.RU

Практычныя заняткі ў зімовую сесію па дысцыпліне

Зацвярджаю

Пратакол пасяджэння кафедры

ад "____" _______ 2011 г. № __

Заг. кафедры філалогіі

_____________ Т.М.Пучынская

Практычныя заняткі ў зімовую сесію па дысцыпліне"Беларуская мова (прафесійная лексіка” для студэнтаў I, IV курса завочнай формы навучання па спецыяльнасці 1-25 01 07 Эканоміка і кіраванне на прадпрыемстве (ЭАдыс-11)Практычныя заняткі № 1Тэма:

Асаблівасці навуковага стылю мовы.

Навуковы тэкст: структура і моўна

e

афармленне.

Сістэма жанраў навуковай літаратуры.Спіс пытанняў для папярэдняга прачытання і засваення:(у дужках [] пазначана літаратура) 1. Функцыянальныя стылі беларускай мовы (гл. дадатак 1). [1], [2], [3], [5], [6], [7], [8]

 2. Навуковы стыль і яго функцыянальна-камунікатыўныя характарыстыкі (аб'ектыўнасць, лагічнасць, яснасць, дакладнасць, доказнасць). [1], [2], [3], [5], [6], [7], [8]

 3. Сістэма моўных сродкаў навуковага стылю (агульнанавуковая, тэрміналагічная лексіка; сродкі лагічнай сувязі). [1], [2], [5], [7], [8]

 4. Кампазіцыйна-структурная арганізацыя навуковага тэксту: а) з пункту гледжання характару зместу (тэма, падтэма); б) з пункту гледжання спосабаў выкладання інфармацыі (апісанне, апавяданне, разважанне, доказ). [7]

 5. Асаблівасці сінтаксісу навуковага стылю. Сродкі лагічнай сувязі паміж сказамі, абзацамі, складанымі сінтаксічнымі цэлымі. [1], [2], [5], [7], [8]

 6. Прынцыпы разгортвання інфармацыі ў навуковым тэксце. Структурна-семантычныя прынцыпы кампрэсіі інфармацыі. [7]

 7. Кампазіцыйна-змястоўная і лінгвістычная арганізацыя анатацыі, рэферата. [7]

 8. Структурна-семантычны аналіз анатацый. Віды анатацый. Бібліяграфія і тэкст анатацыі. Лексіка-граматычныя клішэ для анатавання. [7]

 9. Даведачна-бібліяграфічны апарат навуковай літаратуры. Афармленне цытат. [7], [9]

Пералік тэм для паведамленняў: 1. Афармленне цытат у беларускай мове.

 2. Сістэма стыляў беларускай мовы.

Ключавыя паняцці, якія павінны быць занатаваны ў канспекты:Стыль, навуковы стыль, аб’ектыўнасць, лагічнасць, дакладнасць, доказнасць, лексіка,тэрмін, тэма, апісанне, апавяданне, разважанне, доказ, сінтаксіс, інфармацыя, рэферат, анатацыя, навуковы арткул, манаграфія, дысертацыя.

Спіс літаратуры:  1. Азарка, В.У. Беларуская мова: спецыяльная лексіка: вучэб.-метад. дапам. / В.У. Азарка, А.С. Васілеўская, М.М. Круталевіч. — 3-е выд., перапрац. — Мн.: БДПУ, 2007.

  2. Антанюк, Л.А. Беларуская мова: прафесiйная лексіка: Курс лекцый / Л.А. Анта-
   нюк, Б.А. Плотнiкаў – 3-е выданне. – Мн.: Акадэмiя кiравання пры Прэзiдэнце Рэспублiкi Беларусь, 2005.

  3. Асновы культуры маўлення і стылістыкі / Пад рэд. У. В. Анічэнкі. — Мн., 1992.

  4. Беларуская

   мова. Прафесійная лексіка : дапам. / аўт.-склад. В.В.Маршэўская, І.В.Піваварчык, А.С.Садоўская. – Гродна : ГрДУ, 2006.

  5. Беларуская мова: Энцыклапедыя. / Пад рэд. А.Я.Міхневіча. — Мн.: БелЭн, 1994.

  6. Каўрус, А.А. Стылістыка беларускай мовы / А.А. Каўрус. — Мн., 1992.

  7. Маршэўская, В.В. Беларуская мова (прафесійная лексіка) у сінтаксічным і стылістычным аспектах: Вуч. дапаможнік / В.В. Маршэўская. — Гродна, ГрДУ, 2002.

  8. Цікоцкі, М.Я. Стылістыка тэксту: Вучэб. дапам. для студэнтаў выш. навуч. устаноў філал. профілю / М.Я. Цікоцкі. — Мн.: Бел. навука, 2002.

  9. Лепешаў, І.Я. Практыкум па беларускай мове: вучэб. дапам. / І.Я. Лепешаў, Г.М. Малажай, К.М. Панюціч. – Мн.: Вышэйшая школа, 2005.

На заняткі павінна быць прынесена

любая

навуковая літаратура па Вашай спецыяльнасці

на беларускай мове

(манаграфія, артыкул і г.д.) для практычнай работы.

Дадатак 1 да ПЗ па тэме “Асаблівасці навуковага стылю мовы. Навуковы тэкст: структура і моўнаe афармленне. Сістэма жанраў навуковай літаратуры”

СІСТЭМА ФУНКЦЫЯНАЛЬНЫХ СТЫЛЯЎ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫСтыліСфера выка-рыстанняМэты зносінСтылявая рысыМоўныя сродкіПадстыліРазмоўныБыт, сямейныя і сяброўскія зносіны

Абмен думкамі, інфармацыяй з блізкімі і знаёмымі людзьмі

Натуральнасць маўлення, эмацыянальнасць, ацэначны характар, адсутнасць строгай лагічнасці

Агульнаўжывальныя словы, бытавая лексіка, фразеалагізмы, экспрэсіўна-эмацыянальная лексіка; няпоўныя, пытальныя, пытальна-пабуджальныя сказы

Размоўна-бытавы, размоўна-афіцыйны

НавуковыНавука і тэхніка, вучэбны працэс

Паведаміць агульныя ці прыватныя істотныя прыкметы прадметаў, растлумачыць сутнасць з’явы, яе прычыны і пад.

Абстрактнасць, дакладнасць, аб’ектыўнасць, аргументаванасць

Агульнаўжывальныя словы і тэрміны; развітыя апавядальныя сказы, злучнікавая і падпарадкавальная сувязь

Уласна навуковы, навукова-вучэбны, навукова-папулярны

Афіцыйна-справавыАфіцыйныя дакументы, канцылярская, юрыдычная і дыпламатычная сферы

Інфармацыйная, пабуджальная, рэгуляцыя афіцыйных зносін

Паслядоўнасць і дакладнасць выкладу, аб’ектыўнасць ацэнак, стандартызацыя, адсутнасць эмацыянальнасці

Агульнаўжывальныя словы, абстрактная, тэрміналагічная, спецыяльная лексіка, канцылярскія штампы, складаныя сказы

Уласна заканадаўчы, дыпламатычны, адміністрацыйна-канцылярскі

ПубліцыстычныПалітыка-ідэалагічныя, грамадска-эканамічныя, культурныя, спартыўныя ды іншыя грамадскія зносіны

Інфармаваць, уздзейнічаць, фарміраваць грамадскую думку

Даходлівасць, эмацыянальнасць, ацэначнасць і агульназразумеласць

Агульнаўжывальныя словы, ацэначная лексіка, грамадска-палітычная лексіка, метафарычнасць тэрмінаў, загадны лад дзеяслова

Газетна-публіцыстычны, Радыё-журналісцкі, прамоўніцкі (агітацыйны)

МастацкіДухоўная сфера жыцця

Паведаміць і ўздзейнічаць на думкі і пачуцці чытача, эстэтычныя ўяўленні

Эмацыянальнасць, экспрэсіўнасць, вобразнасць, стылістычная незамкнёнасць, індывідуальнасць аўтара

Агульнаўжывальныя словы, разнастайныя вобразна-выяўленчыя сродкі

Проза, паэзія, драматургія


Складальнік М.А.СанкевічДадаць дакумент у свой блог ці на сайт
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © sanaalar.ru
  Образовательные документы для студентов.