.RU
Карта сайта

хензиг - Сказка, а быль


хен

з

иг

мал

е

н

ь

к

и

й

,

м

а

люс

е

н

ь­

к

и

й, крОхо

т

ный;

хензиг

к

езе

к

чигеш

крОхо

т

ный кусОч

е

к; ср.

азазыг I.


хенче

рож

д

ённый ос

е

н

ь

ю (о мо­лодняке мелкого скота);

хенче

с

иген

о

т

ава.

хенче

л

ээ

р /

хенчеле

*/ род

ить

, пр

и

нос

ить

д

ет

ёныш

е

й ос

е

н

ь

ю (о мелком скоте).

хеңме 1.

в

я

л

е

ное

мя

с

о,

в

я

л

е

н

а

я р

ы

б

а

;

2.

перен. сухощ

а

в

ы

й

, х

у

д

о

й

человеке).

хеңме

л

ээ

р /

хеңме

л

е*

/ в

я

л

ить

(мя­со. рыбу).

хеп 1

) одежд

а

;

а

к

хеп

б

е

л

ь

ё;

2

) обмундирован

ие

, фОрма;

спо

р

т хеви

спор

т

ивн

ая

фОрм

а

;

3

) тех. фОрма,

ш

аблОн;

ок хеви

фОрм

а

дл

я

о

т

ливк

и

о

х

о

т

н

ичьих

пул

ь

; ◊ б

и

р

хеп

к

е

ку

т

к

а

н

ыш

к

аш

точ­на

я

кОп

ия,

выл

ит

ый

,

Оч

е

н

ь

похо­ж

и

й (букв, как буд

т

о о

т

литый в однОй фОрм

е

);

бир хеп

к

е шапты

р

а

р пос

т

упа

ть

од

и

н

а

ково дурно (н

е

бл

аг

овидно);

хевин

к

ед

ер сле­дов

ат

ь дурнОму пр

и

меру.

хепке

р

е

р /х

е

пкер

*

/ од

е

в

ать,

снаб­ж

а

т

ь

од

е

ждой

,

обмунд

и

ровыва

ть

.

хеп

к

е

р

и

л

ге

обмунд

и

рован

ие

.

хеп-сын

собир. одежд

а и

обув

ь

.

хепте

к

чи

тех. формОвщик.

хе

пт

е

лир /х

е

п

т

ел*/ страд. от

хепте»

(см.

хептээ

р

) 1)

бы

ть

р

а

с­п

я

л

е

нным (о шкуре); 2) перен. наскак

и

в

ать,

на

т

алкив

а

т

ь

с

я

на что-л.

хептени

р /

хептен

*/ см. к

еттине

р

.


хептиг

оде

т

ый

,

в од

е

жде,

и

мею­щий одежду;

ше

р

иг хептиг

од

ет

ый в военную форму;

хамааты хептиг кижи

ч

е

ловек в

шт

а

т

ской одежде (в

шт

атском);

э

к

и хептиг

хоро

ш

О од

етый.


хептээ[н]

см.

хевээ

р

.


хептээ

р /х

е

п

т

е*/

1)

тех. формо­ва

ть

; 2) р

а

сп

я

ливат

ь

(шкуру); 3) перен. прост. жрат

ь

. хеп

тээ

ш охот. п

я

ло (доска для растяжка шкур).

хеп-хене

р

тен

сов

е

р

ш

енно н

е

о­жиданно

,

вн

е

запно

,

вдру

г

;

хеп--хене

р

тен

б

о

л

ган тава

р

ы

л

га

случай, проис

ш

ед

ши

й сов

е

р

ш

енно н

е

ожи­д

а

нно; ср.

хене

р

тен.


хепчо

к довОл

ь

но хорО

ши

й

, н

е­плохой.

хербектедир

/

хе

р

бе

к

тет*/

понуд.--страд. от

хе

рб

е

к

те*

(см. х

е

р

бектээ

р)

.


хе

р

бе

к

тежи

р /

хе

р

бе

к

теш*/

совм.--взаимн. от х

е

рбекте

*

(см. хербек

тээ

р)

1

) дра

ть

с

я

;

2

)

ца

р

а

п

ать

с

я

; 3) разг. ц

а

п

ать

с

я д

руг с дру

г

ом; ср. хер

бе

рле

жи

р.

-

475- ХЕР

хе

рб

е

к

тенир

/

хербектен

*/ возвр. от х

е

рб

е

к

т

е" (см. х

е

рбек

тэ

эр) хва­татьс

я

; карабка

ть

с

я

.

х

ерб

е

к

те

ш

ти

рер /хер

б

ек

тешти

р*/ понуд. от

хе

р

бе

к

теш

* (см. х

е

рбек

тежи

р) трав

и

т

ь

, натравл

и

ват

ь

дру

г

на дрУ

г

а; ср.

хе

р

бе

рл

ешти

р

е

р.

хе

р

бе

к

тээр

е

рб

е

к

т

е*/

1)

хва­та

ть

,

дё

р

гать

;

2)

царапат

ь

.

х

ерб

е

рл

ежи

р /х

е

рб

е

рл

еш*

/ совм.-взаимн. от х

е

рб

е

рле* (см. херб

е

рл

ээ

р)

д

ра

ться,

т

е

рза

ть

дру

г

дру

га

; ср. х

е

рб

е

к

теж

ир.

х

ерб

е

рл

е

ш

ти

р

е

р /х

е

рб

е

рл

ешти

р*/ понуд. от

хе

рб

е

рл

еш*

(см. хербер­л

ежи

р)

т

р

а

в

ить

, на

т

равл

и

ва

ть

; ср. х

е

рб

е

к

те

ш

т

ирер.

хе

р

бе

рл

ээ

р /х

е

р

бе

рл

е

*/ рас

те

р­зат

ь

.

хе

рб

е

рл

ээш

к

ин

рас

те

рзан

ие

(друг друга — о животных).

хе

р

бис

склон крутой

г

оры

,

по­кры

т

ый чащ

е

й (кус

т

арн

и

ком).

хе

р

ги

см.

хептээш. хе

р

е

ш

и

рОко;

ш

ир

е

;

хе

р

е база

р

ши

р

е шагать. хе

р

ег

л

е

к

чи

потр

е

бит

е

л

ь

. х

е

ре

г

л

е

л 1) потребност

ь,

нужда; куль

т

урлу

г хе

р

ег

л

е

л

дер

куль

т

ур­ны

е

по

т

ребнос

т

и; 2) по

т

р

е

бле­н

ие

II потр

е

бител

ь

ный; потр

е

б

и­

т

е

л

ь

ский; к

а

л

ба

к

хе

р

ег

л

е

л

диң

б

а

р

аанна

р

ының б

у

д

үр

ү

л

гези

произ­водс

т

во товаров широко

г

о потр

е

б­л

е

н

ия

; х

е

р

е

гл

е

л ү

не

потр

е

бит

е

л

ь­

на

я

стоимос

ть

;

хе

р

ег

л

е

л

ба

р

аанна

р

ы

по

т

р

е

б

ите

л

ь

ск

ие т

овары.

хе

р

ег

л

ээ

р /хере

г

л

е

*/

1

) упо

т

р

е

б­ля

т

ь, пр

и

м

е

н

я

т

ь

; пол

ь

зова

ть

с

я

;

бүдү

рүл

гениң чаа а

р

га

л

а

р

ын хе­

р

ег

л

ээ

р прим

е

н

ять

новы

е

спОсобы про

и

зводс

т

ва;

2

) нужда

ть

с

я

;

дет

к

имче

х

е

р

ег

лээр нуждат

ь

с

я

в под­держк

е

;

3

) иска

ть

;

сени би

р к

ижи хе

р

ег

л

ел т

урду какОй-

т

о ч

е

ловек

и

скал

т

еб

я

.

хе

р

е

к

1. 1

) дело;

Комм

у

нистиг па

р

тияның

улу

г хе

р

ээ тии

л

еп т

ур

а

р в

е

лико

е де

ло Коммун

и

с

т

иче­ской пар

т

и

и

поб

е

жда

е

т;

т

а

йбың

кам

га

ла

а

рынын

хе

р

ээ д

ело защи­ты мира;

ниити хе

р

ек об

щ

ее де

ло;

соңгаа

рл

аттынмас

х

е

р

е

к н

е

о

т

лож­но

е

дело;

а

лб

ан хе

р

е

к

те

р

и

слу­жебны

е

д

е

ла; хуу

н

у

ң хе

р

ээ

лично

е

дело; х

е

р

е

к у

ж

у

н

ж

уру

нда

) по делу; х

е

р

е

к к

ы

р

ында

н

а

деле, факт

и

ческ

и

;

2)

пр

е

с

т

уплен

ие

;

хе­

р

е

к к

ы

л

ы

р

ү

лгеди

р

)

сов

е

ршит

ь

пр

е

с

т

упление; х

е

р

е

кк

е онаажы

р

,

хер

е

кк

е т

у

тт

ур

а

р привл

е

ка

ть

с

я

к судебной о

т

ветс

т

веннос

т

и;

3)

дело, судебно

е

разб

и

ра

те

л

ь

с

т

во; х

е

р

е

к к

өө

р рассмотрет

ь д

ело;

2.

нужный

,

необходимый// нужно, н

е

об­ходимо, надо; к

ичээнгей са

л

ы

р х

е

р

е

к нужно обра

т

и

ть

вним

а

н

ие

; х

е

р

е

к

номна

р

ны чагыда

р заказ

а

т

ь

нужны

е

кни

ги

; ◊ х

е

р

е

к

апа

р

за

есл

и

пон

а

добится;

хе

р

ек

к

е а

л

ы

р пр

и

нимат

ь в

о вн

и

мани

е

.

хе

р

е

к

с

ел прибОр; посОб

ие

; ин­струмент;

өө

р

еди

л

ге хе

р

ексе

л

и

учебно

е

посОб

и

е;

шыйыыш

к

ын хе­

р

е

к

се

л

и

прибор дл

я

ч

е

рчен

ия

;

хөгжүм хе

р

ек

с

е

лд

е

р

и

музыкал

ь­

ны

е и

нс

т

румен

т

ы;

бажың иштиниң хе

р

е

к

се

л

де

р

и

пр

е

дме

т

ы до­машн

ег

о об

и

хОд

а

.

хе

р

е

к

сээ

р

I

е

р

е

к

се

*/ приним

ать

во вн

и

мани

е

; слу

шать

с

я,

подч

и­

ня

ть

с

я

.

хе

р

е

к

сээ

р

II

е

р

е

к

се

*/ оборудо­ват

ь,

об

е

спечива

ть

полнос

ть

ю, сн

а

бжа

ть

вс

е

м н

е

обходимым.

хе

р

е

к

тен

пр

е

ступник; винОвник, виновный, обв

и

н

яе

мый.

хе

р

е

к

тиг 1.

нужный;

хе

р

е

к

тиг чүве

нужна

я

в

е

щ

ь

;

2.

по делу;

хе

р

е

к

тиг чо

р

мен я

пришёл по делу.

хе

р

е

кч

о

к н

е

нужный, никчёмный, никуды

ш

ный // н

е

нужно.

хе

р

е

л луч;

х

ү

н хе

р

е

л

и

сОлн

е

чный луч.

хе

р

е

л

денди

р

е

р /

хе

р

е

л

денди

р*/ понуд. от х

е

рел

д

е

н

* (см. хер

е

лд

ени

р

)

излуча

ть

; хү

н чы

р

ыкты

б

о

л

гаш чы

л

ыгны хе

р

е

л

денди

р

ип т

ур

а

р сОлнц

е

излуча

ет

св

ет

и

те

п­ло.

хе

р

е

л

денииш

к

ин и

злучени

е

;

хүннүң корпускулярлыг хе

р

е

л

денииш

к

ини

корпускул

я

рно

е и

злу­чен

ие

солнц

а

.

ХЕР

- 476 -

хе

р

е

л

дени

р /х

е

р

е

л

ден

*/ лучит

ь­

ся, излучат

ь

с

я

, испускат

ь

лучи; распростран

я

т

ь

ся — о лучах.

хе

р

е

л

денче

к прям. и перен. лу­чистый;

хе

р

е

л

де

н

че

к

эне

р

гия

лу­чиста

я

энер

г

ия;

хе

р

е

л

денче

к к

а

а

к

та

р лучистые

г

лаза.

хе

р

е

л

диг

лучистый; сОлн

е

чный.

хе

р

е

л

чиге

й диал. см.

са

ры

г

-кудурук.

хе

р

е

р I

/хе

р

*/

растя

ги

ват

ь

, вы­тя

г

иват

ь

; расп

я

л

и

ват

ь

; расши­рят

ь

;

алгыны хе

р

е ты

р

та

р раст

я­г

иват

ь

кОжу.

хе

р

е

р

II

см.

хе

р

бе

р

лээ

р

.


хе

р

ечи

свиде

т

ель, св

и

д

е

т

е

л

ь

ни­ца.

хе

р

ечи

л

е

д

и

р /х

е

р

е

ч

и

л

ет

*/ понуд. от х

е

р

е

ч

и

ле* (см. х

е

р

е

ч

и

л

э

эр).

хе

р

ечи

л

ежи

р /х

е

р

е

ч

и

л

еш

*/ совм.-взаимн. от

хе

р

ечи

л

е

* (см. х

е

р

е­

ч

и

л

ээ

р).

хе

р

ечи

л

е

л свидет

е

л

ь

ство;

тө

р

ээниниң д

у

га

й

ында хе

р

ечи

л

е

л св

и

де

те

л

ь

ство о рожден

и

и.

хе

р

ечи

л

ээ

р /х

е

р

е

ч

и

л

е

*/

1

) св

и

де­

т

ел

ь

ствоват

ь

, быт

ь

доказат

е

л

ь­

ством;

2

) дават

ь

свидет

е

л

ь

ски

е

показани

я

.

хе

рж

и

р /х

е

р

иш

*/ совм.-взаимн. от х

е

р* (см. х

е

р

е

р II) драт

ь

с

я

, терзать дру

г

дру

г

а (о собаках).

хе

р

ии

см.

ха

й

ыы

.

хе

р

ии

-

хе

р

ии ш

ир

е

;

хе

р

ии

-

хе

р

ии ба

зар ша

г

ат

ь ш

ире (бол

ьш

ими

ш

а

г

ами).

хе

р

и

к

I 1

) растЯнутый, вЫт

я

нутый; расп

я

л

е

нный; 2) распЯтый.

хе

р

и

к

II

см.

хыныы

р.

хе

р

и

кс

имээ

р скуповатый, рас­чётл

и

вый.

хе

р

и

к

тени

р /

хе

р

иктен

*/

1

) ску­пит

ь

ся, скар

е

дничат

ь

, жадничат

ь

; 2) ст

е

снЯтьс

я

, смущат

ь

с

я

.

хе

р

им

1) двор;

хе

р

им иштинде

во дворе; 2) забор, о

г

рада.

хе

р

имниг

обн

е

сённый забОром (о

г

радой).

хе

р

имнээ

р /

хе

р

имне

*/ за

г

оражи­ват

ь

, обносит

ь

забОром (о

г

радой).

хе

р

ишти

р

е

р /х

е

р

и

ш

ти

р*/ понуд. от

хе

р

иш

* (см.

хержи

р) натравли­в

ать

дру

г

н

а

дру

г

а.

хе

рл

ииче

л л

ег

кО раст

яги

ваю­щийс

я

(рас

ш

ир

я

ющийс

я

).

хе

рл

ииш

к

ин

1) физ. рас

ш

ире­ни

е

; 2) прям. и перен. размах;

само

л

ётт

у

ң чалгынн

ар

ының хе

рл

и

и

ш

к

ини

размах крЫл

ье

в само­лёта;

ажылдың хе

рл

ииш

к

ини

раз­мах рабОты.

хе

рл

и

р /х

е

р

и

л*/ страд. от х

е

р* (см. х

е

р

е

р

I

)

1

) р

а

стя

ги

ват

ь

с

я

; 2) рас

ши

рят

ь

с

я

; 3) прям, и перен. размахиват

ь

с

я

.

хе

рт

е

г

е

р прО

г

нутый, вы

г

нутый, изО

г

нутый.

хе

р

тее

р /х

е

р

те

й*/ про

г

ибат

ь

с

я

, вы

г

ибат

ь

с

я

, из

ги

бат

ь

с

я

.

хе

р

те

й

ти

р /х

е

р

те

й

т

*/ понуд. от х

е

р

те

й* (см.

хе

р

тее

р) про

г

ибат

ь

, вы

г

ибат

ь

,

изг

иба

ть.


хе

р

теңнеди

р /

хе

р

теңнет

*/ понуд. от

хе

р

теңне

* (см.

хе

р

теңнээ

р)

.


хе

р

теңнээ

р /

хе

р

теңне

*/ ритм. см.

хе

р

тее

р

.


хе

р

теш 1.

с

е

дловина;

2

. прО

г

ну­тый; вЫ

г

нутый; ◊

хе

р

теш баштыг иди

к Обув

ь

с за

г

ну

т

ыми носкам

и

.

хе

р

ээже

н женщина // женск

и

й;

хе

р

ээжен

н

е

р

ниң дең э

р

гези

р

а

вно­прави

е

женщ

и

н;

Бүгү де

л

егейниң хе

р

ээженне

р

х

ү

нү

Международ­ный женский ден

ь

;

хе

р

ээжен иди

к женска

я

Обув

ь

.
2014-07-19 18:44
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © sanaalar.ru
  Образовательные документы для студентов.