.RU
Карта сайта

2543' - Облік у зарубіжних країнах

1. /Обл_к у заруб_жних крахнах Губачова.docОблік у зарубіжних країнах

2543'


385
Так, система обліку повних витрат, основана на розподілі ви­трат на прямі та непрямі, передбачає включення до собівартості продукції усіх виробничих витрат — як змінних, так і постійних. Відповідно, всі виробничі витрати розподіляються між виробами і включаються у собівартість незавершеного виробництва та го­тової продукції. Це підтверджує, що система обліку повних ви­трат здебільшого орієнтована на виробництво, а її принципи об­ліку сприяють відображенню технологічних аспектів виробни­чого процесу. Вони повною мірою проявилися у методах обліку і калькулювання за замовленнями та процесами.
Система обліку неповних витрат, навпаки, більше орієнтуєть­ся на процес реалізації, а її принципи відповідають потребам до­слідження ринку. Вона основана на класифікації витрат за ступе­нем впливу обсягів діяльності підприємства і передбачає включення до собівартості продукції лише змінних виробничих витрат.
Системи обліку повних і неповних витрат різняться між со­бою за своїми цілями та завданнями.
Для складання фінансової звітності підприємства застосову­ється система калькулювання повних витрат, яка передбачає включення у собівартість всіх (змінних і постійних) виробничих витрат.
Система обліку повних витрат є основою стратегічної політи­ки у сфері виробництва, постачання та реалізації товарно-матеріальних цінностей, вона орієнтована на прийняття довго­строкових управлінських рішень, на повне покриття всіх витрат і максимізацію нетто-прибутку. Ця система забезпечує трудоміст­кий контроль зв'язків між виробництвом і реалізацією на перспе­ктиву.
Калькулювання повних витрат передбачає включення до складу собівартості продукції всіх виробничих витрат (змінних і постійних), розподіл загальновиробничих між окремими видами продукції на основі єдиної бази (машино-годин, основної заробі­тної плати тощо), відшкодування за рахунок прибутку підприєм­ства витрат на збут і адміністративних витрат.
Калькулювання неповних витрат — система калькулювання, яка передбачає включення у собівартість продукції лише змінних виробничих витрат.
Отже, принципова відмінність системи калькулювання непов­них витрат від системи калькулювання повних витрат полягає у підході до постійних виробничих накладних витрат. При викори­станні системи калькулювання неповних витрат не тільки опера-
386
ційні витрати (пов'язані з управлінням, збутом тощо), а й постій­ні виробничі витрати розглядаються як витрати періоду і спису­ються за рахунок прибутку. В результаті у собівартість незавер­шеного виробництва і готової продукції включаються тільки змінні виробничі витрати. Ця система забезпечує оперативний контроль зв'язків між виробництвом і реалізацією, використову­ючи сигнальну інформацію.
Система обліку неповних витрат є інструментом оперативного управління виробничим процесом підприємства, орієнтована на прийняття короткострокових управлінських рішень, покриття прямих витрат і оптимізацію маржинального доходу (прибутку-брутто).
Такий показник, як маржинальный дохід, широко застосову­ється для аналізу прибутковості і прийняття управлінських рі­шень. Маржинальний дохід визначається за однією з двох фор­мул:
Маржинальний дохід = Дохід від реалізації - Змінні витрати
або
Маржинальний дохід = Постійні витрати + Прибуток
Калькулювання неповних витрат передбачає включення до складу собівартості готової продукції лише змінних виробничих витрат, розподіл змінних загальновиробничих витрат між окре­мими видами продукції на основі єдиної бази (машино-годин, людино-годин, основної заробітної плати тощо), визначення ма­ржинального доходу та відшкодування за рахунок прибутку під­приємства постійних загальновиробничих витрат, витрат на збут і адміністративних витрат.
Порівняння впливу систем обліку повних і неповних витрат на Звіт про прибутки та збитки, складений різними способами, по­казує, що:

25*


387
зводить до більш високого розміру прибутку, ніж використання системи обліку повних витрат.
Причиною такої різниці у розмірі прибутку є розбіжність об­сягів виробництва й реалізації. При використанні системи обліку неповних витрат, прибуток підприємства залежить лише від об­сягу реалізації, в той час як в системі обліку повних витрат при­буток знаходиться під впливом як обсягу реалізації, так і обсягу виробництва продукції.
Дослідження видатних зарубіжних науковців свідчить, що компанії багатьох розвинених країн світу на практиці застосову­ють як систему калькулювання повних, так і неповних витрат, але перевага надається калькулюванню на основі повних витрат (табл. 11.2).
Таблиця 11.2

ЗАСТОСУВАННЯ РІЗНИХ СИСТЕМ КАЛЬКУЛЮВАННЯ У РОЗВИНЕНИХ КРАЇНАХ СВІТУ [53, С 302]
Країна
Система калькулювання
повних витрат, %
неповних витрат, %

США
69
31

Канада
52
48

Австралія
67
33

Японія
69
31

Швеція
58
42

Велика Британія
48
52
Слід зазначити, що система калькулювання неповних витрат не відповідає загальноприйнятим принципам підготовки фінан­сової звітності та вимогам фіскальних органів і тому рекоменду­ється лише для внутрішнього використання в управлінському об­ліку.
Прихильники цієї системи стверджують, що застосування сис­теми калькулювання неповних витрат дозволяє визначати показ­ник маржинального доходу, який широко використовується в процесі аналізу прибутковості окремих видів готової продукції, і формувати відповідні інформаційні блоки, необхідні для прийн­яття оперативних управлінських рішень з питань ціноутворення та оптимізації виробничої діяльності.
388
Облік і контроль за центрами відповідальності
Організація обліку і контролю за центрами відповіда­льності є одним із головних елементів системи управлінського обліку. Вона побудована на встановленні відповідальності кож­ної структурної одиниці підприємства за витрати і доходи, що перебувають під її контролем. При цьому першочерговим за­вданням обліку стає контроль витрат.
Організація обліку за центрами відповідальності розгляда­ється як вчення, спрямоване на наукову організацію поведінки управлінців, а його завданням визнається більшою мірою до­помога в організації самоконтролю, ніж контроль з боку керів­ництва.
Головною метою обліку і контролю за центрами відповідаль­ності є допомога менеджерам оцінити результати їхньої діяльно­сті на підставі складання звітів про виконання бюджетів. Перши­ми кроками у її створенні є виділення центрів відповідальності за територіальною або функціональною ознакою, а також встанов­лення персональної відповідальності керівників центрів за ре­зультати їхньої роботи.
Центром відповідальності може бути будь-який сегмент під­приємства (робоче місце, бригада, цех, відділ), в межах якого встановлено персональну відповідальність менеджера за показ­ники діяльності, які він повинен контролювати.
Успішне функціонування системи обліку і контролю за центрами відповідальності передбачає також:

З урахуванням відповідних об'єктів контролю виділяють чо­тири типи центрів відповідальності:

389
фічні зони тощо), керівники яких несуть відповідальність за до­ходи (виручку від реалізації);

центри

прибутків
— як правило, цехи, де завершується виробничий цикл і керівники контролюють витрати і доходи сег­менту;

центри

інвестицій
— господарські одиниці (філії, дочірні компанії або підприємство в цілому), керівники яких контролю­ють витрати, доходи та інвестиції у власні активи.
У межах центрів відповідальності, крім зазначених вище показників, здійснюється планування, облік та контроль інших показників діяльності окремих підрозділів: обсягів виробницт­ва та реалізації продукції, продуктивності праці, якості проду­кції, чисельності працівників, кількості відпрацьованих маши­но-годин або людино-годин, кількості замовлень, географії замовників тощо.
Центри відповідальності, як правило, встановлюються відпо­відно до організаційної структури підприємства. Після встанов­лення центрів відповідальності першого рівня встановлюються більш укрупнені центри відповідальності 2-го, 3-го і т. д. рівнів. У центрах відповідальності 2-го та більш високих рівнів ієрархі­чної системи акумулюються первинні витрати даного рівня та підсумкові дані підзвітного центру відповідальності більш низь­кого рівня.
Система обліку і контролю за центрами відповідальності є внутрішньою системою, створення якої перебуває лише у компе­тенції керівництва підприємства. Вона надає оперативну, своєча­сну та достовірну інформацію про витрати й результати діяльно­сті окремих сегментів та в цілому всього підприємства і, таким чином, забезпечує реалізацію більшості функцій системи управ­ління підприємством.

Завдання для самостійної роботи
Питання для контролю знань

 1. Яке призначення управлінського обліку?

 2. Дайте визначення управлінського обліку.

 3. У чому полягає різниця має управлінським та фінансо­вим обліком?

390

 1. Чи є ідентичними поняття «виробничий облік» та «управлінський облік»?

 2. Які функції виконує управлінський облік?

 3. Чим обумовлена поява та розвиток управлінського об­ліку?

 4. У чому особливості загальної, інтегрованої та пере­плетеної систем обліку?

 5. З якою метою класифікуються витрати в управлінсь­кому обліку?

 6. Класифікація витрат для оцінки запасів і визначення фінансового результату.


 1. Класифікація витрат з метою прийняття рішень.

 2. Класифікація витрат з метою контролю вико­нання.

 3. Мета та об'єкти обліку і калькулювання витрат.

 4. Особливості побудови обліку і калькулювання за за­мовленнями та процесами.

 5. Особливості побудови системи обліку і калькулюван­ня собівартості за повними та неповними витратами.

 6. Особливості побудови обліку і контролю за центрами відповідальності.


Теми рефератів

 1. Розвиток управлінського обліку в Україні.

 2. Управлінський облік в системі рахунків.

 3. Класифікація витрат в управлінському обліку.

 1. Система обліку і калькулювання за замовленнями та процесами.

 2. Система обліку і калькулювання собівартості за по­вними і неповними витратами.

 1. Облік і контроль за центрами відповідальності.

Господарські ситуації
За наведеними у таблиці даними: 1) визначити обсяг реалі­зації продукції, необхідний для забезпечення беззбиткової діяльності фірми, побудувати графік беззбитковості; 2) розрахувати фінансо­вий результат, що отримає фірма за умови реалізації 1000 одиниць про­дукції.
391
Таблиця 11.3

ВИТРАТИ ФІРМИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ВИРОБНИЦТВОМ ТА РЕАЛІЗАЦІЄЮ ПРОДУКЦІЇ ($)

Стаття витрат
Варіанти
1
2
3
4
змінні витрати на одиницю
постійні витрати за період
змінні витрати на одиницю
постійні витрати за період
змінні витрати на одиницю
постійні витрати за період
змінні витрати на одиницю
постійні витрати за період

Основні матеріали
8

10

7

9

Основна зарплата
18

20

16

18

Загальновиробничі витрати
8
6 120
8
6590
7
6010
7
5954

Загальногосподар­ські витрати
6
2784
7
3128
5
2596
6
2612

Витрати на збут
4
696
3
602
3
584
5
734

Усього витрат
44
9600
48
10 320
38
9190
45
9300

Ціна одиниці про­дукції
60
80
70
90
Тести для поточного контролю знань
1. Що таке функція витрат?
а) поведінка витрат та процес їх обрахунку
б) розподіл витрат на загальні, постійні та змінні на одиницю
продукції;
в) математичний опис взаємозв'язку витрат та чинників, що
впливають на них;
г) прогнозування майбутніх витрат для різних рівнів (умов)
діяльності.
392

2. Що таке об'єкти витрат?
а) сегменти діяльності підприємства, що потребують вимірю­
вання пов'язаних з ними витрат;
б) господарську процеси, факти, явища;
в) виробничі підрозділи підприємства, витрати на яких підля­
гають розподілу;
г) калькуляційні одиниці.
3. Що таке запас міцності?
а) ймовірність того, що компанія не буде мати збитків від сво­
єї діяльності;
б) міра використання постійних витрат у структурі витрат
компанії;
в) відсоток зміни прибутку при певному відсотку зміни обсягу
реалізації;
г) величина, на яку фактичний (або запланований) обсяг реалі­
зації перевищує критичний обсяг реалізації.
4. До функцій управлінського обліку відносяться:
а) інформаційна, комунікаційна, контрольна, прогнозна;
б) інформаційна, ревізійна, аналітична, планова;
в) управлінська, інформаційна, директивна;
г) виробнича, інформаційна, розпорядча.
5. Для прийняття управлінських рішень витрати розподіля­
ються на:

а) основні та накладні;
б) прямі та непрямі;
в) виробничі та невиробничі;
г) релевантні та нерелевантні.
393

Назва показника
Код рядка
За звітний період
За аналогічний
період
попереднього року
/. Доходи і витрати звичайних видів дія­льності

Виручка (нетто) від реалізації товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом по­датку на додану вартість, акцизів та ана­логічних обов'язкових платежів)
010

У тому числі від реалізації
011

012

013

Собівартість реалізованих товарів, про­дукції, робіт, послуг
020

У тому числі реалізованих:
021

022

394
396Назва показника
Код рядка
Сума
У тому числі
по поточній діяльності
по інвести­ційний діяль­ності
по фінансовій діяльності

1
2
3
4
5
6

1. Залишок грошових коштів на по­чаток року
010

X
X
X

2. Надійшло грошових коштів, всьо­го, у тому числі:
020виручка від реалізації товарів, про­дукції, робіт та послуг
030

X
X

виручка від реалізації основних за­собів та іншого майна
040аванси, отримані від покупців (за­мовників)
050бюджетні асигнування та інше ці­льове фінансування
060

X
X

безоплатно
070кредити отримані
080позики отримані
085дивіденди, відсотки за фінансовими вкладеннями
090

X


інші надходження
11О3. Спрямовано грошових коштів, всього, у тому числі:
120


397

Назва показника
Код рядка
Сума
У тому числі
по поточній діяльності
по інвести­ційний діяль­ності
по фінансовій діяльності

/
2
3
4
5
6

на оплату придбаних товарів, робіт, послуг
130на оплату праці
140

X
X
X

відрахування у державні позабю­джетні фонди
150

X
X
X

на видачу підзвітних сум
160на видачу авансів
170на оплату дольової участі у будів­ництві
180на оплату машин, устаткування і транспортних засобів
190на фінансові вкладення
200

X

X

на виплату дивідендів, відсотків по цінних паперах
210

X


на розрахунки з бюджетом
220

х

на оплату відсотків і основної суми по отриманих кредитах, позиках
230інші виплати, перерахування і т.п.
2504. Залишок грошових коштів на кі­нець звітного періоду
260

X
X
X
Назва показника
Код рядка
Сума
1
2
3
Довідково

Із рядка 020 надійшло готівкою (крім даних рядка 100), всього
270
у тому числі за розрахунками:

з юридичними особами
280
з фізичними особами
290
з них з використанням:

контрольно-касових апаратів
291
бланків суворої звітності
292
Готівка:

надійшло з банка в касу організації
295
здано в банк з каси організації
296
Керівник
підпис прізвище, ініціали
Головний бухгалтер _
підпис прізвище, ініціали
398


Назва показника
Код рядка
Залишок на початок зві­тного року
Надійшло у
звітному
році
Використа­но у звітно­му році
Залишок на кінець звіт­ного року
1
2
3
4
5
6
І. Капітал


Статутний капітал
010


Додатковий капітал
020


Резервний фонд
030


040


Нерозподілений прибуток ми­нулих років — всього
050


у тому числі:
051


052


053


054


055


Фонд соціальної сфери
060


Цільові фінансування і надхо­дження — всього
070


у тому числі з бюджету:
071


072


073


1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 2014-07-19 18:44
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © sanaalar.ru
  Образовательные документы для студентов.