.RU
Карта сайта

ВСТУП: Ефективне функціонування страхового ринку є запорукою забезпечення

Ефективне функціонування страхового ринку є запорукою забезпечення стійкості розвитку економіки держави. Через реалізацію ри- зикової функції страхування відбувається швидке відновлення господарської діяльності, забезпечується неперервність процесу відтворення та мінімізуються ризики господарської діяльності економічних суб’єктів.

У сучасних умовах посилення інтеграційних та конвергентних процесів на світовому фінансовому ринку відбувається поступова трансформація страхового ринку, формуються нові форми його взаємодії з іншими сегментами фінансового ринку, створюються нові комплексні фінансові продукти, що забезпечують поєднання страхових послуг із послугами інших посередників фінансового ринку.

У той самий час глобалізація економічних відносин сприяє підвищенню транскордонної мобільності капіталів та інтенсифікації фінансових потоків між країнами, у тому числі й за страховими та пере- страховими операціями. Ці процеси супроводжуються дерегулюван- ням та лібералізацією міжнародних фінансових відносин, а також розвитком новітніх інформаційних систем, що сприяє створенню технологічної основи інтеграції фінансових посередників. Саме тому страховий сектор України не може розглядатися ізольовано від тенденцій розвитку світового страхового ринку. З іншого боку, посилення взаємодії між окремими сегментами фінансового ринку вимагає розгляду сучасних особливостей функціонування страхового ринку у взаємозв’язку із банківським сектором та ринком капіталу.

З огляду на викладене в монографії висвітлено концептуальні засади функціонування страхового та перестрахового ринків в умовах глобалізації та інтеграції світової економіки, зокрема проаналізовано сутність страхування, визначено його основні функції та принципи реалізації, розглянуто структуру страхового ринку та з’ясовано його місце у фінансовій системі держави.

Окрема увага приділена дослідженню питань, що стосуються методологічних засад проведення перестрахових операцій, визначення їх місця та ролі у розвитку економіки. Враховуючи специфіку перестрахування, особливості об’єкта та суб’єктів здійснення перестрахових операцій, запропоновано розглядати ринок перестрахування окремо від страхового ринку. На основі цього в монографії проведено аналіз ринку перестрахування в Україні, визначені стратегічні напрями його

розвитку в умовах кризових явищ на основі застосування аналізу Ста- кельберга і Карно.

Сучасною тенденцією розвитку світового господарства є суттєва зміна структури світової фінансової архітектури, що, перш за все, обумовлено посиленням процесів зближення банківського та страхового ринків. Так, окремий розділ монографії присвячено визначенню економічної сутності та узагальненню передумов банківсько- страхової інтеграції. Здійснено ґрунтовний аналіз сучасного стану та перспектив розвитку регіональних ринків банківського страхування, досліджено роль та місце банківсько-страхової інтеграції в умовах формування конвергентної моделі розвитку фінансового ринку.

Важливою складовою дослідження, представленого в монографії, є аналіз взаємозв’язків страхового ринку з ринком капіталу. Одним з основних результатів конвергенції даних ринків є розвиток механізму сек’юритизації катастрофічних страхових ризиків. Відповідно до цього в монографії розглянуто специфіку ризиків катастроф, досліджено особливості випуску та обігу цінних паперів, що використовуються для передачі страхових ризиків на ринок капіталу, а також проведено класифікацію облігацій катастроф та визначено їхні ключові характеристики.

Відкритість економіки держави в цілому та розширення сфер взаємодії страхових компаній з іншими фінансовими посередниками, як на внутрішньому, так і на зовнішньому фінансовому ринку, підвищує ризикованість страхової діяльності та вразливість страхового ринку до дії деструктивних факторів зовнішнього середовища. Враховуючи цей факт, важливе місце в монографії відведено питанням забезпечення фінансової безпеки страхового ринку, зокрема шляхом застосування важелів державного впливу. Досліджено концептуальні засади державного регулювання здійснення страхових і перестрахових операцій в Україні, а також розглянуто основні вимоги Solvency II стосовно забезпечення фінансової безпеки страхового і перестрахового ринків.

В умовах розвитку конвергентних процесів на фінансовому ринку, поступового формування фінансових конгломератів та створення нових фінансових продуктів виникають нові вимоги до організації системи державного нагляду та контролю за функціонуванням фінансових посередників. Тому значну увагу в монографії присвячено дослідженню моделей регулювання фінансової сфери та розгляду основних засад створення мегарегулятора фінансового ринку.

Монографія може бути корисною для фахівців страхової справи, працівників регуляторних і наглядових органів, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей.

Монографія підготовлена колективом авторів у складі:

• д.е.н., проф. Козьменко О. В. (керівництво авторським колективом, загальна редакція, пп. 1.1, 1.2, 1.3, 2.4, 3.2, 5.1);

• Багмет К. В. (пп. 4.1-4.3);

• Бойко А. О. (пп. 2.1, 2.4, 3.2, 6.3);

• д.е.н., проф. Васильєва Т.А. (п. 4.4),

• Деркач О. М. (пп. 6.1, 6.2);

• Зленко І. В. (п. 6.1)

• д.е.н., проф. Козьменко С. М. (п. 4.4, 5.2);

• к.е.н. Кузьменко О. В. (пп. 1.3, 2.1-2.5);

• к.т.н. Левченко В. П. (п. 6.3);

• д.е.н., доц. Леонов С. В. (п. 4.3);

• Остапенко Л.С. (п. 6.2)

• Пахненко О. М. (п. 5.1, 5.3, 5.4);

• Роєнко В. В. (п. 3.1);

• Рубан О. О. (пп. 6.1, 6.3);

• Рубан С. О. (пп. 1.4, 3.1);

• Сергієнко О. В. (п. 1.4);

• д.е.н., проф. Школьник І. О. (п. 6.4).

1. 2014-07-19 18:44

 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © sanaalar.ru
  Образовательные документы для студентов.