.RU
Карта сайта

Фінансово-кредитний механізм державного інвестування інноваційної

У перші роки незалежності України фінансово-кредитним відносинам відводилася другорядна роль. Основним завданням було фінансування за рахунок бюджетних коштів мінімального рівня витрат з метою збереження науково-технічного потенціалу. Не мали успіху й намагання створити механізм фінансування інноваційної діяльності через систему органів Держіннофонду. Основна причина полягала в тому, що не було повною мірою реалізовано кредитні відносини між органами Держіннофонду та інноваційними підприємствами, які отримували кошти на реалізацію інноваційних проектів. У результаті значну частину фінансових ресурсів було розпорошено на реалізацію дрібних проектів без гарантій їхньої окупності й розрахунків фактичної ефективності витрачених коштів. Державі відводилися функції або прямого фінансування витрат на наукові дослідження і дослідно-конструкторські роботи, або фінансового стимулювання науково-технічного розвитку.

Досвід фінансування науково-технічної сфери довів, що реаль­не значення для прискорення інноваційних процесів має не тільки обсяг виділених фінансових ресурсів, а й (що особливо важно) економічний механізм фінансування державних інвестицій у нову техніку і технології. Під фінансовим механізмом державного інвестування інноваційної діяльності слід розуміти регламентовану державою форму вираження фінансових відносин, яка визначає конкретні способи формування й використання цільових фінансових ресурсів з метою активізації та підвищення ефективності інноваційних процесів і забезпечення на цій основі окупності інвестованих коштів.

Реалізація концепції державного інвестування інноваційної діяльності певною мірою знайшла своє відображення в Законі України «Про інноваційну діяльність», яким визначено механізм фінансової підтримки інноваційної діяльності через систему державних інноваційних фінансово-кредитних установ. Проте цей Закон не охоплює всієї системи фінансового забезпечення інноваційної діяльності як щодо джерел фінансування та видів фінансових ресурсів, так і щодо форм інвестування. До джерел фінансування інноваційної діяльності крім бюджетних коштів та кредитних ресурсів комерційних банків слід включати й власні кошти інноваційних підприємств, іноземні інвестиції та кошти приватних інвесторів. Це дає змогу розширити сферу і збільшити обсяги інвестиційних ресурсів, які залучаються в інноваційний процес, та виокремити такі форми інвестування: кредитну, лізингову, компенсаційну, акціонерну, облігаційну.

До складу інституціональних засад належать: організаційне забезпечення, кадрове забезпечення, інфраструктурне забезпечення, моніторинг інноваційного процесу. Важливим практичним інструментом реалізації державної інноваційної політики є чіткий законодавчий розподіл повноважень, відповідальності та способів формування й використання фінансових ресурсів між різними органами управління. Інституціональну основу фінансово-кредитного механізму державного інвестування інноваційної діяльності становлять: Кабінет Міністрів України, центральні органи виконавчої влади, спеціально уповноважений централь­ний орган виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності та його регіональні відділення, державні інноваційні фінансово-кредитні установи та їхні регіональні відділення, місцеві органи державної влади і самоврядування, комунальні інноваційні фінансово-кредитні установи. До повноважень Кабінету Міністрів України у сфері реалізації інноваційної політики віднесено: виконання державного бюджету щодо фінансування наукових установ і вищих навчальних закладів, створення спеціалізованих державних фінансово-кредитних установ та підготовка у складі Державного бюджету України пропозицій щодо обсягів бюджетних коштів для фінансової підтримки виконання інноваційних проектів і програм. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності здійснює заходи щодо проведення єдиної науково-технічної та інноваційної політики; проводить експертизу та здійснює державну реєстрацію інноваційних проектів; доручає державним інноваційним фінансово-кредитним установам проведення конкурсного відбору пріо­ритетних інноваційних проектів і здійснення фінансової підтримки цих проектів; організовує підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері інноваційної діяльності. Повноваження щодо доручення державним інноваційним фінансово-кредитним уста­новам проведення конкурсного відбору інноваційних проектів із пріоритетних галузевих (регіональних) напрямів інноваційної діяльності і здійснення їх фінансової підтримки надані також іншим центральним органам виконавчої влади та місцевим державним адміністраціям. Місцеві органи самоврядування створюють комунальні інноваційні фінансово-кредитні установи, визначають кошти місцевих бюджетів для фінансування місцевих інноваційних програм. Державні інноваційні фінансово-кредитні установи та їхні регіональні відділення, а також комунальні інноваційні фінансово-кредитні установи проводять конкурсний відбір інноваційних проектів регіо­нальних інноваційних програм і здійснюють їх фінансову підтримку у формах повного або часткового безпроцентного кредитування, передавання майна у лізинг, повної чи часткової компенсації процентів за користування банківським кредитом, надання державних гарантій комерційним банкам, майнового страхування реалізації інноваційних проектів. Фінансова підтримка державними та комунальними інноваційними фінансово-кредитними установами інноваційних проектів у формі надання кредитів чи передавання майна у лізинг здійснюється за умов наявності гарантій повернення коштів у вигляді застави майна, договору страхування, банківської гарантії, договору поруки тощо. Фінансово-кре­дитний механізм державного інвестування інноваційної діяльності унаочнює рис. 5.11. Форми державного інвестування доцільно застосовувати диференційовано залежно від стадій створення інновацій та виробництва інноваційної продукції (табл. 5.2).


Рис. 5.11. Фінансово-кредитний механізм державного інвестування інноваційної діяльності

На стадії виникнення ідеї виконуються дослідження незадоволених потреб споживачів, пошук та економічне оцінювання можливих шляхів їх задоволення. Результати дослідження на цій стадії, як правило, не дають змоги розрахувати майбутню еко­номічну ефективність інновацій, що обумовлює доцільність прямого фінансування цих витрат за рахунок власних коштів підприємств, бюджетних асигнувань та іноземних грантів. Практична реалізація інноваційних ідей потребує фундаментальних досліджень, які проводяться науковими установами і мають значення для багатьох сфер економіки.

Таблиця 5.2

Трансформування державного інвестування Стадія створення інновацій та виробництва інноваційної продукції Форма державного інвестування інноваційної діяльності Виникнення ідеї Пряме фінансування Фундаментальні дослідження Пряме фінансування Компенсації Прикладні дослідження Кредити Лізинг Компенсації Дослідно-конструкторські роботи Кредити Лізинг Компенсації Виробництво Кредити Лізинг

Такі дослідження фінансуються за рахунок цільових бюджетних асигнувань і коштів державних інноваційних фінансово-кредитних установ у формі безпроцентних кредитів або компенсації процентів за користування банківським кредитом. З просуванням інновації до стадії прикладних досліджень і дослідно-конструкторських робіт застосування прямого фінансування і компенсації підвищених витрат зменшується, натомість поширюються такі форми інвестування, як кредити та лізинг. На стадії виробництва інноваційної продукції ці форми стають основними. Використання кредитних і лізингових форм інвестування у відносинах між державними інноваційними фінансово-кредитними установами та інноваційними підприємствами є економічно вигід­ним для останніх, оскільки ціна (процентна ставка) залучених фінансових ресурсів може бути меншою від суми нарощеної вартості власних обігових коштів.

2014-07-19 18:44

 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © sanaalar.ru
  Образовательные документы для студентов.