.RU

Сноски к главе VIII - История Византийской империи. Том 1

Сноски к главе VIII


1 Codex Gregorianus, Hermogenianus, Theodosianus.

2 Krueger. Hist, des sources du droit romain. P. 448; Diehl. Justinien. P. 248–267.

3 lustiniani Novellae. Ed. Zachariae a Lingenthal//Bibl. Teubner. Nov. XVI. P. 93.

4 Ουκ αυτό δίδωσι μόνον όσον προφάσει των καλουμένων έπενοήΟη σουφφραγίων. Const., XVI. Ρ. 95.

5 Ibid. Ρ. 102: Και ούτως άρχοντες των υπηκόων ως αν πατέρες των υιών, άγατώντες μεν αυτούς ανεύθυνους οντάς…

6 Ibid. P. 106.

7 Nov. XXIII (24). Ρ. 152.

8 Ibid. Ρ. 153: Έπιτρέψαντές τε αύτοΐς καί τα πολιτικά διοικεϊν καί τα περί των νόμων γράφειν.

9 Ibid.: Τάξει δε χρήσ9αι μια ταξεωτών εκατόν.

10 Ibid. Ρ. 157: Καί πάντα εξει τα της αρχής παράσημα.

11 Ibid. P. 158: Και μήτε τάς πόλεις στασιάζεσΟαι συγχωρεϊν, μήτε τους κωμήτας άπαυ9αδιάζεσ9αι προς το δημόσιον.

12 Nov. XXXI (28). Р. 191.

13 Ibid. P. 192.

14 Nov. XXXIII. P. 206.

15 Nov. XLV(31). P. 277.

16 Ibid. P. 200.

17 Nov. XCVI. A. 538. P. 529.

18 Diehl. L'Afrique byzantine. P. 117, 453.

19 Nov. XCVI. P. 529: Oi παγάρχοι.

20 Nov. XCVI. P. 545: Εν r) πυκττί άπεγράψατο τον του έξαγωγίου τίτλον εκφέροντα διαφόροις αίτίαις χίλιους χρυσούς ούτως. Точная цифра восстановляется на основании дальнейшего текста.

Сноски к главе IX


1 Boecking. Dom. Ulpiani Fragmenta. Lipsiae, 1855.

2 Savigny. Vermischte Schriften. II, 205 и след.; Mommsen. Syrisches Provinzialmass und Romischer Reichskadaster//B журнале «Hermes». Berlin, 1869. Ill, 429.

3 Vermischte Schriften. 70. Обращение Сидония к Майориану: «Geryones nos esse puta, monstruumque tributum. Hie capita, ut vivam, tu mihi tolle tria».

4 Ibid., 212–213. Моммсен (в «Hermes». III. 431) со всею решительностью стоит за идеальную гуфу: «Das iugum ist kein Flachenmass, sondern–die fur die Grundsteuer verwendete Einheit einer zu 1000 Goldstucken abgeschatzten Bodenflache, auf welche je nach den verschiedenen Bonitirungsclassen 5, 20, 40, 60 Jugera an Flachenraum entfielen».

5 Bruns und Sachau. Syrisch Romisches Rechtsbuch. Leipzig, 1880; Sachau. Syrische Rechtsbucher. Berlin, 1907–1908. I, 11.

6 Первоначальный перевод и толкование этого места в издании Brunns und Sachau (§ 121. S. 37) подверглись некоторым дополнительным объяснениям в новом издании: Sachau. Syrische Rechtsbucher. S. 135.

7 Marquardt. Romische Staatsverwaltung. II. S. 237.

8 Подробности в моей статье: Следы писцовых книг в Византии//В «Журн. Мин. Нар. Просвещения». Янв. 1884.

9 Novella CLI1 (128). Р. 276.

10 Υπέρ εκάστου ίούγου, ή ίουλίων η κεντουρίων–чтение второго термина весьма сомнительно.

11 Nov. XXI (17). P. 137.

12 Nov. XXI. A. 535. P. 145: άπαν όσον απορον της επαρχίας έστϊ, τοϋτο ταΐς εκείνων κτήσεσιν επιζήσεις–это место допускает разные толкования. Очевидно, речь идет об επιβολή.

13 Zachariae a Lingenthal. Geschichte des griechisch romischen Rechts. III. Aufl. S. 229 squ.

14 Выражения όμόκηνσα и όμόδουλα не могут считаться разъясненными. Nov. CLII. Р. 279.

15 Панченко Б. А. О «Тайной истории» Прокопия. С. 140–143.

16 Zachariae. Op. cit. S. 232.

17 Общее значение вопроса оценено, между прочим, в статье г. Бороздина, помещенной в журнале «Термес», № 4 и 5 за 1909 г.

18 Самое капитальное сочинение: Mitteis. Zur Geschichte der Erb Pacht im Alterthum//Abhandl. Sachs. Ges. der Wissensch. XX. Leipzig, 1901; Pauly. Real Ekcyclop. V, 2. S. 2514; Энциклопедич. словарь Брокгауз Ефрон. Т. 80. Ст. 785.

19 Novella XV (7). P. 75.

20 Ibid. P. 85: Επί τούτοις έμφυτευτικήν συγγραφήν εις αυτόν γίνεσ&αι κατά το σχτ\μα…

21Nov. CXLVI1I (120). Ρ. 246.

22 Ibid. Ρ. 247: Επί τινι ποσότητε ταΰτα εις έμφύτευσιν διδόναι.

Сноски к главе X


1 Gfrorer. Byzantinische Geschichten. II. S. 361–362.

2 Acta Sanctorum. Octobris. T. IV. Miracula.

3 § 166: Ό των αυτών Σκλαβίνων εξαρχος, τοΰνομα Χάτζων. Acta SS. § 169; Tougard. § 46. Acta SS., § 177; Tougard. Acta SS., § 180; Tougard § 52. §35.

Acta SS. Oct. IV. § 185. P. 173; Tougard. § 65. P. 148. Tougard. §76.

9 Ibid. § 110.

10 Erben. Regesta. № 1; Migne. Patrol. Lat., LXXVII. Col. 1092: De Sclavorum gente, quae vobis valde imminet, affligor vehementer et conturbor; affligor in his, quae iam in vobis patior, conturbor quia per Istriae aditum iam Italiam intrare coeperunt.

11 Theophanes. Ed. de Boor. P. 300: Ηράκλειος δε ό βασιλεύς ευ ρε παραλελυμένα τα της πολιτείας 'Ρωμαίων πράγματα' την γαρ Εύρώπην οι "Αβαρες ήρήμωσαν και την Άσίαν οι Πέρσαι.– Общественный факт, что авары воевали вместе со славянами.

12 Pauli Diac. IV. 40: Hoc anno Sclavi Histriam interfectis militibus la crimabiliter depraedati sunt.

13 Isidori Hispalensis episcopi Chronicon//Migne. Patr. Lat. LXXXIII. Col. 1056: Heraclius quintum agit imperii annum. Cuius initio Sclavi Graeciam Romanis tulerunt, Persae Syfiam et Aegyptum.

14 Eand. Anecdota Syriaca, Thomas presbyter. Vol. I. Eugduni Bat. 1862. P. 115: Slavi Cretam ceterasque insulas invasere.

15 Pauli Diaconi. Hist Eongobard. IV. P. 44//Mon. Germ. Hist., Scriptores rerum Eangob, et Ital., ed. Bethmann et Waitz. Hannov., 1878. P. 135: Venientes Sclavi cum multitudine navium non longe a civitate Seponto castra posuerunt.

16 В высшей степени пикантное место дают «Acta SS.», § 190: Τους 9αλαττίους πλοτήρας τους έπΐ παρακρμιδη καρπών εν ττ( βασιλευούσή άνιόντας πόλει πάμπολλους έκπορΟήσαντες, από τε των νήσωγ καί της στενής δαλάττης και των έπΐ το Πάριον και Προκόννησον τόπους και αυτούς τους είς το τελωνείον άμα των πλοείμων αΐχμαλωτίσαντες…

17 Schlumberger. Sigillographie de {'empire byzantin. P. 197–198.

18 Miracula. Eib. IE § 158.

19 Ibid.: "Ασπερ κατεσκεύασαν εκ μονοδένδρων γλυπτάς νήας, απείρους τον αριθμόν υπάρχουσας, κατά το προς 9άλατταν κατεστρατοπέδευσαν μέρος… Ясно, что упомянутым в житии славянским племенам принадлежал морской берег в Македонии!

20 Tougard. §86. Р. 166.

21 Ραλλη Ποτλη. Σύνταγμα των 9είων καί ιερών κανύνων. V. Ρ. 72.

22 Τ he ο ph. Chronogr. P. 561.

23 Echos d'Orient. № 77. Juillet 1909; Vailhe. Projet d'alliance turcobyzantine au VI s.

Сноски к главе XI


1 Finlay. History of Greece. I. 298.

2 Acta Sanct. Octobris. IV. P. 132.

3 Theophilacti Simocattae. Ed. Bonnae. P. 36.

4 Finlay. I. 298.

5 Theophanis. Chronogr. 251, 25: Αγοράσας σώματα εθνικών κατέστησε στράτευμα είς δομα ίδιον, άμφιάσας καί καΟοπλίσας αυτούς χιλιάδας ιέ.

6 Theoph Ρ. 267, 32: Ειρήνης δε βαρείας την άνατολήν καταλαβούσης άβαρικός επί την Εύρώπην έκύμαινε πόλεμος'δια τούτο ό Μαυρίκιος τάς δυνάμεις από ανατολής επί την θράκην μετήγαγεν.

7 Ibid., 233: Εύρόντες^ δε του τείχους του Άναστασικοϋ τόπους τινάς πεπτωκότας εκ των σεισμών, είσελ9όντες ήχμαλώτευσαν…

8 Ibid.: Ό βασιλεύς έδημότευσε πολλούς και Ιπεμψεν είς το μακρόν τείχος.

9Ibid., 254, 5.

10 Ibid., 254, 6: Ό δε βασιλεύς τα του παλατιού στρατεύματα έξαγαγών της πόλεως και τους δήμους φυλάττειν τα μακρά τείχη έκέλευσεν.

11 Ibid., 279, 17.

12 Ibid., 279, 18–19.

13 Ibid., 278, 33: Φασϊ δε τίνες τον Μαυρίκιον υπο8έσ9αι τω Κομεντιόλω

όπως το ρωμαϊκό ν στράτευμα παραδώση πολέμοις δια τάς αταξίας αυτών.

14 Ibid., 280, 7.

15 Theoph. Ed. de Boor. P. 282–288.

16 Theophyl. Hist. VIII, 7. P. 327, 15.

17 Theophyl. VIII. 7. P. 327, 12: Και τους δημάρχους είσκαλεσάμενος προς τα βασίλεια έπυνδάνετο των δημοτεύοντων επί λεπτού τον άρι9μόν.

18 Finlay. History of Greece 1 , 302; В u г у . A History of later roman empire. 1 1, 86.

19 Ed. de Boor. P. 280.

20 Theoph. 287, 7: Και έπϊ άσπίδος τούτον (т. е. Фоку) ύψώυαντες εύφήμησαν εξαρχον.

21 Ibid. VI, 2. P. 243–244.

22 Chronicon paschale. P. 699: Αναφαίνονται πλοία ικανά κατά το στρογγυλοϋν καστέλλιν.


1 Имеется в виду все довольно вольное место в разговоре Стрепсиада с Сократом, где гром сравнивается с газами, выпускаемыми из себя человеком: стихи 388 и сл., в особенности 398–402

2 xai γαρ οϊμοα διδάσκειν, αλλ' ουχί κολάζειν χρή τους ανόητους.

3 Следует рассказ о том, как Юлиан раз угорел в Лютеции (Р. 438–439. Teubn ).

4 Намек на императора Валентиниана I и сыновей его Грациана и Валентиниана П.

5 По смерти Константина Великого ряд императоров идет в следующем порядке: 1) от 337 до 353 г. сыновья: Константин II (Галлия и Испания), Констант (Италия и Африка), Констанций (Восток); 2) племянники: Далмации (дунайские провинции), Ганнибалиан (Понт). С 353 по 361 г. империя соединена под одною властью Констанция. Следуют: Юлиан (361–363), Иовиан (363–364), Валентиниан I (364–375) на Западе; Валент (364–378) на Востоке; Грациан и Валентиниан II (375–392) на Западе; Феодосии (379–395) на Востоке.

6 Как выражается Аммиан Марцеллин, «monumentis yetenbus leviter nota»

7 Пожар 1912 г. обнажил верхние террасы Большого дворца, восходящие, бесспорно, ко временам первых его строителей. Под верхней террасой обнаружен крытый портик на столбах и с круглыми сводами; снаружи вплотную к террасе пристроены византийские четырехугольные башни, построенные, наверное, императором Никифором Фокой, укрепившим «верхний дворец». Местами даже уцелели на поверхности земли остатки византийских построек, несомненно, на территории дворца. Террасы ориентированы сообразно с расположением Августеона, а не ипподрома, и следует думать, что в том же направлении тянулись и главнейшие дворцовые здания. Эти данные дают новейший материал для топографии Большого дворца.

8 В Византии часть этих дел была отнесена впоследствии к компетенции квестора.

9 Отметим здесь ради курьеза совершенно нелепый латинский перевод греческого текста: о παιδοδιδάσκαλος νομικός переведено Ludimagister prag maticus!

10 Золотой империал, иначе номисма, или иперпир (иначе перпер), стоил около 4 р. на наши деньги.

11 Так называлась большая площадь в городе. Strategium in quo est forum Theodosiacum (ap. Seeck. Notitia urbis Constantinopolitanae).

12 Кератий – мелкая серебряная монета, на номисму полагалось 24 кератия, следовательно, цена кератия ок. 15 коп. Милиарисии – тоже серебряная монета вдвое большей стоимости, чем кератий (ок. 35 коп.).

13 «…quorum (Venetharum) nomina licet nunc per varias familias et loca muten tur, principaliter tamen Solaveni et Antes nominantur».

14 Амалафрида, дочь Феодориха и сестра Амаласунфы, была замужем за вандальским королем Тразимундом, которого низверг Хильдерик. Амалафрида была убита во время переворота.

15 Иустин II царствовал от 565 до 578 г., Тиверий II – от 578 до 582 г.

16 Разумеются православные патриархи Антиохи

17 Сень над престолом, или киворий.

18 Новелла дана на имя Иоанна, епарха претории и патрикия.

19 Нужно понимать хлебных мер

20 Это был комит Sacrarum largitionum в 535 г.

21 На запад от Александрии, на берегу моря.

22 Югер почти с точностью соответствует немецкому моргену. Та и другая меры почти равняются четверти нашей десятины.

23 Около 10 тыс. рублей.

24 Новелла дана на имя квестора священного двора Трибониана

25 Главным образом. Менандра.

26 С его именем сохранились сочинения о военном деле в Византии.

27 В Риме сохранился памятник царствования Фоки под именем колонны его имени.
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © sanaalar.ru
  Образовательные документы для студентов.