.RU
Карта сайта

Семінар № 1. Сутність бухгалтерського обліку, його принципи та об'єкти. Метод бухгалтерського обліку (4 години)

ТЕМИ семінарських занять

Семінар № 1. Сутність бухгалтерського обліку, його принципи та об'єкти. Метод бухгалтерського обліку (4 години).


Запитання: 1. Що таке господарський облік?

 2. Предмет та метод бухгалтерського обліку.

 3. Що представляє бухгалтерський баланс?

 4. Структура бухгалтерського балансу характеристика розділів.

 5. Як господарські .операції впливають на статті балансу?

 6. Зобразити структуру балансу і привести приклади впливу господарських операцій на баланс.

Завдання:


1. Відповідно з завдання «Складання балансу підприємства» скласти:
а) баланс підприємства;
б) перерахувати баланс згідно 4-ма видами господарських операцій.

Теми доповідей:


1. «Бухгалтерський баланс ,його побудова і розкриття статей»
2. «Бухгалтерський баланс як основна форма фінансовій звітності»

Література:


1. П(С)БО № 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».
2. П(С)БО № 2 «Баланс».

Інша література: [1-20, 26].


Тип контролю: поточний, практичне заняття.

Семінар № 2. Система бухгалтерського обліку (1 година).


Запитання:


1. Що таке рахунок бухгалтерського обліку?
2. Види рахунків/їх характеристика.
3. Види рахунків у залежності від способу групування й узагальнення облікових даних бухгалтерського обліку.
4. Поняття подвійний запис і його значення.
5. Зобразити схему активного, пасивного, активно-пасивного, синтетичного аналітичного, позабалансового рахунків.
6. Зобразити взаємозв’язок обліку на прикладі.

Завдання:


а) Заповнити первісні документи: інвентарну картку, прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер, лімітно-заборну картку, звіт про витрачання коштів.
б) Відповідно з практ. заняття «Відкриття рахунків бухгалтерського обліку» відкрити рахунки і відобразити на них господарські операції.

Теми доповідей:


1. «Сучасна система рахунків бухгалтерського обліку».
2. «План рахунків, його структура і значення.

Література: [1-20, 26].


Тип контролю: поточний, практичне заняття.

Семінар № 3. Облік власного капіталу (4 години).


Запитання:


1. Що таке власний капітал?
2. Структура власного капіталу.
3. Синтетичний облік власного капіталу.

Завдання:


Відповідно з завданням «Власний капітал» відкрити рахунки і відобразити на них господарські операції.

Теми доповідей: 1. Власний капітал та його синтетичний облік.

 2. Облік резервного та пайового капіталу.

Література: [1-20].


Тип контролю: поточний, практичне заняття.

Семінар № 4. Облік необоротних активів (4 години).


Запитання:


1. Поняття «основні засоби», класифікація і оцінка.
2. Які витрати включає первісна вартість основних засобів.
3. Перелічите документи, якими оформляється надходження та вибуття основних засобів.
4. Дайте характеристику рахунків, на яких обліковуються основні засоби.
5. Поняття нематеріальних активів, їх оцінка, документальне оформлення.
6. Дайте характеристику рахунків, на яких обліковуються нематеріальні активи.
7. Поняття зносу, амортизації.
8. Методи нарахування амортизаціях значення.

Завдання:


1. Відповідно з завданням «Оформлення документів по руху основних засобів на підприємстві та бухгалтерські записи по господарським операціям»:
а) оформити бухгалтерські документи по надходженню і вибуттю основних засобів;
б) відобразити на рахунках господарські операції находження основних засобів, їх продажу;
в) нарахувати амортизацію основних засобів різними методами (бухгалтерськими та податковими).

Теми доповідей:


1. «Організація бухгалтерського обліку основних засобів».
2. «Методи нарахування амортизаціях значення».
3. «Бухгалтерський та податковий облік основних засобів».
4. «Бухгалтерський та податковий облік нематеріальних активів».

Література: [1-20].


Тип контролю: поточний, практичне заняття.

Семінар № 5. Облік запасів (2 години).


Запитання:


1. Що таке виробничі запаси?
2. Які витрати включає первісна оцінка виробничих запасів?
3. Дайте характеристику рахункам, на яких обліковуються виробничі запаси.
4. Перелічите бухгалтерські документи, якими оформляється находження
виробничих запасів.
5.Які документи оформляють на вибуття виробничих запасів?
6. Методи оцінки виробничих запасів/їх значення.
7. Метод FIFO. Метод середньозваженої вартості.

Завдання:


1. Відповідно з практичним заняттям «Облік і оцінка виробничих запасів»:
а) відобразити на рахунках бухгалтерського обліку находження і вибуття (продаж) виробничих запасів;
б) зробити розрахунок оцінки виробничих запасів різними методами.

Теми доповідей:


1. «Облік виробничих запасів, методи їх оцінки».
2. «Методи оцінок виробничих запасів – FIFO. Переваги і недоліки у бухгалтерському обліку запасів у нашій країни».
3. «Документальне оформлення находження і руху виробничих запасів».

Література: [1-20]


Тип контролю: поточний, практичне заняття, тестування.

Семінар № 6. Облік оплати праці і розрахунків з персоналом (2 години).


Запитання:


1. Види заробітної плати.
2. Порядок нарахування заробітної плати і утримань.
3. Фонд зарплати, його склад. Порядок відрахувань з ФЗП.
4. Документальне оформлення обліку праці та заробітної плати.
5. Які рахунки застосовуються при обліку заробітної плати.

Завдання:


1. Відповідно з практичним заняттям «Складання розрахунково-платіжної
відомості і методичних порад»:
а) нарахувати заробітну плату робітникам торгівельного підприємства, зробити утримання і відрахування від ФЗП. Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку.
б) нарахувати заробітну плату робітникам консервного заводу, зробити утримання і відрахування від ФЗП. Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку.

^ Теми доповідей:


1. «Облік праці і заробітної плати».
2. «Законодавча та нормативна база праці і заробітної плати в Україні»

Література: [1-20].


Тип контролю: поточний, практичне заняття.

Семінар № 7. Облік витрат підприємства (2 години).


Запитання:


1. Види витрат на виробництво (обіг), їх елементи.
2. Методи калькування собівартості продукції, їх сутність, області застосування.
3. На яких бухгалтерських рахунках відображаються витрати виробництва продукції (робіт, услуг), витрати обігу?
4. Дайте характеристику рахункам 23, 91, 92, 93, 94.
5. В яких документах відображається облік витрат (обігу)?
6. Зобразити схему витрат (прямих і побічних виробництва.
7. Що таке собівартість продукції ,види собівартості?

Завдання:


1. Відповідно з завдаванням «Витрати виробництва продукції, визначення її собівартості»:
а) заповнити первинні документи по собівартості продукції і визначити її позамовним методом калькування».
б)визначити фактичну собівартість продукції попередільним методом калькування.
в) узагальнити витрати виробництва ,списати їх на собівартість продукції визначити собівартість і відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку.

Теми доповідей:


1. «Сучасний управлінський бухгалтерський облік ,його організація в Україні»
2. «Класифікація витрат виробництва (обігу)»
3. «Сучасні методи калькування собівартості продукції»
4. «Облік і документальне оформлення витрат виробництва продукції»

Література: [1-20].


Тип контролю: поточний, практичне заняття.

Семінар №8. Облік готової продукції, товарів та їх реалізації (2 години)


Запитання: 1. Що таке готова продукція?

 2. Що таке товари?

 3. Які витрати включає первісна оцінка готової продукції?

 4. Дайте характеристику рахункам, на яких обліковуються готова продукція та товари.

 5. Перелічите бухгалтерські документи, якими оформляється находження

товарів та готової продукції.

 1. Які документи оформляють на вибуття готової продукції та товарів?

 2. Методи оцінки виробничих готової продукції та товарів.

Завдання:


1. Відповідно з практичним заняттям «Облік і оцінка готової продукції»: а)відобразити на рахунках бухгалтерського обліку находження і вибуття (продаж) готової продукції, товарів;

Теми доповідей:


1. «Облік готової продукції, методи їх оцінки».
2. «Методи оцінок виробничих запасів - FIFO. Переваги і недоліки у бухгалтерському обліку нашій країни».
3. «Документальне оформлення находження і руху виробничих запасів»

Література: [1-20].


Тип контролю: поточний, практичне заняття.

Семінар №9. «Облік грошових коштів, розрахункових і кредитних операцій» (2 години)


Запитання

:
1. Що таке касові операції, їх порядок ведення.
2. Документальне оформлення касових операції.
3. Які цінні папери і документи знаходяться в касі підприємства, їх облік.
4. Рахунки в банках, їх облік.
5. Документальне оформлення операцій по рахункам в банку.
6. Які рахунки бухгалтерського обліку застосовуються в господарських операціях з грошовими коштами (каса, цінні папери, рахунки в банках).

Завдання:


1. Відповідно з практичним заняттям «Оформлення касових документів, складання авансового звіту»:
а) заповнити касові документи, скласти авансовий звіт.
б) відобразити господарські операції по касі на рахунках бухгалтерського обліку.
2. Провести ділову гру на тему: «відкриття та закриття рахунку в банку».
Провести ділову гру на тему: «Відкриття рахунків в установах банків, оформлення і облік грошових коштів на рахунках в банках».

Теми доповідей:


1. «Облік касових операцій на підприємствах. Порядок ведення касових операцій».
2. «Порядок відкриття рахунків в установах банку».
3. «Облік і документальне оформлення цінних паперів і документів на підприємствах».

Література: [1-20].


Тип контролю: поточний, практичне заняття.

Семінар № 10. Облік фінансових результатів (3 години).


Запитання:


1. Що таке фінансовий результат? Його складові частини.
2. Що таке доход? Класифікація доходів.
3. Поняття витрати, їх класифікація.
4. Перелічите бухгалтерські рахунки ,на яких відображаються доходи
підприємства. Дайте характеристику цім рахункам.
5. Як визначається прибуток в бухгалтерському обліку?
6. Як визначається прибуток в податковому обліку?
7. Податок на додану вартість (ПДВ), порядок його стягування.
8. Розрахунок податку на прибуток.
9. Податок з доходів фізичних осіб.
9. У яких випадках і з яких товарів на території України сплачується акцизний збір.
10. У чому різниця: прибуток від реалізації готової продукції і прибуток від реалізації товарів?

Завдання

:
1. Відповідно з практичним заняттям «Визначення прибутку від реалізації готової продукції товарів і податків з нього», а також методичних порад зробити наступну роботу:
а) заповнити реєстраційний журнал господарських операцій;
б) визначити фінансовий результат від реалізації продукції;
в) зробити розрахунок ПДВ, який підлягає сплаті в бюджет;
г) зробити розрахунок податку на прибуток.
2. Заповнити:
а) звіт про фінансові результати;
б) податкову декларацію з ПДВ, податку на прибуток, податку з доходів фізичних осіб;
в) розрахунок акцизного збору.

Теми доповідей:


1. «Облік фінансових результатів на промислових підприємствах».
2. «Облік фінансових результатів в торгівельних підприємствах».
3. «Система оподаткування в Україні».
5. «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»

Література:


1. Податковий кодекс України
2. П(С)БО № 17 «Податок на прибуток»

Інша література: [1-20].


Тип контролю: поточний, практичне заняття.

Семінар № 11. Облік інвестицій. Фінансова звітність (3 годин). 1. Поняття інвестицій

 2. Інвестиції, що засвідчують відносини позики;

 3. Інвестиції, які засвідчують право власності на частку в майні підприємства.

 4. Яка роль та значення звітності в умовах ринкової економіки в управлінні господарством? Поняття фінансової звітності та її мета.

 5. Класифікація звітності.

 6. Охарактеризуйте вимоги, що ставляться перед звітністю.

 7. Укажіть склад та елементи поточної та річної фінансової звітності.

 8. 3 дотриманням яких принципів формується фінансова звіт­ність підприємств?

 9. Поясніть порядок подання річної фінансової звітності.

 10. Поясніть порядок подання квартальної фінансової звітності.

 11. Мета складання та структура бухгалтерського фінансового звіту «Баланс».

 12. Визначення статей балансу і характеристика статей активу Балансу.

 13. Визначення і характеристика статей пасиву Балансу.

 14. Структура і форма Звіту про фінансові результати.

 15. Методика визначення доходів і витрат у Звіті про фінансові результати.

 16. Мета складання та структура Звіту про рух грошових коштів.

 17. Структура і форма Звіту про рух грошових коштів.

 18. Методика визначення руху грошових коштів у результаті операційної діяльності.

 19. Методика визначення руху грошових коштів у результаті неопераційної діяльності.

 20. Методика визначення руху грошових коштів у результаті фінансової діяльності.

 21. Методика визначення руху грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності.

 22. Методика визначення зміни величини грошових коштів за звітний період.

 23. Мета складання та структура Звіту про власний капітал.

 24. Методика та техніка складання Звіту про власний капітал.

 25. Порядок складання консолідованої фінансової звітності.

 26. Методика і техніка виправлення помилок, зміни в облікових оцінках та обліковій політиці.

 27. Які суб’єкти господарської діяльності мають право надавати скорочені фінансові звіти.

Завдання

.
1. Необхідно: Підготувати «Звіт про фінансові результати» за поточний рік, враховуючи, що ставка податку на прибуток становить 25%.
2. Скласти звіт про рух грошових коштів.

Теми доповідей

:
1. «Сучасна фінансова звітність».
2. «Фінансова звітність за сегментами».
3. «Фінансова звітність суб’єкта малого підприємництва».
4. «Консолідована фінансова звітність».
5. «Статистична звітність (на прикладі будь-якої форми статистичної звітності)».

Література [1-18]


Тип контролю: поточний, практичне заняття.

Семінар № 12. Управлінський облік в менеджменті. Витрати на виробництво і калькулювання собівартості продукції. Облік адміністративних витрат, витрат на збут та інших витрат операційної діяльності. Облік фінансових результатів по центрах. (5 годин).


Надайте відповідь на запитання

:

 1. Сутність, предмет і об'єкти управлінського обліку

 2. Об'єкти управлінського обліку

 3. Дірект-костінг

 4. Стандарт-костінг.

Завдання

.
1. Необхідно: проаналізувати ефективність господарювання за сегментами.
2. Обґрунтувати впровадження системи обліку на прикладі підприємства.

Література: [22-25]


Тип контролю: поточний, практичне заняття.

^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:
п./п.

Тема завдань

Зміст завдання

Література, яку можна використати

Час
виконання
(годин)

Форма
контролю


Сутність бухгалтерського обліку, його принципи та об'єкти.
Метод бухгалтерського обліку.

Що таке господарський облік?
Предмет та метод бухгалтерського обліку.
Що представляє бухгалтерський баланс?

1-12, 13,
14 – 20, 26

6

Семінарське заняття


Система бухгалтерського обліку

Що таке рахунок бухгалтерського обліку?
Види рахунків/їх характеристика. Види рахунків у залежності від способу групування й узагальнення облікових даних бухгалтерського обліку. Поняття подвійний запис і його значення.
Зобразити схему активного, пасивного, активно-пасивного, синтетичного аналітичного, позабалансового рахунків. Зобразити взаємозв’язок обліку на прикладі.

1-12, 13,
14 – 20, 26

3

Семінарське заняття


Облік
власного
капіталу.

Поняття і порядок визначення власного капіталу (статутний капітал, пайовий капітал, додатковий капітал, резервний капітал). Порядок формування і облік власного капіталу. Облік формування статутного фонду при створенні підприємства. Умови змін статутного фонду та порядок їх відображення в обліку. Облік забезпечення наступних виплат і платежів. Облік витрат наступних періодів. Облік фондів підприємства (амортизаційний фонд, спеціальні фонди, фонди економічного стимулювання).

1-12, 13,
14 – 20

4

Семінарське заняття


Облік
необоротних
активів.

Поняття основні засоби, класифікація і оцінка. Які витрати включає первісна вартість основних засобів. Перелічите документи, якими оформляється надходження та вибуття основних засобів. Дайте характеристику рахунків, на яких обліковуються основні засоби. Поняття нематеріальних активів, їх оцінка, документальне оформлення. Дайте характеристику рахунків, на яких обліковуються нематеріальні активи. Поняття зносу, амортизації. Методи нарахування амортизаціях значення.

1-12, 13,
14 – 20

4

Семінарське заняття,
Перевірка конспектів


Облік
запасів.
Облік готової продукції.

Що таке виробничі запаси?
Які витрати включає первісна оцінка виробничих запасів?
Дайте характеристику рахункам, на яких обліковуються виробничі запаси.
Перелічите бухгалтерські документи, якими оформляється находження виробничих запасів.
Які документи оформляють на вибуття виробничих запасів?
Методи оцінки виробничих запасів/їх значення.
Методи FIFO та середньозваженої вартості

.


Первісна та звичайна вартість готової продукції.

1-12, 13,
14 – 20

6

Семінарське заняття,
Перевірка конспектів


Облік праці,
її оплати та
соціального
страхування
персоналу.

Види заробітної плати. Порядок нарахування заробітної плати і утримань. Фонд зарплати, його склад. Порядок відрахувань з ФЗП. Документальне оформлення обліку праці та заробітної плати.
Які рахунки застосовуються при обліку заробітної плати?

1-12, 13,
14 – 20

4

Семінарське заняття,
Перевірка конспектів


Облік
витрат
підприємства.

Види витрат на виробництво (обіг), їх елементи.
Методи калькування собівартості продукції, їх сутність, області застосування.
На яких бухгалтерських рахунках відображаються витрати виробництва продукції (робіт, услуг), витрати обігу?
Дайте характеристику рахункам 23,91,92,93,94.
В яких документах відображається облік витрат (обігу)?
Зобразити схему витрат (прямих і побічних виробництва.
Що таке собівартість продукції ,види собівартості?

1-12, 13,
14 – 20

4

Семінарське заняття,
Перевірка конспектів


Облік грошових коштів, розрахункових і кредитних операцій.

Що таке касові операції, їх порядок ведення?
Документальне оформлення касових операції. Які цінні папери і документи знаходяться в касі підприємства, їх облік. Рахунки в банках, їх облік. Документальне оформлення операцій по рахункам в банку.
Які рахунки бухгалтерського обліку застосовуються в господарських операціях з грошовими коштами (каса, цінні папери, рахунки в банках)?
Документальне оформлення кредитних операцій.
Облік розрахунків з бюджетом. Облік кредитних операцій. Умови та форми кредитування банком підприємств. Облік довгострокових зобов’язань. Облік поточних зобов’язань.

1-12, 13,
14 – 20

4

Семінарське заняття,
Перевірка конспектів


Облік фінансових результатів

Що таке фінансовий результат? Його складові частини.
Що таке доход? Класифікація доходів.
Поняття витрати, їх класифікація.
Перелічите бухгалтерські рахунки, на яких відображаються доходи
підприємства. Дайте характеристику цім рахункам.
Як визначається прибуток в бухгалтерському обліку?
Як визначається прибуток в податковому обліку?
ПДВ, порядок його стягування.
Розрахунок податку на прибуток.
У яких випадках і з яких товарів на території України сплачується акцизний збір.
У чому різниця: прибуток від реалізації готової продукції і прибуток від реалізації товарів?
Мета та призначення Податкового кодексу України.

1-12, 13,
14 – 20

4

Семінарське заняття,
Перевірка конспектів


Облік
фінансових
інвестицій.
Фінансова звітність

Поняття фінансових інвестицій. Справедлива вартість. Амортизована собівартість фінансової інвестиції. Метод ефективної ставки відсотка.
Структура бухгалтерського балансу характеристика розділів.
Структура «Звіту про фінансові результати»
«Звіт про рух грошових коштів»
«Звіт про власний капітал»
Фінансова звітність за сегментами
Примітки до фінансової звітності

1-12, 13,
14 – 20

4

Семінарське заняття


Управлінський облік
Витрати на виробництво і калькулювання собівартості продукції
Облік адміністративних витрат, витрат на збут та інших витрат операційної діяльності
Облік фінансових результатів по центрах

Поняття управлінського обліку.
Центри фінансової відповідальності.
Система стандарт-костінг
Система директ-костінг
Звітність за сегментами

22 – 25

11

Семінарське заняття,
Перевірка конспектів


Всього
за семестр

92^ ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ:


1. Підготуйте для презентації на семінарському занятті реферат за однією з


наведених нижче тем: 1. Історія розвитку господарського обліку. Види господарського обліку.

 2. Поняття бухгалтерського обліку і його суть. Завдання бухгалтерського обліку.

 3. Поняття господарського обліку. Види господарського обліку. Облікові вимірники.

 4. Структура і основи побудови бухгалтерського балансу.

 5. Управлінський облік та підсистема управління «Контролінг»

 6. Актив. Пасив, статті балансу. Примітки до фінансової звітності.

 7. Господарські операції і їх вплив на статті балансу.

 8. Бухгалтерські рахунки та їх побудова

 9. Активні, Пасивні. Активно-пасивні рахунки, їх обороти і сальдо

 10. Синтетичні і аналітичні рахунки. Субрахунки кореспондуючих рахунків

 11. Оборотні відомості. Забалансові рахунки.

 12. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку.

 13. План рахунків та інструкція щодо його застосування.

 14. Документація. Облікові регістри. Інвентаризація. Форми ведення БО.

 15. Облік готової продукції

 16. Центри фінансової відповідальності.

 17. Організація документообігу. Інвентаризація

 18. Форми ведення БО. Автоматизоване робоче місця бухгалтера.

 19. Використання обчислювальної техніки в бухгалтерському обліку

 20. Звітність за сегментами. Управлінський облік та аналіз за сегментами

 21. Первинні облікові документи (касова книга, головна книга, рахунки, платіжні доручення, вимоги, накази, каси ордери)

 22. Організація внутрішнього обліку і внутрішнього контролю (організація внутрішнього документообігу)

 23. Облік єдиного соціального податку

 24. Затвердження систем оплати праці (штатний розклад, тарифні стави, відрядні розцінки, відрядно-преміальна оплата)

 25. Облік фінансових результатів підприємства

 26. Облік податку на прибуток

 27. Облік податку на додану вартість

 28. Облік податків з доходів фізичних осіб

 29. Облік адміністративних витрат (витрати, пов'язані з управлінням)

 30. Облік загально виробничих витрат (витрати по обслуговуванню основного і допоміжного виробництв)

 31. Облік витрат на збут

 32. Забезпечення майбутніх витрат і платежів

 33. Порядок використання нерозподіленого прибутку


2014-07-19 18:44
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © sanaalar.ru
  Образовательные документы для студентов.