.RU
Карта сайта

«нової людини» саме в «аристократичній» поезії Ґеорге1 - Шшшя критика

«нової людини» саме в «аристократичній» поезії Ґеорге1__


якій, мовляв, за символами «можна прочути й зовсім реальні, *

прообраз нової людини,

що повинна вийти переможцем із

Сй

.
тових катаклізмів. Несхитна опора її субстанції об’являється'

усвідомленні себе,

як частки космосу і як частки людства»

4

«

в


Великою

мірою Костецький

досягав «поєднання протиле

НОСТЄЙ» ШЛЯХОМ

деконкретизації експресіоністичного СОЦІд^

'

ного ідеалу, перенесення його

реальности

у внутрішню сф

Єп


і

якщо

наполягав на конечності безпосередньої суспільної (до якої звернулися розчаровані експресіоністи), то це нікол не була дія в рамках колективної структури: чи то релігійної

1

чи

суспільно-політичної,

а взаємнення у вузькому (на зраз

0

’ Ґеорґе або Сковороди) колі вибранців (у випадку Костецького

колі, згуртованому

ради «відчайдушної працьовитости»

45

в

’ давництва «На горі»), бо йшлося «ні про що інше, як про ви. ховання передових людських гуртів в обраному напрямі»

4

« ^ «викоренення десятьох тисяч пороків старого, струхлявілого світу, і то насамперед у собі... у вузькому крузі, з якого б мало розпочатись відновлення й відродження»

47

. Отож, суттю місії «великої людини» був процес індивідуального духовного росту й самознайдення - відлуння пошуків Парсеваля, «по-модерному

святої» людини, «яка до

божественного служення може бути допущена

лише по довгих

роках війни зо спокусами й повного

остаточного

самоусвідомлення». При цьому Костецький не лише не розчарувався піндаро-ніцшеанським «людина стає тим, ким вона вже є», а, парадоксально, вважав цю максиму суттю пошуків: «велика людина» (згідно з ученням стоїчно-сковоро- динського Звенибудьла в «Дійстві») має знайти неповторну,

тільки

їй властиву форму «особистої величі», не відмовляючись- відштовхуючись від дійсности життя, а навпаки, прийнявши її. Тому, наприкінці «Дійства», Максимус не випадково повертається до відправної життєвої ситуації скромного поштаря, збагнувши, однак, що «велика людина велика навіть верхи на стільці...»

48

. (Так і глядачі п’єси, - після куртини, - мали би повернутися до звичних існувань, ледь змінені, перетворені пере- життям-усвідомленням факту, що «еони величі таїть у собі»

49

життя звичайної людини, - і в цьому суть дидактичного характеру «Дійства» й загалом драматургії Костецького...)
ity


43

Ігор Костецький.

Стефан

Ґеорґе. - С. 436.
44

Там само. - С. 394.
45

Юрт Соловій, [ІгорКостецький, ЕлізабетКотмаер].

[Відвідини «На горі»] С. 95.
46

Ігор Костецький.

Стефан

Ґеорґе. - С. 395.
47

Там само. - С. 409.
Ігор Костецький.

Дійство про велику людину. - С. 370.
49

Там само.
304
Задана вище ідея взаємнення-співпраці у вузькому колі овно споріднених людей, яке включає (ба гуртується навко- о) самого митця, пов’язана з черговою парою протилежностей які Костецький намагався комплементарно поєднати,

а

аме " 3 одного боку, реальність особистого життя творця, а з оугого - його «мистецьку біографію», чи, як він висловлюється: «двох, з літературного погляду несполучних, фактів: привад ної долі як такої і приватної долі, зведеної в міт...»60 І суть протилежности цих «фактів» (а також парадоксальних спроб їх поєднати) стосується не лише акту мітотворення на рівні авторського «я», не лише свідомого формування особистої «легенди» в тому сенсі, в якому, на думку Костецького, зміг створити її, приміром, Ріхард Ваґнер, автор «Парсіфаля», «цієї, можливо, найбільш католичної з усіх опер», - «у житті дрібний міщанин з гостро неприємними рисами вдачі, [що однак] спромігся на міт про себе — велетня...»51 (аналогічний ідеал людини, яка здатна творити уявлення про себе, описаний теж у матеріялі «Дійства», де вимріяний принц Таїси «був дужчий за всіх і кращий за всіх. Він умів змусити повірити в нього такого, яким він себе бачив сам. То нічого, що насправді він був худорукий і, разом зтим, дещо присадкуватий...»52), - не йдеться також лише про зовнішній резонанс та вплив «мистецького міту», який, «включений в оточення, набуває тим самим характеру соціального феномену»5* і формує безпосереднє середовище митця, - але йдеться, по суті, про глибинний (незбагненний?) діялектич- ний взаємозв’язок між життям (в його матеріальному, природному аспекті) та творчою уявою, мистецтвом, реальністю «якби», духом, про їхню таїну-дилему, до якої Костецький разу раз повертався - як теоретично (приміром, у студії про Стефана Ґеорґе та Григорія Сковороду або в роздумах про взаємопо- в’язаність мистецтва із «соціяльним замовленням»54), так і практично, і то не тільки в літературі (як, наприклад, моделюючи взаємини поміж світом персонажів, виміром дії «штукарів» і дійсністю глядача в «Спокусах несвятого Антона»), а й в дійсному особистому житті, що, врешті-решт, мало бути основним його твором, - у невпинному процесі формування «відповідної ролі на життєвому театрі»55.
У філософсько-світоглядній площині Костецькому йшлося про поєднання однієї з ключових пар «протилежностей» в історії європейської думки: розв’язку позірної суперечливости (на котру вказували представники обох «таборів» від часів Томи Аквінського, який у трактаті «Summa Theologica» відмежовував сфери науки й віри як взаємно несумісні) між «ідеалізмом» і «матеріялізмом», а певніше: релігійним світосприйняттям, ба-


50

Ігор Костецький.

Стефан

Ґеорґе. - С. 470.
51

Ігор Костецький.

Етюди про католичний світогляд. - С. 10.
52

Ігор Костецький.

Дійство про велику людину. - С. 320.
58

Ігор Костецький.

Стефан

Ґеорґе. - С. 443.
ги

Ігор Костецький.

Трагедія

Макбета

Ігор Костецький.

Стефан

Ґеорґе. - С.

Віліям Шекспір.

Макбет.

Король Генрі IV. - С. 40-41.
58

Ігор Костецький.

Стефан

Ґеорґе. - С. 473.
20 — 5-1042


305


" эованим на вірі, і світоглядом, що його можемо умовно ца- науковим, спсртим на результати спостережень та їх інду^^И ний аналіз. На думку Костецького, «світоглядне значені**1*' вого реалізму було б якраз у знятті антитези ідеалізм - мат ^ лізм. Атом розбивається... для того, щоб наочно продемон ^'ї|' вати схолястам тотожність матерії і енергії»56 - і на цій 0 він схильний був висунути теорію «матеріяльности» Добра • *і існування фізичних еманацій дій, думок, бажань, молит теорію, яка мала б поєднати в собі різноманітні вірування " втралізувати привабливість атеїзму, мовляв, «коли знайд ^ хтось, хто сполучить у собі фізика й теолога і з наукового п Ьсі1 ду ПОЯСНИТЬ видиму несполучність переказу про створення А** ма та еволюційної теорії, то всій видимій переконливості ' їзму настане край. Коли для кожної людини стануть прИс^Те' формули про часовість простору і просторовість часу, То ,1> ясні, мов день, стануть взаємини думки і форми думки. ХрИс стане чинним для не-християн, Будда для не-буддИстів °е легкою душею зможе відбутися Вселенський Собор. Коли у, 1 3 дуть таблиці елементів для добрих і злих бажань, то у свідомо ї скріпиться значення молитви, роль якої досі брали інтуїтцв^ ^ умоглядно... Усе ВОНО нібито ПОЯВИТЬ знову-таки зворот °’ середньовіччя. Але якщо прогрес дійсно можливий тільки В ґресі, завдання відповідальних полягає в тому, щоб, Допускаю схожість форм, не допустити до повороту зміст...»57 **
І всі ці спроби парадоксального поєднування

суперечц

тей, включно з готовістю трактувати внутрішню

порожне

сучасної (і не лише сучасної) людини, втрату світоглядно-дуІІІе ного «ґрунту» - не як екзистенціялістичну трагедію, а навпаки ЯК особливо сприятливу нагоду скинути обумовлені ЗОВНІШНІМ чинниками «маски» (як у новелі «Бог і мудреці») й

досягнути

автентичної особистої свободи (причому для індивіда «відчуття прірви, з якої нема виходу, має в собі найгострішу привабу, що з нею не зрівняється приваба слави, приваба багатства,

приваба

статі...»58) - всі вони, в суті, віддзеркалюють основні

функції

цілісної мітологічної системи (бо, попри полярне Протистояння колективним мітологіям, - а може, саме з огляду на це? -

міти

індивідуальні покликані врешті-решт виконувати тотожні

за

вдання), - функцію метафізичну (себто представлення

неза

лежної візії-погляду на незбагненну містерію, що існує

поза

межами назв і форм і символом якої - якщо спростити дискусію до головних лише штрихів - є в Костецького оця

порожнеча-

«сун’ята»: «підспіддя наших незбагненних душ»59, «чорний

ок

самит - тло наших душ»60 - за аналогією до чорного оксамиту,


56

Ігор Костецький.

Український реалізм

XX

сторіччя. -

С.

35.
57

Ігор Костецький.

Король Генрі

IV

Ігор Костецький.

Стефан

Ґеорґе. - С.

Біллям. Шекспір.

Макбет.

Король Генрі Щ - С. 167-168.
58

Ігор Костецький.

Начерки передмови до нездійсненого видання зібраних творів.-С. 518.
 1. Ігор Костецький.

  Дійство про велику людину. -

  С.

  332.
 1. Ігор Костецький.

  Театр перед твоїм порогом. -

  С.

  133.


його вживали свого часу в кіно для досягнення особливих ^ектів: знімання одного актора у двох ролях в одному кадрі, оскільки нейтральне тло оксамиту дозволяло згодом проекту- ти на кадр друге (довільне) зображення, - ідея споріднена з ідомою у східних філософіях концепцією Тиші-Безодні- Порожнечі поза межами священного звуку «АУМ» («ОМ») /який втілює увесь - матеріяльний, психічний, духовний - всесвіт), -безформної, безособової, позасвідомої, проте реально- го джерела всіх форм і свідомостей, бо з неї виринають і в неї каїїуть-по вертають с я усі сновидио мінливі форми-«проєкції» буття...)» -а далі: функцію космологічну (базовану в Костецько- го на ідеї однорідности матерії і енергії, простору й часу-«енер- гетичности» матерії і «матеріяльности» емоцій, думок, бажань, добра і зла), - функцію психологічну (формовану навколо концепції «життєвого театру» й діялектичного взаємозв’язку-взає- моформування людини-творця і дійсности, в якій вона існує й діє, взаємозв’язку, що має на меті водночас змістовне перетворення об’єктивного світу й самореалізацію індивіда), й, нарешті, функцію суспільну, завданням якої є формулювати морально-етичні принципи й заради якої Костецькому довелося поєднувати ще одну суперечність: між ідеалом суспільно неза- анґажованого мистця («мистецькість твору визначається шляхом віднімання суспільно-ідейних елементів: якщо після віднімання щось лишається, то ця решта є й мистецтво»1’1) та його дидактичним покликанням («я вважаю свою творчість за моральну, дидактичну, засадниче релігійну»62), намаганням активно вплинути на оточення й на схеми мислення, «автоматично утворювані міти». (Є, звісно, ще один аспект живої мітології, найважчий для означення й аналізу, а саме факт, що міт та обряд мають реально (чудотворно?) втілювати в дійсності людини «плоть»-присутність божества (чи вимір духа; в лексиці античного міту: вимір генія-демона), й, приміром, як крізь обрядове відтворення в час богослужби останньої вечері Христа, Христос (згідно з церковною догмою) стає справді присутнім серед вірних, так через досвід мистецького твору маємо конкретно пережити силу-присутність генія-демона, що надихнув твір, - життєтворчу чи нищівну енергію архетипу. Втім, це вимір, що в ньому слово-дефініція втрачає сенс і силу, вимір позасловесної свідомости, позатілесного відчуття, на який кволе слово може лише натякнути, — як ось Костецький: «у світлому світі “якби” людина наближається до чогось, чого вона не бачить, не сприймає щодня. Над будень, над галас, над біганину... бере в свою душу.інші, незнані перед тим для неї сфери...»63)


61

Ігор Костецький.

Як читати Канто

Ц Езра Павнд.

Вибране. - Мюнхен, 1960.-С. 124.
02

Юрій Соловій, [ІгорКостецький, ЕлізабетКотмаер].

[Відвідини «На горі»]. -


с: 111.


03

Ігор Костецький.

Контур, степ

і

доля

Ігор Костецький.

Стефан 1 еорґе. - С. Україна і світ. - Ганновер, 1955. — Зош. 14. - С. 63.
307


. У
У морально-етичній сфері індивідуальної мітології v тедькому йшлося (супротивно, приміром, до творчої програ абсурдистів) про зображення «нового Jedermann’a» й люд^ ^ взагалі як істоти героїчної (на це натякають уже заголовки ріп і циклів: «Оповідання про переможців», «Дійство пр0 лику людину»), Єжи Нємойовський слушно (на підставі кого знайомства з Костецьким та його творчістю) заува^*4' «Костецький намагається протиставитись не-героїчній ко цепції дійсносги... інакше кажучи, не погоджується на пасиву машинальний її аналіз, а сам пропонує аналіз активний, себ> прийняття активної участи в перетворенні реальности

у

хо

^

аналізу. Він не хоче годитися з уявленням, що формат лк>дИ|1^ постійно зменшується, і визнати слушність моральної позцц‘- таких письменників, як Бекет чи Йонеско, яка веде до розгд»1 дання міжлюдських взаємозв’язків і стосунків, — утворених • реалізованих в нелюдських ситуаціях, - лише з точки зору CJtJ лотнілого карлика, що хоче жартом чи глузуванням прикриту свою неспроможність відповісти на зневаги суспільства, яке на. пирає на одиницю. Костецький вимагає, щоб дію супроводжу, вав голос, який не є лише коментарем, що завмирає на півзву^у і пасивно снується услід за процесом розкладу і смерти»64.
І КЛЮЧОВИМ у обговоренні особливої ЛОЯЛЬНОСТИ Косте- ЦЬКОГО супроти міту «НОВОЇ ЛЮДИНИ» Й традиції, з ЯКОЇ цей міт виростає, є питання реальних підстав і спонук такої «героїчної» візії, які (парафразуючи Костецького) Нємойовський пояснює- «...3 пізнавальної точки зору, факт, чи твір містить песимістичну чи оптимістичну тенденції, байдужий для Костецького Вважає він, однак, що в сучасній ситуації слушніше наставления оптимістичне... Він свідомий того, що на Заході допустимі щонайбільше легкі оптимістичні забарвлення, і то лише на погра- ниччі літератури й журналістики, а справжня оптимістична позиція (не кажучи й про програму!) виключена модою, - і ставить він питання, чи життя насправді конче потрібно розуміти як наслідок несвідомого процесу або помилки первериій- ного ангела, та задумується, чи неможливо було б... зробити імовірним, а то задокументувати - крізь нові формулювання - метафізичну мету життя в її релігійній або науковій формі. Знаючи, що література - це інтуїтивна форма документації життя (й може помітно впливати на його бажану форму), пропонує - у світлі незадовільних результатів песимістичної методи - методу протилежну. Твердить, що в умовах загального морального лицемірства письменник повинен бути аморалістом, однак там, де злочин став модою, він має писати про абсолютну доброчесність, інакше кажучи, зосередитись на ситуації діаметрально іншій, на винятковому героєві, щоб на загальному морі темряви досягти першого нагромадження світла: в даній ситуації, докорінної трансформації світобачення в напрямі оптимізму...»65


м Jeny Niemojowski

О

Igorze Kosteckirn

// Igor Kostecki.

Surowe Sonety. - London, 1976. -S.47-48.2014-07-19 18:44
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © sanaalar.ru
  Образовательные документы для студентов.