 дела, срещу 22 за 2010 г. и 15 за 2009 г. Може да се отчете, че влошаването се дължи главно на делата по чл. 78А от НК, което е резултат на неяснота в правната норма и различно тълкуване разпоредбата на ал.7 на чл. 78А от НК от отделните съдилища и прокуратури, относно „множество престъпления”, негативите от което продължиха и след приемането на Тълкувателно решение № 2/2010 г. на ОСНК.

По прокуратури се разпределят така:


ПРОКУРАТУРАІ-во шестмесечие2011г.І-во шестмесечие2010г.І-во шестмесечие 2009г.ОП Пловдив

43

62

59

ОП Стара Загора

64

59

47

ОП Пазарджик

26

20

24

ОП Хасково

48

46

45

ОП Кърджали

11

12

17

ОП Смолян

16

5

3

ОБЩО:208204195
Процентното съотношение на върнатите от съда дела към внесените с прокурорски актове (табл.1.2, к.34+37+40), за първото полугодие през съответните години е:

І-во полугодие на 2011 г. – 4,82%

І-во полугодие на 2010 г. - 4,53 %

І-во полугодие на 2009г. – 4.84%.

По прокуратури данните са:

ПРОКУРАТУРА

І-во шестмесечие 2011г.І-во шестмесечие 2010г.І-во шестмесечие 2009г.внесени прокурорски актове

върнати от съда

%

внесени прокурорски актове

върнати от съда

%

внесени прокурорски актове

върнати от съда

%

ОП Пловдив

1 373

43

3,13%

1 518

62

4,08%

1 258

59

4,68%

ОП Пазарджик

616

26

4,22%

728

59

8,10%

657

47

7,15%

ОП Стара Загора

1 048

64

6,10%

1 124

20

1,77%

934

24

2,56%

ОП Хасково

798

48

6,01%

672

46

6,84%

623

45

7,22%

ОП Кърджали

253

11

4,34%

223

12

5,38%

293

17

5,80%

ОП Смолян

202

16

7,92%

231

5

2,16%

257

3

1,16%

ОБЩО:4 290

208

4,84%

4 496

204

4,53%

4 022

195

4,84%

Подобрение по този показател има в Окръжните прокуратури Пловдив, Пазарджик, Хасково и Кърджали. В останалите две прокуратури – Стара Загора и Смолян, положението е тревожно, тъй като увеличението на процента е в пъти. Очевидно административните ръководители на тези прокуратури следва да обърнат сериозно внимание на този въпрос и да положат усилия за подобряване на показателя до края на годината.

По глава Двадесет и седма от НПК „Съкратено съдебно следствие…” през отчетния период са произнесени 621 осъдителни присъди или 38,86% от общо четените осъдителни присъди, срещу 635 осъдителни присъди, или 39,81% за същия период на 2010 г. и 627 осъдителни присъди или 36,35% за първото полугодие на 2009 г. Извода е, че института на съкратеното съдебно следствие се е наложил в практиката на съдилищата и се прилага успешно.

На основание чл. 250 и 289 от НПК са били прекратени 17 дела при 23 за 2010 г. и 28 за 2009 г. По прокуратури данните са: Пловдив – 0 при 5 за 2010 г. и 6 за 2009 г., Пазарджик – 3 при 4 за 2010 г. и 2 за 2009 г., Стара Загора – 10 при 9 за 2010 г. и 12 за 2009 г., Хасково – 3 при 1 за 2010 г. и 5 за 2009 г., Кърджали – 1 при 2 за 2010 г. и 1 за 2009 г. и Смолян – 0 при 2 за 2010 г. и 2 за 2009 г. От данните е видно, че Пловдив, Смолян и Кърджали бележат значително подобрение, а останалите запазват показателя от миналите години и дори има незначително влошаване.

Спрените дела на основание чл. 290 от НПК са 3 срещу 6 за 2010 г. и 7 за 2009 г.

През периода по внесено предложение за възобновяване е образувано 1 дело по глава 33 от НПК, През същия период на 2010 г. са образувани 2 дела, от които 1 е по ЗАНН, а едно по Глава 33 от НПК, а през същия период на 2009 г. са образувани 4 дела, от които 3 по ЗАНН.

ІІ.Действия на прокурора в съдебна фаза. Протести - таблица 2.1.2.

През отчетния период прокуратурите са подали общо 259 протеста срещу 229 за 2010 г. и 253 за същия период на 2009 г. От тях 249 са въззивни и 10 касационни.

От подадените 249 въззивни протеста 39 са уважени, 74 не са уважени, 136 не са разгледани до края на периода. Съотношението на уважените спрямо общо подадените въззивни протести е 15,66%, а спрямо общо разгледаните – 34,51%. За същия период на 2010 г. процента е бил съответно 18,86% и 45,45%, а за 2009 г. - 13,73% и 36,78%. Броят на протестите бележи незначително увеличение в сравнение с предшестващите години, но има леко влошаване процента на уважените. Независимо от това, считаме, че прокурора трябва да отстоява позицията си докрай и винаги, когато не е съгласен с постановения съдебен акт, да го протестира.

Касационните протести са 10, от които 1 уважен, 1 неуважен и 8 неразгледани. По прокуратури се разпределят така: Апелативна прокуратура – Пловдив е подала до Върховния касационен съд – 8 протеста от които 1 неуважен и 7 неразгледани. Окръжна прокуратура - Пазарджик – 2, от които 1 уважен и 1 неразгледан.

През първото полугодие на 2010 г. са били подадени 17 касационни протеста, от които 4 уважени, 4 неуважени и 9 неразгледани, а през 2009 г. са били подадени 20 касационни протеста, от които 2 уважени, 9 неуважени и 9 неразгледани.

Прокурорите от региона на Апелативна прокуратура - Пловдив са участвали в 8 969 съдебни заседания по наказателно-съдебния надзор. В 7 случая са повдигнати на подсъдимите нови обвинения от прокурора, участващ при разглеждането на делото. Прокурорите са заявявали 6 (6)пъти искане за прекратяване на наказателно производство, в 1 случай са пледирали за оправдателна присъда и 1 лице е с влязла в сила оправдателна присъда, постановена в съгласие прокурорското заявление.

За сравнение през 2010 г. прокурорите са участвали в 10 115 съдебни заседания, в 3 случая са повдигнали нови обвинения, в 6 случая са заявявали искане за прекратяване на наказателното производство и по 2 дела са постановени оправдателни присъди в съответствие с прокурорското искане, през 2009 г. прокурорите са участвали в 7 515 съдебни заседания, в 6 случая са повдигнали нови обвинения, 4 пъти са правили искания за прекратяване на наказателното производство и по 4 дела са постановени оправдателни присъди в съответствие с прокурорското искане.

Оправдателната присъда постановени в съгласие с прокурорското искане е на Районните прокуратури Пловдив. Случаят е следният:

НОХД 5863/2010 год. на ПРС ХІV н.с., ПД № 899/2010 год. на Районна прокуратура гр. Пловдив. Внесен е обв. акт срещу едно лице за престъпление по чл. 201 вр. с чл. 26 ал. 1 от НК. Предмет на обвинението е била парична сума, дадена на обвиняемия за закупуване на определена вещ. На досъдебното производство свидетеля е твърдял, че сумата реално е била предадена на обвиняемия. В хода на съдебното следствие се изяснило, че свидетеля е играл на «кредит» в игралната зала и не е давал фактически на обвиняемия инкриминираната сума. При тези обстоятелства прокурора не е поддържал обвинението и била постановена оправдателна присъда.

Причината е непълно изясняване на фактическата обстановка от разследващия орган. Промяна показанията на свидетел и събиране на нови доказателства, които не са били събрани на досъдебното производство.
ІІІ.Осъдени и санкционирани лица - таблица 2.1.3.

Съдилищата са постановили осъдителни и санкционни решения срещу 5 176 лица при 5 473 за 2010 г. и 5037 лица за 2009 г. От тях 440 са жени срещу 454 за 2010 г. и 388 за 2009 г. На младежка възраст от 14 до 29 години са 2310 лица срещу 2 390 лица за 2010 г. и 2207 за 2009 г. Рецидивистите са 481 срещу 604 за 2010 г. и 491 за 2009 г. Посочените данни водят до извода, че макара и да има леко намаление на осъдените лица в сравнение с предшестващата година, то броят им е по-голям от тези през 2009 г. Или активността на съда не е намаляла. Значително е намалял броят на рецидивистите в сравнение с предшестващата година, което е атестат за по-добра превантивна работа с тези лица.

Наказание лишаване от свобода ефективно е наложено на 1 239 лица срещу 1 133 лица за 2010 г. и 1 015 за 2009 г. Може да се направи извод за проявила се тенденция за провеждане на по-твърда наказателна политика от съдилищата.

Наказание лишаване от свобода условно е наложено на 2 059 лица срещу 1 716 за 2010 г. и 1581 за 2009 г.

Влезлите в сила осъдителни присъди и санкционни решения са 4 012 срещу 5 019 лица. Спрямо внесените 4 290 прокурорски акта, осъдителните решения съставляват 93,51%. За сравнение през 2010 г. решенията са 4 284 спещу 5 334 лица и съставляват 95,28% спрямо общо внесените 4 496 прокурорски акта, а за 2009 г. решенията са 3 987 срещу 4 847 лица и съставляват 97,43% спрямо внесените 4092 прокурорски акта. Наблюдава се лек спад на процента на осъдените и санкционирани лица спрямо общо внесените прокурорски актове, но това според нас се дължи на активизирането на съда и намаляване броя на висящите дела от минали периоди, който дават отражение на този процент.

Осъдените и санкционирани лица с влезли в сила съдебни актове се разпределят така – 431 жени, 2 183 на младежка възраст и 491 рецидивисти. За 2010 г. тези данни са 418 жени, 2115 на младежка възраст и 623 рецидивисти, а за 2009 г. данните са 307 жени; 1994 младежи и 620 рецидивисти. Прави впечатление, че се появява лека тенденция за увеличаване броя на осъдените с влезли в сила присъди лица на младежка възраст. Може би една от причините за това е и по-голямата безработица сред тази група лица.

През първото полугодие на 2011 г. са оправдани 98 лица. За сравнение през 2010 г. са оправдани 121 лица, а през 2009 г. те са 115.

Отношението им спрямо осъдените в периода лица е:

І-во полугодие на 2011 г. - 1,89%

І-во полугодие на 2010 г. – 2,26%

І – во полугодие на 2009г. - 2,28%.

Забелязва се лека тенденция за намаляване на оправданите лица.

Горните цифри илюстрират наложената през последните години тенденция на подобрение в работата на прокуратурите от региона, което се дължи и на утвърдената организация със Заповед № АП 53/28.ХІ.2007 г. на Апелативния прокурор – Пловдив за изготвяне на досиета на оправдателните присъди, съдържащи становища на прокурора внесъл акта, както и на този участвал в съдебното заседание при произнасяне на оправдателната присъда. Напоследък в прокуратурите се заражда недоволство от тази организация, като се счита, че тя вече е изиграла полята си и следва да се отмени. Тези настроения вероятно са породени от обстоятелството, че постановената оправдателна присъда е свързана с допълнително натоварване на прокурорите – комисии, обсъждане и т.н. След като обаче тази организация е показала ефективност, считам, че следва да продължи и занапред.

За шестмесечието са постановени и влезли в сила 44 оправдателни присъди срещу 55 лица За 2010 г. те са 47 оправдателни присъди срещу 64 лица, а за 2009 г. оправдателните присъди са 46 срещу 72 лица.

По прокуратури данните са:

Прокуратура

І полугодие на година

2011

2010

2009

бр. присъди

бр. лица

бр. присъди

бр. лица

бр. присъди

бр. лица

Пловдив

22

30

20

26

23

38

Пазарджик

8

8

13

16

4

9

Стара Загора

7

7

6

11

4

8

Хасково

3

5

4

4

5

5

Кърджали

2

2

0

1

7

8

Смолян

2

3

4

6

3

4

ОБЩО:

44

55

47

64

46

72


От данните в таблицата е видно, че с леки колебания в двете посоки, положението в прокуратурите в общи линии се запазва. В сравнение с отчетния период на 2010 г. по рязко подобрение има в Пазарджик, но това подобрение е приблизително на нивото на 2009 г.

Относителният дял на оправданите лица с влезли в сила оправдателни присъди към осъдените и санкционирани лица с влезли в сила осъдителни присъди е 1,09% срещу 1,19% за 2010 г. и 1,81 % за първото полугодие на 2009 г. Може да се направи извод, за очертала се тенденция за подобрение в сравнение с предшестващите две години.

Влезлите в сила оправдателни присъди отнесени към влезлите в сила осъдителни присъди и санкционни решения е:

За първото полугодие на 2011 г. – 1,09%

За първото полугодие на 2010 г. – 1,09%

за първо полугодие на 2009г. – 1,15%

Сравнителните данни показват устойчивост на показателите в сравнение със същия период на предшестващите години и считаме, че запазването на постигнатите резултати ще е добър атестат за работата. Все пак трябва да се отбележи, че като се имат предвид причините за постановените оправдателни присъди, има резерви за по-съществени постижения.

В заключение може да се отчете, че и през това полугодие като цяло няма влошаване на работата по наказателно-съдебния надзор, а по отделни показатели дори има подобрение. Повече внимание следва да обърнат административните ръководители на Окръжните прокуратури Стара Загора и Смолян на върнатите дела за допълнително разследване от съда. Да осигурят стриктно спазване заповедта на апелативния прокурор за анализиране на причините за връщане, отговорността на прокурора и свързаните с това последици.

Отчетените резултати се дължат на усилията, които полага всеки един прокурор за качествено и професионално изпълнение на възложената му работа и това следва да продължи и занапред.
2014-07-19 18:44
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © sanaalar.ru
  Образовательные документы для студентов.