.RU
Карта сайта

Запитання до тестування


Запитання до тестування


Початковий рівень:1) При вільному падінні прискорення тіла…
А. залежить від форми тіла
Б. однакові для всіх тіл
В. більше для тіла більшої маси
Г. менше для тіла меншої маси

2) Координата тіла при рівномірному русі вздовж осі ОХ визначається формулою…
А. Б.
В. Г.
3) Пройдений тілом шлях дорівнює модулю переміщення, якщо тіло рухається…
А. криволінійно Б. по ламаній лінії
В. прямолінійно Г. по колу

4) Мірою інертності тіла є…
А. маса Б. густина В. об`єм Г. форма

5) Творцем спеціальної теорії відносності є…
А. Г.Галілей Б. І.Ньютон В. А.Ейнштейн Г. К.Ціолковський

6) Стиснута пружина має…
А. кінетичну енергію
Б. потенціальну енергію
В. не має жодної енергії
Г. одночасно і потенціальну і кінетичну енергії

7) Абсолютному нулю за шкалою Кельвіна відповідає температура за шкалою Цельсія, що дорівнює…
А. Б. В. Г. -

8) Ідеальним називається газ, що складається з молекул чи атомів, які…
А. сильно взаємодіють між собою
Б. складаються з ідеальних атомів
В. не взаємодіють між собою
Г. містяться в балоні під високим тиском

9) Прилад, за допомогою якого вимірюють вологість повітря, називається…
А. барометром Б. манометром
В. психрометром Г. термометром

10) Кількість теплоти в системі СІ вимірюється в…
А. Ньютонах Б. Ваттах В. Джоулях Г. Паскалях

11) Мірою зміни внутрішньої енергії під час теплопередачі є…
А. робота Б. температура В. кількість теплоти Г. тиск

12) Формулою основного рівняння МКТ є…
А. Б. В. Г.

13) Основною властивістю електричного поля є силова дія на…
А. молекули Б. атоми В. нейтрони Г. заряджені частинки

14) За одиницю вимірювання сили електричного струму в системі СІ взято…
А. Ампер Б. Вольт В. Ом Г. Джоуль

15) За якою формулою визначається модуль сили Ампера?
А. Б.
Б. Г.

16) За якою формулою визначається ЕРС самоіндукції?
А. Б. В. Г.

17) Електричний струм у напівпровідниках зумовлений упорядкованим рухом…
А. електронів і дірок
Б. електронів обох дірок
В. електронів та іонів
Г. іонів обох знаків

18) Електричний струм це…
А. хаотичний рух заряджених частинок
Б. упорядкований рух атомів і молекул
В. упорядкований рух заряджених частинок
Г. хаотичний рух атомів і молекул

19) При переході хвилі з одного середовища в інше її частота…
А. залишається незмінною
Б. збільшується
В. зменшується
Г. змінюється залежно від густини середовища

20) У рівнянні гармонічних коливань частота коливань позначена літерою…
А. Х Б. А В. Г.

21) Яка фізична величина визначає висоту звуку?
А. амплітуда коливань Б. фаза коливань
В. частота коливань Г. швидкість хвилі

22) Період коливань в системі СІ вимірюють…
А. в Герцах Б. в секундах
В. в метрах Г. в радіанах

23) Яку характеристику вільних електромагнітних коливань можна обчислити як ?
А. циклічну частоту Б. амплітуду
В. частоту Г. період

24) Швидкість поширення електромагнітної хвилі у вакуумі дорівнює…
А. Б.
В. Г.

25) Під час відбивання світла кут відбивання дорівнює…
А. куту падіння
Б. куту заломлення
В. куту між поверхнею і падаючим променем
Г. куту повного відбивання

26) Оптичну силу лінзи вимірюють у…
А. Амперах Б. Ньютонах В. діоптріях Г. метрах

27) Явище фотоефекту пояснив…
А. Г.Герц Б. М.Планк В. О.Г.Столєтов Г. А.Ейнштейн

28) Квант світла видимого випромінювання називається…
А. мптон Б. фотон В. фонон Г. баріон

29) Фотоефект можливий за умови…
А. Б. В. Г.

30) Корпускулярні властивості світла проявляються при…
А. інтерференції Б. дифракції
В. дисперсії Г. фотоефекті

31) Бета-промені радіоактивного випромінювання – це…
А. електромагнітні хвилі
Б. потік електронів
В. потік позитивно заряджених частинок
Г. потік нейтронів

32) Першим штучну реакцію перетворення ядер атомів здійснив…
А. Е.Резерфорд Б. В.Боте В. Ю.Чедвік Г. Н.Бор

33) Нуклони в атомному ядрі утримують…
А. кулонівські сили Б. сили гравітації
В. ядерні сили Г. сили слабкої взаємодії
34) Нуклонами називають…
А. частинки в атомі
Б. частинки в ядрі атома
В. нейтрони
Г. електрони

35) Керована ядерна реакція здійснюється у…
А. ядерному реакторі
Б. надрах зірок
В. прискорювачах заряджених частинок
Г. водневій бомбі

36) Альфа-промені радіоактивного випромінювання – це…
А. електромагнітні хвилі
Б. потік електронів
В. ядра атомів Гелію
Г. ядра атомів Водню

Середній рівень


1) Літак протягом 30 хвилин рухався з постійною швидкістю . Який шлях подолав літак за цей час?
А. 24 км. Б. 360 км. В. 1440 км. Г. 21600км.

2) Автобус вирушає із зупинки з прискоренням . Через який час він розвине швидкість ?
А. 10 с. Б. 36 с. В. 40 с. Г. 144 с.

3) З яким прискоренням буде рухатись тіло масою 200 г , якщо на нього буде діяти сила 2Н?
А. Б. В. Г.

4) На ліве плече важеля діє сила 120Н, а на праве 80Н. Важіль перебуває в рівновазі. Визначте його праве плече, якщо ліве дорівнює 90 см.
А. 60 см Б. 90 см В. 135 см Г. 180 см

5) По дорозі зі швидкістю рухається автомобіль масою 2т. Обчисліть його імпульс.
А. Б. В. 40000 Г. 144000

6) Яку кінетичну енергію має тіло масою 20 кг, якщо воно рухається зі швидкістю ?
А. 100 Дж Б. 250 Дж В. 360 Дж Г. 3,24 кДж

7) Газ стиснуто ізотермічно з об`єму 12л до об`єму 10л. Його тиск при цьому став . Яким був початковий тиск?
А. 1 Б. 1,2 В. 2 Г. 2,2

8) Встановіть співвідношення «математичний запис закону – назва закону».
А. 1. закон Шарля
Б. 2. закон Бойля-Маріотта
В. 3. закон Дальтона
4. закон Гей-Люссака

9) За якою формулою можна визначити відносну вологість повітря?
А. Б. В. Г.
10) На яку висоту підніметься вода при температурі в скляній капілярній трубці, внутрішній діаметр якої 2 мм, а коефіцієнт поверхневого натягу води при цій температурі дорівнює ?
А. 15 мм Б. 45 мм В. 7,5 см Г. 15 см

11) Теплова машина одержала від нагрівача кількість теплоти 500 кДж і передала холодильнику кількість теплоти 300 кДж. Який ккд теплової машини?
А. 40% Б. 67% В. 25% Г. 60%

12) Як можна збільшити ккд ідеальної теплової машини?
А. збільшити температуру холодильника
Б. збільшити температуру холодильника і зменшити температуру нагрівача
В. Зменшити температуру нагрівача
Г. Збільшити температуру нагрівача і зменшити температуру холодильника

13) Що є основними носіями зарядів у напівпровіднику з акцепторною домішкою?
А. електрони Б. позитивні іони
В. негативні іони Г. дірки

14) У деякій точці електричного поля на заряд 2,5 нКл діє сила 0,5 мкН. Яка напруженість поля у цій точці?
А. Б. 5 В. 2 Г. 12,5

15) Яку роботу виконало електричне поле, перемістивши заряд 1,6 нКл між точками з різницею потенціалів 30В?
А. 48 мкДж Б. 48000 мкДж В. 480 мДж Г. 0,48 МДж

16) Середнє значення індукції магнітного поля Землі дорівнює 65 мкТл. З якою силою діє це поле на електрон, який рухається перпендикулярно до ліній індукції зі швидкістю 150?
А. Б. В. 216,6 мкН Г. 10 МН

17) За 2 секунди магнітний потік, що пронизує контур, рівномірно зменшується з 8Вт до 2 Вт. Визначте Ерс індукції в контурі.
А. 0,5 В Б. 4В В. 2В Г. 32В

18) Яка кількість теплоти виділиться на резисторі 20 Ом за 20 с при силі струму 200мА?
А. 16 Дж Б. 20 Дж В. 24 Дж Г. 28 Дж

19) Визначте період вільних коливань тіла, якщо воно за 16 секунд зробило 24 повних коливання.
А. Б. В. Г.

20) Коливання задається формулою
А. 8м; 8с Б. 0,8м; 4с В. 0,8м; 2с Г. 8м; 0,5с

21) Яка довжина хвилі, якщо її частота 4Гц , а швидкість її поширення дорівнює 16?
А. 0,25 м Б. 64 м В. 8 м Г. 4 м

22) Математичний маятник здійснює гармонічні коливання з періодом Т. Визначте період зміни повної механічної енергії маятника.
А. Б. Т В. 2Т Г. не змінюється

23) Визначте період електромагнітних коливань, якщо циклічна частота коливань становить .
А. 0,2 мс Б. 2 мс В 0,5 с Г. 5 мс

24) Частота світлової хвилі у вакуумі дорівнює . Визначте, якою стане частота хвилі при переході в прозоре середовище з показником заломлення n.
А. Б. В. Г.

 1. Промінь падає на дзеркало з лівого боку. Як зміниться кут між падаючим і відбитим променем, якщо дзеркало повернуте за годинниковою стрілкою на ?

А. не зміниться
Б. зменшиться на а
В. збільшиться на
Г. збільшиться на .

 1. Визначити показник заломлення скла відносно води, якщо швидкість жовтого світла у воді , а у склі .

А. 0,78 Б. 0,88 В. 0,98 Г. 1,08.

 1. Визначити період дифракційної решітки, яка дає на екрані перший максимум монохроматичної хвилі, довжина якої , під кутом .

А. 1,2мкм Б. 2,2мкм В.3,2мкм Г. 4,2мкм.

 1. Лазер випромінює світло з частотою хвилі Яка енергія кожного фотона, що випускається?

А.
Б.
В.
Г.

 1. Укажіть випромінення, яке найбільш сприятливе для виникнення фотосинтезу.

А. інфрачервоне
Б. видиме
В. ультрафіолетове
Г. рентрегенівське.

 1. На зеленому папері зроблений напис білою фарбою. Визначте, який буде цей напис при спостереженні через зелене скло.

А. зелене на білому фоні
Б. зелене на чорному фоні
В. біле на зеленому фоні
Г. напис не буде видно.

 1. Повний заряд ядра атома елемента дорівнює Скільки електронів у електронній оболонці цього атома?

А. 4 Б. 5 В. 6 Г. 3

 1. Нейтрон уперше було виділено з ядра атома у результаті бомбардування альфа-частинками берилію Виберіть правильне рівняння цієї реакції.

А.
Б.
В.
Г. .

 1. Під час переходу електрона в атомі водню з третьої орбіти на другу випромінюється фотон частиною На скільки зменшилась енергія атома водню?

А. Б. В. Г.

 1. Ядро поглинувши дейтерій перетворюється на ядро атома Бору . Напишіть рівняння ядерної реакції і визначте, яка частина при цьому утворилась.

А. Нейтрон Б. Протон В. Електрон Г. Позитрон.

 1. Ядро зазнає два послідовних альфа-розпадів. Визначте ядро, яке утворилося в цьому процесі.

А. Б. В. Г.

 1. Визначте частинку, яка використовується для бамбордування атомного ядра в ядерній реакції

А. електрон Б. протон В. нейтрон Г альфа-частинка.

Достатній Рівень 1. Рівняння руху велосипедиста Визначте координату їх зустрічі.

А. – 450м Б. – 400м В. – 300м Г. – 200м.

 1. Чому дорівнює маса космонавта, якщо при вертикальному старті ракети з прискоренням 5д, його вага становила 4,8кН ?

А. менше 72 кг
Б. від 73кг до 77кг
В. від 78кг до 82кг
Г. більше 83кг.

 1. Тіло масою 2т рухаючись горизонтально під дією сили тертя, пройшло до зупинки відстань 86см за 2с. Визначте силу тертя, яка діяла на тіло.

А. 0,86мН Б. 0,43мН В. 86мН Г. 43мН.

 1. На скільки подовжиться сталевий дріт довжиною 1,8м і діаметром 0,5мм під дією вантажу вагою 15Н ?

А. від 0,2мм до 0,4мм
Б. від 0,4мм до 0,7мм
В. від 0,7мм до 1мм
Г. від 1мм до 1,2мм

 1. Конденсатор якої ємності треба підключити послідовно до конденсатора ємністю 800 пФ, щоб ємність батареї стала рівною 160 пФ ?

А. 50 пФ
Б. 100 пФ
В. 150 пФ
Г. 200 пФ

 1. Скільки нікелю виділиться на катоді при електролізі за 1 годину при силі струму 10А ?

А. 6-8г Б. 8-10г В. 10-12г Г. 12-14г.

 1. По провіднику, до кінців якого прикладено напругу 12В, за 2 хвилини пройшов заряд 12Кл. Знайдіть опір провідника.

А. 0,5 Ом Б. 2 Ом В. 60 Ом Г. 120 Ом.

 1. У замкнутому контурі, що знаходиться в змінному магнітному полі, виникає індукційний струм. Магнітне поле індукційного струму завжди направлене…

А. … так само, як зовнішнє поле
Б. … протилежно до зовнішнього поля
В. … перпендикулярно до зовнішнього поля
Г. … так, щоб протидіяти зміні магнітного потоку через контур.

 1. Заряд на пластинках конденсатора змінюється з часом за законом Виберіть рівняння залежності сили струму від часу.

А.
Б.
В.
Г.

 1. Коливальний контур генератора радіопередавача має ємність 2,6 пФ і індуктивність 12мкГн. Знайдіть довжину хвилі на якій ведеться радіопередача.

А. менше 5м
Б. від 10м до 11м
В. від 31м до 32м
Г. більше 190м.

 1. Світловий промінь з повітря на поверхню спокійної води. Кут падіння променя дорівнює Чому дорівнює кут між відбитим і заломленим променем.

А. менше
Б. від до
В. від до
Г. більше .

 1. На поверхню металу діє світло з частотою Яка максимальна кінетична енергія фотоелектронів, якщо робота виходу електронів з металу дорівнює ?

А. менше
Б. між і
В. між і
Г. більше

Високий рівень 1. 4 бали. Рухаючись рівноприскорено автомобіль за 2 секунди пройшов 60м та збільшив свою швидкість утричі. Знайдіть початкову ті кінцеву швидкість автомобіля на цій ділянці шляху. 1. 4 бали. Алюмінієвий калориметр масою 50г містить 250г води при . Яку кількість пари при потрібно ввести в калориметр. Щоб температура води в ньому підвищилась до ? 1. 4 бали. Електроліз рухається зі швидкістю і розвиває середню силу тяги до 70кН. Яку силу струму він споживає, якщо напруга в лінії 1500В, а ккд двигуна 92% ? 1. 4 бали. В електролітичній ванні з розчином мідного купоросу на катоді за 20 хвилин виділилося 1,64г міді. Амперметр, який включено в коло послідовно з ванною, показав струм 3,8А. Чи правильно проградуйовано амперметр? 1. 4 бали. Замкнутий ізольований провіз довжиною 8м розташований по периметру круглої горизонтальної площадки. Який заряд пройде через провід, якщо надати йому форму квадрата? Опір проводу дорівнює 4 Ом, вертикальна складова магнітного поля Землі дорівнює 50мкТл. 1. 4 бали. Фотони з енергією 6еВ виривають фотоелектрони з метану з роботою виходу 4,5еВ. Знайдіть максимальний імпульс фотоелектронів. 1. 4 бали. Із шайбою масою 200г. що нерухомо лежить на поверхні льоду, пружно затовкується шайба масою 100г і після удару рухається у протилежному напрямку. Визначіть, у скільки разів змінилась кінетична енергія цієї шайби. 1. 4 бали. Дві однакові свинцеві кульки масою по 2,5г підвищено в одній точці на нитках довжиною 1м. Пісня надання їм від’ємного заряду кульки розійшлися на відстань 10см одна від одної. Скільки електронів було передано кулькам? 1. 4 бали. Протон розганяється зі стану спокою в електричному полі з різницею потенціалів 1,5кВ і влітає в однорідне магнітне поле перпендикулярно до ліній магнітної індукції. У магнітному полі він рухається по дузі кола радіусом 60см. Визначіть модуль вектора магнітної індукції. 1. 4 бали. Заряджений конденсатор ємністю 5мкФ замкнули на котушку індуктивністю 0,8Гн. Через який найменший час після підключення енергія магнітного поля котушки буде в 3 рази більшою, ніж енергія електричного поля конденсатора? 1. 4 бали. На скільки потрібно змінити зазор між пластинами повітряного конденсатора у вхідному коливальному контурі радіоприймача. Щоб перейти на прийом удвічі більш довгих хвиль? Початковий зазор дорівнює 1мм. 1. 4 бали. Годинник,маятник якого має довжину 1м, відстає за добу на 0,5 годин. Як треба змінити довжину маятника. Щоб годинник ішов вірно?
2014-07-19 18:44
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © sanaalar.ru
  Образовательные документы для студентов.