.RU

Общински съвет еленаОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24e-mail:

ob

s

@elena.bgТелефон/факс: 06151/65-57web:

obs

.elena.bg
РЕШЕНИЕ94 / 21.1

0

.2010 г.ПРОТОКОЛ № 16 / 21.1

0

.2010 г.ОТНОСНО

: П

родажба

на ½ идеални части

от УПИ ХVІІ-ГНС, кв. 21, ул. „Х.Ю.Брадата гр. ЕленаНа основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35., ал. 3 от ЗОС, чл. 47, ал. 1 от НРПУРОИ и § 42 от ПЗР от ЗИД на ЗОС,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНАРЕШИ:1. Дава съгласие за продажба на Венета Гатева Цонева с постоянен адрес гр. Русе, ул. „Митрополит Григорий” №3, вх. А, ет. 5, л.к. №**********, изд. на 24.08.2000 г. от МВР Русе, с ЕГН **********, на Георги Георгиев Цонев, с постоянен адрес гр. Русе, ул. „Митрополит Григорий” №3, вх. А, ет. 5, л.к. № **********, изд. на 06.12.2004 г. от МВР гр. Русе, с ЕГН ********** и Димитър Георгиев Цонев с постоянен адрес гр. Русе, ул. „Митрополит Григорий” №3, вх. А, л.к. **********, изд. на 02.07.2002 от МВР гр. Русе, с ЕГН ********** на следния недвижим имот: ½ идеална част от урегулиран поземлен имот ХVІІ-ГНС, кв. 21с площ от 470 / четиристотин и седемдесет/ кв. м по плана на гр. Елена, одобрен със заповед ул. рег. № 632/15.04.1975 г., при граници: от три страни улица и УПИ ХVІ-ГНС, актуван с АОС № 528/15.02.2010 г. – частна общинска собственост, вписан в Служба по вписвания – Елена под № 28, том І, на 10.02.2010 г., при права: 4/6 ид.част за Венета Гатева Цонева и по 1/6 ид. Част за Георги георгиев Цонев и Димитър Георгиев Цонев.

2. Утвърждава цената на имота: ½ идеална част от урегулиран поземлен имот ХVІІ-ГНС, кв. 21, цялото с площ от 470 / четиристотин и седемдесет/ кв. м по плана на гр. Елена, одобрен със заповед ул. рег. № 632/15.04.1975 г., при граници: от три страни улица и УПИ ХVІ-ГНС, актуван с АОС № 528/15.02.2010 г. – частна общинска собственост, вписан в Служба по вписвания – Елена под № 28, том І, на 10.02.2010 г. -

2400 /две хиляди и четиристотин/ лв. без ДДС,

съгласно бизнес оценката на „Елатив - Техноинвест”

3. Упълномощава Кмета на община Елена да сключи договор за покупко – продажба.

СИМЕОН КЪНЧЕВПредседател на
Общински съветЕленаДадаць дакумент у свой блог ці на сайт
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © sanaalar.ru
  Образовательные документы для студентов.