.RU

1. Визначити фактори і підрахувати резерви збільшення випуску продукції способом відносних різниць - 3


^ 43. Розрахуйте критичну точку обсягу виробництва продукції, за якої забезпечується беззбитковість роботи підприємства (виробляється один вид продукції).


Величина показника
1.Загальна
сума ПВ
під-ва,
тис. грн.
1000

 1. Ціна

виробу, грн.
850

 1. С/в одиниці

 2. прод-ї, грн.

600
4. Змінні витрати
у складі даного
виробу, грн.
450
5.Критична точка
обсягу вир-ва,
одиниць

44. Розрахуйте критичну точку обсягу виробництва продукції, за якого забезпечується беззбитковість роботи підприємства. Яким може бути максимальний валовий прибуток за наведених нижче умов?


Сума
І. Фактичний обсяг
Реал-ї прод-ї, тис. грн.
6000

 1. Постійні витрати

на під-ві, тис. грн.
550

 1. Ціна одиниці

Реаліз-ї прод-ї, грн.
200

 1. Змінна частина

с/в одиниці пр-ї, грн.
90

 1. Виробн. потужність,

одиниць продукції
50000

 1. Обсяг замовлень

Пр-ї на поточний рік,
одиниць продукції
34000
Тб=Постійні витрати:(Ціна-змінні витрати,од)=550:(200-90)=5тис.
ВП=Кількість*(Ціна-мінні витрати)-Пв=50000*(200-90)-550=5499450 т.грн.

^ 41. Проаналізуйте динаміку і структуру фінансового результату підприємства. Результати оформіть у вигляді таблиці (назва і оформлення).Поп. П.
Зв. П.
Зміна
сума, тис. грн.
питома вага, %
сума, тис. грн.
питома вага, %
сума, тис. грн.
питома вага, %
1
2
3
4
5
6
7
1. Валовий
прибуток
2. Фін. рез.
від операц
діял-ті
3. Фін. рез.
від іншої
звич.
діял-і
4. Чистий
приб.Висновки і рекомендації

^ 42. Дати оцінку зміни рентабельності продукції.Мин.
рік
Зв.
рік
Відхилення
1.Дохід
(виручка)
від реал-ї
пр.-ї,
тис. грн
3000
3198
+198
2.С/в
Реал-ї
Пр.-ї,
тис. грн.
2400
2460

+60
3. Рентабельність 125% 130% +5
Рентабельність збільшилась на 5% відповідно з минулим роком на це вплинуло збільшення доходу (виручки) від реалізації на 198 тис грн. та збільшує собівартість реалізації на 60 тис грн..

^ 45. Проаналізуйте (на підставі фінансової звітності) динаміку показників рентабельності підприємства. Результати оформіть у вигляді таблиці.Пок-к
За поп.
період
За зв.
період
Відх.
Абс.
Відн.
1
2
3
4
5

^ 46. Визначити фактори і підрахувати величину їх впливу на зміну рентабельності підприємства. Назвати резерви підвищення рентабельності.Показники
План
Звіт
Відх
1.Прибуток,
тис. грн.
5750
6240
490

 1. Обсяг

Реал-ї,
тис. грн.
20000
24000
4000
3.Середньорічна
вартість
осн. виробн.
засобів, тис. грн.
7900
8300
400
4.Середньорічна
вартість оборотн
засобів, тис. грн.
3600
3700
100
5. Рентабельність,
%(1:6)
50
52
2
6.Середньорічна вартість виробничих фондів(3+4)
11500
12000
500
7.Коефіцієнт фондомісткості продукції(3::2),коп
0,39
0,35
-0,05
8.Коефіцієнт заккріплення оборотніх коштів(4:2)
0,18
0,15
-0,026
9.Прибуток на 1грн. Реалізованої продукції(1:2),коп
0,28
0,26
-0,027
За даними рівень рентабельності зріс на 2 %.
Вплив факторів на зміну рентабельності:
1.Вплив за рахунок зміни частки прибутку на 1грн. Реалізованої продукції: Р1=0,26:(0,395+0,18)*100=45,2
тобто вплив цього фактора становить 45,2-50=-4,8
Отже,за рахунок зменшення частки прибутку на 1 грн. Реалізованої продукції рівень рентабельності зменшився на 4,8%
2.Вплив за рахунок зміни фондомісткості основних виробничих фондів:Р2=0,26:(0,3458+0,18)*100=49,4
Порівняємо з попереднім результатом:49,4-45,2=+4,2
Отже,за рахунок збільшення фондомісткості виробництва рівень рентабельності зріс на 4,2%
3.Вплив зміни коефіцієнта закріплення матеріальних оборотних коштів рівень рентабельності зріс на 2,6%
Загальний вплив факторів становить2 %(-4,8+4,2+2,6)

^ 47. Проаналізуйте рентабельність окремих видів продукції.Вид
пр-ї
Ціна
реал-ї, грн.
С/в од-ці
пр-ї, грн.
Рентаб.
пл
факт
Пл
факт
Пл Факт
А
50
52
40
45
0,25 0,16
Б
70
68
65
62
0,08 0,1

Ланцюг.підстан ВП=рент(Ц-С/В); ∆П=ВПф-ВПп або ВП3-ВПо


^ 48. Дайте оцінку динаміці обсягу реалізації. Проаналізуйте вплив структурних зрушень на зміну виручки від реалізації.Вид
буд-х
мат-ів
Продаж за мин. р.
Кіл-ть, т
ціна за 1 т,
грн
Продаж за зв. р.
Кіл-ть, т
ціна за 1 т,
грн
А
3000
60
3360
65
Б
1000
140
840
200

^ 49. За даними таблиці з’ясуйте, які фактори впливали на обсяг реалізації у звітному періоді. Розрахуйте їх величину.

(тис.грн.)

Показник
За пл
Факт
Відхил %
1.Реалізація продукції
53000
49800
-3200
2.Випуск продукції
51700
52800
1000
3.Залишки ГП на складі:
на початок року
на кінець року
обсяг відвантаж прод 2-3а

4800
3500

48200

4900
7900

44900

100
4400

-3300

План обсягу реаліз.не виконано на 3200,що сприятиме зменш.обсягів відвантіж.3300 і негативно вплине на підвищення обсянів залишків відвантаж тов. на 7900.У свою чергу не викон. Плану відвантаж.прод.пояснює позитивний вплив підвищ обсягів вироб 1000 і негативний вплив підвищеним впливом г/п100

^ 50. Які фактори вплинули на обсяг реалізації продукції? Чи є резерви його зростання?


(тис.грн.)

Показники
За пл
Факт
1.Обсяг
Реал-ї пр-ї
у зв. році
7640
7700
2.Зміна залишків
Нереал-ї пр-ї
упродовж зв. Пер.
-700
+200
3) Нереалізована продукція: 6940 7900
1=3-2
Обсяг о=69400-(-700)=7640
Обсяг 1=7900-(-700)=8600
Обсяг 2=7900-(+200)=7700
дельтаО1=960
дельтаО2=-900
Перевірка: 960-900=60.

^ 51. Дати оцінку виконання плану поставок з урахуванням виконання договірних зобов”язань, тис. грн.Вид пр-ї
За планом
Фактично
Недопоставка продукції
Заліковий обсяг у межах плану
А
200
240
-
200
Б
-
30
-
-
В
300
310
-
300
Г
100
70
-30
70

Усього 600 650 -30 570


Відсоток виконання договірних зобов’язань:
К=(600-30):600=0,95 або 95%

^ 52. Зробити оцінку виконання плану за сортністю (двома способами)Сорт та його коеф
За пл
Факт
1 (1,0)
8000
7300
П (0,8)
2000
2600
Кіл-ть виробів,шт.
10000
9900
Середньозважена ціна,
грн.

9,47
Спосіб першосортних різниць:
Плановий коефіцієнт сортності:
Кп=(8000*1,0+2000*0,8):10000=0,96
Фактичний коеф сортності:
Кф=(7300*1,0+2600*0,8):9900=0,947
Оскільки величина фактичного показника є меншою за планову, план за сортністю не виконано.
Середньозважена ціна пл.=(8000*1,0+2000*0,8):10000=10
За способом порівнянню середньозважених цін:
Цср.ф>Цср. пл, але 9,47не більше 10, тому план за сортністю вважається невиконаним.

^ 57. Дати оцінку ритмічності роботи підприємства. Які заходи можна запропонувати за результатами аналізу.


(тис. грн.)

Декади
Звітний місяць
за планом
фактично
І

250
П

350
Ш

600
Разом
1290
1150


Декади
За планом
Факт
ично
Зарах у
тис. грн
Питома
вага,%
Тис.,грн
%
Плановий ритм
І(4роб дні)
272
21
250
21,7
21
П(8 роб.дн)
544
42,2
350
30,4
30,4
Ш(7 роб.дн)
476
36,8
600
52,2
36,8
Разом
1290
100
1150
100
88,2
1290:19=68 тис грн.-середньодобовий випуск продукції
Крит=(21+30,4+36,8):100=0,882
Отже,робота підпр. В січні була неритмічною

^ 58. Проаналізуйте виконання договірних зобов’язань за поставками матеріальних ресурсів на підприємство за їхньою структурою на підставі таблиці.
Вид
мат-их
рес-в
Потреба
під-ва
в матер-их
ресурсах,
при
врахуванні
їх
залишків
Фактичне
надходж
мат-их
рес-ів
Від,
%
тис.
грн.
пит
в,
%
тис.
грн.
пит
в,
%
А
Б
В
Раз
по
під-ву
7000
2500
900
10400
67
24
9
100
6000
1950
900
8850
68
22
10
100
85
78
1
164

^ 59. Вирахувати резерви зростання випуску продукції.План
Факт
Відхил

1.Випуск пр-ї, тис.грн.
1500
1526
26

2.Використано мат-ів, т
500
545

3.Продано мат-ів
на сторону, т
-
50

4.Залишки мат-ів
на кінець року, т
40
45

5.Обсяг,т(2+3+4)
540
640
100

6.Ціна 1т
2,8
2,4
-0,4
Мат.віддача 1/2
3
2,8
-0,02

Матеріаловіддача=1:2


1)вплив зміни використаних матеріалів:+45*3=135 тис грн.
2) вплив зміни матеріаловіддачі(-0,2)*545=-109 тис грн.
Перевірка: 135-109=26.
Вплив матеріалів, що продані на сторону50*3,0=150 тис грн.(не випущена продукція, що становить резерв зростання випуску продукції)
Вплив залишків матеріалів на кінець року: 5*3,0=15 т тонн (не випущена продукція)

.
4
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © sanaalar.ru
  Образовательные документы для студентов.